Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr VIII/03


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 28 listopada 2003 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie dwunastej czterdzieści pięć.
Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n.Wisłą ul.Szkolna 1.

Otwierając obrady ósmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, Radny Powiatu Lipnowskiego Karol Kwiatkowski, młodzież V klasy Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z siódmej sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych na 15 obecnych. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, wnosząc propozycję poszerzenia pkt 5 o p-pkt b dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza.
Zwrócił się z zapytaniem czy są zastrzeżenia do zmiany porządku obrad.
Bogusław Żuchowski – radny, zwrócił uwagę, aby wszystkie materiały przeznaczone na Sesję radni otrzymali w stosownym terminie. Nie życzy sobie otrzymywania materiałów w dniu wyznaczonej Sesji.
Przewodniczący wyjaśnił, że poprzednia ustawa samorządowa, która obowiązywała w poprzedniej kadencji zobowiązywała tylko przewodniczącego do podejmowania decyzji o poborach Burmistrza. W związku z tym rada takich decyzji nie musiała podejmować. Obecnie rada jest zobowiązana do podjęcia takich decyzji. Jest to jawne i nie widzę w tym nic złego, że porządek obrad został zmieniony właśnie o p-pkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza. Pani Sekretarz przedstawi wszystkie dokumenty i przepisy dot. tego p-pktu.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem p-pktu b do przedstawionego porządku obrad. Został przyjęty 13 głosami przy 2 przeciwnych / radny Bogusław Żuchowski i radny Zbigniew Piasecki /
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad w wyniku, którego został on przyjęty 14 głosami przy 1 wstrzymującym.

do punktu 2

Odpowiedzi na wnioski złożone na siódmej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 4, 5 i 6 )
Przewodniczący zwrócił się do wnioskujących radnych Stanisława Wojciechowskiego, Bogusława Żuchowskiego i Ryszarda Dobieszewskiego czy odpowiedź jest satysfakcjonująca.
Radny Bogusław Żuchowski wniósł zastrzeżenie co do odpowiedzi na złożony wniosek w części dotyczącej kosztu zabudowy lampy. Stwierdził, że odpowiedź jest wymijająca. Bo wiele lat wcześniej było zabudowywanych lamp i Pan Burmistrz doskonale wie jakie są koszty. Ja nie pytałem o szczegóły, nie żądałem specyfikacji moje zapytanie było szacunkowe.
Burmistrz Miasta i Gminy – nie będę wracał do tematu, była nagonka na to aby cała gmina była oświetlona jest wiele miejsc, które są oświetlone ale są również i takie gdzie tych lamp brakuje. Jeśli będą pieniądze będę za tym aby braki w oświetleniu uzupełnić. Nie będę poruszał tematu z przed sześciu lat, jeśli trzeba będzie powiem to głośno.

do punktu 3

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie realizacji budżetu za okres trzech kwartałów 2003 roku.
Celina Witkowska – Skarbnik budżet za III kwartał wykonano w 75%. Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 12.102.278 zł. Zrealizowane wysokości 9.625.408 zł, co stanowi 79,53% planu. W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: subwencje 65,04%, dochody własne 25,48%, dotacje 9,48%. Najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa i wynosi 49,13% wykonania budżetu.
Poziom realizacji dochodów własnych pomimo wysokich zaległości wykonano w 74,20%. Podstawowe dochody podatkowe na planowane 2.556.404 zł wykonano 1.159.416 zł, co stanowi 45,58%. Wykonanie wydatków wyglada następująco:
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 39,05%
Dz. 600 – Transport i łączność – wykonanie 26,56%
Dz. 630 – Turystyka i wypoczynek – wykonanie 54,37%
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 78,24%
Dz. 750 – Administracja publiczna – wykonanie - 73,50%
Dz. 751 – Urzędy nacz. org. władzy państw. – wykonanie – 97,43%
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. – wykonanie – 42,57%
Dz. 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 72,15%
Dz. 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie – 46,56%
Dz. 853 – Opieka społeczna – wykonanie – 71,72%
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie – 66,30%
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie – 38,28%
Dz. 921 – Kultura i sztuka – wykonanie – 71,31%
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie – 70,47%
Głos zabrał Grzegorz Mazurek - Dyrektor ZOS wyjaśniając zmiany budżetu dotyczące oświaty.
Wyjaśnił, że zmiany, które nastąpiły dotyczyły zmian związanych z płacami dla pracowników oświaty. To były zmiany w ramach tego budżetu, który oświata uchwałą zatwierdzającą budżet otrzymała. Z czego to wynika, po prostu poprzez realizację budżetu / w tym momencie za 11 m-cy / większość osób wie, że wynagrodzenia dla nauczycieli wypłaca się z góry, w listopadzie płacimy ostatnią pensję nauczycielom, która wypłacana jest za grudzień. Przyznaję, że w niektórych rozdziałach mogły by wystąpić przekroczenia ale po przesunięciach między rozdziałami taka sytuacja nie wystąpi ponieważ pieniądze zaplanowane w budżecie na ten rok wystarczą.
Jeśli chodzi o inwestycje, wykonanie za III kwartał br. wygląda następująco:
- wykonanie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dyblinie – planowane środki wynosiły 37.000 zł, to zostało już wykonane zapłaciliśmy za to łącznie z dokumentacją 36.703 zł.
- wykonanie placu apelowego przy szkole Podstawowej w Dobrzyniu zaplanowano na ten cel 70.000 zł jak do dej pory koszt tego zadania wyniesie 50.205 zł, pozostała kwota zostanie przeznaczona na roboty kanalizacyjne, które okazały się niezbędne przy remoncie placu apelowego o tym nie było wiadomo przed rozpoczęciem inwestycji.
- Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Chalinie plan na tą inwestycję wynosił 51.000 zł koszt wyniósł 50.380 zł
- Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krojczynie planowane było 40.000 zł wydaliśmy na ten cel 39.357 zł
- Kolejnym wstępnym etapem do inwestycji było wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej w Dobrzyniu n. Wisłą. Plan w budżecie naszej gminy wynosił 100.000 zł do tej pory wykonaliśmy koncepcję budowy tej hali na 9.760 zł. W związku z przetargiem, który był rozstrzygnięty z pełną dokumentacją łączna kwota wyniosła 80.520 zł. Pełna dokumentacja będzie wykona na koniec roku 2004.
- Wykonanie instalacji c.o. w Przedszkolu założenie kotłowni olejowej na ten cel zostało zaplanowane 35.200 zł. To zadanie zostało wykonane i zapłacone jednak nie w III kw. tylko w październiku br.

do punktu 4

Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu przedstawiła wskaźniki i parametry oraz stawki podatkowe przyjęte do opracowania budżetu na rok 2004.
Bogusław Żuchowski radny wspomniał, że górna stawka podatku nadana przez urząd statystyczny jeśli nie była zmieniana to uchwała nie była wywoływana. Jednocześnie zapytał czy teraz ze względu na to, że będzie ustalona przykładowo mówię na kwotę 34,57 zł czy będzie wywoływana czy też nie.
Grażyna Habasińska – nie będzie. Jeśli chodzi o podatek rolny rada podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia. Jeżeli obniżamy podejmujemy uchwałę, jeżeli nie obniżamy nie podejmujemy uchwała wcześniejsza nadal obowiązuje.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7 )

do punktu 5 p-pkt „a”

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian do uchwały budżetowej.
Celina Witkowska – Skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczącej zmian budżetu na 2003 rok.
Dz. 853 – Opieka społeczna - 46.440,00
- Dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 31.800,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych IV kwartał – 8.938,00 zł
- Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 5.202,00 zł
- Transport konserw mięsnych – 500,00 zł.
Dz. 853 – Opieka społeczna zmniejszenie – 5.066,00 zł
Zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.066,00 zł
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- Zwiększa się ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na administrację:
diety radnych – 5.500,00 zł,
zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, abonament, stałe łącze) – 4.000,00 zł, transport konserw mięsnych dla podopiecznych – 500,00 zł
Dz. 630 – Turystyka
Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację alarmu w budynku Klubu Żak
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 4.204,00 zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 8.300,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację budowy strażnicy OSP w Grochowalsku – 12.504,00 zł.
Zmniejsza się dotację celową dla Policji w Dobrzyniu nad Wisłą o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna I ochrona środowiska
Zmniejsza się wydatki rzeczowe w związku z niewystarczającymi w planach finansowych środkami na opłatę odsetek bankowych za pożyczkę z Funduszu Ochrony Środowiska – 1.200,00 zł.
Dz. 801 – Oświata i Wychowanie
Dochody z tytułu wpłat czesnego z Przedszkola Samorządowego, wpłaty za wynajem sali w Szkole Podstawowej w Chalinie oraz odsetki od środków na rachunku bieżącym przeznaczone na wydatki rzeczowe oraz inwestycyjne w tych jednostkach.
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie
Przeniesienia na paragrafy dotyczą wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, spowodowane jest zwiększeniem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych i wypłatami nagród jubileuszowych.
Pozostałe przeniesienia w paragrafach dotyczą zwiększenia wydatków rzeczowych
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Przenosi się 5.000,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych na materiały i wyposażenie na zakup sprzętu sportowego.
Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego materiału.
Zarządził głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej zmian budżetu na rok 2003 - została pojęta jednogłośnie - 15 głosami
( uchwała Nr VIII/48/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8 )

do pkt 5 p-pkt”b”

Grażyna Habasińska – Sekretarz przedstawiła przepisy dotyczące przyznawania dodatku specjalnego dla Burmistrza.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )
Przewodniczący porosił o propozycje i pytania związane z przyznaniem dodatku specjalnego dla Burmistrza.
Marek Skonieczny – Przewodniczący komisji Budżetowej zaproponował w imieniu komisji dodatek specjalny w wysokości 30%. Ponieważ minimalna stawka wynosi 20%, a maksymalna 40%, proponujemy stawkę średnią.
Bogusław Żuchowski – radny wychodzi teraz na jaw to, że właśnie nie jestem przygotowany do tematu. Przy uchwalaniu właśnie wynagrodzenia dla Pana Burmistrza zdaje się, że to było w grudniu 2002 roku miałem przygotowane i wtedy to wynagrodzenie Pana Burmistrza w wysokości 5.620 zł, ja sobie przypominam, że sugerowałem iż jest to jedno z najwyższych w okolicy jakie otrzymuje Pan Burmistrz. Wielu innych Burmistrzów otrzymywało 4.000 zł w tej chwili nie powiem, którzy bo uszło z pamięci ale to jest wynik wprowadzania na Sesję materiałów minutę przed otwarciem . Tak jak wcześniej wspominałem byłem przeciwko wprowadzeniu p-ptu b do porządku obrad, tak i teraz będę głosował przeciwko przyznaniu dodatku specjalnego. Nic nie stoi na przeszkodzie aby obniżyć wynagrodzenie Panu Burmistrzowi, a następnie wprowadzić ten dodatek specjalny.
Przewodniczący – ja nie będę tutaj polemizował ale w poprzedniej kadencji było tak, że wszystko podpisywał jednoosobowo przewodniczący. Obecnie o takich sprawach ma decydować rada i dobrze bo wszystko jest jawne. Ten dodatek musi być wyrównany od stycznia br. Ponieważ jest to obligatoryjne.
Bogusław Żuchowski – radny pytam więc czy rada ma możliwość obniżenia wynagrodzenia czy nie.
Grażyna Habasińska – rada ustaliła Burmistrzowi wynagrodzenie, które obowiązuje nadal, a czy ma prawo obniżyć, myślę, że musi być ku temu powód.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem przewodniczącego Komisji Budżetowej dotyczącego 30% kwoty bazowej wynagrodzenia.
Dodatek specjalny został przegłosowany 7 głosami – za, 4 wstrzymało się od głosu, / 1 radny Sławomir Kowalewski był nieobecny w czasie głosowania /.
Następnie odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały dotyczącej przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza.
Uchwała została podjęta 7 głosami, przy 2 przeciwnych, 5 wstrzymujących się.
/ 1 radny Sławomir Kowalewski był nieobecny w czasie głosowania /.
( Uchwała nr VIII/49/03 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )

do punktu 6

Radny Ryszard Dobieszewski złożył wniosek w sprawie:
1. Zapytał czy prawdą jest, że dostawy węgla odbywają się nocą i czy jest ważony po dostarczeniu na miejsce.
Radny Bogusław Żuchowski złożył wniosek w sprawie:
1. Zapytał jak to się dzieje, ze właściciele składów opałowych z naszego terenu, którzy płacą podatki do naszej gminy nie wygrywają przetargów na dostawę węgla, nie są nawet poinformowani, że taki przetarg ma miejsce. W ostatnim czasie przetarg ten wygrywa firma z Czołowa. Mam świadomość, że przetarg jest ogłaszany w prasie ale nic nie stoi na przeszkodzie aby tych właścicieli zapytać. Zastanawiam się jak to się dzieje, że firmie z Czołowa opłaca się dostarczać do nas węgiel, a naszym właścicielom nie.
2. Przy trasie Szpiegowo od skrzyżowania w kierunku Grochowalska obniżyć trochę pobocze. Droga się po prostu zapadła, tworzą się zastoiska wodne. Jakie są tego konsekwencje szczególnie dla pieszych możemy się domyśleć.
Radny Grzegorz Zych złożył wniosek w sprawie:
1. zakupu drzwi wejściowych do świetlicy w Kamienicy. Brak ich umożliwia przebywanie niepożądanych lokatorów, a co za tym idzie dewastację obiektu.
2. Zamontowania znaku drogowego informującego o zmianie kierunku ruchu na końcu nowo wybudowanej drogi betonowej Chalin – Ruszkowo. Miało miejsce już kilka kolizji, które kończyły się na polu pana Kisielewskiego.
3. Zmiany drogi betonowej na drogę z podsypką żużlową w kierunku pana Lewandowskiego i Kisielewskiego. Jest to odcinek drogi między bagnami około 30 m. Jest to droga z osuwającym się poboczem i znacznym zwężeniem, co zagraża stoczeniu się pojazdu na lewą lub prawą stronę bagna. Takie przypadki miały już miejsce. Uważam za celowe utwardzenie pobocza ze znacznym poszerzeniem drogi oraz obustronnymi barierkami.

do punktu 7

Radny Krzysztof Habasiński zapytał czy jest możliwość przywrócenia kursowania Polskiego Ekspresu.
Grzegorz Ryczkowski – Zastępca Burmistrza. Jest to niezależne od nas. Dostaliśmy informację, że Polski ekspres nie będzie kursował z uwagi na to, że stan dróg na naszym terenie nie jest zadawalający. Rozmawiałem z kierownikiem marketingu firmy podobnej niestety odpowiedzi i zainteresowania w tej sprawie nie ma. Nie mamy wpływu aby zmusić firmę do przywrócenia Polskiego Ekspresu.

do punktu 8

Kończąc obrady ósmej Sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady ósmej Sesji Rady Miejskiej

Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-28 13:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-29 12:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1652
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-29 12:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5181776
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony