Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XX/133/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku ze zmianami).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 20.955.959,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.241.663,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 714.296,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 4.009.550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 26.227.241,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 2.

 1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 1. wydatki bieżące w wysokości 18.586.376,00 zł, w tym na:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.805.403,00 zł,

 2. dotacje 363.300,00 zł,

 3. wydatki na obsługę długu 35.139,00 zł,

 1. wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości – załącznik Nr 4 7.690.865,00 zł.

 1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 2011 , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 1. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.009.550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 5.321.282,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

2. Przychody – 5.610.352,00 zł i rozchody – 289.070,00 zł budżetu określa załącznik Nr 6.

§ 5

Tworzy się rezerwy:

 1. celową w wysokości – 89.296,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

 2. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł.

§ 6

Dotacje przekazywane podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków:

 1. rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 277.860,00 zł, wydatki w wysokości 277.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody 30.000,00 zł;

 2. wydatki 30.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.621.282,00 zł

z tego na:

 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.321.282,00 zł

 2. finansowanie przejściowego deficytu – 300.000,00 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł;

 2. %3

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-28 14:40

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-04-28 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1167
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 10:48

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169671
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony