Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie  sprawie:     

Zarządzenie Nr OiSO.0050.1.2017

   
Zarządzenie Nr OiSO 0050.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2017 roku ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2017 roku zmian budżetu gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.4.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2017 roku wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2017 Otwórz
Zarządzenie Nr PFZiRG.0050.5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 lutego 2017 roku powołania Zespołu ds. opracowania i monitoringu Strategii Promocji Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2022 Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.6.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2017 roku rostrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 r. Otwórz
Zarzadzenie Nr RZG.0050.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1  marca 2017 roku powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2017 roku regulaminu przyjmowania wniosków i kwalifikacji do udziału w przedsięwzięciu mającym na celu demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2017 r. Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.10.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2017 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2016 rok Otwórz
lZarządzenie Nr OiSO.0050.11.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.12.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2017 roku terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, odziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.13.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.14.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 kwietnia 2017 roku powołania Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zadania dotyczącego stabilizacji i likwidacji osuwiska w obrebie skary wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.15.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 kwietnia 2017 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.16.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 kwietnia 2017 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.17.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 kwietnia 2017 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.18.2017 Burmistrza  Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 kwietnia 2017 roku powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.19.2017 Burmistrza  Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr PFZiR.0050.20.2017 Burmistrza  Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 kwietnia 2017 roku ogłoszenia konkursu fotograficznego pn.,,Dobrzyń nad Wisłą w obiektywie" Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.21.2017 Burmistrza  Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.22.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2017 roku powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.23.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2017 roku powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.24.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2017 roku powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2017 roku  zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursufotograficznego pn.:,,Dobrzyń nad Wisłą w obiektywie" Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.27.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 maja 2017 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury ,,Żak"w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 maja 2017 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.00502.29.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 maja 2017 roku ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych i powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w ramach konkursu zamknietego nr POWER.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.30.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2017 roku podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.31.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 maja 2017 roku. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych pod nazwą: Budowa piłko-chwytów na stadionie miejskim w Dobrzyniu nad Wisłą. Otwórz
Zarządzenie Nr PFZiRG.0050.32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 maja 2017 roku organizacji pleneru malarskiego Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.33.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2017 roku powołania zespołu kontrolnego odnośnie poboru opłaty targowej Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.35.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2017 roku powołania komisji do przeprowadzania czynności odbioru nieruchomości Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.36.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 czerwca 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.37.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2017 roku zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowych przedsięwzięć Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO0050.38.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2017 roku powołania Zespołu do spraw przygotowania planu rozbudowy placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.39.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.40.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.41.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 lipca 2017 roku powołania komisji do oceny konkursu ,,Najładniejsza posesja i balkon 2017 roku " na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.42.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.43.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2017 roku zaciągniecia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.44.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2017 roku powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.45.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 sierpnia 2017 roku ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.46.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 2 sierpnia 2017 roku organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.47.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą- Szefa Obrony Cywilnej z dnia 2 sierpnia 2017 roku organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.48.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.49.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 siepnia 2017 roku ogólnego schematu procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiebiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.50.2017 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 sierpnia 2017 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjneg pn.:,,Przebudowa drogi gminnej w Mokowie" Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.51.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2017 roku przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.52.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2017 roku zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.53.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1  września 2017 roku wskazania szkół, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.54.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2017 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa ulicy Licealnej w Dobrzyniu na Wisłą" Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.55.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 września 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.56.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 września 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr RZG.0050.57.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 września 2017 roku

powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych prowadzonych pod nazwą:Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zadanie I- Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1 Zadanie II- Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044 DB2

Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.58.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.59.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 października 2017 roku opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.60.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 października 2017 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw ewidencji ludności i spraw wojskowych w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.61.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 października 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.62.2017 Burmistrza Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 października 2017 roku powołania Kapituły do rozpatrywania zgłoszeń i nominowania kandydatów do Statuetki Nawojki Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.63.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 października 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.64.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr RPFZiRG.0050.65.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 roku przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ,,Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 " Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.66.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 listopada 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.67.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 listopada 2017 roku zaciągnięcia kredytu długoterminowego Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.68.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2017 roku przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.69.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2017 roku przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2032 Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.71.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 listopada 2017 roku powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia zwycięzców w konkursie fotograficznym ,, Dobrzyń nad Wisłą w obiektywie". Otwórz


 
Zarządzenie Nr F.0050.72.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 listopada 2017 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031 Otwórz
Zarzadzenie Nr F.0050.73.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 grudnia 2017 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Otwórz
Zarzadzenie Nr RZG.0050.74.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 grudnia 2017 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa chodnika w Grochowalsku" Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.75.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 grudnia 2017 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń  nad Wisłą Otwórz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-01-31 11:43
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-12-12 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2194
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-12 14:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4955461
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 14:42

Stopka strony