Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Dostęp do informacji o środowisku

Treść strony

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 14:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-06-26 14:46

Obwieszczenie RZG.6220.12.8.2018

drukuj (Obwieszczenie RZG.6220.12.8.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-03-20 14:50

Zawiadomienie RZG.6220.12.6.2018

drukuj (Zawiadomienie RZG.6220.12.6.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-02-19 10:30

Usuwanie azbestu 2019 rok

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29.01.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Niniejszym informuje mieszkańców, że Gmina Dobrzyń nad Wisłą ma możliwość otrzymania w 2019 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty tj. do 50 % kosztów kwalifikowanych + całkowity podatek VAT ponosi zainteresowana osoba zawierając umowę i wpłacając zaliczkę w wysokości 50 % rozliczaną po wykonaniu zadania.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosku w pokoju nr 9 urzędu lub ze strony internetowej www: bip.dobrzyn.pl. Wypełniony wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą pokój 25 ul. Szkolna 1.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

 

Ogłoszenie

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS w rolnictwie lub rybołóstwie

drukuj (Usuwanie azbestu 2019 rok)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-01-29 14:28
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 08:06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.1.2018

RZG.6220.12.1.2018

Dobrzyń nad Wisłą, dn.14.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2096)) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz.2081)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia8.11.2018 r. oraz uzupełnienie z dnia 5.12.2018 r AGRIL Sp. z. o. o. ul. Krzywa Góra 26A, 87-800 Włocławek wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działek 39/2,39/4 w obrębie Grochowalsk Gmina Dobrzyń nad Wisłą”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok. 9 , od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz.2081) i § 3 ust1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 j. t.) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: 1.Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie. 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania umieszczono na : \

1.tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

2.tablicach ogłoszeń w Sołectwie Grochowalsk

3.stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (www:bip.dobrzyn.pl)

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.1.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-12-18 14:57

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.2018

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12.12.2018r

RZG.6220.12.2018


 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art.61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz. 2081)

 

                                          zawiadamiam, że

na wniosek AGRIL Sp. z. o. o. ul. Krzywa Góra 26A, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działek 39/2,39/4 w obrębie Grochowalsk Gmina Dobrzyń nad Wisłą” obręb geodezyjny, Grochowalsk (0006), Gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r.,poz.2081 .) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania administracyjnego, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i uwag w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyń nad Wisłą, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

 • a/a

 • Sołtys sołectwa Grochowalsk (tablice ogłoszeń w sołectwie)

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Gmina Dobrzyń nad Wisłą , działka 37/1

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74 A, 87 – 800 Włocławek, działka 156

 • Właściciel działek 39/3,82/1

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działek154,155/2

 • Współwłaściciel działek 154, 155/2

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 48/3, 82/5

 • Współwłaściciel działek 48/3,82/5

 • Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Lipnie . ul. Sierakowskiego 10/B , 87-600 Lipno , działki 82/26,82/25,82/4

 • Niedzielscy Sp. J. ul. Warszawska 15, 87-800 Włocławek, działki 36/1,38/1

 • ,,Agril,, Sp. z o. o. , ul. Krzywa Góra 28 , 87-800 Włocławek , działki 39/2,/39/4

drukuj (ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-12-18 14:51
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-18 14:53

Obwieszczenie RZG.6220.11.2018

drukuj (Obwieszczenie RZG.6220.11.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-11-29 09:15

Zawiadomienie z dnia 6 września 2018 roku

drukuj (Zawiadomienie z dnia 6 września 2018 roku)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-09-11 08:36

Zawiadomienie

  • autor informacji: Oliwia Zalewska
   data wytworzenia: 2018-07-12
  • opublikował: root
   data publikacji: 2018-07-12 14:53
 • autor informacji: Oliwia Zalewska
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-07-12 14:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-06-28 13:44

Zawiadomienie

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-02-16 15:08
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-12-04 15:17
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-12-04 11:57
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:34
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:36
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:32
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:31
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 14:58
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 14:57
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 16:02
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 16:01
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 15:59
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-17
  • opublikował: Agnieszka Zielińska
   data publikacji: 2017-07-17 15:15
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-06-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-22 15:52
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-06-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-22 15:52
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-05-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-30 15:46
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-30 15:47
 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 15:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8793
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-06 14:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4255064
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 09:29

Stopka strony