Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII/72/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia   29 listopada 2011r.
 

w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/153/98 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 1998 roku.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest:

1) tekst zmiany studium, zawierający uwarunkowania i ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, stanowiący załącznik Nr 1;

2) część graficzna zmiany studium – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

a)      miasto Dobrzyń nad Wisłą - mapa w skali 1: 5 000 stanowiąca załącznik Nr 2,

b)      gmina Dobrzyń nad Wisłą - mapa w skali 1: 10 000 stanowiąca załącznik Nr 3,

3) rysunki zmiany studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego

a)      miasto Dobrzyń nad Wisłą - mapa w skali 1:5 000, stanowiąca załącznik Nr 4,

b)      gmina Dobrzyń nad Wisłą - mapa w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik Nr 5,

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium, stanowiące załącznik Nr 6.

 

§ 3

 

Podstawę opracowania stanowi uchwała Nr X/72/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 Zmiana studium obejmuje obszar miasta i gminy w jego granicach administracyjnych.

§ 5

Tracą moc ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą uchwalonego przez Radę Miejską Dobrzyń nad Wisłą Uchwałą Nr XXVI/153/98 z dnia 18 czerwca 1998 r.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, tj. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz na stronie BIP.

 

 


UZASADNIENIE

 

Niniejszą zmianę Studium sporządzono na podstawie UCHWAŁY Nr X/72/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

W wyniku przeprowadzenia procedury, określonej w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 118 poz. 1233) sporządzono dokument zmiany Studium. Przy jego opracowaniu zapewniono udział społeczeństwa - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Jednocześnie dokonano pozostałych czynności w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień.

Zmiana studium wprowadza szereg ustaleń dotyczących urbanistyki oraz ochrony środowiska. Nowe kierunki zagospodarowania przestrzennego określono w oparciu o istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz aktualne uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione w sporządzonej zmianie Studium w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania sytuacji konfliktowych i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, projekt zmiany studium wyłożono wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 23.04.2010r. do 7.06. 2010r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła się dnia 7 czerwca 2010 roku. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu zmiany Studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2010r. W wyznaczonym terminie wniesiono  uwagi do projektu zmiany Studium, które dotyczyły wskazania terenów do zalesienia wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości. Ponadto ustalono konieczność uwidocznienia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz doprecyzowania trasy przebiegu planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 700 Rembelszczyzna – Gustorzyn.

Z uwagi na powyższe dokonano korekty projektu zmiany uwzględniając zakres powyższych uwag. Po dokonanej korekcie przeprowadzono powtórne uzgodnienie i opiniowanie, a następnie ponownie wyłożono projekt zmiany do publicznego wglądu w dniach od 1.04.2011r. do 17.05. 2011r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Kolejna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła się dnia 17 maja 2011 roku.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu zmiany Studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 czerwca 2011r.

W określonym terminie nie wniesiono  uwag do projektu zmiany studium.

Opracowany projekt zmiany studium uwzględnia wymagania określone w art. 10 ust. 1, 2 i 2a cytowanej ustawy. 

Stwierdza się, zatem, że prace merytoryczne i formalno-prawne związane ze sporządzeniem w/w zmiany studium zostały zakończone i projekt zmiany studium kwalifikuje się do uchwalenia.

Dokumentacja planistyczna potwierdzająca wykonanie czynności formalno-prawnych przeprowadzonych zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawarta jest w odrębnym segregatorze i nie podlega uchwaleniu.

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 10:06
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-26 08:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1184
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-26 08:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157761
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony