Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA NR XIX / 115 / 05
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ N. WISŁĄ
Z DNIA 04 MARCA 2005 R


w sprawie : ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 14 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2004 r. nr 96, poz. 959), w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)


u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e :


§1
Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§2
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą .
§4
Tracą moc uchwały :
- nr 13/116/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
- nr 19/158/2001 z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XIX / 115 / 05
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 04 marca 2004 r.REGULAMIN
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Podstawa prawna :
1. Art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 1997 r. Nr 56 , poz. 357 ; z 1998 r. Nr 106 , poz. 668 i Nr 162 oraz z 2000 r. Nr 12 , poz. 136 , Nr 19, poz. 239 i Nr 22 , poz. 291 ) .
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego :
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
§ 2
Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o :
1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 1112 , poz. 1112 ze zm.),

3) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181)
4) organie prowadzącym szkołę, przedszkolu, placówce oświatowej - rozumie się przez to Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą,
5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą,
6) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą,
7) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,
8) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,
9) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
10) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
11) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,
12) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa § 1ust.1 rozporządzenia,
13) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Dobrzyniu n. Wisłą, Międzyzakładową Komisję NSZZ " Solidarność " Pracowników Oświaty Gminy i Miasta Dobrzyń n. Wisłą i Międzyzakładową Komisję NSZZ " Solidarność " Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku.


ROZDZIAŁ II
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3
Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokość i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela , § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.
§ 4
1. Dodatek przysługuje :
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc , jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o jakich mowa w § 31 określa :
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi - Burmistrz.

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.ROZDZIAŁ III
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5
Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz wysokości i na warunkach, i zasadach określonych w § 6 – 10 Regulaminu.
§ 6
1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą jednego okresu.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest :

1) Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności :
a) osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,
b) stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,
c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,
e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami ,
f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
g) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.

2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności :
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,
e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,
g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
i) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 7
Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 6 w ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,
4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,
6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,
8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,
9) pozostałe obowiązki:
a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,
c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy,
olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).

§ 8
1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości co najmniej 2 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostają zwiększone o co najmniej 5 % z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.

3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 0 % do 20 % .

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 0 % do 30 %.

§ 9
1. Dodatek motywacyjny, w formach o jakich mowa w § 31 przyznaje:
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3 i § 7 Burmistrz.

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

4. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół następuje po uprzednim zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia .

§ 10
1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom :
1) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela – przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary,
2) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
3) w okresie przybywania w stanie nieczynnym.

ROZDZIAŁ IV
DODATEK FUNKCYJNY

§ 11
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również :
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji :
a) opiekuna stażu,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

§ 12
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole potwierdzone w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 20 % do 60 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 ustawy Karty Nauczyciela .

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2 ustala się za :

1) wychowawstwo klasy - w wysokości 3 %
2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 5 %

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela.

§ 13
1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa § 11 ust.2 , nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługują za każda osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 14
1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności:
1) wielkość szkoły, a w tym:
a) liczbę uczniów,
b) liczbę oddziałów,
c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),
d) ilość budynków i ich lokalizacja,
2) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej,
a w szczególności:
a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
b) prowadzenie w szkole stołówki,
c) stan bazy dydaktycznej,
d) liczbę stanowisk kierowniczych ,
3) wyniki pracy szkoły.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów.
§ 15
1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 11 ust. 1 i 2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia , w okresie , za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca; od tego dnia .

§ 16
1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa w § 31, przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły - Burmistrz.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wymaga uprzedniego zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia .


ROZDZIAŁ V
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 17
Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 18 i § 19 i § 20 Regulaminu.
§ 18
Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę.

§ 19

1. Nauczycielom szkół, nie będących specjalnymi, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno -wychowawcze w klasach lub grupach , w której przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego, przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.

2. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje również nauczycielom szkół prowadzących indywidualne zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 26 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. nr 66, poz. 604).

4. Nauczycielom wykonującym zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3, których łączny tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest niższy od wymiaru obowiązkowego, za każdą godzinę pracy w tych warunkach przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe.

5. W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w ust.3 i dodatku, o którym mowa w ust. 1
albo 2, nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

§ 20
1. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w art. 34 ust. 3 Karty przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości:
1) 30 zł miesięcznie - przy I stopniu szkodliwości ,
2) 40 zł miesięcznie - przy II stopniu szkodliwości,
3) 50 zł miesięcznie - przy III stopniu szkodliwości.

2. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia dodatek wypłaca się, jeżeli:
1) stężenia lub natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia przekraczają najwyższe dopuszczalne normy lub niemożliwe jest zachowanie innych higienicznych norm pracy,
2) oraz praca jest wykonywana w tych warunkach przez co najmniej 40 godzin w miesiącu.

3. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych przyznaje się na podstawie wyników badań środowiska pracy, przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną do tego rodzaju badań, stwierdzających, że praca jest wykonywana w warunkach, o których mowa w ust. 2.

4. Dodatek przyznaje się na okres przejściowy do czasu poprawy warunków pracy przez wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwości uzasadniających przyznanie dodatku.

5. Dodatek wypłaca się za czas faktycznego wykonania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz za okres:

1) urlopu wypoczynkowego,
2) urlopu macierzyńskiego,
3) choroby trwającej nie dłużej niż 3 miesiące,
4) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to okresy przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

6. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i dodatku za pracę w trudnych warunkach albo dodatku za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje prawo do obu tych dodatków.

§ 21
1. Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich mowa w § 31, przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły - Burmistrz.

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ VI
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY
DORAŻNYCH ZSTĘPSTW

§ 22
1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela , o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę .

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem :
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
a w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów ,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy ,
3) rekolekcjami ,
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej ,
5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż tydzień ,
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela , pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe .

§ 23
Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 2, 3, 4 Regulaminu.

§ 24
1. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.
ROZDZIAŁ VII
INNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

§ 25
1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za :
1) analizę i ocenę prac z języka polskiego począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej
w wysokości :
a) 2 % miesięcznie w szkołach podstawowych ,
b) 3 % miesięcznie w gimnazjach,
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty , o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty,
2) sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach zielonych szkół – jak za 8 godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt. 1 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego wlicza się również godziny zajęć fakultatywnych z tego przedmiotu.
3.

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżki godzin, wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt. 1 przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin z języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.

5. W razie podjęcia lub zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia miesięcznego przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.

6. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje w pełnej wysokości w przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony na stanowisku lub realizuje zajęcia, z którym związane jest wynagrodzenie, w pełnym wymiarze zajęć. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć lub realizującym zajęcia, z którymi związane jest dodatkowe wynagrodzenie, w części obowiązującego wymiaru zajęć – wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej. Wynagrodzenie powyższe nie może przekroczyć 100% stawki określonej w ust. 1 pkt. 2, bez względu na realizowany przez nauczyciela wymiar zajęć.

§ 26
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 25 ust. 1, w formach o jakich mowa w § 31 określa :
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora - Burmistrz.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się miesięcznie z góry. Wynagrodzenie to wypłaca się za okresy wykonywania zajęć oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych.

ROZDZIAŁ VIII
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD


§ 27
1. W budżecie miasta i gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:
1) 25 % przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,
2) 75% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród , o którym mowa w ust. 1 zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela reguluje odrębny regulamin.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 ustalony został uchwałą nr XVII/95/04 Rady Miejskiej z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.ROZDZIAŁ IX
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 28
1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego , w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie :

1) przy 1 osobie w rodzinie - 3 %,
2) przy 2 osobach w rodzinie - 4 %
3) przy 3 osobach w rodzinie - 5 %
4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 6 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będący studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek –Burmistrza.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2 . Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wpłacał ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi :
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.

§ 29
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach :
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu na poratowania zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

§ 30
1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami , z uwzględnieniem § 28 ust. 3.

2. Dodatek mieszkaniowy, w formach o jakich mowa w § 31 określa :
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora - Burmistrz.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry .

ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31
1. Określa się następujące formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń , o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 :
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy ,
2) odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość ,
3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie wysokość świadczenia .

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń , w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa .

§ 32
Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§ 33
1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa § 1 ust. 2 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.
2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w §1, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany. Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia środków na wypłatę ww. świadczeń.

§ 34
Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.

§ 35
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
§ 36
Regulamin został uzgodniony z :
1) Zarządem Oddziału ZNP w Dobrzyniu n. Wisłą,
2) Międzyzakładową Komisję NSZZ " Solidarność " Pracowników Oświaty Gminy i Miasta Dobrzyń
n. Wisłą,
3) Międzyzakładową Komisję NSZZ " Solidarność " Pracowników Oświaty i Wychowania we
Włocławku.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 12:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3001
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 12:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200966
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony