Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2011 roku


w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)


uchwala się, co następuje:

  § 1

Uchwala się program i zasady współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2012 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. nr 96, poz. 873) zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

                                                                                                              Załącznik
                                                                                                              do Uchwały Nr XII/73/11
                                                                                                              Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą
                                                                                                               z dnia 20 listopada 2011 roku    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                            

WSTĘP


W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę
dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY


Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku.

§ 1

Głównymi podmiotami realizującymi program są:

1. Rada Miejska w Dobrzyniu nad Wisłą i jej komisje w zakresie kreowania polityki     
    społecznej gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację.                                   
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie realizacji polityki wytyczonej
    przez Radę Miejską.     
3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publiczne
    w oparciu o podpisane umowy z Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą.

§ 2

Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego poprzez:
1. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje  
    otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,                                                               
2. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
3. Aktywizację społeczności lokalnej,
4. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
5. Poprawę, jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
6.  Integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań      
     publicznych.

§ 3

Przedmiotem współpracy władz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1.  Realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2.  Określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,
3.  Podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

§ 4

Program współpracy dotyczy podmiotów prowadzących swoją działalność na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego dla jej mieszkańców.                                                                                                                                                         

§ 5

Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisła realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca ta może się odbywać w szczególnych formach:

1. Zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań                  
     publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2.  Współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
     w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
3. Udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach                
    programowych samorządu,   
4. Użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków  
    komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących                
   działalność pożytku publicznego,
5. Promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
    w mediach.

§ 6

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność                
    pożytku  publicznego może mieć formy:
1)  Powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
     na finansowanie ich realizacji, lub
2)  Wspierania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
      ich realizacji.
2.  Wspieranie oraz powierzanie, o którym mowa w ust. 1 odbywa
     się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne                
     przewidują inny tryb zlecania.
3.  Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 może nastąpić w innym trybie niż              
   określony w ust. 2, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny  
   sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług      
   na     zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,
   przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności                      
   opodatkowania.
4. Powołanie komisji konkursowej, zasady przeprowadzania konkursów,
    a w szczególności tryb oceny ofert i kontroli wykonania zadań publicznych   
    zlecanych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku               
    publicznego określi Burmistrz w drodze zarządzenia.
5. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być udzielone na:
·   dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub  
    jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, 
·   pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację  
    kosztów,    
·   budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
·   działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku     
    publicznego,
·   udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
·   działalność polityczną i religijną.
6. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy
     musi wykazać w składanej ofercie udział środków własnych. 
7. Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe
    i podmioty przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.

§ 7

1. W roku 2012 Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą będzie wspierać lub powierzać
     zadania publiczne w zakresie:
·   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
    wyrównywania szans tych rodzin i osób;     
·   działalności charytatywnej;
·   podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
    świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;   
·   ochrony i promocji zdrowia;
·   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
    i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
·   działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
·   działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
·   nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
·   krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
·   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
·   upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
·   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
·   porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
·  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
   lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
   w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r., nr 96, poz. 873 ze zm.), w zakresie
   określonym w pkt 1-13.
2.  Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym  
      i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Burmistrza, po akceptacji ich przez
      radę w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i  
      Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
      prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 8

Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł:
1. Władze gminy będą pomagały podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
    w pozyskiwaniu środków z innych źródeł finansowania niż budżet gminy.
    W 2012 roku wsparcie samorządu dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków
     z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
2. Pomoc Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obejmować będzie w miarę możliwości:
a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych.
3.  Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski
    do Europejskiego Funduszu Społecznego, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie
    z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego.

§ 9

Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania
oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy
z wnioskodawcą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 10

Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2012 rok mogą być składane Radzie Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 10:14
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-26 08:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1077
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-26 08:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156003
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony