Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała nr XXII/123/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.354.317,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.004.317,00 zł,

- majątkowe w wysokości 350.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 3.275.000,00 zł zgodne z załącznikiem Nr 3.

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.098.362,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24.018.462,00 zł,

- majątkowe w wysokości 2.079.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 3.275.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości – 54.000,00 zł,

  2. celową w wysokości – 56.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 4

W budżecie tworzy się nadwyżkę w wysokości 1.255.955,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.255.955,00 zł,

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 968.035,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 287.920,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5

 

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 7

 

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 618.868,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 8

 

Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

1) przychody 318.962,00 zł,

2) wydatki 318.962,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

  1. dochody w wysokości 25.000,00 zł,

  2. wydatki w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

 

Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 760.000,00 zł dochodów i 760.000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 12

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 308.766,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

  1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami:

  1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,

b) na sfinansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy

inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów

wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku

następnym na łączną kwotę 700.000,00 zł

4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-10 11:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168589
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony