Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Dostęp do informacji o środowisku

Treść strony

POSTANOWIENIE OŚiGW.6220.1.10.2020

Burmistrz

Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 11.08.2020r.

 

OŚiGW.6220.1.10.2020

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256,695,1298 ) oraz art. 63 ust 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 , poz.283,284, 322,471.)

 

                                                               postanawiam

 

odwiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: :,,Realizacja przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w Dobrzyniu nad Wisłą, działki nr 1091/2 i 1095, powiat lipnowski, województw o kujawsko – pomorskie,,

 

                                                                                                                         uzasadnienie

 

Zgodnie z treścią art. 63 ust. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o jego odwieszeniu w związku ze złożeniem w dniu 7.08.2020r. przez Wnioskodawcę Raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

 

 

Z up. Burmistrza

Sebastian Maciej Olewiński

Zastępca Burmistrza

 

Otrzymują:

 

 1. Wnioskodawca

 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 3. BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 4. Tablica Plac Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą

 5. Tablica ul. Płocka w Dobrzyniu nad Wisłą

 6. a/a

 

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Warszawie

 

drukuj (POSTANOWIENIE OŚiGW.6220.1.10.2020)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-08-11 13:54
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-11 13:55

Informacja ŚG-I-P.721.20.2019

drukuj (Informacja ŚG-I-P.721.20.2019)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-08-07 13:22

OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.9.2020

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

OŚiGW.6220.9.2020 Dobrzyń nad Wisłą, dn. 14.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. .Dz. U. z 2020r. ,poz. 283, 284, 322, 471).

zawiadamiam

że na wniosek ,,SŁONECZNIK-5” Sp. z o. o. z dnia 07.07.2020 r. który wpłynął dnia 07.07.2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Krojczyn, na terenie działki nr ew. 30/1 obręb Krojczyn,,

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok. 11, od poniedziałku do piątku w godzina 8-14. Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 283, 284, 322, 471), i § 3 ust1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

1.. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

2. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

3. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie.

 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy: www.dobrzyn.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

 • a/a

 • Sołtys Wsi Zaduszniki (tablice ogłoszeń)

 • Sołtys Wsi Krojczyn (tablice ogłoszeń)

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Wnioskodawca.

drukuj (OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.9.2020)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-07-14 15:47
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 15:48

Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków

drukuj (Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-05-06 11:09
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-06 11:11

Postanowienie OŚiGW.6220.4.7.2020

             

                                                                                                      Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30.04.2020r.

 

 

 OŚiGW.6220.4.7.2020

 

 

POSTANOWIENIE

 

       Na podstawie art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, 695) oraz art. 63 ust 5 i 6 ustawy z dnia                               3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 283, 284, 322, 471.)

 

postanawiam

 

 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia  pn: ,,Punkt do zbierania złomu na działce                   o nr ewidencyjnym 210/2, obręb 0023 Zbyszewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą”

 

uzasadnienie

 

            Obowiązek zawieszenia postępowania administracyjnego wynika z mocy prawa przywołanego  w podstawie prawnej i jest konsekwencją złożenia wniosku przez Wnioskodawcę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U.  z 2019r. Poz.1839)

 

                              W dniu 9.03.2020 r.  ,,Jarex,, Pan Jarosław Augustyniak wystąpiła                         z wnioskiem  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Punkt do zbierania złomu na działce        o nr ewidencyjnym 210/2, obręb 0023 Zbyszewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą”

 

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali  1: 2000 .

Burmistrz Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą   wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach                               Nr OŚiGW .6220.4.1.2020  z dnia 19.03.2020r.

Wystąpił również z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                              w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lipnie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie  opinią z dnia  3 marca  2020 roku  znak:   N.NZ-42-3-8/1592/20  wyraził opinie , że dla powyższego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 16 marca 2020r .znak: WOO.4220.331.2020.JO. wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko..Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziły opinię znak WA.ZZŚ.7.435.1.109..2020.AK z dnia 23.04.2020r. że dla powyższego przedsięwzięcia nie  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z treścią art. 63 ust. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o jego zawieszeniu do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

 

 

Otrzymują:

 

 1. Wnioskodawca         
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
 3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
 4. Tablica ul. Szkolna w Dobrzyniu nad Wisłą
 5. Tablica  Sołectwo Strachoń..
 6. Tablica Sołectwo Zbyszewo
 7. a/a

 

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Warszawie

drukuj (Postanowienie OŚiGW.6220.4.7.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-30 21:10

Obwieszczenie OŚiGW.6220.4.6.2020

                                                                                                  Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30.04.2020r.

 

 

 

OŚiGW.6220.4.6.2020

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

              BURMISTRZA  MIASTA I GMINY   DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

o wydaniu postanowienia

 

 

Zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                       na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 283, 284, 322, 471.) w związku z art. art. 49 -  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, 695) :

 

zawiadamiam

 

że zostało wydane Postanowienie nr OŚiGW.6220.4.5.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia                     pn. ,,Punkt do zbierania złomu na działce   o nr ewidencyjnym 210/2, obręb 0023 Zbyszewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą”

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie                        na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy przy ul. Szkolnej 1 , tablicy                 przy  ul. Szkolnej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz  tablicach w  sołectwach Strachoń i Zbyszewo.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

drukuj (Obwieszczenie OŚiGW.6220.4.6.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-30 21:12

Postanowienie OŚiGW.6220.4.5.2020

                                                                                                   Dobrzyń nad Wisłą, dnia 30.04.2020r.

 

 

 

OŚiGW.6220.4.5.2020

 

POSTANOWIENIE

 

       Na podstawie art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256, 695) oraz art. 63 ust. 1, 4 ,art. 64 ust. 1 , ust.3 , art. 66 i art. 68  ustawy z dnia 3 października 2008 roku                                  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa                   w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko                     (t.j. Dz. U. 2020 , poz. 283, 284, 322, 471.) , a także  § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. Poz.1839), na wniosek ,JAREX,, Jarosław Augustyniak na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Punkt do zbierania złomu na działce o nr ewidencyjnym 210/2, obręb            0023 Zbyszewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie.

 

 

 

postanawiam

 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                       dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

II.Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, powinien obejmować zagadnienia, o których mowa w art. 66 uouioś, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawienia wariantu realizacji przedsięwzięcia zgodnego                         z zapisami obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego częściowo w obrębie ewidencyjnym nr I Miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz w obrębach ewidencyjnych Zbyszewo, Bachorzewo. Płomiany, Lenie Wielkie i Chalin w Gminie Dobrzyń nad Wisłą, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr V/33/03 z dnia 28.04.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.06.2003 r. Nr 62, poz. 1017).

 

 

III. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2b uouioś wskazuję zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przeprowadzenie w raporcie:

 

 1. W zakresie klimatu akustycznego:
  1. Identyfikacji i klasyfikacji terenów chronionych przed hałasem w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia na podstawie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zgodnie              z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.). Prowadzący postępowanie powinien dokonać klasyfikacji terenów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 j.t.).

  1. Analizy oddziaływania projektowanej inwestycji na klimat akustyczny           z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu funkcjonujących na terenie zadania, w tym ruchu pojazdów.
  2. Opisu aktualnego stanu klimatu akustycznego.
  3. Rozwiązań chroniących oraz działań minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko, zwłaszcza w zakresie oddziaływania                         na klimat akustyczny.
 1. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

l) Oceny oddziaływania na powietrze atmosferyczne, z uwzględnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego, charakterystycznych dla tego typu inwestycji.

2) Analizy oddziaływań zamierzenia związanych ze zmianami klimatu (mitygacja— łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian),                          na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

 1. W zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich:
  1. Przedstawienia na mapie najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie względem granic terenu inwestycyjnego, wraz z określeniem odległości.
  2. Wskazania oddziaływań skumulowanych zamierzenia z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami na terenie, a także                     w sąsiedztwie analizowanego terenu.
  3. Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

 

 

 

 

 1. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

l) Sposoby zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

  1. Przedstawienie planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym: podanie źródła zaopatrzenia inwestycji w wodę wraz z wyliczeniem zapotrzebowania na wodę na poszczególne cele, przedstawienie sposobu postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi oraz wodami opadowymi.
  2. Określenie budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych otoczenia projektowanego przedsięwzięcia, wraz z określeniem potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne (zwłaszcza pierwszy poziom wodonośny).
  3. Wskazanie w obrębie jakich jednolitych części wód (JCWP, JCWPd) zlokalizowane jest przedsięwzięcie. Określić statut oceny wód zgodnie     z planem gospodarowania wodami (dobry/zły), ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (zagrożone/niezagrożone) jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.
  4. Odniesienie się do art. 81 ust. 3 uouioś, w tym wyjaśnienie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i odwołaniem do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu.

 

 

    5      W zakresie ochrony przyrody:

l) Oceny zgodności przedsięwzięcia z ograniczeniami:

  1. względem gatunków chronionych i ich siedlisk, wynikającymi                 z art. 51, 52 i 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

 1. Oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na:
  1. gatunki (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji;
  2. korytarze ekologiczne migracji zwierząt o maczeniu lokalnym, pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji.

 

 1. Analizy zasięgu i skutków realizacji przedsięwzięcia wraz z ustaleniem zakresu niezbędnych do podjęcia działań minimalizujących i kompensujących na:
  1. formy ochrony przyrody;
  2. gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze;
  3. korytarze ekologiczne i szlaki migracji zwierząt pozostające w zasięgu oddziaływania inwestycji;

 

  1. bioróżnorodność;
  2. walory krajobrazu.
 1. W zakresie szkód w środowisku:

l) Analizę możliwości wystąpienia szkody w środowisku podczas realizacji

i eksploatacji przedsięwzięcia.

2) Wskazanie sposobu postępowania w przypadku zaistnienia szkody lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

 

 1. W zakresie gospodarki odpadami:

l) Przeanalizowanie gospodarki odpadami, w tym podanie:

   1. skali inwestycji — ilości i rodzajów odpadów wg kodów zbieranych;
   2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
   3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
  1. Szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu                  w eliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
  2. Szczegółowy opis prowadzonego procesu zbierania odpadów, w tym m. in. podanie etapów wykonywanych czynności, wykazu stosowanych urządzeń.

Oceny i analizy, o których mowa powyżej należy przeprowadzić dla fazy przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia, uwzględniając oddziaływanie skumulowane pochodzące od przedsięwzięć sąsiadujących, również planowanych do realizacji.

 

IV. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2c uouioś wskazuję następujące zakresy                   i metody badań wpływu na poniższe elementy środowiska:

l . W zakresie ochrony przyrody: przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą                  ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji występowania siedlisk chronionych gatunków ptaków oraz nietoperzy w obrębie obiektu budowlanego objętego inwestycją oraz roślinności porastającej obiekt oraz znajdującej się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, która może ulec likwidacji lub przekształceniu w związku z realizacją inwestycji.

Metody oraz terminy badań należy dostosować do biologii i ekologii gatunków potencjalnie występujących w zasięgu inwestycji oraz uwzględniając dobre praktyki w tym zakresie, np. określone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska .

 Zebranie wyników powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych                         z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

 

 

     2.    W zakresie oddziaływania na klimat akustyczny należy:

l) określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113                   i 115 cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu                                       na uwarunkowania akustyczne. Przy określaniu zagospodarowania                              i przeznaczenia terenu uwzględnić następujące wymagania:

— jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.), określić przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w tym planie i dodatkowo, uzyskać informacje z właściwej jednostki samorządu terytorialnego (wydane nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) o aktualnym sposobie zagospodarowania i wykorzystania ww. terenów, które w danym m.p.z.p. przeznaczone są pod tereny chronione akustycznie;  dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym m.p.z.p.,                             a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię danego organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego (tzn. data wydania nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) zagospodarowania tych terenów.

 

 1. Wskazać do jakiego rodzaju terenu należą, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Informacje przedstawione w opinii powinny w jednoznaczny sposób wskazywać granice terenów wymagających ochrony akustycznej. Opinię organu gminy załączyć do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 1. Określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zróżnicowanych ze względu na rodzaj terenu.

 

 1. Określić wartości poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony przed hałasem zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia.
 2. Przedstawić informacje, dotyczące przyjętego modelu obliczeniowego propagacji hałasu. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku.
 3. Zestawić dane przyjęte do obliczeń oraz wyniki w formie tabelarycznej (w wytypowanych punktach receptorowych) i graficznej.

 

 

 

V. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia  winien odpowiadać wymogom  z art. 66 ust. ust. 1 pkt. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 1la, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 1 lit. d, pkt. 3b, pkt 6a, lit. a i g, pkt. 7 oraz pkt. 15 ustawy o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                    o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonych materiałów wynika, że projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu odpadów złomu, takich jak odpady metalowe, wyroby żeliwne, miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, żelazo i stal, mieszaniny metali, zużyte katalizatory i inne, na działce o nr ewidencyjnym 210/2 w miejscowości Zbyszewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą. Po zebraniu odpowiedniej partii złomy metali zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu do odzysku. Działka inwestycyjna posiada powierzchnię 4,64 ha. Część wygrodzona działki nr 210/2,                  o powierzchni około 2200 m2, jest wykorzystywana jako teren magazynowo-składowy (obrót węglem). Powierzchnia tego terenu jest wyrównana i utwardzona płytami betonowymi. Część działki jest zabudowana budynkiem magazynowym, garażem, warsztatem, budynkiem technicznym, socjalno-biurowym oraz mieszkalnym inwestora.

Na terenie wygrodzonym znajduje się waga do 30 Mg. Ścieki odprowadzane są                    do szczelnego zbiornika wybieralnego o pojemności około 5 m3 . Wody opadowe                          i roztopowe z powierzchni utwardzonych i dachów odprowadzane są bezpośrednio do gruntu.

Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa, nie należąca do inwestora, mieści się w obszarze określającym zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia znajdujący się 100 m od jego granic.

Punkt do zbierania złomu zajmie powierzchnię około 100 m2. Planowana roczna ilość odpadów przewidzianych do zbierania wyniesie około 100-250 Mg. Załadunek oraz przemieszczanie złomu w obrębie punktu odbywać się będzie za pomocą ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz widłowy.

Złom magazynowany będzie w 2 kontenerach na złom typu hakowego o pojemności około 20 m3 oraz mniejszych dostosowanych do obsługi ładowaczem widłowym.

 

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie  §  3 ust.l pkt 83 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                                  na środowisko między innymi charakter inwestycji będący źródłem emisji pyłu                            i hałasu do otoczenia, możliwość negatywnego wpływu na środowisko gruntowo — wodne, położenie sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz kumulację oddziaływań planowanej i obecnej działalności uznano, że dla powyższego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

 

Uzasadnienie

 

 W dniu 9.03.2020 r wystąpił  ,JAREX,,  Pan Jarosław Augustyniak      z wnioskiem  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Punkt do zbierania złomu na działce o nr ewidencyjnym 210/2, obręb 0023 Zbyszewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą” Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa                w skali  1: 2000 .

         Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  wydał obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Nr OŚiGW .6220.4.1.2020  z dnia 19.03.2020r.

Wystąpił również z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                 w Bydgoszczy  ,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lipnie  oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wydanie opinii  w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie  opinią z dnia  7 kwietnia  2020 roku  znak:   N.NZ-42-3-8/1592/20  wyraził opinie , że dla powyższego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania                             na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  pismem   z dnia 16 marca 2020r .znak: WOO.4220.331.2020.J.O.wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziły opinię znak WA.ZZŚ.7.435.1.109.2020.AK z dnia 17.04.2020r. że dla powyższego przedsięwzięcia nie  istnieje konieczność   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane .

            W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy                    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska , jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zadanie zostanie usytuowane w granicach gminy Dobrzyń nad Wisłą,                   w obszarze o małej gęstości zaludnienia.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi                    w myśl ustawy o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest objęty ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego częściowo w obrębie ewidencyjnym nr 1 Miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz w obrębach ewidencyjnych Zbyszewo, Bachorzewo. Płomiany, Lenie Wielkie i Chalin w gminie Dobrzyń nad Wisłą, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr V/33/03                   z dnia 28.04.2003 r.

Zamierzenie znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 5RP/EE                                  z przeznaczeniem pod uprawy rolne z dopuszczeniem lokalizacji wież siłowni wiatrowych.

Dodatkowo w S 9 cyt. miejscowego planu pojawia się zapis, że plan ustala gromadzenie odpadów stałych w miejscu wyznaczonym w planie zagospodarowania inwestycji, w miejscach wydzielonych i oznakowanych.

Planowane zamierzenie zakwalifikowano do grupy przedsięwzięć wymienionych w S 3 ust. I pkt 83 lit. a) cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. i ma na celu utworzeniu punktu do zbierania złomu, na działce o nr ewidencyjnym 210/2, obręb 0023 Zbyszewo, gmina Dobrzyń nad Wisłą.

Działalność będzie polegała na zbieraniu odpadów złomu metali w formie punktu skupu złomu. Planuje się zbieranie głównie takich metali jak: odpady metalowe, wyroby żeliwne, miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, żelazo i stal, a także mieszaniny metali.

Odpady będą pochodziły od osób fizycznych oraz od podmiotów gospodarczych.                 Po zebraniu odpowiedniej partii złomy metali zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu do odzysku.

Na etapie eksploatacji zbieranie złomu będzie polegało na:

 dowozie złomu transportem kołowym przez dostawców,   zważenie przyjętego złomu,   za ewidencjonowanie złomu,   selektywne gromadzenie w kontenerach i pojemnikach wyznaczonych dla danego rodzaju złomu,   załadunek zebranego złomu i przygotowanie do wywozu,   ważenie partii do wywozu,   wywóz zewnętrznym transportem samochodowym przez uprawnionego odbiorcę poza teren zakładu.

Złom nie będzie przetwarzany na terenie punktu do zbierania.

Planowana roczna ilość złomu przewidzianych do zebrania wyniesie około 100 — 250 Mg. Przewiduje się maksymalnie około 2 transportów odpadów w ciągu miesiąca.

W związku z powyższym, pojawiło się domniemanie, że przedsięwzięcie będzie niezgodne z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawowe kryterium dla dalszej oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 uouioś, to Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stwierdza zgodności lokalizacji zamierzenia z zapisami aktu prawa miejscowego, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na względzie powyższe Organ prowadzący postępowanie, po dokonaniu tej analizy, powinien odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednakże Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą nie zakończył postępowania, w związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie organom administracji materiału pozwalającego na ocenę dopuszczalności danego przedsięwzięcia w określonej lokalizacji ze względu na panujące uwarunkowania środowiskowe. Decyzje podejmowane w kwestiach dotyczących ochrony środowiska, mimo iż dotyczą indywidualnych podmiotów, wywierają wpływ na środowisko będące dobrem publicznym, dobrem ogółu członków społeczeństwa.

Należy zaznaczyć, iż działalność związana z zbieraniem odpadów często budzi obawy lokalnej społeczności. W związku z tym, niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zapewnienia udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

Analizowane zamierzenie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu do środowiska. W związku z tym, w opracowywanym raporcie należy dokonać oceny i omówić oddziaływanie zamierzenia na klimat akustyczny i powietrze. Do raportu konieczne jest dołączenie materiałów kartograficznych ustalających granice poszczególnych kategorii terenów objętych ochroną akustyczną, sporządzone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku wyznaczone zgodnie z art. 115 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                                                                         

 Prawo ochrony środowiska. Autorzy raportu muszą zapewnić: jak najlepszy stan akustyczny środowiska, za który uznaje się osiągnięcie co najmniej poziomu hałasu dopuszczalnego, określonego w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz jak najlepszej jakości powietrza, za który uznaje się nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., poz. 87) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji                    w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

W przypadku jeśli sporządzone w ramach raportu analizy: akustyczna oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykażą, że wartości poziomu hałasu i substancji w powietrzu będą zbliżone do dopuszczalnych, organ wydający decyzję środowiskową powinien rozważyć nałożenie w decyzji środowiskowej obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Ponadto, raport powinien zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja — łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na zamierzenie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zbieranie odpadów niesie ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, dlatego raport powinien wskazać usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 56, 57, 59 i ew. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w kontekście art. 81 ust. 3 uouioś, a także powinna zostać przeprowadzona analiza zawierająca kwestie wymienione w sentencji, w tym wskazująca czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód.

 

 

 

 

Niezbędne jest również podanie podstawowych informacji na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji w miejscu realizacji inwestycji, a także podanie kierunku spływu wód podziemnych.

W związku z powyższym, raport powinien zawierać podstawowe informacje na temat warunków gruntowych i hydrogeologicznych terenu oraz zabezpieczeń środowiska gruntowowodnego, w tym również rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.                                                                                                                                                                                       

 Analizy w opracowywanym raporcie wymaga również potencjalne zagrożenie powstania szkody w środowisku, w tym możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz omówienie postępowaniu na wypadek wykrycia ewentualnego zagrożenia.

Podczas eksploatacji inwestycji będą zbierane odpady, w związku z tym raport winien zawierać informacje na temat rodzaju i ilości zbieranych odpadów; sposobów (np. kontener, pojemnik itp.) oraz miejsc ich magazynowania, wraz z określeniem zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko (np. szczelne podłoże, inne zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niekontrolowanym rozprzesfrzenianiem się odpadów itp.), a także określać sposób dalszego postępowania z nimi.

W związku z możliwym wpływem inwestycji na gatunki chronione i ich siedliska stwierdzono potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowej inwestycji procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu zawierającego wyniki i analizy, pozwalające na ocenę stanu lokalnych zasobów cennych gatunków                  i siedlisk przyrodniczych, które powinno być przeprowadzone w sezonach zgodnych z wymaganiami ekologicznymi poszczególnych grup gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ustalenia stosowanych działań minimalizujących                                       i kompensujących utratę stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.

                        Jednocześnie biorąc pod uwagę charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organ zgodnie z art. 68 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalił powyższy zakres raportu.

 

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium                  Odwoławczego we Włocławku , ul. Kilińskiego 2  za pośrednictwem Burmistrza Miasta  i  Gminy Dobrzyń nad Wisłą   w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Wnioskodawca         
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
 3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
 4. Tablica ul. Szkolna w Dobrzyniu nad Wisłą
 5. Tablica  Sołectwo  Strachoń
 6. Tablica Sołectwo Zbyszewo
 7. a/a

                                                                             

 

 

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Warszawie

 

 

drukuj (Postanowienie OŚiGW.6220.4.5.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-30 21:11

OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.5.11.2020

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 17.04.2020 r.

OŚiGW.6220.5.11.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020, poz 283), Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 17 kwietnia 2020 r., na wniosek właściciela działki nr 74/2, obręb geodezyjny Krępa (0011), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

,,Budowa studni głębinowej na terenie działki nr 74/2 w miejscowości Krępa ( obręb Krępa) ,, Gmina. Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pok. 11, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 14.00

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ……………………………………………………………..

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ……………………………………………………………………..

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

 

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca

2. Tablica Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

3. BIP Gminy Dobrzyń nad Wisłą

4. Sołtys wsi Krępa(tablica ogłoszeń)

4. Sołtys wsi Krojczyn (tablica ogłoszeń)

5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni we Włocławku

6. Regionalna Dyrekcja Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy

drukuj (OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.5.11.2020)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-04-17 13:13

Decyzja OŚiGW.6220.5.10.2020

drukuj (Decyzja OŚiGW.6220.5.10.2020)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-04-17 13:11

Decyzja OŚiGW.6220.7.9.2019

drukuj (Decyzja OŚiGW.6220.7.9.2019)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-04-07 14:22

Obwieszczenie OŚiGW.6220.7.10.2019

drukuj (Obwieszczenie OŚiGW.6220.7.10.2019)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-04-07 14:22

Decyzja OŚiGW.6220.2.7.2020

drukuj (Decyzja OŚiGW.6220.2.7.2020)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-04-07 14:14

Obwieszczenie OŚiGW.6220.2.8.2020

drukuj (Obwieszczenie OŚiGW.6220.2.8.2020)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-04-07 14:12

ZAWIADOMIENIE OŚiGW.6220.5.9.2019

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 kwietnia 2020 r.

OŚiGW.6220.5.9.2019

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizację przedsięwzięcia: ,,Budowa studni głębinowej na terenie działki nr 74/2 w miejscowości Krępa ( obręb Krępa 0011 ),, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. 2020 , poz. 283 ze zm.)organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Otrzymują:

 

 • a/a

 • Sołtys Sołectwa Krojczyn (tablice ogłoszeń w sołectwie)

 • Sołtys Sołectwa Krępa (tablice ogłoszeń w sołectwie)

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Wnioskodawca.

 

drukuj (ZAWIADOMIENIE OŚiGW.6220.5.9.2019)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-04-06 11:56

Pomiary pół elektromagnetycznych - 37861/47861 GWL_DOBRZYNNW_DOBRZYNNADWI2

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-02 15:00

ZAWIADOMIENIE OŚiGW.6220.2.6.2020

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 marca  2020 r.

OŚiGW.6220.2.6.2020

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na realizację przedsięwzięcia: ,,WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO  NR 2 WRAZ Z URZĄDZENIAMI SŁUŻĄCYMI DO POBORU WODY, MONTAŻEM OBUDOWY STUDZIENNEJ NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH DO DESZCZOWANIA UPRAW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI    GROCHOWALSK GM. DOBRZYŃ NAD WISŁĄ (działka nr 219/3),,  powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81  ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r.  poz. 256)  oraz  stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. 2020 , poz. 283,284)organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

      Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

                                                                                                                                                     BURMISTRZ 

                                                                                                                             Miasta i Gminy

                                                                                                                            Piotr Wiśniewski

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. Wnioskodawca.  
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
  3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
  4. Sołtys Sołectwa  Grochowalsk (tablice ogłoszeń w sołectwie)
  5. Sołtys Sołectwa Glewo (tablice ogłoszeń w sołectwie)
  6. a/a

 

drukuj (ZAWIADOMIENIE OŚiGW.6220.2.6.2020)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-26 12:57

Obwieszczenie OŚiGW.6220.6.9.2019

drukuj (Obwieszczenie OŚiGW.6220.6.9.2019)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-03-17 15:06

ZAWIADOMIENIE OŚiGW.6220.7.8.2019

BURMISTRZ                                                                                       Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 marca 2020 r.

Miasta i GminyDobrzyń n. Wisłą

OŚiGW.6220.7.8.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizację przedsięwzięcia: ”Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów kredowych (lub neogeńskich) otworem studziennym nr 1 do głębokości 220,0 m, o wydajności do Ԛ = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Krępa, gmina Dobrzyń nad Wisłą, na terenie działki o nr ewidencyjnym 78/1, obręb 0011 Krępa, gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie,,

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ). oraz stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. 2020 , poz. 283)organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Otrzymują:

 • a/a

 • Sołtys Sołectwa Krępa (tablice ogłoszeń w sołectwie)

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Wnioskodawca.

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

drukuj (ZAWIADOMIENIE OŚiGW.6220.7.8.2019)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-03-04 13:29
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-04 13:30

ZAWIADOMIENIE OŚiGW.6220.6.8.2019

BURMISTRZ                                                                                    Dobrzyń nad Wisłą, dnia 4 marca 2020 r.

Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

OŚiGW.6220.6.8.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizację przedsięwzięcia:Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów kredowych (lub neogeńskich) otworem studziennym nr 1 do głębokości 220,0 m, o wydajności do Ԛ = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Krępa, gmina Dobrzyń nad Wisłą, na terenie działki o nr ewidencyjnym 99/2, obręb 0011 Krępa , gmina Dobrzyń nad Wisła, powiat lipnowski, województwo kujawsko - pomorski ,,

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ). oraz stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. 2020 , poz. 283)organ administracji obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 KPA informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w pokoju nr 11 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Otrzymują:

 • a/a

 • Sołtys Sołectwa Tulibowo ( tablica ogłoszeń w sołectwie)

 • Sołtys Sołectwa Krępa (tablice ogłoszeń w sołectwie)

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Wnioskodawca.

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

drukuj (ZAWIADOMIENIE OŚiGW.6220.6.8.2019)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-03-04 13:21
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-04 13:24

Obwieszenie OŚiGW.6220.3.2020

Burmistrz  Miasta i Gminy

 

OŚiGW.6220.3.2020                                                                              Dobrzyń nad Wisłą, dn. 20.02.2020 r.

.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U.                     z 2018 r. poz.2096, z 2019r poz 60,730,1133.)  oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (.Dz. U. z 2018r.,poz. 2081,z 2019r.,poz 630,1501,1589,1712,1815,1924,2170)

zawiadamiam

że na wniosek BAMBER Jan  Kamiński z dnia 10.01.2020 r.  który wpłynął    dnia 10.02.2020r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pn.

Uruchomienie punktu zbierania złomu stalowego, metali kolorowych na dz. nr 131/1 Obręb 0013 Lenie Wielkie, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających                                      z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego  do czynnego w nim udziału w każdym                               jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami                                           w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego                                       obwieszczenia. Z  dokumentami  w przedmiotowej sprawie można zapoznać  się  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok.11, od poniedziałku do piątku w godzina 8-14.                                                                                                                                                Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji o  środowisku              i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania                               na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081,z 2019r., poz 630,1501,1589,1712,1815,1924,2170)                    i § 3 ust1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach      na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej sprawie wydaje    się  po uzgodnieniu  z następującymi organami:

1.. Regionalnym Dyrektorem  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

2. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

3. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie.

 

Wobec powyższego  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy: www.dobrzyn.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Burmistrz  Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

 

  1. Wnioskodawca.         
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
  3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
  4. Sołtys Wsi Lenie Wielkie (tablice ogłoszeń)
  5. Tablica ul.  Płocka w Dobrzyniu nad Wisłą
  6. a/a

drukuj (Obwieszenie OŚiGW.6220.3.2020)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-20 13:18

OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.1. 1. 202

OŚiGW.6220.1. 1. 2020                                                                                                                                                     Dobrzyń nad Wisłą, dn. 7.02.2020 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2096,z 2019r poz 60,730,1133.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (.Dz. U. z 2018r.,poz. 2081,z 2019r.,poz 630,1501,1589,1712,1815,1924,2170)

zawiadamiam

że na wniosek PHU ,, Czarniak,, Pani Małgorzaty Czarniak z dnia 8.01.2020 r. uzupełnionego pismem z dnia 28.01.2020r.wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

,,Realizacja przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w Dobrzyniu nad Wisłą, działki nr 1091/2 i 1095, powiat lipnowski, województwo kujawsko – pomorskie”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok.11,od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r.,poz. 2081,z 2019r. , poz 630,15011589,1712,1815,1924,2170 ) i § 3 ust pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

1.. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

2. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

3. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie.


 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy: www.dobrzyn.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

 

 

 • a/a

 • Tablica ul. Płocka w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Tablica Plac Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Wnioskodawca.

 


 

drukuj (OBWIESZCZENIE OŚiGW.6220.1. 1. 202)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-07 12:27
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 12:28

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ o wydaniu postanowienia

 

                                                                                           Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3.02.2020r.

 

        

OŚiGW.6220.4.9.2019

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY   DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

o wydaniu postanowienia

 

Zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. art. 49 -  Kodeks postępowania administracyjnego  (  Dz. U. z 2013r. poz. 267.j.t.):

 

zawiadamiam

 

że zostało wydane Postanowienie OŚiGW.6220.4.6.2019 z dnia 28.01.2020r  w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku inwentarskiego – obory do hodowli bydła w liczbie 99,75 DJP na działce o nr ewidencyjnym 132/1, obręb 0008 Kisielewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

Otrzymują:                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

1.             Wnioskodawca        

2.             Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą

3.             BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą

4.             Sołtys Sołectwa Kisielewo (tablice ogłoszeń w sołectwie)

5.             Sołtys Sołectwa Szpiegowo(tablice ogłoszeń w sołectwie) 

6.             Współwłaściciel działki nr 105/3

7.             Współwłaściciel działki nr 105/3

8.             Właściciel działki nr 131/2

9.             Współwłaściciel działki nr 154/2

10.           Współwłaściciel działki nr 154/2

11.           Gmina Dobrzyń nad Wisłą

12.           Właściciel działki nr 135

13.           a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Warszawie

 

drukuj (ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ o wydaniu postanowienia)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-05 16:14

POSTANOWIENIE

             

                                                                                                      Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3.02.2020r.

 

 

 OŚiGW.6220.4.7.2019

 

 

POSTANOWIENIE

 

       Na podstawie art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 63 ust 5 i 6   ustawy z dnia                               3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2017 , poz. 1405 ze zm. )

 

postanawiam

 

 

zawiesić postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia  pn: :,,Budowa budynku inwentarskiego – obory do hodowli bydła w liczbie 99,75 DJP na działce o nr ewidencyjnym 132/1, obręb 0008 Kisielewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

uzasadnienie

 

            Obowiązek zawieszenia postępowania administracyjnego wynika z mocy prawa przywołanego  w podstawie prawnej i jest konsekwencją złożenia wniosku przez Wnioskodawcę o wydanie decyzji             o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                     9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                    ( Dz. U.  z 2016r. poz.71 ze zm. )

 

           W dniu 5.08.2019 r.  Pan Radosław  Balcerkowski wystąpił z wnioskiem  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Budowa budynku inwentarskiego – obory do hodowli bydła w liczbie 99,75 DJP na działce                           o nr ewidencyjnym 132/1, obręb 0008 Kisielewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

            Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali  1: 2000 .

Burmistrz Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą  zwrócił się z wnioskiem   do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  ,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lipnie  oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  o wydanie opinii  w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska    w Bydgoszczy  opinią z dnia 21 października  2019r..znak: WOO.4240.720.2019.MD1.2 wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                   w Lipnie  opinią z dnia  17 października  2019 roku  znak:   N.NZ-42-3-10/2824/19  wyraził opinie , że dla powyższego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania                      na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziły opinię znak WA.RZŚ.436.1.1645.2019.ZZ07.JB2 z dnia 13.01.2020r. że dla powyższego przedsięwzięcia  istnieje konieczność   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

            Na podstawie opinii upoważnionych organów Burmistrz Miasta i Gminy  Dobrzyń  nad Wisłą w dniu 28 stycznia 2020 roku wydał postanowienie OŚiGW.6220.4.6.2019 stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z treścią art. 63 ust. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o jego zawieszeniu do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

 

 

                                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

 

 

 

Otrzymują:

 

1.             Wnioskodawca        

2.             Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą

3.             BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą

4.             Sołtys Sołectwa Kisielewo (tablice ogłoszeń w sołectwie)

5.             Sołtys Sołectwa Szpiegowo(tablice ogłoszeń w sołectwie) 

6.             Współwłaściciel działki nr 105/3

7.             Współwłaściciel działki nr 105/3

8.             Właściciel działki nr 131/2

9.             Współwłaściciel działki nr 154/2

10.           Współwłaściciel działki nr 154/2

11.           Gmina Dobrzyń nad Wisłą

12.           Właściciel działki nr 135

13.           a/a

 

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Warszawie

drukuj (POSTANOWIENIE)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-05 16:12

POSTANOWIENIE

                                                                                                     Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28.01.2020r.

 

 

 

OŚiGW.6220.4.6.2019

 

POSTANOWIENIE

 

       Na podstawie art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 63 ust. 1, 4 ,art. 64 ust. 1 , ust.3 , art. 66 i art. 68  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji              o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2017 , poz. 1405 ze zm. ) , a także  § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U.  z 2016r. poz.71  ze zm. ) ,                        na wniosek Pana Radosława Balcerkowskiego dla przedsięwzięcia pn:,,Budowa budynku inwentarskiego – obory do hodowli bydła w liczbie 99,75 DJP na działce o nr ewidencyjnym 132/1, obręb 0008 Kisielewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie 

 

postanawiam

 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

                                                                                    

II. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia  winien odpowiadać wymogom  z art. 66 ust. 1 pkt. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, lla, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, ze szczególnym uwzględnieniem pkt, 1 lit. d, pkt, 3b, pkt. 6a, lit a i g, pkt. 7 oraz pkt. 15 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                          ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów dla fazy budowy, eksploatacji                      i likwidacji przedsięwzięcia:

 

 

1) uszczegółowić opis elementów środowiska w obrębie terenu przedsięwzięcia oraz                         w najbliższym otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając przede wszystkim ukształtowanie (morfologię) terenu, cieki wodne/rowy melioracyjne (w szczególności uwzględnić wpływ na rów odwadniający  z jeziora Tupadelskiego oraz zbiornik wodny znajdujący się w odległości ok. 300 m od planowanej inwestycji), a także przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na ww. elementy środowiska;

 

2) z dostępnych ortofotomap ustalono, że w odległości ok. 600 m od planowanej inwestycji znajduje się rów melioracyjny; wskazać rozwiązania minimalizujące oddziaływanie                          na środowisko gruntowowodne planowanej inwestycji oraz odnieść się do zakazów wynikających z art. 192 ust. ustawy z dnia18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm., tj., zwanej dalej „ustawą Prawo wodne");

 

3)określić budowę geologiczną oraz warunki hydrogeologiczne na terenie realizacji przedsięwzięcia, w tym terenach na których zagospodarowany zostanie nawóz naturalny, oraz dokonać oceny wpływu realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne wraz ze wskazaniem metod ochrony tego środowiska przed negatywnym oddziaływaniem;

 

4)zweryfikować opis warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie przedmiotowej inwestycji, w tym głębokość zalegania wód gruntowych (wyrażonych w m p.p.t.) oraz przeanalizować oddziaływanie prac realizacyjnych na środowisko gruntowo-wodne, w tym konieczność wykonania odwodnienia wykopów (podać głębokość posadowienia fundamentów); w przypadku takiego stwierdzenia, podać sposób prowadzenia prac odwodnieniowych, w tym podać miejsce odprowadzania i ewentualny sposób podczyszczania wód z odwodnienia, a także określić zasięg oddziaływania i wpływ ww. prac odwodnieniowych (w tym podać informację, czy nie będzie sięgał poza teren działek Inwestora);

 

5)opisać organizację placu budowy i wskazać sposób ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi; wskazać, czy teren inwestycji zaopatrzony zostanie w środki do neutralizacji, np. sorbenty, maty chłonne;

 

6)w zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi — określić objętość, miejsce gromadzenia i szczegółowego sposobu zagospodarowania mas ziemnych powstałych w wyniku budowy obory;

 

7)opisać gospodarkę wodno-ściekową na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia poprzez scharakteryzowanie ilości oraz sposobów postępowania ze ściekami bytowymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z dachów oraz powierzchni utwardzonych, a także przeanalizowanie możliwości powstania ścieków przemysłowych; wskazać sposób ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami; określić wpływ inwestycji na zasoby wodne;

 

8)wyjaśnić, czy w trakcie eksploatacji- będzie prowadzony bieżący monitoring stanu technicznego poszczególnych urządzeń i instalacji;

 

9)scharakteryzować jednolite części wód powierzchniowych (zwanych dalej JCWP) oraz jednolite części wód podziemnych (zwanych dalej JCWPd) znajdujące się na terenie,                      na którym planowana jest inwestycja oraz na terenach, na których inwestycja będzie oddziaływała (ze szczególnym uwzględnieniem terenów, na których stosowane będą powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawozy naturalne) wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia biorąc pod uwagę ich aktualny stan jakościowy, w tym określić, czy istniejąca działalność gospodarcza powodowała będzie niekorzystne zmiany                  w środowisku wodnym;

 

10)zidentyfikować i przeanalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na możliwość naruszenia celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia, wyznaczonych dla JCWP oraz JCWPd zlokalizowanych na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, w tym w szczególności planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły;

 

11)odnieść się do wpływu planowanej inwestycji na JCWP wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz przedstawić ewentualne sposoby zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego;

 

 

12)przedstawić informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdującymi się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego zamierzenia — w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, w szczególności z uwzględnieniem wpływu na stan wód;

 

13)zweryfikować wielkość produkcji gnojowicy (wyrażoną w Mg/instalację/rok)                                i koncentracji w nim azotu (wyrażoną w kg N/t lub N/m3) oraz areał niezbędny do nawożenia wyrażony w ha)zgodnie z wymaganiami określonymi w Tabeli 9. Załącznika nr 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi                        ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” zwanego dalej Programem działań;

 

14)w związku z planowanym wykorzystaniem gnojowicy do nawożenia pól, przedstawić dotychczasowe użytkowanie terenu, na którym miałby być stosowany nawóz powstający                 na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

 

a. ocenić zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych związane                    z planowanym rolniczym zagospodarowaniem gnojowicy, w tym przeprowadzić analizę oddziaływania skumulowanego w stosunku do podobnych przedsięwzięć na obszarze zlewni jednolitych części wód,

 

b. w analizie wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko wodne uwzględnić zagrożenie związane ze spływem powierzchniowym lub podpowierzchniowym azotanów do wód oraz określić sposób ograniczenia ww. zagrożenia.

 

III. Zgodnie z treścią art. 68 ust. 2 pkt 2b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku                   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazuję zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przeprowadzenie w raporcie w zakresie:

 

l) Ochrony przyrody:

 

a. oceny wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na gatunki roślin, grzybów i zwierząt                  (w szczególności objęte ochroną) i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, pozostające                     w zasięgu oddziaływania inwestycji;

 

b. oceny wpływu skutków realizacji przedsięwzięcia na szlaki migracji drobnych zwierząt,

w tym przede wszystkim płazów objętych ochroną gatunkową:

c. przedstawić wyniki ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku, do którego zostanie dobudowany nowy obiekt ze szczególnym uwzględnieniem elewacji stycznej                      do planowanego budynku inwentarskiego. Ekspertyza w szczególności powinna zawierać informacje o występowaniu lub braku siedlisk ptaków i nietoperzy w obrębie ww. budynku, zagrożeniach dla tych siedlisk oraz koniecznych do podjęcia działaniach zapobiegawczych, minimalizujących oraz kompensujących w odniesieniu do siedlisk chronionych gatunków, jeśli inwestycja będzie na nie negatywnie oddziaływać, np. powodować ich zniszczenie;

 

d. oceny wpływu inwestycji na różnorodność biologiczną oraz lokalne korytarze ekologiczne;

 

e. przedstawić rozwiązania zabezpieczające, minimalizujące lub kompensujące, których zastosowanie przyczyni się do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu                        na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego wraz z ich szczegółowym opisem, zawierającym informacje dotyczące sposobu, lokalizacji i terminu ich wykonania, np.:

 

- w przypadku obecności siedlisk ptaków i nietoperzy w obrębie elewacji istniejącego budynku, stycznej do budynku projektowanego — rozpoczęcie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika braku obecności ptaków i nietoperzy w obrębie ww. budynku,

 

 - w przypadku konieczności niszczenia siedlisk ptaków i nietoperzy, instalacja w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia siedlisk zastępczych (skrzynek lęgowych, schronów                             dla nietoperzy) jako rekompensatę za zniszczone siedliska — należy wskazać liczbę, modele                    i planowaną lokalizację sztucznych siedlisk.

 

2) Klimatu akustycznego, w tym:

 

a) wykonać analizę akustyczną z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu funkcjonujących na terenie zadania, w tym ruchu pojazdów (w odniesieniu do pory dnia i nocy);

 

b) określić oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie                                    z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), zróżnicowanych ze względu                       na rodzaj terenu;

 

c) określić wartości poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony przed hałasem zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia;

 

d) przedstawić informacje dotyczące przyjętego modelu obliczeniowego propagacji hałasu. Przeprowadzona symulacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującym przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu rekomendowanego programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku;

 

e)  zestawić dane przyjęte do obliczeń oraz wyniki w formie tabelarycznej (w wytypowanych punktach receptorowych) i graficznej;

 

f) określić zagospodarowanie i przeznaczenie terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz ww. rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

 Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie                    i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne. Przy określaniu zagospodarowania                   i przeznaczenia terenu uwzględnić następujące wymagania:

 

- jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), określić przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w tym planie i dodatkowo, uzyskać informacje z właściwej jednostki samorządu terytorialnego (wydane nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu) o aktualnym sposobie zagospodarowania i wykorzystania ww. terenów, które w danym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny chronione akustycznie 

 

 - dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia, dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię danego organu gminy dotyczącą faktycznego aktualnego (tzn. data wydania nie wcześniej niż trzy miesiące od daty przedłożenia raportu)

 zagospodarowania tych terenów wraz ze wskazaniem, do jakiego rodzaju terenu należą, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Informacje przedstawione w opinii powinny w jednoznaczny sposób wskazywać granice terenów wymagających ochrony akustycznej. Opinię organu gminy załączyć do raportu                      o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                                                                         

 

 3) Oddziaływania na powietrze atmosferyczne, w tym:

 

a)      określić wielkości emisji amoniaku;

 

b)  przeprowadzić analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. Analiza            winna  zawierać:

 

- dane wejściowe do obliczeń oraz wyniki w postaci tabelarycznej i graficznej z przyjęciem skoku siatki na poziomie max. 10 m;  wydruki z licencjonowanego programu komputerowego pozwalającego na modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym;

 

-aktualny stan jakości powietrza dla rozpatrywanego terenu;                                                      - informacje w zakresie ograniczania emisji substancji zanieczyszczających. Należy wskazać proces lub czynność technologiczną będącą źródłem emisji oraz metodę skutkującą jej ograniczaniem;   

                                                                                                                          

 - wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonych obliczeń;  

                

- szczegółowy opis zastosowanych technik i technologii ograniczających uciążliwości zapachowe, mających wpływ na wielkość emisji.

 

4)      Gospodarki odpadami, w tym:

 

a) wskazać przewidywane ilości i rodzaje wytarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia i sposobu gospodarowania odpadami;

 

 

b) przedstawić sposoby ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów). Szczególnie dotyczy to zwierząt padłych i ubitych z konieczności oraz odpadowej tkanki zwierzęcej.

 

5)    Gospodarki wodno-ściekowej i hydrogeologii:

 

a)  przedstawienie planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym: podanie źródła zaopatrzenia inwestycji w wodę wraz z wyliczeniem zapotrzebowania na wodę na poszczególne cele, przedstawienie sposobu postępowania ze ściekami socjalnobytowymi, przemysłowymi oraz wodami opadowymi;

 

b) określenie budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych otoczenia projektowanego przedsięwzięcia, wraz z określeniem potencjalnego wpływu inwestycji                     na środowisko gruntowo-wodne (zwłaszcza pierwszy poziom wodonośny);

 

c)  wskazanie w obrębie jakich jednolitych części wód (JCWP, JCWPd) zlokalizowane jest przedsięwzięcie. Określić statut oceny wód zgodnie z planem gospodarowania wodami (dobry/zły), ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (zagrożone/ niezagrożone) jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych;

 

d) odniesienie się do art. 81 ust. 3 uouioś, w tym wyjaśnienie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i odwołaniem do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły/Odry. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu;

 

e) scharakteryzowanie zbiorników wód podziemnych (GZWP) w obrębie inwestycji wraz                    z określeniem stopnia ich ochrony;

 

 f) opisanie metod zagospodarowania powstałych nawozów naturalnych wraz ze wskazaniem ich ilości, przyjmując do analizy i obliczeń wymogi oraz wskaźniki zawarte                           w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi                     ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1339).    

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

 W dniu 5.08.2019 r.  Pan Radosław  Balcerkowski wystąpił z wnioskiem  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Budowa budynku inwentarskiego – obory do hodowli bydła w liczbie 99,75 DJP na działce o nr ewidencyjnym 132/1, obręb 0008 Kisielewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali  1: 2000 .

Burmistrz Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą  zwrócił się z wnioskiem                                             do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  ,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lipnie  oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                o wydanie opinii  w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska    w Bydgoszczy  opinią z dnia 21 października  2019r..znak: WOO.4240.720.2019.MD1.2 wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie  opinią z dnia  17 października  2019 roku  znak:   N.NZ-42-3-10/2824/19  wyraził opinie , że dla powyższego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziły opinię znak WA.RZŚ.436.1.1645.2019.ZZ07.JB2 z dnia 13.01.2020r.                                 że dla powyższego przedsięwzięcia  istnieje konieczność   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane .

            W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz       o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska , jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

            Planowane przedsięwzięcie polega na budowie  budynku inwentarskiego – obory                        do hodowli bydła w liczbie 99,75 DJP na działce o nr ewidencyjnym 132/1, obręb 0008 Kisielewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,    

 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie                    na budowie nowego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła w liczbie 99,75 DJP wraz ze zbiornikami na gnojowicę. Budowa ma na celu zwiększenie produkcji                   w gospodarstwie przy zachowaniu właściwego dobrostanu zwierząt. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na dz. nr ewid. 132/1 w miejscowości Kisielewo, gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski. Obszar, na którym zaplanowano inwestycję jest zagospodarowany                          i zabudowany budynkami inwentarskimi, gospodarczymi i mieszkalnymi. W gospodarstwie, w istniejącej oborze, prowadzi się obecnie hodowlę bydła mlecznego w ilości 120 sztuk,                  co odpowiada liczbie 99,75 DJP. Nie jest prowadzony chów lub hodowla innych zwierząt.

 

Zwierzęta utrzymywane są w systemie rusztowym, na tzw. ściółce z separatu. Bydło utrzymywane jest w kojcach na uwięzi. Dystrybucja pasz dla zwierząt odbywa się mechanicznie. Budynek posiada wentylację grawitacyjną.

 

Planowana obora będzie dobudowana do obory istniejącej i będzie posiadała identyczne parametry. Obiekt będzie wyposażony w podpoziomowy zbiornik do magazynowania gnojowicy. Hodowla zwierząt w nowej oborze, podobnie jak w istniejącej, prowadzona będzie metodą bezściółkową — na rusztach. Powstające nawozy w postaci gnojowicy, magazynowane będą w szczelnym zbiorniku pod rusztami, a następnie zostaną zagospodarowane na użytkach rolnych gospodarstwa.

Pojenie zwierząt będzie automatyczne za pomocą poideł, pasza podawana będzie ręcznie. Wentylacja obiektu grawitacyjnie.

Raport ooś powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące elementów środowiska                    w obrębie terenu przedsięwzięcia oraz w najbliższym jego otoczeniu, uwzględniając przede wszystkim ukształtowanie (morfologię) terenu, cieki wodne/rowy melioracyjne, a także przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na ww. elementy środowiska.

Wskazać rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne planowanej inwestycji oraz odnieść się do zakazów wynikających z art. 192 ust. 1 w/w ustawy Prawo wodne.

Konieczne będzie określenie budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych                     na terenie realizacji przedsięwzięcia, w tym terenach na których zagospodarowany zostanie nawóz naturalny, oraz ocena wpływu realizacji i funkcjonowania przedsięwzięci                              na środowisko gruntowo-wodne wraz ze wskazaniem metod ochrony tego środowiska przed negatywnym. oddziaływaniem.

Konieczne będzie określenie warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie przedmiotowej inwestycji, w tym głębokość zalegania wód gruntowych (wyrażonych                        w  m p.p.t.) oraz oddziaływanie prac realizacyjnych na środowisko gruntowo-wodne, w tym konieczność wykonania odwodnienia wykopów (podać głębokość posadowienia fundamentów). Podać sposób prowadzenia prac odwodnieniowych, w tym wskazać miejsce odprowadzania i ewentualny sposób podczyszczania wód z odwodnienia, a także określić zasięg oddziaływania i wpływ ww. prac odwodnieniowych (w tym podać informację, czy                    nie będzie sięgał poza teren działek Inwestora).

Opisać organizację placu budowy i wskazać sposób ochrony środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi. Wskazać miejsce gromadzenia i szczegółowego sposobu zagospodarowania mas ziemnych powstałych w wyniku budowy obory.

Szczegółowego opisu wymaga gospodarka wodno-ściekowa na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Konieczne będzie scharakteryzowanie ilości oraz sposobów postępowania                 ze ściekami bytowymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z dachów oraz powierzchni utwardzonych, a także przeanalizowanie możliwości powstania ścieków przemysłowych.

Określić sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przed odciekami z miejsc magazynowania zwierząt padłych oraz                                w przypadku wycieku paliw z pojazdów transportowych.

Zgodnie art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś w raporcie ooś powinny być opisane właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód z terenu oddziaływania przedsięwzięcia, konieczne jest określenie jakości wód   w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

     W związku z powyższym raport ooś powinien zawierać charakterystykę JCWP                          i  JCWPd znajdujących się na terenie, na którym planowana jest inwestycja oraz na terenach, na których inwestycja będzie oddziaływała (ze szczególnym uwzględnieniem terenów,                     na których stosowane będą powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nawozy naturalne) wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia biorąc pod uwagę ich aktualny stan jakościowy, w tym określić, czy istniejąca działalność gospodarcza powodowała będzie niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Oceny wymaga wpływ planowanej inwestycji na JCWP wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz przedstawić ewentualne sposoby zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Konieczne będzie określenie spełnienia wymogu w zakresie rolniczego zagospodarowania nawozu zgodnie z zapisami programu działań.

W gospodarstwie inwestora prowadzona jest obecnie hodowla bydła mlecznego w liczbie 99,75 DJP. Zwierzęta utrzymywane są w systemie rusztowym na ściółce z separatu (odseparowane części stałe z gnojowicy) . Obora wyposażona jest w zbiornik na gnojowicę               o pojemności V—900 rn3, znajdujący się pod rusztami. Ponadto na zewnątrz znajduje się kolejny zbiornik na gnojowicę o pojemności V—114 m3 . Planowana obora będzie dobudowana do obory istniejącej. Pod rusztami zaplanowano zbiornik na gnojowicę                           o pojemności V—900 m3. Pojenie zwierząt będzie odbywało się automatycznie, pasza podawana będzie ręcznie. Wentylacja obiektu grawitacyjna. Po wybudowaniu obiektu planowana jest budowa naziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności V—1285 m3 . Powstające w wyniku hodowli zwierząt nawozy naturalne będą wykorzystywane na gumach własnych inwestora, a ich nadwyżki będą przekazywane innym rolnikom na podstawie umowy.

 

W dniu 11 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.), zgodnie z którym do spraw z zakresu wydania decyzji                      o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia                  w życie tego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.                                                                                                                                        W związku z tym,kwalifikacja przedmiotowego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie uległa zmianie.

 

Planowana inwestycja polega na budowie nowego budynku inwentarskiego, przeznaczonego do chowu bydła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci zbiornika                           na gnojowicę zlokalizowanego pod rusztami o pojemności 900 rn3 oraz naziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemności 1285 ms . Inwestycję zaplanowano na działce nr ew. 132/1                      w miejscowości Kisielewo. W obrębie analizowanej nieruchomości znajdują się dwa budynki mieszkalne, obiekt gospodarczo — magazynowy, obora, garaż, płyta obornikowa, zbiornik                        na gnojowice oraz silosy paszowe. Projektowana obora zostanie dobudowana do istniejącego budynku inwentarskiego i będzie posiadała identyczne parametry.

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie prowadzony jest chów bydła — krów, jałówek                i cieląt w łącznej ilości 1 15 szt., tj. 99,75 DJP. W nowym obiekcie przewiduje się chów zwierząt w takich samych grupach technologicznych oraz w takiej samej ilości (1 15 szt., tj. 99,75 DJP). W związku z powyższym, po realizacji zamierzenia obsada na terenie gospodarstwa wyniesie 199,5 DJP.

Teren będący przedmiotem opracowania nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak uregulowań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem obiektów inwentarskich, w tym wielkotowarowych ferm zwierzęcych,                      w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, co nieodłącznie związane jest                        z wystąpieniem problemów zarówno ekonomicznych, jak i społecznych i środowiskowych.

Najbliżej zlokalizowana zabudowa zagrodowa, nie będąca własnością Inwestora, znajduje się w odległości ok. 170 m w kierunku północnym, ok. 130 w kierunku zachodnim oraz ok. 200 m w kierunku wschodnim od miejsca posadowienia analizowanej obory.

 

Planowane zamierzenie, z uwagi na wzrost obsady zwierząt na terenie omawianej nieruchomości, a także lokalizację na terenie wykorzystywanym rolniczo, gdzie w obrębie sąsiednich gospodarstw może być prowadzony proces związany z chowem lub hodowlą zwierząt, związane będzie z wystąpieniem oddziaływań skumulowanych.

 

Hałas na etapie użytkowania przedsięwzięcia związany będzie z pracą maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji zwierzęcej, a także z ruchem pojazdów poruszających się na terenie gospodarstwa. Emisja gazów i pyłów do powietrza wiązać się będzie z emisją pyłu, substancji gazowych z obiektu, a także z pojazdów związanych z obsługą budynku.

Projektowana inwestycja, biorąc pod uwagę jej charakter oraz zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizuje ryzyko pojawienia się awarii

przemysłowej. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia powaülej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.).

 

                        Ponadto , w zakresie lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich należy dokonać w raporcie analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, a jak również ocenić oddziaływanie skumulowanego zamierzenia z istniejącymi , projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie analizowanego terenu.

                        Reasumując, biorąc pod uwagę przede wszystkim charakter, rodzaj skale inwestycji, w oparciu o art. 63  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy Organ stwierdził potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko , a tym samym sporządzenia raportu                    o oddziaływaniu na środowisko.

                        Jednocześnie biorąc pod uwagę charakter i skalę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organ zgodnie z art. 68 ustawy o udostępnianiu informacji                 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalił powyższy zakres raportu.

 

 

 

Pouczenie

 

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium                  Odwoławczego we Włocławku , ul. Kilińskiego 2  za pośrednictwem Burmistrza Miasta                    i  Gminy  w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

                                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

 

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Wnioskodawca          
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
 3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
 4. Sołtys Sołectwa Kisielewo (tablice ogłoszeń w sołectwie)
 5. Sołtys Sołectwa Szpiegowo(tablice ogłoszeń w sołectwie) 
 6. Współwłaściciel działki nr 105/3
 7. Współwłaściciel działki nr 105/3
 8. Właściciel działki nr 131/2
 9. Współwłaściciel działki nr 154/2
 10. Współwłaściciel działki nr 154/2
 11. Gmina Dobrzyń nad Wisłą
 12. Właściciel działki nr 135
 13. a/a

 

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Warszawie

drukuj (POSTANOWIENIE)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-05 16:09

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ o wydaniu postanowienia

                                                                                                                                                           Dobrzyń nad Wisłą, dnia 3.02.2020r.

 

 

 

OŚiGW.6220.4.8.2019

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

              BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ o wydaniu postanowienia

 

 

Zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz.1405  ze zm.) w związku z art. art. 49 -  Kodeks postępowania administracyjnego  (  Dz. U. z 2017r. poz. 1257.j.t.):

 

zawiadamiam

 

że zostało wydane Postanowienie nr OŚiGW.6220.4.6.2019 z dnia 28.01.2020r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku inwentarskiego – obory do hodowli bydła w liczbie 99,75 DJP na działce o nr ewidencyjnym 132/1, obręb 0008 Kisielewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy przy ul. Szkolnej 1, przesłane sołtysowi wsi Kisielewo i Szpiegowo, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń  .

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ o wydaniu postanowienia)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-05 16:07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

OŚiGW.6220.2.2020                                                                                                                      Dobrzyń nad Wisłą, dn. 31.01.2020 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2096,z 2019r poz 60,730,1133.)  oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (.Dz. U. z 2018r.,poz. 2081,z 2019r.,poz 630,1501,1589,1712,1815,1924,2170)

zawiadamiam

że na wniosek  Pana Wojciecha Ligowskiego z dnia 15.01.2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO  NR 2

 WRAZ Z URZĄDZENIAMI SŁUŻĄCYMI DO POBORU WODY, MONTAŻEM OBUDOWY STUDZIENNEJ NA UJĘCIU WÓD PODZIEMNYCH DO DESZCZOWANIA UPRAW ROLNYCH      W MIEJSCOWOŚCI GROCHOWALSK GM. DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

(działka nr 219/3)

                                Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium        zapoznania się , a tym samym do zapoznania się  z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag             i  wniosków  w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami                             w przedmiotowej sprawie można zapoznać  się  w siedzibie   Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą              pok.11,od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.                                                                                                                                                Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r.,poz. 2081,z 2019r. , poz 630,15011589,1712,1815,1924,2170 ) i  § 3 ust pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej sprawie wydaje    się  po uzgodnieniu  z następującymi organami:

 1.. Regionalnym Dyrektorem  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 2. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wobec powyższego  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy: www.dobrzyn.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

Z up. BURMISTRZ

Sebastian Maciej Olewiński

Zastępca Burmistrza

 

 

  1. Wnioskodawca.         
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
  3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
  4. Sołtys Sołectwa   Grochowalsk  (tablice ogłoszeń w sołectwie)
  5. Sołtys  Sołectwa  Glewo ( tablice ogłoszeń w sołectwie)
  6. a/a

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)

 • opublikował: Oliwia Zalewska
  data publikacji: 2020-02-05 15:59
 • zmodyfikował: Oliwia Zalewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-05 16:00

Dobrzyń nad Wisłą , dnia 10 stycznia  2020 r.

OŚiGW.6220.1.9.2019

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                              o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081                 z 2019r poz. 630,1501,1589,1712,1815,1924,2170 )  Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu  7  stycznia  2020 r., na wniosek  właściciela działki nr 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002) , została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża  na działce  o numerze ewidencyjnym 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002), Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobrzyniu nad Wisłą, Referat  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , pok. 11,                         w godzinach pracy Urzędu, tj.7.30 – 14.00.

 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                  Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                      Piotr Wiśniewski

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 12:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7.01.2020r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

 

OŚiGW.6220.1.8.2019

 

DECYZJA 

 

       Na podstawie art.  71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 , art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 63 ust.1  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz                      o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 , poz.2081 ,z 2019r poz. 630,1501,1589,1712,1815,1924,2170, ) , a także  § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( t. j. Dz. U. 2016r , poz.71 ze zm.  )  w związku z art. 104   ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 z 2019r poz.60,730,1130, ) w związku  z wnioskiem Pana Witolda Pawła Żochowskiego z dnia 27.05.2019 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 27.05.2019r) oraz uzupełnienia z dnia 12.06.2019 r (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 12.06.2019r) o wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach                         i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  uwzględniając opinię Regionalnej  Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4220.507.2019.OD.3 z dnia 22.10.2019r.,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie nr N.NZ-42-3-6/2058/19   z dnia 1.08.2019r  oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZŚ.436.1.1646.2019.ZZ07.AB2                    z dnia 05.12.2019r.

 

stwierdzam:

 

 

brak potrzeby przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na środowisko  dla realizacji   przedsięwzięcia polegającego na:  ”Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża  na działce  o numerze ewidencyjnym 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002), Gmina Dobrzyń nad Wisłą,, i ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

 

 

 

 

 

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji  przedsięwzięcia:

 

1. Rodzaj przedsięwzięcia.

Inwestycja  polega na budowie instalacji zasilającej gazem płynnym propan, propan-butan, dwie suszarnie zbóż.  Instalacje do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników                     na gaz płynny o pojemności przekraczającej oraz zbiorników na olej o pojemności nieprzekraczającej

 

2. Miejsce realizacji  przedsięwzięcia.

 

Na opisywanym terenie znajduje się przedsiębiorstwo handlowe posiadające kompletną infrastrukturę służącą suszeniu i magazynowaniu zboża: dwie suszarnie, zbiorniki magazynowe zboża, drogi i place utwardzone, zasilanie w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków.

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników na monolitycznych płytach fundamentowych, wykonaniu przyłącza gazowego podziemnego poprowadzonego                       na głębokości ok. 0,8 m i podłączeniu urządzeń do projektowanych ścieżek palnikowych suszarni zbóż.

              Inwestycja składająca się z sześciu zbiorników na gaz płynny o pojemności: 4 zbiorniki 4850 litrów oraz 2 zbiorniki 9200 litrów zlokalizowana zostanie w północno-zachodniej części działki 29/38 oraz 2 przyłącza do suszarni zbóż w północno-zachodniej oraz północnej części działki 29/30 w miejscowości Chalin, obręb 0002CHALIN, jednostka ewidencyjna 040804_5 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.

Projektowany obiekt będzie posadowiony  na terenie na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odległość od najbliższych domów mieszkalnych wynosi ok. 50 m (kierunek północno-wschodni). Odległość od innych obiektów : stacja paliw LPG w odległości 130m na wschód.

Usytuowanie projektowanych urządzeń: w bezpośredniej bliskości urządzeń do suszenia                                  i magazynowania zboża.

Istnieje dostęp z terenu inwestycji do drogi publicznej przez istniejące 2 zjazdy.

Na terenie objętym inwestycją brak jest wyznaczonych miejsc parkingowo-postojowych.

Samochody osobowe – 10 szt/dobę.

Samochody ciężarowe i inne pojazdy – autocysterna na czas napełniania zbiorników gazem oraz samochody ciężarowe – 8 szt/dobę i ciągniki rolnicze – 8 szt/dobę na czas ładowania zbóż.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych zasobów naturalnych                      i    zabytków  oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

 1. Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia należy:

 

1)Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

 1. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać ich kontroli pod kątem obecności zwierząt. W przypadku obecności fauny, osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.

b) Wycinkę drzew prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym                  w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie                     po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa, maksymalnie na 2 dni przed rozpoczęciem wycinki, braku aktywnych lęgów ptaków w obrębie usuwanych drzew.

c) W zamian za usuwane drzewa wykonać nasadzenia zastępcze w minimalnej ilości 3 drzew. Do nasadzeń zastępczych preferować rodzime gatunki drzew. Nasadzenia wykonać przed ostatecznym oddaniem inwestycji do eksploatacji.

d) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji przedsięwzięcia używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

e) Plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

f ) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: w godzinach: 6:00 — 22:00).

g) Tankowanie zbiorników na gaz prowadzić wyłącznie w porze dziennej, (tj. w godzinach: 6:00 — 22:00).

 

2) Ponadto należy dostosować się do poniższych warunków:

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników            na płytach fundamentowych, wykonaniu przyłącza gazowego podziemnego                               i podłączeniu urządzeń.
Odległość planowanej inwestycji od najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi ok. 50 m.

Instalacja jest w pełni hermetyczna, nie ma kontaktu z otoczeniem — powietrzem, glebą, wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 1,78 ha. Zbiorniki gazu płynnego z płytą betonową zajmą powierzchnię ok. 122 m2. Zbiorniki pokryte są powłoka antykorozyjną                w kolorze białym, odbijającym promienie słoneczne. Każdy zbiornik wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, poziomowskaz pływakowy, zawór poboru fazy gazowej, zawór wlewowy, zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej.

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ww. ustawy między innymi usytuowanie oraz charakter planowanej inwestycji nie będącej źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska a także przedstawione w karcie informacyjnej rozwiązania chroniące środowisko uznano, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

  1. Uwzględnić należy również warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, stosując  następujących elementy:

 

a)podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

 

b)zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, wskazać na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;

 

c)teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

 

d)w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

 

 

 

e)na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu instalacji odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody                na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;

 

f)na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenu instalacji odprowadzać do kanalizacji deszczowej;

 

g)prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania

wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;

 

h)roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo — wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;

 

 i)zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami,                         na których znajdują się      cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią;

 

j)teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;

 

k)odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia              w zakresie gospodarowania odpadami;

 

m)na etapie eksploatacji regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności                   i konserwacji instalację gazową.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

                                  W dniu 27 maja  2019  roku   Pan Witold Paweł Żochowski                      zam. ul. Dr. Judyma 29 ,09-400 Płock wystąpił  z wnioskiem  o wydanie decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

”Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża  na działce  o numerze ewidencyjnym 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002), Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz  stosowne mapy.

Po analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy wezwał wnioskodawcę do uzupełniania w/w wniosku pismem  Nr OŚiGW.6220.1.2019 z dnia 7.06.2019r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek               w dniu 12.06.2019r.

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ( Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) art 49  ustawy                   z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadomił w dniu 24.06.2019r. Strony                o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach                      na realizację w/w przedsięwzięcia oraz  zamieścił tę informację  w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 11 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 tj.), zgodnie z którym do spraw z zakresu wydania decyzji                                       o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia                             w życie tego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z tym, kwalifikacja przedmiotowego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać                                 na środowisko nie uległa zmianie.

 

                        Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zwrócił się z wnioskiem                     do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie   oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  Zarząd Zlewni  we Włocławku, który przekazał sprawę  pismem nr WA.ZZŚ.7.0144.106.2019.AB z dnia 28.10.2019r do rozpatrzenia przez   Państwowego  Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  wezwał wnioskodawcę  pismem z dnia 1 sierpnia   2019 roku  znak: WOO.4240.507.2019.OD  do uzupełnienia  karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełniono  KIP w  dnia: 24.09.2019r.    Państwowe  Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  pismem z dnia 30.10.2019r.                                                                    Nr WA.RZŚ.436.1.1646.2019.ZZ07.AB zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy                                   o uzupełnienie dokumentów  o wydanie opinii w  w/w sprawie na który uzyskał odpowiedzi                      od Burmistrza Miasta i Gminy pismem z dnia 12.11.2019r Nr OŚiGW.6220.1.6.2019r w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalna Dyrekcja  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził pogląd, że nie  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydając opinie  Nr WOO.4220.507.2019.OD.3 z dnia 22.10.2019r.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie wyraził opinię że nie  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pismem Nr N.NZ-42-3-6/2058/19 z dn.01.08.2019r.

 Państwowe  Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  pismem z dnia 5.12.2019r. Nr WA.RZŚ.436.1.1646.2019.ZZ07.AB  określił również że nie  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia                      na środowisko.

Teren będący przedmiotem opracowania nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

 

 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy   z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) map zagrożenia powodziowego              i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                               w Warszawie z 03.04.2015r. — Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2015r. poz. 3449)Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911 i 1958).

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia do prac budowlanych zastosowany zostanie sprzęt w dobrym stanie technicznym, posiadający ważne badania techniczne.                                                     

 

 Wszelkie naprawy maszyn i urządzeń, zabiegi związane z ich konserwacją, uzupełnianie paliwa wykonywane będzie w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych, przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowego w utwardzonym szczelnym podłożu. 

 

W przypadku wystąpienia ewentualnych awaryjnych wycieków na terenie inwestycji miejsce wycieku zostanie niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez zastosowanie sorbentów. Zbiorniki na gaz płynny są zbiornikami szczelnymi. Armatura zamontowana na zbiorniku posiadała będzie aktualne atesty dopuszczające jej stosowanie w instalacjach gazu płynnego.

Na etapie realizacji woda wykorzystywane będzie jedynie na cele socjalno bytowe. Eksploatacja instalacji nie będzie wymagała wykorzystania wody. Ewentualny pobór wody np. w przypadku pożaru odbywał się będzie z sieci wodociągowej, lub zakładowej instalacji wodociągowej. Pracownicy firm realizujących prace budowlano-montażowe korzystać będą z istniejącego zaplecza socjalnego                              w Zakładzie. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Nie planuje się użytkowania węzła do produkcji betonu zużywającego wodę                   do wykonania mieszanek betonowych i generującego ścieki przy płukaniu betoniarki. Wszystkie roboty wymagające użycia mieszanek betonowych (wykonanie płyt fundamentowych) będą prowadzone w oparciu o gotowe mieszanki betonowe sprowadzane na budowę specjalistycznymi pojazdami. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalnych                                        i przemysłowych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wody opadowe wsiąkały będą w grunt lub będą odprowadzane                         na powierzchnie utwardzone zakładu i dalej do zakładowego systemu odbioru ścieków deszczowych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z terenu instalacji odprowadzane będą w istniejący system kanalizacji deszczowej użytkowany na terenie zakładu.

W trakcie realizacji inwestycji wykonane zostaną wykopy na głębokość 0,8m służące prowadzeniu przyłącza gazowego. Wykopy nie będą wymagały odwodnienia.

Odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia zagospodarowane będą zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstania odpadów innych niż związane z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na gospodarkę odpadami.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych jeziornej PLLW20020 — Chalińskie.

Dla JCWP jeziornej - Chalińskie aktualny stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono odstępstwo z powodu konieczności ustanowienia obszaru ochronnego jeziora; ze względów organizacyjno-prawnych, ekonomicznych i społecznych ustanowienie obszaru ochronnego tego jeziora możliwe będzie dopiero w kolejnym cyklu wodnym. Z uwagi na brak możliwości technicznych przedłużono termin osiągnięcia celu do 2027 r.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano                                     za niezagrożone. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą po analizie zebranych materiałów wydał zawiadomienie  numer OśiGW.6220.1.7.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami oraz składania uwag i wniosków. Po zakończeniu tego okresu Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  zakończył postępowania dowodowego w tej sprawie.

Na każdym etapie wydania powyższej decyzji informowano na bieżąco strony oraz społeczeństwo o czynnościach prowadzonych w tej sprawie. Zainteresowane strony nie wniosły uwag oraz wniosków do wydania w/w decyzji.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić,                że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia.

Niezależnie od sformułowanych już we wcześniejszych częściach niniejszego uzasadniania wyjaśnień szczegółowych wskazujących na spełnienie prawnych wymogów dopuszczalności wydania niniejszej decyzji, w wykonaniu dyrektywy zawartej w przepisie art. 107 k.p.a. należy dodatkowo stwierdzić, iż:

- tutejszy organ uznał za udowodnione wszystkie fakty, o których mowa w treści wymienionych wyżej dokumentów, tj. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, zawiera wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie jest warunkiem pozwalającym na poczynienie właściwych ocen                    w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia, przez co zawartość ta może być uznana za zgodną z wymogami przepisów określających wymagania,              co do treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- ponadto, w ocenie tutejszego organu zawartość materiału dowodowego jest prawidłowa merytorycznie i logiczna, zaś wszystkie zawarte w tym materiale treści zostały sformułowane                    w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy,

- tutejszemu organowi nie przedstawiono żadnych dowodów, które mogły by pozostawać                          w sprzeczności z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie                                         i uzasadniającym uwzględnienie złożonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie decyzji                      o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

 

                                                           P O U C Z E N I E

 

1.Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę powinno nastąpić nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacznie oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy                       o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                                 we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie                  14 dni od daty otrzymania.

                                                                             

 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                      Piotr Wiśniewski

Załączniki do decyzji:

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 

1.Wnioskodawca;Pan Witold Paweł Żochowski, ul Słowackiego 24,87-610 Dobrzyń nad Wisłą

2.strony wg rozdzielnika;

3.a/a

 

 

 Do wiadomości:

1.Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,

ul Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

2.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy , ul. Dworcowa 81 ,                                 85-009 Bydgoszcz

3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny , ul Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno

 

Za wydanie przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827), załącznik – tabela: kol. 1 część I, kol. 2 pkt. 45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

nr OŚiGW.6220.1.8.2019 z dnia 7.01.2020r.

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Zamierzenie polegać będzie na:

”Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża  na działce  o numerze ewidencyjnym 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002), Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

 

 

Rodzaj i  charakterystyka przedsięwzięcia

 

Inwestycja polega na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny: 4 zbiorniki o pojemności 4850 litrów oraz 2 zbiorniki o pojemności 9200 litrów wraz                         z przyłączami do 2 stacjonarnych suszarni zbóż.

Na opisywanym terenie znajduje się przedsiębiorstwo handlowe posiadające kompletną infrastrukturę służącą suszeniu i magazynowaniu zboża: dwie suszarnie, zbiorniki magazynowe zboża, drogi i place utwardzone, zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków.

 

Na opisywanym terenie znajduje się przedsiębiorstwo handlowe posiadające kompletną infrastrukturę służącą suszeniu i magazynowaniu zboża: dwie suszarnie, zbiorniki magazynowe zboża, drogi i place utwardzone, zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków.

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników na monolitycznych płytach fundamentowych, wykonaniu przyłącza gazowego podziemnego poprowadzonego                         na głębokości ok. 0,8 m, posadowieniu prefabrykowanego punktu odparowania i podłączeniu urządzeń do projektowanych ścieżek palnikowych suszami zbóż.

 

 

W skład instalacji wchodzą:

—        zbiorniki gazu płynnego, naziemne o pojemności 4850 I — 4 szt., 92001— 2 szt.,

—        przyłącze gazu w fazie ciekłej — podziemne, wykonane z kompozytu, DN25, DN50.

 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanego zadania inwestycyjnego oraz jego usytuowanie, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip wraz                                      z uzupełnieniem, ustalono, że realizacja i eksploatacja zamierzenia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, instalacja ta kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary                            o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zadanie zostanie usytuowane w obszarze rolniczym o małej gęstości zaludnienia,                          na terenie głównego zbiornika wód podziemnych nr 215 „Subniecka warszawska".

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie                               z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.).

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200048, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy

 

i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie usytuowane jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLLW20020 — Chalińskie, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.                      w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami                             na obszarze dorzecza Wisły.

Biorąc pod uwagę, że realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, zostaną one wykonane ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska. Sprzęt wykorzystywany podczas realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie. Ponadto, plac budowy należy wyposażyć w środki do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbenty, które cechują się dużą chłonnością.

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody                           w środowisku postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1862 t.j.).

Realizacja inwestycji, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, wiązała się będzie z powstaniem odpadów. Na terenie realizacji zamierzenia wydzielona zostanie przez kierownika budowy powierzchnia magazynowa dla powstających odpadów. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie                        na gospodarkę odpadami

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wykonaniem wykopów pod płyty fundamentowe zbiorników na gaz oraz pod przyłącza gazowe. Ich głębokość to około 0,8 m i nie przewiduje się konieczności ich odwadniania.

 

Wody opadowe i roztopowe, tak jak obecnie, będą odprowadzane powierzchniowo w grunt,                        z wyłączeniem wód z powierzchni utwardzonych, które trafiają do zakładowego układu kanalizacji deszczowej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zakłada się wykorzystanie niewielkiej ilości wody, a jego użytkowanie nie wiąże się z poborem wody.

Zamierzenie nie wiąże się z generowaniem ścieków przemysłowych. Wody z przeprowadzonych prób szczelności zbiorników zostaną odprowadzone do istniejącego układu kanalizacyjnego                         na terenie zakładu.

Pracownicy realizujący prace budowlano-montażowe będą korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego w przedsiębiorstwie.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o około 50 m od inwestycji.

W celu ograniczenia emisji par gazu płynnego zastosowana będzie pełna hermetyzacja przeładunków gazu płynnego z zastosowaniem zasady wahadła gazowego podczas napełniania zbiorników magazynowych oraz w toku innych czynności związanych z eksploatacją zbiorników magazynowych, rurociągów technologicznych i innych elementów instalacji technologicznej. Zmniejszenie emisji substancji do powietrza związanej z ruchem pojazdów można umożliwić poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum.

Źródłem hałasu będzie proces tankowania zbiorników magazynowych (silnik cysterny pracuje                        i napędza tzw. hydrauliczną przystawkę mocy, która sprzężona jest z wałem pompy gazowej tłoczącej gaz skroplony). Podczas tego procesu tylko silnik autocysterny będzie stale pracował (pompę podczas przełączania węża pomiędzy zbiornikami planuje się wyłączać).

Emisja hałasu w związku z eksploatacją instalacji może być związana również z ruchem cystern dostarczających gaz. Zmniejszenie uciążliwości akustycznej umożliwi ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystywanie w pełni sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń. Z uwagi na fakt, iż działalność zakładu nie powoduje przekroczeń obowiązujących norm hałasu nie przewiduje się stosowania urządzeń ograniczających oddziaływanie akustyczne związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy                   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (na gruntach rolnych zabudowanych, wykorzystywanych dla celów przemysłowych i handlowych), nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, rozbiórki obiektów kubaturowych, lub zajęcia siedlisk wrażliwych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip wraz                                   z uzupełnieniem ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się usunięcie 3 drzew kolidujących z inwestycją. Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, planowaną wycinkę drzew należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa. Zgodnie z uzupełnieniem Kip Inwestor przewiduje wykonanie nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa w ilości 3 sztuk.

W celu wyeliminowania zagrożenia śmiertelności małych zwierząt wskutek tworzenia pułapek ekologicznych, wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie. W okolicy terenu zamierzenia występują cieki wodne, jezioro oraz zadrzewienia. W związku z tym uwzględniono możliwość przemieszczania się w rejonie inwestycji drobnych zwierząt, w tym: gryzoni, ryjówek, płazów i gadów, dla których wykopy prowadzone na etapie realizacji stanowiłyby realne zagrożenie.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np.:

—        w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową — niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

—        w odniesieniu do grzybów i roślin — umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. Uwzględniając charakter inwestycji oraz zakłady znajdujące się w sąsiedztwie, nie będzie mieć miejsca znaczące oddziaływanie skumulowane.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, w niewielkim zakresie. Należy także zaznaczyć, iż przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego zadania.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę,                                    że w przedłożonej Kip, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania zamierzenia na środowisko.

 

 

1.  Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej)

 

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji zasilającej gazem płynnym propan, propan-butan, dwie suszarnie zbóż.

Na opisywanym terenie znajduje się przedsiębiorstwo handlowe posiadające kompletną infrastrukturę służącą suszeniu i magazynowaniu zboża: dwie suszarnie, zbiorniki magazynowe zboża, drogi i place utwardzone, zasilanie w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków.

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników na monolitycznych płytach fundamentowych, wykonaniu przyłącza gazowego podziemnego poprowadzonego na głębokości ok. 0,8 m i podłączeniu urządzeń do projektowanych ścieżek palnikowych suszarni zbóż.

              Inwestycja składająca się z sześciu zbiorników na gaz płynny o pojemności: 4 zbiorniki 4850 litrów oraz 2 zbiorniki 9200 litrów zlokalizowana zostanie w północno-zachodniej części działki 29/38 oraz 2 przyłącza do suszarni zbóż w północno-zachodniej oraz północnej części działki 29/30 w miejscowości Chalin, obręb 0002CHALIN, jednostka ewidencyjna 040804_5 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.

Projektowany obiekt będzie posadowiony  na terenie na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odległość od najbliższych domów mieszkalnych wynosi ok. 50 m (kierunek północno-wschodni).

Odległość od innych obiektów : stacja paliw LPG w odległości 130m na wschód.

Usytuowanie projektowanych urządzeń: w bezpośredniej bliskości urządzeń do suszenia                             i magazynowania zboża.

Istnieje dostęp z terenu inwestycji do drogi publicznej przez istniejące 2 zjazdy.

Na terenie objętym inwestycją brak jest wyznaczonych miejsc parkingowo-postojowych.

Samochody osobowe – 10 szt/dobę.

Samochody ciężarowe i inne pojazdy – autocysterna na czas napełniania zbiorników gazem oraz samochody ciężarowe – 8 szt/dobę i ciągniki rolnicze – 8 szt/dobę na czas ładowania zbóż.

 

Usytuowanie względem zlewni

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. –  Prawo wodne  (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.

Przedsięwzięcie zlokalizowano w pobliżu cieku wodnego dopływ spod Kłokocka będącego w zlewni rzeki Wisły (kod PLRW2000172794929 ).

Projektowana instalacja jest instalacją stacjonarną, wymagającą uzyskania pozwolenia na budowę. Posadowione urządzenia (zbiorniki LPG) są urządzeniami ciśnieniowymi podlegającymi pod stały dozór Urzędu Dozoru Technicznego.

Instalacja jest w pełni hermetyczna, nie ma kontaktu użytkowanego medium z otoczeniem – powietrzem, glebą, wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

Obszar oddziaływania obiektu, określony jako teren w odległości 7,5m od płaszcza każdego zbiornika, zawiera się na terenie działki inwestora. (Dz.U.2015.1422 z dnia § 179)

Oddziaływanie dla poszczególnych obiektów:

 • budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej : 10 m.
 • budynki produkcyjne i magazynowe: 10 m,
 • granica z sąsiednią działką budowlaną: 5 m,
 • odległość od  linii energetycznej : 3,0m dla linii do 1kV  i 15,0m dla linii powyżej 1 kV.

Strefa zagrożenia  :

- przestrzeń w odległości 1,5m od płaszcza każdego zbiornika

- wewnątrz kontenera  punktu odparowania i redukcji gazu.

Strefa oddziaływania obiektu zawiera się wewnątrz granic działki Inwestora.

Kwalifikacja:

W związku z montażem zbiorników naziemnych na gaz płynny o łącznej pojemności powyżej 10 m3 projektowane przedsięwzięcie, zgodnie z ustawą w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. Nr 213, poz. 1379), zalicza się do„przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

 

 

Podstawowe parametry :

 • zdolność magazynowa : 37800 l gazu płynnego,
 • wymiary pojedynczego zbiornika :
 • 4850 l - długość do 5,0 m, średnica 1,25 m,
 • 9200 l – długość do 8,0 m, średnica 1,25 m.

 

W skład instalacji wchodzą :

 • zbiorniki gazu płynnego, naziemne o pojemności 4850 l – 4 szt., 9200l – 2 szt.
 • przyłącze gazu w fazie ciekłej – podziemne, wykonane z kompozytu, DN25, DN50.

 

 

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

 

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie: 1,78 ha

 • działka 29/38 – 0,9742 ha
 • działka 29/30 – 0,8056 ha

- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych:

 • zbiorniki gazu płynnego z płytą betonową:  122 m2

 

3.  Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych

Działki na której planowana jest inwestycja są zabudowane (grunty rolne zabudowane). Znajdują się na nich 10 silosów, budynki gospodarcze i magazynowe. Teren inwestycji aktualnie stanowi użytek rolny.

 

4.  Pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione)

Rozpatrywana działka 29/30 oraz 29/38 jest pokryta szatą roślinną nie uporządkowaną-trawnik. Nie występują gatunki chronione. Proponowana inwestycja zostanie usytuowana na terenie trawnika.

5.  Rodzaj technologii

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny 4                   o pojemności 4850 litrów oraz 2 o pojemności 9200 litrów. Zmagazynowany gaz będzie służył wyłącznie do zasilania stacjonarnych suszarni zbóż. Zużycie gazu i ilość dni pracy instalacji ściśle zależne będą od warunków pogodowych w trakcie zbioru zbóż. Planując długotrwałe przechowywanie ziarna jego wilgotność należy obniżyć poniżej 14% i do tego celu służyć będzie wyłącznie w/w instalacja.

Charakterystyka techniczna zbiorników:

Zbiorniki na gaz płynny są stalowymi walczakami ciśnieniowymi wykonanym według projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa a temperatura obliczeniowa -20 do +40ºC.

Wymiary zbiornika 4850 dm3:

 • 2 zbiorniki :długość 4250 mm, średnica 1250 mm,
 • 2 zbiorniki :długość 4280 mm, średnica 1250 mm.

Wymiary zbiornika 9200 dm3:

 • długość 7850 mm, średnica 1250 mm.

Zbiorniki pokryte są powłoką antykorozyjną w kolorze białym, odbijającym promienie słoneczne.

Każdy zbiornik wyposażony jest przez wytwórcę w następujące elementy:

 

a) zawór bezpieczeństwa obliczone na warunki pożarowe

b) poziomowskaz pływakowy

c) zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełnienia i manometrem tarczowym                   o zakresie 0-2,5 MPa

d) zawór wlewowy

e) zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej

f) zawór poboru fazy ciekłej

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczające jej stosowanie                       w instalacjach gazu płynnego.

 

6.  Ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia

Analizowany może być wariant zerowy, polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz wariant z inną liczbą zbiorników na gaz.

Wariant zerowy w zasadzie nie powoduje ograniczenia oddziaływania na środowisko, gdyż i tak jest ono bardzo niewielkie w wariancie projektowym. Odrzucenie montażu zbiorników gazowych wyeliminuje źródło do zasilania suszarni ziarna, a tym samym przekreśli realizację tej inwestycji. Z uwagi na to iż jest ona niezbędna dla potrzeb gospodarstwa rolnego inwestora, oznaczałoby                   to drastyczne ograniczenie prowadzenia działalności rolniczej na terenie do tego predysponowanym. Tym samym wariant ten można odrzucić jako nieuzasadniony.

Wariant alternatywny z inną liczbą zbiorników byłby ekonomicznie nieuzasadniony (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie liczby zbiorników). Byłoby też niepotrzebnym skomplikowaniem technicznym instalacji. Nie zapewnia on natomiast w żadnym stopniu zmniejszenia wpływu                    na środowisko, zdrowie ludzi oraz nie zmniejsza ryzyka awarii.

Wariant  wybrany do  realizacji  przez  Inwestora   jest  jednocześnie  najkorzystniejszym wariantem dla środowiska.

 

7.  Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia

                                                                 Etap realizacji                        Etap eksploatacji

woda                                                    ok. 3 m3                                    brak

paliwa                                                    brak                                        brak

gaz                                                         brak                                        brak

Energia elektryczna                             1 kWh                                      brak

inne surowce, materiały                         brak                                       brak

8.  Rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska (Dz.U. 2016 poz. 353 ust.1 poz.6)

Zbiorniki na gaz płynny są zbiornikami szczelnymi. Każdy zbiornik wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa zabezpieczające zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Na króćcach poboru fazy ciekłej zamontowany jest: zawór nadmiernego wypływu odcinający wypływ gazu                  ze zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociągów. Zbiorniki zabezpieczone są również przed przepełnieniem – rurka maksymalnego napełnienia (max. napełnienie 85%). Armatura i osprzęt zbiorników są zgodne z przepisami technicznymi i Polskimi Normami a zbiorniki dopuszczone                są do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze technicznym.

8.1 Ochrona powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, zwierząt

Etap realizacji

Z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji wiązała się będzie z koniecznością przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, prace te powinny być wykonane               ze szczególną ostrożnością z zachowaniem następujących zasad i warunków mających wpływ na ochronę środowiska :

 • Pojazdy i sprzęt budowlany wykorzystany podczas realizacji inwestycji będą posiadały dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne i będą dopuszczane                 do pracy na budowie na podstawie kontroli doraźnej wykonywanej przez pracowników nadzoru budowy. Zakres kontroli doraźnej będzie obejmował kontrole dokumentów zezwalających na eksploatację pojazdów (badania stacji diagnostycznych, świadectwa dopuszczenia do pracy wystawiane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego i inne wg. Potrzeby).
 • Na terenie budowy inwestycji drobne naprawy wynikające z awarii sprzętu oraz ewentualne uzupełnienie paliwa do maszyn budowlanych będzie wykonywane w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, które będzie zabezpieczone przed przedostaniem                     się substancji ropopochonych do środowiska gruntowego (na utwardzonym, szczelnym podłożu).

W ramach zagospodarowania placu budowy kierownik budowy wyznaczy teren                         do wykonania ww. czynności.

 • W przypadku wystąpienia ewentualnych awaryjnych wycieków na terenie inwestycji należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii zgodnie                   z opracowaną instrukcją postępowania zawartą w dokumentacji budowy. Miejsce wycieku zostanie niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez zastosowanie sorbentów, a następnie wezwane zostaną odpowiednie służby do usunięcia skutków awarii.
 • W przypadku wystąpienia ewentualnej awarii, której skutkiem byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r.               o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zm.), konieczne będzie zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.
 • Realizacja inwestycji prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków, a czas jej trwania zostanie skrócony do niezbędnego minimum.
 • Zagospodarowanie gruntu uwzględniać będzie konieczność zachowania wymaganych standardów jakości gruntu, wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).
 • W trakcie realizacji inwestycji powstaną wykopy służące prowadzeniu przyłącza gazowego ( rura kompozytowa DN25, DN50). Głębokość planowanych wykopów: 0,8m., wykopy nie będą wymagały odwodnienia.

Etap eksploatacji

Bezpośrednie oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane będzie z trwałym wyeliminowaniem z użytkowania przemysłowego gruntu pod lokalizacje zbiorników magazynowych przedmiotowych instalacji. Oddziaływanie to będzie miejscowe i będzie miało charakter stały. Instalacja “wpasuje się” w przemysłowy charakter terenu. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje ruchów masowych ziemi, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.

8.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Etap realizacji

Pracownicy firm realizujących prace budowlano-montażowe korzystać będą z istniejącego zaplecza socjalnego w Zakładzie.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Nie planuje się na budowie użytkowania węzła do produkcji betonu zużywającego wodę do wykonania mieszanek betonowych i generującego ścieki przy płukaniu betoniarki.

 

Wszystkie roboty wymagające użycia mieszanek betonowych (wykonanie płyt fundamentowych) będą prowadzone w oparciu o gotowe mieszanki betonowe sprowadzane na budowę specjalistycznymi pojazdami. Wody opadowe wsiąkały będą w grunt lub będą odprowadzane na powierzchnie utwardzone zakładu i dalej do zakładowego systemu odbioru ścieków deszczowych.

Etap eksploatacji

Eksploatacja instalacji, poza sytuacjami awaryjnymi – w przypadku potrzeby zewnętrznego gaszenia ewentualnego pożaru, nie będzie wymagała wykorzystania wody. Ewentualny pobór wody odbywał się będzie z sieci wodociągowej lub zakładowej instalacji wodociągowej.

Instalacja magazynowa gazu płynnego, oprócz okresu napełnienia zbiorników, nie wymaga obsługi człowieka, w związku z czym, w wyniku jej eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalnych.

Eksploatacja instalacji nie będzie generować ścieków przemysłowych. Wody opadowe                              i roztopowe z terenu instalacji odprowadzane będą w istniejący system kanalizacji deszczowej użytkowany na terenie zakładu.

8.3 Gospodarka odpadami

Etap realizacji

Realizacja inwestycji, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, wiązała się będzie z powstaniem odpadów.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21) wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji inwestycji będą firmy podejmujące się prac realizacyjnych, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowić będzie inaczej. Firmy te będą odpowiedzialne za gospodarowanie wytworzonymi odpadami. Powinny być one zagospodarowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Na terenie realizacji inwestycji wydzielona zostanie przez kierownika budowy powierzchnia magazynowa dla powstających odpadów. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na gospodarkę odpadami.

 

Etap eksploatacji

W związku z eksploatacją instalacji nie przewiduje się powstawania odpadów innych niż związane z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi, które zlecane będą specjalistycznym firmom zewnętrznym. Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Nr 0, poz.21), wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzenia tych prac będą firmy, które świadczyć będą usługę.

8.4 Ochrona powietrza

Etap realizacji

Podczas realizacji inwestycji następować będzie niezorganizowana chwilowa emisja substancji do powietrza spowodowana pracą sprzętu ciężkiego montującego instalację, środków transportu, prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi, a także rozładunku materiałów budowlanych                i elementów instalacji.

Zmniejszenie emisji substancji do powietrza będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum.

Etap eksploatacji

W celu ograniczenia emisji par gazu płynnego zastosowana będzie pełna hermetyzacja przeładunków gazu płynnego z zastosowaniem zasady wahadła gazowego podczas napełniania zbiorników magazynowych oraz w toku innych czynności związanych z eksploatacją zbiorników magazynowych, rurociągów technologicznych i innych elementów instalacji technologicznej.

Zmniejszenie emisji substancji do powietrza związanej z ruchem pojazdów będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum.

8.5 Ochrona przed hałasem

Etap realizacji

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia, uciążliwość prac sprowadzi się głównie                       do hałasu związanego z pracami budowlanymi i montażowymi.

Poziom hałasu w czasie robot realizacyjnych nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporządzenia. Nie podlega, zatem ograniczeniom wynikającym z przepisów ochrony środowiska i w związku z powyższym nie przewiduje się rozwiązań chroniących przed oddziaływaniem akustycznym na etapie realizacji inwestycji.

W celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu należy wykluczyć pracę sprzętu charakteryzującego się wysoką uciążliwością akustyczną w porze nocnej. Wszystkie pojazdy                     i maszyny powinny spełniać wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem. Kierownik budowy zapewni kontrolę aktualnych badań technicznych pojazdów w celu niedopuszczenia do pracy pojazdów niesprawnych technicznie a szczególnie pojazdów i sprzętu przekraczających dopuszczalną emisje hałasu. Ponadto faza realizacji jest przejściowa                           i ma charakter krótkotrwały.

 Etap eksploatacji

Żródłem hałasu będzie proces tankowania zbiorników magazynowych (silnik cysterny pracuje                 i napędza tzw. hydrauliczną przystawkę mocy, która sprzężona jest z wałem pompy gazowej tłoczącej gaz skroplony). Podczas tego procesu tylko silnik autocysterny będzie stale pracował (pompa podczas przełączania węża pomiędzy zbiornikami będzie wyłączana).

Emisja hałasu w związku z eksploatacją instalacji związana będzie również z ruchem cystern dostarczających gaz. Zmniejszenie uciążliwości akustycznej będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystywanie w pełni sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń.

Z uwagi na fakt, iż działalność zakładu nie powoduje przekroczeń obowiązujących norm hałasu nie przewiduje się stosowania urządzeń ograniczających oddziaływanie akustyczne związane            z działalnością Zakładu.

8.6 Eksploatacja instalacji

Magazynowanie gazu w zbiornikach oraz napełnianie zbiorników jest procesem całkowicie hermetycznym. Podczas normalnej pracy instalacji gazowej nie występuje emisja par gazu płynnego do środowiska. Jedynym momentem, gdzie występuje emisja gazu do powietrza atmosferycznego jest czynność obsługowa polegająca na rozłączaniu końcówki węża autocysterny od zaworu wlewowego umieszczonego na zbiorniku. Jest to czynność wykonywana podczas tankowania zbiornika magazynowego z autocysterny. Podczas rozłączania przewodu elastycznego autocysterny od zbiornika następuje uwolnienie niewielkich ilości gazu uwięzionych pomiędzy zaworami odcinającymi przyłącza elastyczne od zaworów wlewowych (na zbiornikach). Uwolnienie fazy ciekłej gazu, na skutek nagłej zmiany ciśnienia – dekompresja fazy ciekłej gazu            z zamkniętej przestrzeni do ciśnienia atmosferycznego – powoduje natychmiastowe przejście                z fazy ciekłej do gazowej.

Podczas przepompowywania gazu z autocysterny do zbiornika proces przeładowania gazu płynnego jest całkowicie hermetyczny i nie występuje emisja gazu do atmosfery.

 

Planowana instalacja nie generuje hałasu, odorów, drgań ani niebezpiecznego promieniowania. Jako, że magazynowanie gazu, jego przesyłanie i odparowanie odbywa się bez bezpośredniego kontaktu produktu z otoczeniem, przedsięwzięcie nie ma wpływu                      na wody gruntowe.

Zasięg obszaru oddziaływania w/w inwestycji nie wychodzi poza granice działek 29/30 oraz 29/38 w miejscowości Chalin.

9.  Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem

 

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

      Brak

- ilość i sposoby odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

     Brak

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

wody opadowe z terenu zbiorników zostaną zagospodarowane powierzchniowo na terenie przyległym do inwestycji,

- ilość, rodzaj oraz sposoby postępowania z odpadami (ewentualnie kod odpadów):

Park zbiornikowy składający się z sześciu zbiorników, cztery o poj.4850 l i dwa o poj. 9200 l, posadowione zostaną na płycie fundamentowej o powierzchni 122 m2 i grubości 20 cm. Płyta wykonana zostanie na miejscu budowy z betonu marki C12/15 (B-15) (dowiezionego z betoniarni) na podsypce z piasku o grubości 5 cm. Przed wykonaniem w/w płyty fundamentowej należy zdjąć wierzchnią warstwę humusu o miąższości 20 cm (24,4 m3), który zostanie zagospodarowany                      na terenie inwestora. W późniejszym etapie realizacji inwestycji i na etapie eksploatacji nie powstają odpady.

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

Projektowana instalacja zbiornikowa na gaz płynny podczas pracy nie powoduje emisji hałasu.

- ilości i rodzaj planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

1) sześć stalowych zbiorników naziemnych na gaz płynny: o poj. 4850 litrów (4 szt.) oraz 9200 litrów (2 szt.).

2) palnik gazowy o mocy 1 MW zainstalowany w stacjonarnej suszarni zbóż,

palnik gazowy o mocy 1,8 MW zainstalowany w drugiej stacjonarnej suszarni zbóż.

 

10.  Określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

ZE WZGLĘDU NA LOKALIZACJĘ ORAZ ZASIĘG LOKALNY DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NIE MA MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

 

11.  Określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 – na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

Projektowana instalacja zbiornikowa na gaz płynny usytuowana jest poza obszarami chronionymi ustanowionymi w oparciu o przepisy szczególne. Ze względu na lokalny zasięg inwestycji nie będzie ona oddziaływać na obszary Natura 2000.

12.  Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się jakichkolwiek prac drogowych.

 

13.  Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdującej się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania

przedsięwzięcia nie są realizowane inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

 

14.  Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko 

 

Etap realizacji

Realizacja inwestycji, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlanomontażowych, wiązała się będzie z powstaniem odpadów.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji inwestycji będą firmy podejmujące się prac realizacyjnych, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowić będzie inaczej. Firmy                 te będą odpowiedzialne za gospodarowanie wytworzonymi odpadami. Powinny być one zagospodarowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Na terenie realizacji inwestycji wydzielona zostanie przez kierownika budowy powierzchnia

magazynowa dla powstających odpadów. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarkę odpadami.

 

Etap eksploatacji

W związku z eksploatacją instalacji nie przewiduje się powstawania odpadów innych niż związane z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi, które zlecane będą specjalistycznym firmom zewnętrznym.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0, poz. 21), wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzenia tych prac będą firmy, które świadczyć będą usługę.

Zestawienie ilościowe prognozowanych odpadów na etapie realizacji i eksploatacji instalacji magazynowej:

15.  Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

 

Podstawowe rozwiązania technologiczne zmierzające do obniżenia ryzyka awarii przemysłowej:

• zastosowanie zbiorników magazynowych gazu płynnego zabezpieczonych przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego przez zastosowanie zaworów bezpieczeństwa.

• zastosowanie zaworów nadmiernego wypływu na przewodach fazy ciekłej,

• zachowanie odległości bezpiecznych zbiorników magazynowych od budynków i budowli,

• dla wszystkich elementów instalacji technologicznej zostanie wykonana instalacja uziomowa i połączenia wyrównawcze.

Każdy ze zbiorników jest urządzeniem ciśnieniowym podlegającym stałemu dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Zbiorniki po ich montażu, w ramach dozoru technicznego, podlegać będą badaniom odbiorczym wykonywanym przez UDT, badaniom kontrolnym wykonywanym co 2 lata oraz badaniom okresowym wykonywanym co 10 lat. Zawory bezpieczeństwa zbiorników podlegać będą badaniom technicznym co 6 lat. Każdy zbiornik posiadać będzie dokumentację techniczną i paszport techniczny, w którym

będą załączone m. in. protokoły badań technicznych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, nie spowoduje, że zakład zaliczał się będzie do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, albo do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.                        w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.).

16.  Czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji nie wychodzi poza granice działki 29/30 i 29/38 w miejscowości Chalin.

 

17.  Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ust.1 poz.14)

W trakcie realizacji inwestycji nie będą prowadzone jakiekolwiek prace rozbiórkowe.

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                      Piotr Wiśniewski

 

 

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 12:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-03 12:50

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

OŚiGW.6220.7.2019                                                                                                                                 Dobrzyń nad Wisłą, dn. 20.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2096,z 2019r poz 60,730,1133.)  oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (.Dz. U. z 2018r.,poz. 2081,z 2019r.,poz 630,1501,1589,1712,1815,1924,2117)

zawiadamiam

że na wniosek  Państwa Joanny i Wojciecha Krasińskich z dnia 18.12.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów kredowych (lub neogeńskich) otworem studziennym nr 1 do głębokości 220,0 m, o wydajności do Ԛ = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Krępa, gmina Dobrzyń nad Wisłą, na terenie działki o nr ewidencyjnym 78/1, obręb 0011 Krępa, gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie,,

                                Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się  z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i  wniosków  w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać  się  w siedzibie   Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok.11,od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r.,poz. 2081,z 2019r. , poz 630,1501) i  § 3 ust pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu  z następującymi organami:

 1.Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie.

 2. Regionalnym Dyrektorem  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 3. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wobec powyższego  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: www.dobrzyn.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Z up. BURMISTRZ

Sebastian Maciej Olewiński

Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca.         
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
  3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
  4. Sołtys Sołectwa   Krępa  (tablice ogłoszeń w sołectwie)
  5. a/a

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-20 15:06

Zawiadomienie

drukuj (Zawiadomienie)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-11 15:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 14:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-06-26 14:46

Obwieszczenie RZG.6220.12.8.2018

drukuj (Obwieszczenie RZG.6220.12.8.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-03-20 14:50

Zawiadomienie RZG.6220.12.6.2018

drukuj (Zawiadomienie RZG.6220.12.6.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-02-19 10:30

Usuwanie azbestu 2019 rok

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29.01.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Niniejszym informuje mieszkańców, że Gmina Dobrzyń nad Wisłą ma możliwość otrzymania w 2019 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty tj. do 50 % kosztów kwalifikowanych + całkowity podatek VAT ponosi zainteresowana osoba zawierając umowę i wpłacając zaliczkę w wysokości 50 % rozliczaną po wykonaniu zadania.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosku w pokoju nr 9 urzędu lub ze strony internetowej www: bip.dobrzyn.pl. Wypełniony wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą pokój 25 ul. Szkolna 1.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

 

Ogłoszenie

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS w rolnictwie lub rybołóstwie

drukuj (Usuwanie azbestu 2019 rok)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-01-29 14:28
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 08:06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.1.2018

RZG.6220.12.1.2018

Dobrzyń nad Wisłą, dn.14.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2096)) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz.2081)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia8.11.2018 r. oraz uzupełnienie z dnia 5.12.2018 r AGRIL Sp. z. o. o. ul. Krzywa Góra 26A, 87-800 Włocławek wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działek 39/2,39/4 w obrębie Grochowalsk Gmina Dobrzyń nad Wisłą”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok. 9 , od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz.2081) i § 3 ust1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 j. t.) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: 1.Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie. 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania umieszczono na : \

1.tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

2.tablicach ogłoszeń w Sołectwie Grochowalsk

3.stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (www:bip.dobrzyn.pl)

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.1.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-12-18 14:57

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.2018

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12.12.2018r

RZG.6220.12.2018


 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art.61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz. 2081)

 

                                          zawiadamiam, że

na wniosek AGRIL Sp. z. o. o. ul. Krzywa Góra 26A, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działek 39/2,39/4 w obrębie Grochowalsk Gmina Dobrzyń nad Wisłą” obręb geodezyjny, Grochowalsk (0006), Gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r.,poz.2081 .) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania administracyjnego, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i uwag w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyń nad Wisłą, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

 • a/a

 • Sołtys sołectwa Grochowalsk (tablice ogłoszeń w sołectwie)

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Gmina Dobrzyń nad Wisłą , działka 37/1

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74 A, 87 – 800 Włocławek, działka 156

 • Właściciel działek 39/3,82/1

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działek154,155/2

 • Współwłaściciel działek 154, 155/2

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 48/3, 82/5

 • Współwłaściciel działek 48/3,82/5

 • Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Lipnie . ul. Sierakowskiego 10/B , 87-600 Lipno , działki 82/26,82/25,82/4

 • Niedzielscy Sp. J. ul. Warszawska 15, 87-800 Włocławek, działki 36/1,38/1

 • ,,Agril,, Sp. z o. o. , ul. Krzywa Góra 28 , 87-800 Włocławek , działki 39/2,/39/4

drukuj (ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-12-18 14:51
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-18 14:53

Obwieszczenie RZG.6220.11.2018

drukuj (Obwieszczenie RZG.6220.11.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-11-29 09:15

Zawiadomienie z dnia 6 września 2018 roku

drukuj (Zawiadomienie z dnia 6 września 2018 roku)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-09-11 08:36

Zawiadomienie

  • autor informacji: Oliwia Zalewska
   data wytworzenia: 2018-07-12
  • opublikował: root
   data publikacji: 2018-07-12 14:53
 • autor informacji: Oliwia Zalewska
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-07-12 14:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-06-28 13:44

Zawiadomienie

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-02-16 15:08
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-12-04 15:17
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-12-04 11:57
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:34
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:36
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:32
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:31
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 14:58
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 14:57
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 16:02
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 16:01
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 15:59
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-17
  • opublikował: Agnieszka Zielińska
   data publikacji: 2017-07-17 15:15
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-06-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-22 15:52
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-06-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-22 15:52
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-05-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-30 15:46
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-30 15:47
 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 15:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9783
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-11 13:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173267
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony