Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXI/179/2013
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) i art.6  ust. 2  i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391
ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górne stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w następujących wysokościach: 

1) Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny:

    a) z pojemników o pojemności 120 l – 27,00 zł,

    b) z pojemników o pojemności 240 l – 38,88 zł,

    c) z pojemników o pojemności 400 l – 58,32 zł,

    d) z pojemników 1100 l i większych – 108,00 zł za m3 pojemnika.     

2) Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

    a) z pojemników o pojemności 120 l – 16,20 zł,

    b) z pojemników o pojemności 240 l – 23,76 zł,

    c) z pojemników o pojemności 400 l – 34,56 zł,

    d) z pojemników o pojemności 1100 l i większych – 64,80 zł za m3 pojemnika.     

3) Za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości:

    a) 21,60 zł za m3 nieczystości z nieruchomości położonych w granicach miasta,

    b) 37,80 zł za m3 nieczystości z nieruchomości położonych poza granicami miasta.

2. Powyższe stawki opłat obejmują podatek VAT;

3. Stawki, o których mowa w ust. 1 dotyczą każdorazowego wykonania usługi. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala górne stawki opłat w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz do właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorcy mogą samodzielnie regulować ceny świadczonych przez siebie usług w zależności od poniesionych kosztów, przy czym nie mogą oni przekroczyć górnych stawek opłat określonych w uchwale.

Gmina przejęła obowiązki w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zatem tylko w odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ma zastosowanie powyższa regulacja dotycząca górnych stawek.

Opłatę skalkulowano biorąc pod uwagę aktualne koszty odbioru odpadów komunalnych przez firmę SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock świadczącą na terenie gminy usługi w tym zakresie oraz stopień inflacji, a także zakładając brak waloryzacji stawek w najbliższych 2 latach.

Stawkę dla odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie obniżono o około 40 % w stosunku do stawki odpadów zmieszanych.

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ustalono w oparciu o kalkulacje cenowe, przedłożone przez przedsiębiorcę Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki, świadczącego na terenie gminy usługi w tym zakresie, biorąc pod uwagę stopień inflacji, a także zakładając brak waloryzacji stawek w najbliższych 2 latach.

W/w stawki służą jednocześnie wyliczaniu opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych i/lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, którym na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz wydaje z urzędu decyzję, ustalającą obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i/lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wysokość tych opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 13:32
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 13:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1211
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 13:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158403
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony