Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 21/03 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ N. WISŁĄ Z DNIA 27 SIERPNIA 2003 ROKU.

w sprawie: zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

Na podstawie Art. 49 ust. 1A ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 1997 r Nr 56, poz. 357 ze zm.) i w nawiązaniu do & 12 ust. 1 Uchwały Nr 13/116/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie: zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

zarządza sie, co następuje:

& 1

Ustala się zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, określone w Regulaminie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

& 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

& 3

Traci moc Uchwała Nr 23/99 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 10 września 1999 r w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz trybu składania o ich przyznanie

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 21/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła z dniem 27 sierpnia 2003 r .

REGULAMIN
przyznania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą ze specjalnego funduszu nagród dla nauczyciela.


& 1

Niniejsze regulamin określa zasady przyznania oraz tryb składnika i rozpatrywania wniosków o Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła , ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

& 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

1.Szkołach – należy przez to rozumieć przedszkole samorządowe , szkoły podstawowej i publiczne gimnazja , dla których Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisła jest organem prowadzącym.

2.Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu samorządowym , szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach , dla których Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisła jest organem prowadzącym.

3.Burmistrza- należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła.

4.Nagrodzenie Burmistrza- należy przez to rozumieć Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

5.Komisji- należy przez to rozumieć ds. Przyznania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Dodrzyń n. Wisła , ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

& 3

1.Nagroda będzie przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a wyjątkowo także w innych terminach .

2.Nagroda może być przyznawana :

nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczna- wychowawczej lub opiekuńczej ,

dyrektorom i wicedyrektorom za wzorowe wywiązanie się z obowiązków oraz za osobisty wkład w rozwój i wysokie wyniki osiągane przez szkolę .

& 4

Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać nauczyciele , którzy:

osiągają szczególnie wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczna- wychowawczej lub opiekuńczej,

posiadają ocenę pracy

legitymują się co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej,

utrzymali Nagrodę Dyrektora Szkoły,

nie otrzymali Nagrody Burmistrza w ciągu ostatnich 3 lat,

uzyskali pozytywną opinię zakładowej organizacji związkowej, której są członkami. Dotyczy to członków związków zawodowych.

& 5

Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać dyrektorzy i wicedyrektorzy, którzy:

spełniają kryteria określone w & 4,

szkoły, w których pracują osiągają wysokie wyniki w pracy dydaktyczna – wychowawczej lub opiekuńczej,

posiadają osobiste zasługi w rozwoju szkoły.

& 6

1.Wielkość środków przeznaczoną na nagrody Burmistrza określa & 12 ust. 1 Uchwały Nr 13/116/2000 Rady Miejskie Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie: zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

2.Wartość nagrody nie może przekraczać nagrody II stopnia Ministra właściwego ds. Oświaty i nie może być niższa od nagrody Dyrektora Szkoły.

3.Ilość nagród i ich wysokość określa każdorazowo Burmistrz.

& 7

1.Z wnioskami o przyznanie Nagrody Burmistrza nauczycielom, zastępcom dyrektorów szkół występują dyrektorzy szkół.

2.Z wnioskami o przyznanie nagrody Burmistrza dyrektorom szkół mogą wystąpić:

Burmistrz,

Przewodniczący Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

& 8

1.Tryb składania i rozpatrywania wniosków jest następujący:

wnioski o Nagrodę zgodnie z określonym wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu należy składać do 20 września w Zespole Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą,

Zespół Obsługi Szkół dokonuje oceny poprawności wniosków pod względem formalnym i eliminuje wnioski nie odpowiadające wymogom niniejszego regulaminu,

nastepnie wnioski przekazywane są Przewodniczącemu Komisji.

3.Wnioski opiniuje komisja w składzie:

zastępca Burmistrza – przewodniczący komisji,

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – zastępca przewodniczącego komisji

Przewodniczący Rady Miejskiej – członek komisji

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej – członek komisji

po jednym przedstawicielu ponad działowych organizacji związkowych działających w szkołach.

& 9

1.Stanowisko Komisji w sprawie opinii wniosku zapada w wyniku tajnego głosowania, większością głosów.

2.W przypadku równej ilości głosów , przewodniczący komisji zarządza dodatkowe głosowanie tylko na wnioskami, które otrzymały równą ilość głosów .

3.Dodatkowe głosowanie przeprowadza się tylko wówczas, gdy określa przez Burmistrza ilości nagród nie pozwala na ich przyznanie kandydatom o równej liczbie głosów .

4.Gdy dodatkowe głosowanie nie przyniesie rezultatów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

& 10

1.Posiedzenie Komisji jest prawomocne , gdy w momencie jego rozpoczęcia obecnych jest 2/3 składu.

2.Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół , który podpisują Przewodniczący Komisji i protokolant.

3.Protokół wraz z wnioskiem Przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród.

& 11

Nauczyciel , któremu przyznano Nagrodę Burmistrza otrzymuje dyplom , a jego odpis zamieszcza się w teczce akt osobowych.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą


1.Nazwisko i imię:.......................................................................................................................
2.Data urodzenia:........................................................................................................................
3.Wykształcenie: ........................................................................................................................
4.Staż pracy pedagogicznej: .......................................................................................................
5.Zatrudnionemu w:....................................................................................................................
6.Stanowisko, pełniona funkcja:.................................................................................................
7.Stopień awansu zawodowego:..................................................................................................
8.Otrzymane nagrody, wyróżnienia od 1996 r (rok otrzymania).................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................UZASADNIENIE WNIOSKU
1. Za całokształt pracy:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Od otrzymania ostatniej Nagrody Burmistrza i Gminy Dobrzyń n. Wisłą:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Opinia organizacji związkowej, do której należy kandydat:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................... ......................................... ..........................................
(organizacja związkowa) (pieczęć jednostki) (dyrektor jednostki)..................................................
(miejscowość, data)


Załącznik:
1.Potwierdzona kserokopia oceny pracy.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-07 10:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-07 11:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2068
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-07 11:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4910838
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony