Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Ne F.N.0050.10.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 rok, poz. 594 ze zm.) oraz § 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie : szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 289)

Zarządzam, co następuje:

§1

Konsolidacja bilansu Gminy obejmuje poniżej wymienione jednostki organizacyjne:

 1. Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – bilans z wykonania budżetu gminy i bilans jednostki,
 2. Zespół Obsługi Szkół – bilans jednostki,
 3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą – bilans jednostki
 4. Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – bilans jednostki
 5. Samorządową Instytucję Kultury – Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą – bilans,
 6. Samorządową Instytucję Kultury – Dobrzyński Dom Kultury „Żak” – bilans

§2

Bilans z wykonania budżetu gminy jest sprawozdaniem jednostki dominującej.

§3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonywane jest metodą konsolidacji pełnej, polegającej na sumowaniu w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań jednostkowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt konsolidacyjnych w zakresie wzajemnych powiązań kapitałowych i rozrachunków.

§4

Jednostki wymienione w §1 sporządzają bilanse jednostkowe w terminie do 31 marca roku następnego złotych i groszach i przekazują do Skarbnika Miasta i Gminy wraz z informacją zawierającą istotne dane i objaśnienia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.

 1. Dla celów konsolidacji bilansu jednostki samorządu terytorialnego ustala się co następuje:
  • Bilans z wykonania budżetu sporządza się na druku wg załącznika Nr 9, a bilanse jednostek budżetowych wg załącznika Nr 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 05.07.2010 r. w sprawie: szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 289) oraz bilans samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” na druku wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
 2. Przyjmuje się, że bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego zostanie sporządzony na druku – załączniku Nr 10 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 05.07.2010 r. w sprawie: szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 289).
 3. W związku z wyłączeniami należności i zobowiązań między jednostkami objętymi konsolidacją ustala się do bilansu druk opisujący takie zdarzenia i stanowi on załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

§5

Pracownik, któremu powierzono obowiązki w zakresie sporządzania bilansu skonsolidowanego Gminy Dobrzyń nad Wisłą:

 1. dokonuje weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań jednostkowych objętych konsolidacją,
 2. nanosi poszczególne pozycje z bilansów jednostkowych na arkusz konsolidacyjny bilansów jednostek na wzór wg załącznika Nr 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 05.07.2010 r. w sprawie: szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 289),
 3. dokonuje korekt i wyłączeń,
 4. w razie wystąpienia na wcześniej ustalonym wzorze druku nanosi dokonane korekty i wyłączenia na arkusz konsolidacyjny bilansu jednostek organizacyjnych Gminy i dokonuje odpowiednich podsumowań. Arkusz konsolidacyjny po nadaniu numeru z uwzględnieniem korekt i wyłączeń stanowić będzie załącznik do bilansu (załącznik nr 2 do w/w zarządzenia),
 5. sporządza skonsolidowany bilans wg obowiązującego wzoru w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji

§6

Dokumentacja konsolidacji podlega ochronie i przechowywaniu w siedzibie Urzędy Miasta i Gminy wg ogólnych zasad zawartych w przepisach rozdziału 8 ustawy o rachunkowości.

§7

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sporządzenia bilansu Skonsolidowanego.

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-28 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 900
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-28 13:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159040
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony