Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr OR.0050.84.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia zasad wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii rozwoju Gminy Dobrzyń n/Wisłą na lata 2016-2020

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (Dz. U. z 2015 r., z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XX/91/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 r.

zarządzam, co następuje:

 

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Dla skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyń n/Wisłą na lata 2016-2020 tworzy się Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne gminy (WSPO). Celem wdrożenia Programów będzie:

 1. Skupienie pomysłów i inwencji mieszkańców na sposobach osiągania celów strategicznych.

 2. Określenie kolejnych budżetów realizacyjnych Strategii i wpisanie ich
  w budżety Gminy.

 3. Wczesne wskazanie źródeł i rozpoczęcie przygotowań do pozyskiwania finansowania zewnętrznego na rzecz Programów.

 

§ 2. Tworzy się następującą strukturę programów:

 1. Powstaną Wieloletnie Strategiczne Programy Operacyjne związane
  z celami strategicznymi Gminy Dobrzyń n/Wisłą.

 2. Każdy z programów zawierać będzie projekty podzielone na grupy zgodnie
  z klasyfikacją budżetową.

 3. Każda grupa projektów zawierać będzie:

 1. Tytuły projektów,

 2. Koszty projektów,

 3. Źródła i wysokości przewidywanego dofinansowania zewnętrznego,

 4. Punkty zyskane w rankingu spójności projektu z celami strategicznymi,

 5. Lata realizacji projektu.

 

§ 3. Ogólne zasady tworzenia WSPO:

 1. Każdy z Programów będzie miał pięcioletni horyzont czasowy.

 2. Każdy z Programów będzie sporządzony i aktualizowany corocznie.

 3. Ocenę projektów i przygotowanie poszczególnych Programów prowadzić będzie Zespół Koordynacyjny WSPO powołany zarządzeniem Burmistrza.

 4. Wnioskowanie projektów do WSPO odbywać się będzie na jednolitym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, którego zawartość, zasady wypełniania i składania określi Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy.

 5. Terminem granicznym składania propozycji projektów do WSPO na następujący kolejny rok budżetowy będzie 31 kwietnia roku poprzedzającego.

 6. Do selekcji kolejności realizacji projektów służyć będzie zestaw kryteriów selekcji, jak niżej:

 1. Projekt podnosi poziomu kapitału społecznego w gminie, w szczególności umacnia integrację i współpracę mieszkańców i ich środowisk.

 2. Projekt prowadzi do wykorzystania bogatego zasobu historycznego ziemi dobrzyńskiej, w szczególności postaci Nawojki, dla stworzenia wyrazistego wizerunku i marki naszej gminy.

 3. Projekt wspiera wykorzystanie dogodnego położenie geograficznego gminy dla intensywnego rozwoju turystyki wodnej i sportów wodnych, w szczególności markowych, cyklicznych imprez żeglarskich.

 4. Projekt wpływa na tworzenie i promocję najlepszych produktów turystycznych i zwiększenia całorocznego napływu turystów.

 5. Projekt wspiera skuteczne pozyskiwanie poparcia instytucji państwowych i sponsorów dla zatrzymania i odwrócenia zjawisk osuwania się skarpy wiślanej.

 

 1. Prace nad kolejną wersją każdego z WSPO kończyć się będą we wrześniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy, a wynik prac w postaci zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy WSPO, będzie przyjmowany uchwałą Rady w październiku tego roku.

 2. Uchwała o przyjęciu/ aktualizacji danego WSPO stanowić będzie podstawę:

 1. Do tworzenia Wieloletnich Planów Finansowych ( WPF)

 2. Załączników inwestycyjnych do kolejnych budżetów rocznych.

 

§ 4. Wnioskowanie projektów do każdego WSPO opierać się będzie na następujących zasadach:

 1. Do składania propozycji projektów do WSPO są uprawnieni wszyscy mieszkańcy i ich organizacje, w szczególności środowisko przedsiębiorców
  i ich organizacje, środowiska kobiet i młodzieży, radni, pracownicy Urzędu Gminy Dobrzyń n/Wisłą, pracownicy jednostek organizacyjnych.

 2. Wzór wniosku do projektu do WSPO, o którym mowa w § 4 będzie w okresie ich zbierania dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w Sekretariacie Urzędu.

 

§ 5. Określa się następujące zasady monitoringu i ewaluacji WSPO:

 1. Na zakończenie każdego roku budżetowego Burmistrz przedstawi Radzie sprawozdanie z realizacji każdego WSPO w danym roku, zawierające:

 1. Zestawienie przyjętych i osiągniętych wskaźników realizacji projektów,

 2. Stopień i zakres wykorzystania przydzielonych i wykorzystanych środków finansowych.

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy .

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 542
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-15 12:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253265
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony