Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Dostęp do informacji o środowisku

Treść strony

Dobrzyń nad Wisłą , dnia 10 stycznia  2020 r.

OŚiGW.6220.1.9.2019

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                              o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081                 z 2019r poz. 630,1501,1589,1712,1815,1924,2170 )  Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu  7  stycznia  2020 r., na wniosek  właściciela działki nr 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002) , została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża  na działce  o numerze ewidencyjnym 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002), Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobrzyniu nad Wisłą, Referat  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , pok. 11,                         w godzinach pracy Urzędu, tj.7.30 – 14.00.

 

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                  Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                      Piotr Wiśniewski

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 12:53

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 7.01.2020r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

 

OŚiGW.6220.1.8.2019

 

DECYZJA 

 

       Na podstawie art.  71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 , art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 63 ust.1  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz                      o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 , poz.2081 ,z 2019r poz. 630,1501,1589,1712,1815,1924,2170, ) , a także  § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( t. j. Dz. U. 2016r , poz.71 ze zm.  )  w związku z art. 104   ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 z 2019r poz.60,730,1130, ) w związku  z wnioskiem Pana Witolda Pawła Żochowskiego z dnia 27.05.2019 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 27.05.2019r) oraz uzupełnienia z dnia 12.06.2019 r (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 12.06.2019r) o wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach                         i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  uwzględniając opinię Regionalnej  Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4220.507.2019.OD.3 z dnia 22.10.2019r.,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie nr N.NZ-42-3-6/2058/19   z dnia 1.08.2019r  oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZŚ.436.1.1646.2019.ZZ07.AB2                    z dnia 05.12.2019r.

 

stwierdzam:

 

 

brak potrzeby przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na środowisko  dla realizacji   przedsięwzięcia polegającego na:  ”Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża  na działce  o numerze ewidencyjnym 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002), Gmina Dobrzyń nad Wisłą,, i ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

 

 

 

 

 

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji  przedsięwzięcia:

 

1. Rodzaj przedsięwzięcia.

Inwestycja  polega na budowie instalacji zasilającej gazem płynnym propan, propan-butan, dwie suszarnie zbóż.  Instalacje do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników                     na gaz płynny o pojemności przekraczającej oraz zbiorników na olej o pojemności nieprzekraczającej

 

2. Miejsce realizacji  przedsięwzięcia.

 

Na opisywanym terenie znajduje się przedsiębiorstwo handlowe posiadające kompletną infrastrukturę służącą suszeniu i magazynowaniu zboża: dwie suszarnie, zbiorniki magazynowe zboża, drogi i place utwardzone, zasilanie w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków.

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników na monolitycznych płytach fundamentowych, wykonaniu przyłącza gazowego podziemnego poprowadzonego                       na głębokości ok. 0,8 m i podłączeniu urządzeń do projektowanych ścieżek palnikowych suszarni zbóż.

              Inwestycja składająca się z sześciu zbiorników na gaz płynny o pojemności: 4 zbiorniki 4850 litrów oraz 2 zbiorniki 9200 litrów zlokalizowana zostanie w północno-zachodniej części działki 29/38 oraz 2 przyłącza do suszarni zbóż w północno-zachodniej oraz północnej części działki 29/30 w miejscowości Chalin, obręb 0002CHALIN, jednostka ewidencyjna 040804_5 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.

Projektowany obiekt będzie posadowiony  na terenie na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odległość od najbliższych domów mieszkalnych wynosi ok. 50 m (kierunek północno-wschodni). Odległość od innych obiektów : stacja paliw LPG w odległości 130m na wschód.

Usytuowanie projektowanych urządzeń: w bezpośredniej bliskości urządzeń do suszenia                                  i magazynowania zboża.

Istnieje dostęp z terenu inwestycji do drogi publicznej przez istniejące 2 zjazdy.

Na terenie objętym inwestycją brak jest wyznaczonych miejsc parkingowo-postojowych.

Samochody osobowe – 10 szt/dobę.

Samochody ciężarowe i inne pojazdy – autocysterna na czas napełniania zbiorników gazem oraz samochody ciężarowe – 8 szt/dobę i ciągniki rolnicze – 8 szt/dobę na czas ładowania zbóż.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych zasobów naturalnych                      i    zabytków  oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

 1. Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia należy:

 

1)Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

 1. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać ich kontroli pod kątem obecności zwierząt. W przypadku obecności fauny, osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.

b) Wycinkę drzew prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym                  w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie                     po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa, maksymalnie na 2 dni przed rozpoczęciem wycinki, braku aktywnych lęgów ptaków w obrębie usuwanych drzew.

c) W zamian za usuwane drzewa wykonać nasadzenia zastępcze w minimalnej ilości 3 drzew. Do nasadzeń zastępczych preferować rodzime gatunki drzew. Nasadzenia wykonać przed ostatecznym oddaniem inwestycji do eksploatacji.

d) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji przedsięwzięcia używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

e) Plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

f ) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: w godzinach: 6:00 — 22:00).

g) Tankowanie zbiorników na gaz prowadzić wyłącznie w porze dziennej, (tj. w godzinach: 6:00 — 22:00).

 

2) Ponadto należy dostosować się do poniższych warunków:

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników            na płytach fundamentowych, wykonaniu przyłącza gazowego podziemnego                               i podłączeniu urządzeń.
Odległość planowanej inwestycji od najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi ok. 50 m.

Instalacja jest w pełni hermetyczna, nie ma kontaktu z otoczeniem — powietrzem, glebą, wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 1,78 ha. Zbiorniki gazu płynnego z płytą betonową zajmą powierzchnię ok. 122 m2. Zbiorniki pokryte są powłoka antykorozyjną                w kolorze białym, odbijającym promienie słoneczne. Każdy zbiornik wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, poziomowskaz pływakowy, zawór poboru fazy gazowej, zawór wlewowy, zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej.

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ww. ustawy między innymi usytuowanie oraz charakter planowanej inwestycji nie będącej źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska a także przedstawione w karcie informacyjnej rozwiązania chroniące środowisko uznano, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

  1. Uwzględnić należy również warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, stosując  następujących elementy:

 

a)podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

 

b)zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, wskazać na utwardzonym terenie, zabezpieczającym przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu i wód;

 

c)teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

 

d)w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

 

 

 

e)na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu instalacji odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody                na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;

 

f)na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z terenu instalacji odprowadzać do kanalizacji deszczowej;

 

g)prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania

wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;

 

h)roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo — wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;

 

 i)zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami,                         na których znajdują się      cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią;

 

j)teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;

 

k)odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia              w zakresie gospodarowania odpadami;

 

m)na etapie eksploatacji regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności                   i konserwacji instalację gazową.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

                                  W dniu 27 maja  2019  roku   Pan Witold Paweł Żochowski                      zam. ul. Dr. Judyma 29 ,09-400 Płock wystąpił  z wnioskiem  o wydanie decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

”Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża  na działce  o numerze ewidencyjnym 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002), Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz  stosowne mapy.

Po analizie wniosku Burmistrz Miasta i Gminy wezwał wnioskodawcę do uzupełniania w/w wniosku pismem  Nr OŚiGW.6220.1.2019 z dnia 7.06.2019r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek               w dniu 12.06.2019r.

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ( Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) art 49  ustawy                   z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23 ze zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadomił w dniu 24.06.2019r. Strony                o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach                      na realizację w/w przedsięwzięcia oraz  zamieścił tę informację  w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 11 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 tj.), zgodnie z którym do spraw z zakresu wydania decyzji                                       o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia                             w życie tego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z tym, kwalifikacja przedmiotowego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać                                 na środowisko nie uległa zmianie.

 

                        Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zwrócił się z wnioskiem                     do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie   oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  Zarząd Zlewni  we Włocławku, który przekazał sprawę  pismem nr WA.ZZŚ.7.0144.106.2019.AB z dnia 28.10.2019r do rozpatrzenia przez   Państwowego  Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  wezwał wnioskodawcę  pismem z dnia 1 sierpnia   2019 roku  znak: WOO.4240.507.2019.OD  do uzupełnienia  karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełniono  KIP w  dnia: 24.09.2019r.    Państwowe  Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie –Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  pismem z dnia 30.10.2019r.                                                                    Nr WA.RZŚ.436.1.1646.2019.ZZ07.AB zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy                                   o uzupełnienie dokumentów  o wydanie opinii w  w/w sprawie na który uzyskał odpowiedzi                      od Burmistrza Miasta i Gminy pismem z dnia 12.11.2019r Nr OŚiGW.6220.1.6.2019r w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Regionalna Dyrekcja  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził pogląd, że nie  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydając opinie  Nr WOO.4220.507.2019.OD.3 z dnia 22.10.2019r.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie wyraził opinię że nie  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pismem Nr N.NZ-42-3-6/2058/19 z dn.01.08.2019r.

 Państwowe  Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  pismem z dnia 5.12.2019r. Nr WA.RZŚ.436.1.1646.2019.ZZ07.AB  określił również że nie  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia                      na środowisko.

Teren będący przedmiotem opracowania nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

 

 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy   z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) map zagrożenia powodziowego              i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                               w Warszawie z 03.04.2015r. — Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2015r. poz. 3449)Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z dnia 28 listopada 2016 r., poz. 1911 i 1958).

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia do prac budowlanych zastosowany zostanie sprzęt w dobrym stanie technicznym, posiadający ważne badania techniczne.                                                     

 

 Wszelkie naprawy maszyn i urządzeń, zabiegi związane z ich konserwacją, uzupełnianie paliwa wykonywane będzie w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych, przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowego w utwardzonym szczelnym podłożu. 

 

W przypadku wystąpienia ewentualnych awaryjnych wycieków na terenie inwestycji miejsce wycieku zostanie niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez zastosowanie sorbentów. Zbiorniki na gaz płynny są zbiornikami szczelnymi. Armatura zamontowana na zbiorniku posiadała będzie aktualne atesty dopuszczające jej stosowanie w instalacjach gazu płynnego.

Na etapie realizacji woda wykorzystywane będzie jedynie na cele socjalno bytowe. Eksploatacja instalacji nie będzie wymagała wykorzystania wody. Ewentualny pobór wody np. w przypadku pożaru odbywał się będzie z sieci wodociągowej, lub zakładowej instalacji wodociągowej. Pracownicy firm realizujących prace budowlano-montażowe korzystać będą z istniejącego zaplecza socjalnego                              w Zakładzie. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Nie planuje się użytkowania węzła do produkcji betonu zużywającego wodę                   do wykonania mieszanek betonowych i generującego ścieki przy płukaniu betoniarki. Wszystkie roboty wymagające użycia mieszanek betonowych (wykonanie płyt fundamentowych) będą prowadzone w oparciu o gotowe mieszanki betonowe sprowadzane na budowę specjalistycznymi pojazdami. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalnych                                        i przemysłowych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wody opadowe wsiąkały będą w grunt lub będą odprowadzane                         na powierzchnie utwardzone zakładu i dalej do zakładowego systemu odbioru ścieków deszczowych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z terenu instalacji odprowadzane będą w istniejący system kanalizacji deszczowej użytkowany na terenie zakładu.

W trakcie realizacji inwestycji wykonane zostaną wykopy na głębokość 0,8m służące prowadzeniu przyłącza gazowego. Wykopy nie będą wymagały odwodnienia.

Odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia zagospodarowane będą zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstania odpadów innych niż związane z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na gospodarkę odpadami.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych jeziornej PLLW20020 — Chalińskie.

Dla JCWP jeziornej - Chalińskie aktualny stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono odstępstwo z powodu konieczności ustanowienia obszaru ochronnego jeziora; ze względów organizacyjno-prawnych, ekonomicznych i społecznych ustanowienie obszaru ochronnego tego jeziora możliwe będzie dopiero w kolejnym cyklu wodnym. Z uwagi na brak możliwości technicznych przedłużono termin osiągnięcia celu do 2027 r.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano                                     za niezagrożone. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą po analizie zebranych materiałów wydał zawiadomienie  numer OśiGW.6220.1.7.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami oraz składania uwag i wniosków. Po zakończeniu tego okresu Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  zakończył postępowania dowodowego w tej sprawie.

Na każdym etapie wydania powyższej decyzji informowano na bieżąco strony oraz społeczeństwo o czynnościach prowadzonych w tej sprawie. Zainteresowane strony nie wniosły uwag oraz wniosków do wydania w/w decyzji.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić,                że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia.

Niezależnie od sformułowanych już we wcześniejszych częściach niniejszego uzasadniania wyjaśnień szczegółowych wskazujących na spełnienie prawnych wymogów dopuszczalności wydania niniejszej decyzji, w wykonaniu dyrektywy zawartej w przepisie art. 107 k.p.a. należy dodatkowo stwierdzić, iż:

- tutejszy organ uznał za udowodnione wszystkie fakty, o których mowa w treści wymienionych wyżej dokumentów, tj. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, zawiera wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie jest warunkiem pozwalającym na poczynienie właściwych ocen                    w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia, przez co zawartość ta może być uznana za zgodną z wymogami przepisów określających wymagania,              co do treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- ponadto, w ocenie tutejszego organu zawartość materiału dowodowego jest prawidłowa merytorycznie i logiczna, zaś wszystkie zawarte w tym materiale treści zostały sformułowane                    w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy,

- tutejszemu organowi nie przedstawiono żadnych dowodów, które mogły by pozostawać                          w sprzeczności z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie                                         i uzasadniającym uwzględnienie złożonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie decyzji                      o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

 

                                                           P O U C Z E N I E

 

1.Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę powinno nastąpić nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacznie oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy                       o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                                 we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie                  14 dni od daty otrzymania.

                                                                             

 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                      Piotr Wiśniewski

Załączniki do decyzji:

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 

1.Wnioskodawca;Pan Witold Paweł Żochowski, ul Słowackiego 24,87-610 Dobrzyń nad Wisłą

2.strony wg rozdzielnika;

3.a/a

 

 

 Do wiadomości:

1.Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,

ul Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

2.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy , ul. Dworcowa 81 ,                                 85-009 Bydgoszcz

3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny , ul Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno

 

Za wydanie przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827), załącznik – tabela: kol. 1 część I, kol. 2 pkt. 45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

nr OŚiGW.6220.1.8.2019 z dnia 7.01.2020r.

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Zamierzenie polegać będzie na:

”Budowie instalacji magazynowania gazu propan-butan przeznaczonej do zasilania suszarni zboża  na działce  o numerze ewidencyjnym 29/38   i 29/30  obręb geodezyjny Chalin (0002), Gmina Dobrzyń nad Wisłą,,

 

 

Rodzaj i  charakterystyka przedsięwzięcia

 

Inwestycja polega na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny: 4 zbiorniki o pojemności 4850 litrów oraz 2 zbiorniki o pojemności 9200 litrów wraz                         z przyłączami do 2 stacjonarnych suszarni zbóż.

Na opisywanym terenie znajduje się przedsiębiorstwo handlowe posiadające kompletną infrastrukturę służącą suszeniu i magazynowaniu zboża: dwie suszarnie, zbiorniki magazynowe zboża, drogi i place utwardzone, zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków.

 

Na opisywanym terenie znajduje się przedsiębiorstwo handlowe posiadające kompletną infrastrukturę służącą suszeniu i magazynowaniu zboża: dwie suszarnie, zbiorniki magazynowe zboża, drogi i place utwardzone, zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków.

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników na monolitycznych płytach fundamentowych, wykonaniu przyłącza gazowego podziemnego poprowadzonego                         na głębokości ok. 0,8 m, posadowieniu prefabrykowanego punktu odparowania i podłączeniu urządzeń do projektowanych ścieżek palnikowych suszami zbóż.

 

 

W skład instalacji wchodzą:

—        zbiorniki gazu płynnego, naziemne o pojemności 4850 I — 4 szt., 92001— 2 szt.,

—        przyłącze gazu w fazie ciekłej — podziemne, wykonane z kompozytu, DN25, DN50.

 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanego zadania inwestycyjnego oraz jego usytuowanie, zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip wraz                                      z uzupełnieniem, ustalono, że realizacja i eksploatacja zamierzenia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, instalacja ta kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej.

Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary                            o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiane zadanie zostanie usytuowane w obszarze rolniczym o małej gęstości zaludnienia,                          na terenie głównego zbiornika wód podziemnych nr 215 „Subniecka warszawska".

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie                               z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.).

Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200048, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy

 

i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie usytuowane jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLLW20020 — Chalińskie, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.                      w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami                             na obszarze dorzecza Wisły.

Biorąc pod uwagę, że realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, zostaną one wykonane ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska. Sprzęt wykorzystywany podczas realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie. Ponadto, plac budowy należy wyposażyć w środki do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbenty, które cechują się dużą chłonnością.

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody                           w środowisku postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1862 t.j.).

Realizacja inwestycji, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, wiązała się będzie z powstaniem odpadów. Na terenie realizacji zamierzenia wydzielona zostanie przez kierownika budowy powierzchnia magazynowa dla powstających odpadów. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie                        na gospodarkę odpadami

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z wykonaniem wykopów pod płyty fundamentowe zbiorników na gaz oraz pod przyłącza gazowe. Ich głębokość to około 0,8 m i nie przewiduje się konieczności ich odwadniania.

 

Wody opadowe i roztopowe, tak jak obecnie, będą odprowadzane powierzchniowo w grunt,                        z wyłączeniem wód z powierzchni utwardzonych, które trafiają do zakładowego układu kanalizacji deszczowej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zakłada się wykorzystanie niewielkiej ilości wody, a jego użytkowanie nie wiąże się z poborem wody.

Zamierzenie nie wiąże się z generowaniem ścieków przemysłowych. Wody z przeprowadzonych prób szczelności zbiorników zostaną odprowadzone do istniejącego układu kanalizacyjnego                         na terenie zakładu.

Pracownicy realizujący prace budowlano-montażowe będą korzystać z istniejącego zaplecza socjalnego w przedsiębiorstwie.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest o około 50 m od inwestycji.

W celu ograniczenia emisji par gazu płynnego zastosowana będzie pełna hermetyzacja przeładunków gazu płynnego z zastosowaniem zasady wahadła gazowego podczas napełniania zbiorników magazynowych oraz w toku innych czynności związanych z eksploatacją zbiorników magazynowych, rurociągów technologicznych i innych elementów instalacji technologicznej. Zmniejszenie emisji substancji do powietrza związanej z ruchem pojazdów można umożliwić poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum.

Źródłem hałasu będzie proces tankowania zbiorników magazynowych (silnik cysterny pracuje                        i napędza tzw. hydrauliczną przystawkę mocy, która sprzężona jest z wałem pompy gazowej tłoczącej gaz skroplony). Podczas tego procesu tylko silnik autocysterny będzie stale pracował (pompę podczas przełączania węża pomiędzy zbiornikami planuje się wyłączać).

Emisja hałasu w związku z eksploatacją instalacji może być związana również z ruchem cystern dostarczających gaz. Zmniejszenie uciążliwości akustycznej umożliwi ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystywanie w pełni sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń. Z uwagi na fakt, iż działalność zakładu nie powoduje przekroczeń obowiązujących norm hałasu nie przewiduje się stosowania urządzeń ograniczających oddziaływanie akustyczne związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy                   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (na gruntach rolnych zabudowanych, wykorzystywanych dla celów przemysłowych i handlowych), nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, rozbiórki obiektów kubaturowych, lub zajęcia siedlisk wrażliwych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip wraz                                   z uzupełnieniem ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się usunięcie 3 drzew kolidujących z inwestycją. Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, planowaną wycinkę drzew należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa. Zgodnie z uzupełnieniem Kip Inwestor przewiduje wykonanie nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa w ilości 3 sztuk.

W celu wyeliminowania zagrożenia śmiertelności małych zwierząt wskutek tworzenia pułapek ekologicznych, wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie. W okolicy terenu zamierzenia występują cieki wodne, jezioro oraz zadrzewienia. W związku z tym uwzględniono możliwość przemieszczania się w rejonie inwestycji drobnych zwierząt, w tym: gryzoni, ryjówek, płazów i gadów, dla których wykopy prowadzone na etapie realizacji stanowiłyby realne zagrożenie.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np.:

—        w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową — niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

—        w odniesieniu do grzybów i roślin — umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Na etapie analizowania zamierzenia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia. Uwzględniając charakter inwestycji oraz zakłady znajdujące się w sąsiedztwie, nie będzie mieć miejsca znaczące oddziaływanie skumulowane.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, w niewielkim zakresie. Należy także zaznaczyć, iż przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego zadania.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę,                                    że w przedłożonej Kip, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania zamierzenia na środowisko.

 

 

1.  Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej)

 

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji zasilającej gazem płynnym propan, propan-butan, dwie suszarnie zbóż.

Na opisywanym terenie znajduje się przedsiębiorstwo handlowe posiadające kompletną infrastrukturę służącą suszeniu i magazynowaniu zboża: dwie suszarnie, zbiorniki magazynowe zboża, drogi i place utwardzone, zasilanie w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków.

Wykonanie instalacji będzie polegało na posadowieniu gotowych zbiorników na monolitycznych płytach fundamentowych, wykonaniu przyłącza gazowego podziemnego poprowadzonego na głębokości ok. 0,8 m i podłączeniu urządzeń do projektowanych ścieżek palnikowych suszarni zbóż.

              Inwestycja składająca się z sześciu zbiorników na gaz płynny o pojemności: 4 zbiorniki 4850 litrów oraz 2 zbiorniki 9200 litrów zlokalizowana zostanie w północno-zachodniej części działki 29/38 oraz 2 przyłącza do suszarni zbóż w północno-zachodniej oraz północnej części działki 29/30 w miejscowości Chalin, obręb 0002CHALIN, jednostka ewidencyjna 040804_5 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.

Projektowany obiekt będzie posadowiony  na terenie na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odległość od najbliższych domów mieszkalnych wynosi ok. 50 m (kierunek północno-wschodni).

Odległość od innych obiektów : stacja paliw LPG w odległości 130m na wschód.

Usytuowanie projektowanych urządzeń: w bezpośredniej bliskości urządzeń do suszenia                             i magazynowania zboża.

Istnieje dostęp z terenu inwestycji do drogi publicznej przez istniejące 2 zjazdy.

Na terenie objętym inwestycją brak jest wyznaczonych miejsc parkingowo-postojowych.

Samochody osobowe – 10 szt/dobę.

Samochody ciężarowe i inne pojazdy – autocysterna na czas napełniania zbiorników gazem oraz samochody ciężarowe – 8 szt/dobę i ciągniki rolnicze – 8 szt/dobę na czas ładowania zbóż.

 

Usytuowanie względem zlewni

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. –  Prawo wodne  (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.

Przedsięwzięcie zlokalizowano w pobliżu cieku wodnego dopływ spod Kłokocka będącego w zlewni rzeki Wisły (kod PLRW2000172794929 ).

Projektowana instalacja jest instalacją stacjonarną, wymagającą uzyskania pozwolenia na budowę. Posadowione urządzenia (zbiorniki LPG) są urządzeniami ciśnieniowymi podlegającymi pod stały dozór Urzędu Dozoru Technicznego.

Instalacja jest w pełni hermetyczna, nie ma kontaktu użytkowanego medium z otoczeniem – powietrzem, glebą, wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

Obszar oddziaływania obiektu, określony jako teren w odległości 7,5m od płaszcza każdego zbiornika, zawiera się na terenie działki inwestora. (Dz.U.2015.1422 z dnia § 179)

Oddziaływanie dla poszczególnych obiektów:

 • budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej : 10 m.
 • budynki produkcyjne i magazynowe: 10 m,
 • granica z sąsiednią działką budowlaną: 5 m,
 • odległość od  linii energetycznej : 3,0m dla linii do 1kV  i 15,0m dla linii powyżej 1 kV.

Strefa zagrożenia  :

- przestrzeń w odległości 1,5m od płaszcza każdego zbiornika

- wewnątrz kontenera  punktu odparowania i redukcji gazu.

Strefa oddziaływania obiektu zawiera się wewnątrz granic działki Inwestora.

Kwalifikacja:

W związku z montażem zbiorników naziemnych na gaz płynny o łącznej pojemności powyżej 10 m3 projektowane przedsięwzięcie, zgodnie z ustawą w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. Nr 213, poz. 1379), zalicza się do„przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

 

 

Podstawowe parametry :

 • zdolność magazynowa : 37800 l gazu płynnego,
 • wymiary pojedynczego zbiornika :
 • 4850 l - długość do 5,0 m, średnica 1,25 m,
 • 9200 l – długość do 8,0 m, średnica 1,25 m.

 

W skład instalacji wchodzą :

 • zbiorniki gazu płynnego, naziemne o pojemności 4850 l – 4 szt., 9200l – 2 szt.
 • przyłącze gazu w fazie ciekłej – podziemne, wykonane z kompozytu, DN25, DN50.

 

 

2.Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

 

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie: 1,78 ha

 • działka 29/38 – 0,9742 ha
 • działka 29/30 – 0,8056 ha

- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych:

 • zbiorniki gazu płynnego z płytą betonową:  122 m2

 

3.  Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych

Działki na której planowana jest inwestycja są zabudowane (grunty rolne zabudowane). Znajdują się na nich 10 silosów, budynki gospodarcze i magazynowe. Teren inwestycji aktualnie stanowi użytek rolny.

 

4.  Pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione)

Rozpatrywana działka 29/30 oraz 29/38 jest pokryta szatą roślinną nie uporządkowaną-trawnik. Nie występują gatunki chronione. Proponowana inwestycja zostanie usytuowana na terenie trawnika.

5.  Rodzaj technologii

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny 4                   o pojemności 4850 litrów oraz 2 o pojemności 9200 litrów. Zmagazynowany gaz będzie służył wyłącznie do zasilania stacjonarnych suszarni zbóż. Zużycie gazu i ilość dni pracy instalacji ściśle zależne będą od warunków pogodowych w trakcie zbioru zbóż. Planując długotrwałe przechowywanie ziarna jego wilgotność należy obniżyć poniżej 14% i do tego celu służyć będzie wyłącznie w/w instalacja.

Charakterystyka techniczna zbiorników:

Zbiorniki na gaz płynny są stalowymi walczakami ciśnieniowymi wykonanym według projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa a temperatura obliczeniowa -20 do +40ºC.

Wymiary zbiornika 4850 dm3:

 • 2 zbiorniki :długość 4250 mm, średnica 1250 mm,
 • 2 zbiorniki :długość 4280 mm, średnica 1250 mm.

Wymiary zbiornika 9200 dm3:

 • długość 7850 mm, średnica 1250 mm.

Zbiorniki pokryte są powłoką antykorozyjną w kolorze białym, odbijającym promienie słoneczne.

Każdy zbiornik wyposażony jest przez wytwórcę w następujące elementy:

 

a) zawór bezpieczeństwa obliczone na warunki pożarowe

b) poziomowskaz pływakowy

c) zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełnienia i manometrem tarczowym                   o zakresie 0-2,5 MPa

d) zawór wlewowy

e) zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej

f) zawór poboru fazy ciekłej

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczające jej stosowanie                       w instalacjach gazu płynnego.

 

6.  Ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia

Analizowany może być wariant zerowy, polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz wariant z inną liczbą zbiorników na gaz.

Wariant zerowy w zasadzie nie powoduje ograniczenia oddziaływania na środowisko, gdyż i tak jest ono bardzo niewielkie w wariancie projektowym. Odrzucenie montażu zbiorników gazowych wyeliminuje źródło do zasilania suszarni ziarna, a tym samym przekreśli realizację tej inwestycji. Z uwagi na to iż jest ona niezbędna dla potrzeb gospodarstwa rolnego inwestora, oznaczałoby                   to drastyczne ograniczenie prowadzenia działalności rolniczej na terenie do tego predysponowanym. Tym samym wariant ten można odrzucić jako nieuzasadniony.

Wariant alternatywny z inną liczbą zbiorników byłby ekonomicznie nieuzasadniony (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie liczby zbiorników). Byłoby też niepotrzebnym skomplikowaniem technicznym instalacji. Nie zapewnia on natomiast w żadnym stopniu zmniejszenia wpływu                    na środowisko, zdrowie ludzi oraz nie zmniejsza ryzyka awarii.

Wariant  wybrany do  realizacji  przez  Inwestora   jest  jednocześnie  najkorzystniejszym wariantem dla środowiska.

 

7.  Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia

                                                                 Etap realizacji                        Etap eksploatacji

woda                                                    ok. 3 m3                                    brak

paliwa                                                    brak                                        brak

gaz                                                         brak                                        brak

Energia elektryczna                             1 kWh                                      brak

inne surowce, materiały                         brak                                       brak

8.  Rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska (Dz.U. 2016 poz. 353 ust.1 poz.6)

Zbiorniki na gaz płynny są zbiornikami szczelnymi. Każdy zbiornik wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa zabezpieczające zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Na króćcach poboru fazy ciekłej zamontowany jest: zawór nadmiernego wypływu odcinający wypływ gazu                  ze zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociągów. Zbiorniki zabezpieczone są również przed przepełnieniem – rurka maksymalnego napełnienia (max. napełnienie 85%). Armatura i osprzęt zbiorników są zgodne z przepisami technicznymi i Polskimi Normami a zbiorniki dopuszczone                są do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze technicznym.

8.1 Ochrona powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, zwierząt

Etap realizacji

Z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji wiązała się będzie z koniecznością przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, prace te powinny być wykonane               ze szczególną ostrożnością z zachowaniem następujących zasad i warunków mających wpływ na ochronę środowiska :

 • Pojazdy i sprzęt budowlany wykorzystany podczas realizacji inwestycji będą posiadały dokumenty potwierdzające ważne badania techniczne i będą dopuszczane                 do pracy na budowie na podstawie kontroli doraźnej wykonywanej przez pracowników nadzoru budowy. Zakres kontroli doraźnej będzie obejmował kontrole dokumentów zezwalających na eksploatację pojazdów (badania stacji diagnostycznych, świadectwa dopuszczenia do pracy wystawiane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego i inne wg. Potrzeby).
 • Na terenie budowy inwestycji drobne naprawy wynikające z awarii sprzętu oraz ewentualne uzupełnienie paliwa do maszyn budowlanych będzie wykonywane w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, które będzie zabezpieczone przed przedostaniem                     się substancji ropopochonych do środowiska gruntowego (na utwardzonym, szczelnym podłożu).

W ramach zagospodarowania placu budowy kierownik budowy wyznaczy teren                         do wykonania ww. czynności.

 • W przypadku wystąpienia ewentualnych awaryjnych wycieków na terenie inwestycji należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii zgodnie                   z opracowaną instrukcją postępowania zawartą w dokumentacji budowy. Miejsce wycieku zostanie niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez zastosowanie sorbentów, a następnie wezwane zostaną odpowiednie służby do usunięcia skutków awarii.
 • W przypadku wystąpienia ewentualnej awarii, której skutkiem byłoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r.               o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zm.), konieczne będzie zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.
 • Realizacja inwestycji prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków, a czas jej trwania zostanie skrócony do niezbędnego minimum.
 • Zagospodarowanie gruntu uwzględniać będzie konieczność zachowania wymaganych standardów jakości gruntu, wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).
 • W trakcie realizacji inwestycji powstaną wykopy służące prowadzeniu przyłącza gazowego ( rura kompozytowa DN25, DN50). Głębokość planowanych wykopów: 0,8m., wykopy nie będą wymagały odwodnienia.

Etap eksploatacji

Bezpośrednie oddziaływanie na powierzchnię ziemi związane będzie z trwałym wyeliminowaniem z użytkowania przemysłowego gruntu pod lokalizacje zbiorników magazynowych przedmiotowych instalacji. Oddziaływanie to będzie miejscowe i będzie miało charakter stały. Instalacja “wpasuje się” w przemysłowy charakter terenu. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje ruchów masowych ziemi, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.

8.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Etap realizacji

Pracownicy firm realizujących prace budowlano-montażowe korzystać będą z istniejącego zaplecza socjalnego w Zakładzie.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Nie planuje się na budowie użytkowania węzła do produkcji betonu zużywającego wodę do wykonania mieszanek betonowych i generującego ścieki przy płukaniu betoniarki.

 

Wszystkie roboty wymagające użycia mieszanek betonowych (wykonanie płyt fundamentowych) będą prowadzone w oparciu o gotowe mieszanki betonowe sprowadzane na budowę specjalistycznymi pojazdami. Wody opadowe wsiąkały będą w grunt lub będą odprowadzane na powierzchnie utwardzone zakładu i dalej do zakładowego systemu odbioru ścieków deszczowych.

Etap eksploatacji

Eksploatacja instalacji, poza sytuacjami awaryjnymi – w przypadku potrzeby zewnętrznego gaszenia ewentualnego pożaru, nie będzie wymagała wykorzystania wody. Ewentualny pobór wody odbywał się będzie z sieci wodociągowej lub zakładowej instalacji wodociągowej.

Instalacja magazynowa gazu płynnego, oprócz okresu napełnienia zbiorników, nie wymaga obsługi człowieka, w związku z czym, w wyniku jej eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalnych.

Eksploatacja instalacji nie będzie generować ścieków przemysłowych. Wody opadowe                              i roztopowe z terenu instalacji odprowadzane będą w istniejący system kanalizacji deszczowej użytkowany na terenie zakładu.

8.3 Gospodarka odpadami

Etap realizacji

Realizacja inwestycji, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, wiązała się będzie z powstaniem odpadów.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21) wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji inwestycji będą firmy podejmujące się prac realizacyjnych, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowić będzie inaczej. Firmy te będą odpowiedzialne za gospodarowanie wytworzonymi odpadami. Powinny być one zagospodarowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Na terenie realizacji inwestycji wydzielona zostanie przez kierownika budowy powierzchnia magazynowa dla powstających odpadów. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na gospodarkę odpadami.

 

Etap eksploatacji

W związku z eksploatacją instalacji nie przewiduje się powstawania odpadów innych niż związane z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi, które zlecane będą specjalistycznym firmom zewnętrznym. Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Nr 0, poz.21), wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzenia tych prac będą firmy, które świadczyć będą usługę.

8.4 Ochrona powietrza

Etap realizacji

Podczas realizacji inwestycji następować będzie niezorganizowana chwilowa emisja substancji do powietrza spowodowana pracą sprzętu ciężkiego montującego instalację, środków transportu, prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi, a także rozładunku materiałów budowlanych                i elementów instalacji.

Zmniejszenie emisji substancji do powietrza będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum.

Etap eksploatacji

W celu ograniczenia emisji par gazu płynnego zastosowana będzie pełna hermetyzacja przeładunków gazu płynnego z zastosowaniem zasady wahadła gazowego podczas napełniania zbiorników magazynowych oraz w toku innych czynności związanych z eksploatacją zbiorników magazynowych, rurociągów technologicznych i innych elementów instalacji technologicznej.

Zmniejszenie emisji substancji do powietrza związanej z ruchem pojazdów będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum.

8.5 Ochrona przed hałasem

Etap realizacji

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia, uciążliwość prac sprowadzi się głównie                       do hałasu związanego z pracami budowlanymi i montażowymi.

Poziom hałasu w czasie robot realizacyjnych nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporządzenia. Nie podlega, zatem ograniczeniom wynikającym z przepisów ochrony środowiska i w związku z powyższym nie przewiduje się rozwiązań chroniących przed oddziaływaniem akustycznym na etapie realizacji inwestycji.

W celu ograniczenia uciążliwości związanej z emisją hałasu należy wykluczyć pracę sprzętu charakteryzującego się wysoką uciążliwością akustyczną w porze nocnej. Wszystkie pojazdy                     i maszyny powinny spełniać wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem. Kierownik budowy zapewni kontrolę aktualnych badań technicznych pojazdów w celu niedopuszczenia do pracy pojazdów niesprawnych technicznie a szczególnie pojazdów i sprzętu przekraczających dopuszczalną emisje hałasu. Ponadto faza realizacji jest przejściowa                           i ma charakter krótkotrwały.

 Etap eksploatacji

Żródłem hałasu będzie proces tankowania zbiorników magazynowych (silnik cysterny pracuje                 i napędza tzw. hydrauliczną przystawkę mocy, która sprzężona jest z wałem pompy gazowej tłoczącej gaz skroplony). Podczas tego procesu tylko silnik autocysterny będzie stale pracował (pompa podczas przełączania węża pomiędzy zbiornikami będzie wyłączana).

Emisja hałasu w związku z eksploatacją instalacji związana będzie również z ruchem cystern dostarczających gaz. Zmniejszenie uciążliwości akustycznej będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystywanie w pełni sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń.

Z uwagi na fakt, iż działalność zakładu nie powoduje przekroczeń obowiązujących norm hałasu nie przewiduje się stosowania urządzeń ograniczających oddziaływanie akustyczne związane            z działalnością Zakładu.

8.6 Eksploatacja instalacji

Magazynowanie gazu w zbiornikach oraz napełnianie zbiorników jest procesem całkowicie hermetycznym. Podczas normalnej pracy instalacji gazowej nie występuje emisja par gazu płynnego do środowiska. Jedynym momentem, gdzie występuje emisja gazu do powietrza atmosferycznego jest czynność obsługowa polegająca na rozłączaniu końcówki węża autocysterny od zaworu wlewowego umieszczonego na zbiorniku. Jest to czynność wykonywana podczas tankowania zbiornika magazynowego z autocysterny. Podczas rozłączania przewodu elastycznego autocysterny od zbiornika następuje uwolnienie niewielkich ilości gazu uwięzionych pomiędzy zaworami odcinającymi przyłącza elastyczne od zaworów wlewowych (na zbiornikach). Uwolnienie fazy ciekłej gazu, na skutek nagłej zmiany ciśnienia – dekompresja fazy ciekłej gazu            z zamkniętej przestrzeni do ciśnienia atmosferycznego – powoduje natychmiastowe przejście                z fazy ciekłej do gazowej.

Podczas przepompowywania gazu z autocysterny do zbiornika proces przeładowania gazu płynnego jest całkowicie hermetyczny i nie występuje emisja gazu do atmosfery.

 

Planowana instalacja nie generuje hałasu, odorów, drgań ani niebezpiecznego promieniowania. Jako, że magazynowanie gazu, jego przesyłanie i odparowanie odbywa się bez bezpośredniego kontaktu produktu z otoczeniem, przedsięwzięcie nie ma wpływu                      na wody gruntowe.

Zasięg obszaru oddziaływania w/w inwestycji nie wychodzi poza granice działek 29/30 oraz 29/38 w miejscowości Chalin.

9.  Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem

 

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

      Brak

- ilość i sposoby odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

     Brak

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:

wody opadowe z terenu zbiorników zostaną zagospodarowane powierzchniowo na terenie przyległym do inwestycji,

- ilość, rodzaj oraz sposoby postępowania z odpadami (ewentualnie kod odpadów):

Park zbiornikowy składający się z sześciu zbiorników, cztery o poj.4850 l i dwa o poj. 9200 l, posadowione zostaną na płycie fundamentowej o powierzchni 122 m2 i grubości 20 cm. Płyta wykonana zostanie na miejscu budowy z betonu marki C12/15 (B-15) (dowiezionego z betoniarni) na podsypce z piasku o grubości 5 cm. Przed wykonaniem w/w płyty fundamentowej należy zdjąć wierzchnią warstwę humusu o miąższości 20 cm (24,4 m3), który zostanie zagospodarowany                      na terenie inwestora. W późniejszym etapie realizacji inwestycji i na etapie eksploatacji nie powstają odpady.

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

Projektowana instalacja zbiornikowa na gaz płynny podczas pracy nie powoduje emisji hałasu.

- ilości i rodzaj planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

1) sześć stalowych zbiorników naziemnych na gaz płynny: o poj. 4850 litrów (4 szt.) oraz 9200 litrów (2 szt.).

2) palnik gazowy o mocy 1 MW zainstalowany w stacjonarnej suszarni zbóż,

palnik gazowy o mocy 1,8 MW zainstalowany w drugiej stacjonarnej suszarni zbóż.

 

10.  Określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko

 

ZE WZGLĘDU NA LOKALIZACJĘ ORAZ ZASIĘG LOKALNY DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NIE MA MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

 

11.  Określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 – na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

Projektowana instalacja zbiornikowa na gaz płynny usytuowana jest poza obszarami chronionymi ustanowionymi w oparciu o przepisy szczególne. Ze względu na lokalny zasięg inwestycji nie będzie ona oddziaływać na obszary Natura 2000.

12.  Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się jakichkolwiek prac drogowych.

 

13.  Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdującej się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania

przedsięwzięcia nie są realizowane inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

 

14.  Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko 

 

Etap realizacji

Realizacja inwestycji, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac budowlanomontażowych, wiązała się będzie z powstaniem odpadów.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji inwestycji będą firmy podejmujące się prac realizacyjnych, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowić będzie inaczej. Firmy                 te będą odpowiedzialne za gospodarowanie wytworzonymi odpadami. Powinny być one zagospodarowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Na terenie realizacji inwestycji wydzielona zostanie przez kierownika budowy powierzchnia

magazynowa dla powstających odpadów. Wszystkie odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia na gospodarkę odpadami.

 

Etap eksploatacji

W związku z eksploatacją instalacji nie przewiduje się powstawania odpadów innych niż związane z pracami konserwacyjnymi i naprawczymi, które zlecane będą specjalistycznym firmom zewnętrznym.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0, poz. 21), wytwórcą odpadów powstających w wyniku prowadzenia tych prac będą firmy, które świadczyć będą usługę.

Zestawienie ilościowe prognozowanych odpadów na etapie realizacji i eksploatacji instalacji magazynowej:

15.  Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

 

Podstawowe rozwiązania technologiczne zmierzające do obniżenia ryzyka awarii przemysłowej:

• zastosowanie zbiorników magazynowych gazu płynnego zabezpieczonych przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego przez zastosowanie zaworów bezpieczeństwa.

• zastosowanie zaworów nadmiernego wypływu na przewodach fazy ciekłej,

• zachowanie odległości bezpiecznych zbiorników magazynowych od budynków i budowli,

• dla wszystkich elementów instalacji technologicznej zostanie wykonana instalacja uziomowa i połączenia wyrównawcze.

Każdy ze zbiorników jest urządzeniem ciśnieniowym podlegającym stałemu dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego. Zbiorniki po ich montażu, w ramach dozoru technicznego, podlegać będą badaniom odbiorczym wykonywanym przez UDT, badaniom kontrolnym wykonywanym co 2 lata oraz badaniom okresowym wykonywanym co 10 lat. Zawory bezpieczeństwa zbiorników podlegać będą badaniom technicznym co 6 lat. Każdy zbiornik posiadać będzie dokumentację techniczną i paszport techniczny, w którym

będą załączone m. in. protokoły badań technicznych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, nie spowoduje, że zakład zaliczał się będzie do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, albo do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.                        w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.).

16.  Czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Zasięg obszaru oddziaływania inwestycji nie wychodzi poza granice działki 29/30 i 29/38 w miejscowości Chalin.

 

17.  Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ust.1 poz.14)

W trakcie realizacji inwestycji nie będą prowadzone jakiekolwiek prace rozbiórkowe.

 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                     Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                      Piotr Wiśniewski

 

 

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 12:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-03 12:50

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

OŚiGW.6220.7.2019                                                                                                                                 Dobrzyń nad Wisłą, dn. 20.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2096,z 2019r poz 60,730,1133.)  oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (.Dz. U. z 2018r.,poz. 2081,z 2019r.,poz 630,1501,1589,1712,1815,1924,2117)

zawiadamiam

że na wniosek  Państwa Joanny i Wojciecha Krasińskich z dnia 18.12.2019 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów kredowych (lub neogeńskich) otworem studziennym nr 1 do głębokości 220,0 m, o wydajności do Ԛ = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Krępa, gmina Dobrzyń nad Wisłą, na terenie działki o nr ewidencyjnym 78/1, obręb 0011 Krępa, gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie,,

                                Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się  z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i  wniosków  w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać  się  w siedzibie   Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok.11,od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r.,poz. 2081,z 2019r. , poz 630,1501) i  § 3 ust pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu  z następującymi organami:

 1.Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie.

 2. Regionalnym Dyrektorem  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 3. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wobec powyższego  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: www.dobrzyn.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 w Dobrzyniu nad Wisłą.

Z up. BURMISTRZ

Sebastian Maciej Olewiński

Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca.         
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Dobrzyniu nad Wisłą
  3. BIP Gmina  Dobrzyń nad Wisłą
  4. Sołtys Sołectwa   Krępa  (tablice ogłoszeń w sołectwie)
  5. a/a

 

 

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-20 15:06

Zawiadomienie

drukuj (Zawiadomienie)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-11 15:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-06 14:05

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-06-26 14:46

Obwieszczenie RZG.6220.12.8.2018

drukuj (Obwieszczenie RZG.6220.12.8.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-03-20 14:50

Zawiadomienie RZG.6220.12.6.2018

drukuj (Zawiadomienie RZG.6220.12.6.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-02-19 10:30

Usuwanie azbestu 2019 rok

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 29.01.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Niniejszym informuje mieszkańców, że Gmina Dobrzyń nad Wisłą ma możliwość otrzymania w 2019 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty tj. do 50 % kosztów kwalifikowanych + całkowity podatek VAT ponosi zainteresowana osoba zawierając umowę i wpłacając zaliczkę w wysokości 50 % rozliczaną po wykonaniu zadania.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosku w pokoju nr 9 urzędu lub ze strony internetowej www: bip.dobrzyn.pl. Wypełniony wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą pokój 25 ul. Szkolna 1.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

Piotr Wiśniewski

 

Ogłoszenie

Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS w rolnictwie lub rybołóstwie

drukuj (Usuwanie azbestu 2019 rok)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2019-01-29 14:28
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 08:06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.1.2018

RZG.6220.12.1.2018

Dobrzyń nad Wisłą, dn.14.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2096)) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz.2081)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia8.11.2018 r. oraz uzupełnienie z dnia 5.12.2018 r AGRIL Sp. z. o. o. ul. Krzywa Góra 26A, 87-800 Włocławek wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

" Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działek 39/2,39/4 w obrębie Grochowalsk Gmina Dobrzyń nad Wisłą”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium zapoznania się , a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą pok. 9 , od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz.2081) i § 3 ust1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 j. t.) dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: 1.Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie. 2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.


 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania umieszczono na : \

1.tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

2.tablicach ogłoszeń w Sołectwie Grochowalsk

3.stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (www:bip.dobrzyn.pl)

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.1.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-12-18 14:57

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.2018

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 12.12.2018r

RZG.6220.12.2018


 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art.61 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz. 2081)

 

                                          zawiadamiam, że

na wniosek AGRIL Sp. z. o. o. ul. Krzywa Góra 26A, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na terenie działek 39/2,39/4 w obrębie Grochowalsk Gmina Dobrzyń nad Wisłą” obręb geodezyjny, Grochowalsk (0006), Gmina Dobrzyń nad Wisłą, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r.,poz.2081 .) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lipnie

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 - Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania administracyjnego, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i uwag w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyń nad Wisłą, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

 • a/a

 • Sołtys sołectwa Grochowalsk (tablice ogłoszeń w sołectwie)

 • BIP Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 • Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Gmina Dobrzyń nad Wisłą , działka 37/1

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74 A, 87 – 800 Włocławek, działka 156

 • Właściciel działek 39/3,82/1

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działki 41/4

 • Współwłaściciel działek154,155/2

 • Współwłaściciel działek 154, 155/2

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 155/3,153

 • Współwłaściciel działek 48/3, 82/5

 • Współwłaściciel działek 48/3,82/5

 • Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Lipnie . ul. Sierakowskiego 10/B , 87-600 Lipno , działki 82/26,82/25,82/4

 • Niedzielscy Sp. J. ul. Warszawska 15, 87-800 Włocławek, działki 36/1,38/1

 • ,,Agril,, Sp. z o. o. , ul. Krzywa Góra 28 , 87-800 Włocławek , działki 39/2,/39/4

drukuj (ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania RZG.6220.12.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-12-18 14:51
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-18 14:53

Obwieszczenie RZG.6220.11.2018

drukuj (Obwieszczenie RZG.6220.11.2018)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-11-29 09:15

Zawiadomienie z dnia 6 września 2018 roku

drukuj (Zawiadomienie z dnia 6 września 2018 roku)

 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-09-11 08:36

Zawiadomienie

  • autor informacji: Oliwia Zalewska
   data wytworzenia: 2018-07-12
  • opublikował: root
   data publikacji: 2018-07-12 14:53
 • autor informacji: Oliwia Zalewska
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-07-12 14:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
 • opublikował: root
  data publikacji: 2018-06-28 13:44

Zawiadomienie

 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-02-16 15:08
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-12-04 15:17
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2017-12-04 11:57
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:34
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:36
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:32
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 15:31
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 14:58
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-10-24
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 14:57
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 16:02
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 16:01
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-07-27 15:59
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-07-17
  • opublikował: Agnieszka Zielińska
   data publikacji: 2017-07-17 15:15
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-06-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-22 15:52
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-06-22
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-22 15:52
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-05-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-30 15:46
  • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
   data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-30 15:47
 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-30 15:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8983
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-14 12:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4394989
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 14:45

Stopka strony