Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/101/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2005


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 122, 128 ust. 2 art. 134, ust 3, art.135 ust. 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r., Nr 15 poz. 148 ze zmianami/. Art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /Rada Miejska
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok w wysokości 13.823.439,00 zł
w tym:
a) dochody związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.095.250,00 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 80.000,00 zł
c) subwencja ogólna w wysokości – 7.873.106,00 zł
z tego:
- część oświatowa w wysokości – 5.452.396,00 zł
- część wyrównawcza w wysokości – 2.420.710,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstania zawiera załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.


§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy na 2005 rok w wysokości – 14.103.439,00 zł
w tym:
a. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.095.250,00 zł
b. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę – 80.000,00 zł
2. W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości – 13.303.939,00 zł
w tym na:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości – 5.899.458,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 1.306.959,00 zł
- dotacje z budżetu w wysokości – 132.400,00 zł
- obsługa długu publicznego w wysokości – 30.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości – 799.500,00 zł
3. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1, pkt. a) i § 2, pkt. a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie 74.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje gminne.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 280.000,00 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:
- pożyczka z WFOŚiGW – 280.000,00 zł
3. Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości – 555.000,00 zł
- rozchody budżetu w wysokości – 275.000,00 zł
Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2005 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5.


§ 6

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 154.518,00 zł, oraz wydatków w kwocie 154.518,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
- przychody w kwocie – 28.000,00 zł
- rozchody w kwocie – 28.000,00 zł
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 8

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
w kwocie – 132.400,00 zł
w tym dla Stowarzyszeń w kwocie 68.600,00.
Wielkość dotacji stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń dotacji i wydatków majątkowych.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym Gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy.

§ 10

1. Ustala się kwotę 200.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe.
2. Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do kwoty 50.000,00 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w łącznej kwocie 200.000,00 zł.


§ 11

Określa się prognozę kwoty długu oraz spłaty 2005 rok i lata następne, - zgodnie z
załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.


§ 12

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i II półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.
§ 13

Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 12:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2220
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 12:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony