Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.

Szkolny System Oceniania określa zasady oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie .Jest to system otwarty , uwzględniający 6-letni cykl nauki , z procedurami właściwymi dla obu etapów edukacyjnych.

Postawa prawna:

System zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2001r. Nr 29 poz. 323 z późn.zm.), statutem szkoły i podstawami programowymi.

I.Wstęp

1.Ocenianie to proces gromadzenia informacji . Integralna część procesu uczenia się i nauczania oraz wspierania go .

2. Najtrudniejsze w ocenianiu jest :

- stworzenie sprawnych narzędzi oceniania ,

- odpowiednie motywowanie ,

- sprawiedliwość ,

- indywidualizacja ,

- uwolnienie się od emocji ,

- unikanie zaszufladkowania ucznia,

- walka ze sterotypami ,

- stosowanie jasnych kryteriów ,

- wieloaspektowość,

- zrozumiały kontakt .

II. Główne cele wewnątrzszkolnego systemu oceniana to :

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju ,

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu ,

- dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach , trudnościach w nauce . zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej .

III. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

1. Po co i dlaczego oceniamy ?

Ocena jako :

a) diagnoza :
- opis rozwoju osiągnięć ucznia ,

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia ,

- porównywanie efektywności programu nauczania ,

- określanie efektywności stosowanych metod pracy ,

- informacja zwrotna dla ucznia , rodziców i nauczyciela ,

- branie przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się.

b) motywacja :
- stwarzanie sytuacji pozwalającej na własny wybór i podejmowanie decyzji zgodnie z możliwościami i wymaganiami zadania ,

- skłanianie do tego , by osobiście i aktywnie zaangażowali się w naukę ,

- postrzeganie zadania szkolnego jako bezpośrednio lub pośrednio związanego z osobistymi potrzebami , zainteresowaniami i celami ,

- dostrzeganie szansy na podejmowanie ryzyka bez strachu przed niepowodzeniem .

c) sumująca:

- ocena poziomu opanowania wiedzy w dłuższym dystansie ,

- różnicowanie i selekcja ucznia ze względu na dalsze ścieżki kształcenia ,

- porównywanie osiągnięć uczniów ze standardami ,

- informacja dla nadzoru i środowiska.

2. Kto ocenia?

- nauczyciel,

- wychowawca,

- uczeń ,

- uczniowie ,

- psycholog ,

- pedagog ,

- nadzór.

3. Kogo oceniamy?

- ucznia.

4. Ile razy oceniamy?

- zależnie od specyfiki przedmiotu i formy pracy ,

- rytmicznie , co najmniej raz w miesiącu ,

- minimum cztery oceny w semestrze ( przy ocenie cyfrowej ),

- minimum jedna kara oceny osiągnięć na miesiąc przy ocenie cyfrowej, ocenę niedostateczną , dopuszczalną z pracy pisemnej podsumowującej dział programu uczeń ma prawo poprawić przystępując jednorazowo w ciągu dwu tygodni od uzyskania oceny.

5. Kiedy oceniamy ? Częstotliwość oceniania .

- na bieżąco ( na każdej lekcji ),

- w trakcje trwania etapu ( z godnie z przedmiotowymi systemami oceniania ),

- na początku i na końcu każdego etapu kształcenia ,

- po zakończeniu realizacji działu programowego ,

- na koniec semestru ,

- na koniec roku szkolnego ,

- w przypadku pracy pisemnej – ocena w ciągu tygodnia.

Częstotliwość:

- w dłuższym dystansie 2 x w roku / terminy klasyfikacji śródrocznej : semestr pierwszy trwa od początku roku szkolnego do ferii zimowych ; semestr drugi trwa od zakończenia ferii zimowych do wakacji /.

- w zakresie przedmiotów określają przedmiotowe systemy oceniania / jedna praca pisemna w ciągu dnia lekcyjnego ; dwie prace pisemne w ciągu tygodnia / Prace klasowe muszą być poprzedzone powtórzeniem i utrwaleniem materiału , po oddaniu omówione .Prace pisemne są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem .Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie jednego tygodnia . Uczeń winien zwrócić kontrolne prace pisemne poprawione i podpisane przez rodziców ( prawnych opiekunów ) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela . Uczeń ma prawo poprawy pisemnej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem . Uczeń nieobecny podczas pisania kontrolnej pracy pisemnej jest zobowiązany do jej napisania w terminie wyznaczonym , uzgodnionym z nauczycielem .

6. Co oceniamy?

- umiejętność interpretacji , analizowania i uzasadniania ,

- stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach ,

- znajomość faktów i pojęć,

- umiejętność pracy samodzielnej,

- umiejętność pracy w grupie,

- umiejętność zdobywania wiedzy z rożnych źródeł,

- wytrwałość,

- stosowanie języka przedmiotu ,

- tempo przyswajania wiedzy,

- umiejętność samooceny,

- postawa,

- niezależność.

7. Jak , w jaki sposób oceniamy ?

- akceptując pozytywy,

- obiektywnie,

- systematycznie,

- diagnostycznie,

- według ściśle określonych norm i kryteriów,

- uwzględniając indywidualne możliwości ucznia,

- stwarzając warunki do uzyskania mocnych stron ucznia,

- organizując pracę w sposób dający możliwość efektywnego oceniania poprzez stosowanie różnorodnych metod aktywizujących .

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania , uwzględniając tę podstawę.

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

W klasach I-III oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne są ocenami opisowymi .

W pierwszym etapie edukacyjnym ustala się :

skalę ocen bieżących :

- wiadomości i umiejętności według symboliki:

-- Wspaniale pracujesz!

-- Bardzo ładnie pracujesz !

-- Dobrze pracujesz !

-- Popracuj jeszcze !

-- Za mało pracujesz !
z adnotacjami ocenianych treści.

-- Wspaniale pracujesz! ( treści poza programowe ,wykraczające poza podręcznik) .

Uczeń :

- umie samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe związane z tematyką lekcyjną oraz życiem społecznym,

- aktywnie pracuje na lekcji , chętnie podejmuje dodatkową pracę,

- jest zawsze przygotowany do zajęć,

- sięga do różnych źródeł informacji , sprawnie operuje zdobytymi wiadomościami,

- zawsze kończy pracę przed przewidzianym czasem,

- opanował wiedzę wykraczającą poza program.

-- Bardzo ładnie pracujesz ! ( opanowany cały materiał programowy – treści dopełniające , rozszerzające, podstawowe , konieczne ).

Uczeń :

- podejmuje rozwiązywanie sytuacji problemowych ,

- aktywnie pracuje na zajęciach ,

- jest systematyczny,

- jest przygotowany do zajęć,

- rozwija swoje zainteresowania,

- operuje zdobytymi wiadomościami,

- kończy pracę w przewidzianym terminie,

- opanował wiedzę przewidzianą w programie.

-- Dobrze pracujesz! (opanowane treści konieczne , podstawowe i rozszerzające ).

Uczeń:

- aktywizowany przez nauczyciela rozwiązuje sytuacje problemowe,

- aktywnie pracuje na zajęciach,

- jest systematyczny,

- jest przygotowany do zajęć,

- przejawia i rozszerza zainteresowania,

- właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości,

- kończy pracę w przewidzianym czasie.

-- Popracuj jeszcze!( opanowane treści programowe , konieczne , podstawowe).

Uczeń:

- pracuje na zajęciach z pomocą nauczyciela,

- jest mało systematyczny,

- nie zawsze jest przygotowany do zajęć,

- nie przejawia aktywności na zajęciach ,

- nie opanował w pełni koniecznych , podstawowych wymagań programowych,

- wymaga stałej motywacji do pracy.

-- Za mało pracujesz!(nie opanowane treści programowe konieczne ).

Uczeń:

- pracuje na zajęciach ze stałą pomocą nauczyciela,

- jest nie systematyczny,

- jest często nie przygotowany do zajęć,

- jest bierny na lekcji,

- nie opanował koniecznych wymagań programowych,

- zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym terminie.

W klasach I-III:

- treści konieczne obejmują wiadomości i umiejętności , które są niezbędne , bez których nie można dobrze funkcjonować po zakończeniu szkoły.

- treści podstawowe obejmują wiadomości i umiejętności , które są stosunkowo łatwe do opanowania ,najpewniejsze i najdonioślejsze naukowo ,całkowicie niezbędne w dalszej nauce bezpośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej ; są wyznaczone przez główne cele i centralne elementy materiału nauczania , ale nie wyczerpują osiągnięć związanych z tymi celami i materiałem.

- treści rozszerzające obejmują wiadomości i umiejętności , które są umiarkowanie trudne do opanowania, w pewnym stopniu hipotetyczne , przydatne , ale nie niezbędne w dalszej nauce, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej ; stanowią
wgłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych , a ich opanowanie jest uzależnione od opanowania wymagań podstawowych .

- treści dopełniające obejmują wiadomości i umiejętności , które są trudne do opanowania, twórcze naukowo , wyspecjalizowane ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki szkolnej , z dala od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej ; stanowią rozwinięcie wymagań rozszerzających i mogą wykraczać poza opublikowany program nauczania przez wykorzystanie okazyjnych źródeł wiedzy i nadarzających się możliwości indywidualnych ćwiczeń.

W ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się także ocenianie słowne ( pochwały , uwagi , gratulacje , pisemne pochwały , recenzje , komentarze . Nauczyciel dokumentuje postępy edukacyjne ucznia poprzez prowadzenie teczki ( arkusza obserwacyjnego ),gdzie gromadzi karty pracy ucznia , sprawdziany , prace dowolne , plastyczne , literackie itp. Rejestracja postępów edukacyjnych ucznia dokonywana jest raz w semestrze w odpowiednich rubrykach dziennika zajęć kształcenia zintegrowanego oraz na kartach osiągnięć ucznia , z którą zapoznawani są rodzice ( prawni opiekunowie)ucznia.
Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne są ocenami opisowymi .Ocena klasyfikacyjna śródroczna oraz roczna ustalona jest w oparciu o rejestr postępów w nauce i zachowaniu .Nauczyciel po zapoznaniu się z rejestrem zawartym w teczkach , dziennikach lekcyjnych oraz na podstawie kart osiągnięć ucznia , sprawdzianów , kontrolnych prac pisemnych , własnych obserwacji pisze ocenę opisową ucznia w formie listu , która powinna mieć charakter informacyjny , diagnostyczny i motywacyjny. Oceny opisowe klasyfikacyjne semestralne i roczne umieszcza się w dzienniku lekcyjnym oraz przekazuje w formie listu rodzicom ( prawnym opiekunom)ucznia.
Ocena z języka obcego jest oceną opisową. Ocena z religii/etyki jest wystawiona według skali ocen przyjętej dla pozostałych etapów kształcenia.

W drugim etapie edukacyjnym w klasach IV-VI istnieje :

- sześciostopniowa skala ocen/ (oceny bieżące , oceny klasyfikacyjne tj. semestralne i roczne).

Oceny bieżące i klasyfikacyjne tj. semestralne i roczne z zajęć edukacyjnych wystawiane są w skali 1 do 6:

1-oznacza stopień niedostateczny ; skrót-ndst.

2-oznacza stopień dopuszczający ;skrót- dop.

3-oznacza stopień dostateczny ; skrót -dst.

4-oznacza stopień dobry ; skrót- db.

5-oznacza stopień bardzo dobry ; skrót- bdb.

6.-oznacza stopień celujący ; skrót-cel.

Przy wystawianiu ocen nie stosuje się znaku ,, -”.
Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych cyfrą stosowane są w zapisach w dziennikach lekcyjnych poszczególnych oddziałów jako cząstkowe oceny bieżące oraz w dzienniczkach i zeszytach ucznia .
Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych w skrócie stosowane są w ocenie sprawdzianów w zeszytach uczniów , w dzienniku lekcyjnym jako stopień klasyfikacyjny za I semestr.
Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych pełną nazwą stosuje się w dziennikach lekcyjnych jako ocena klasyfikacyjna na koniec roku szkolnego w arkuszach ocen , na świadectwie szkolnym.
Oceny semestralne stosowane są w dziennikach lekcyjnych i informacji dla rodziców.
Oceny klasyfikacyjne stosuje się w dziennikach lekcyjnych , arkuszach ocen , świadectwach szkolnych /,

- punktacja osiągnięć,

- ocena słowna ( ustna),

- recenzja,

- samoocena,

- ocena indywidualna,

- ocena grupowa,

- ocena zbiorowa.

Ocenianie osiągnięć z poszczególnych ścieżek w klasach IV-VI odbywa się w ramach przedmiotów w formie ocen cząstkowych , okresowych i rocznych.


Na II etapie edukacyjnym w klasach IV-VI :

- wymagania konieczne/K/ na stopień dopuszczający /2/ obejmują elementy treści nauczania niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu , potrzebne w życiu ; wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych , a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych .

- wymagania podstawowe /P/ na stopień dostateczny /3/obejmują elementy treści najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu , łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego , o niewielkim stopniu złożoności , a więc przystępne , często powtarzające się w programie nauczania , dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych , określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych ,głównie proste , uniwersalne umiejętności , w mniejszym zakresie wiadomości;

- warstwa treści podstawowych nie powinna przekracza 30% treści całego programu.

- wymagania rozszerzające /R/ na stopień dobry /4/ obejmują elementy treści istotne w strukturze przedmiotu , bardziej złożone , mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych , przydatne , ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych ,użyteczne w działalności szkolnej i pozaszkolnej o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych , wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów / przykładów/znanych z lekcji i z podręcznika.

- wymagania dopełniające /D/ na stopień bardzo dobry /5/ obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania ;są to treści złożone , trudne , ważne do opanowania , wymagające korzystania z różnych źródeł informacji, umożliwiające rozwiązywanie problemów ,pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, pełne opanowanie programu .

- wymagania wykraczające /W/ na stopień celujący /6/ obejmują treści znacznie wykraczające poza program nauczania , stanowiące efekt samodzielnej pracy , wynikające z samodzielnych zainteresowań , zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych .

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów )o:

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych )ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych , wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania ,

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ,

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych .

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne określają wymagania na poszczególne oceny w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania .Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego , techniki , plastyki , muzyki nauczyciele w szczególności biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia , wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć .
Nauczyciel jest zobowiązany , na podstawie pisemnej opinii/ orzeczenia /poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni dostosować wymagania edukacyjne , w stosunku do ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe , uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

W klasach IV-VI ustala się sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną:

- sprawdziany , testy:

1. 32%-48% punktów- dop./2/

2. 49%-72% punktów –dst./3/

3. 73%-88% punktów -db./4/

4. 89%-96% punktów -bdb./5/

5. 97%- 100% punktów – cel. /6/

- sprawdziany ortograficzne :

0 błędów – bdb./5/

1 błąd- db./4/

2 błędy-dst./3/

3.błędy-dop./2/

4.błedy- ndst./1/

8. Poprzez co oceniamy ?Formy oceniania- narzędzia.

- krótkie /5-7 minutowe / sprawdziany z aktualnie przerabianego materiału ,

- 30-45 minutowe i dłuższe prace klasowe w postaci wypracowania , zadań sprawdzające osiągnięcia uczniów po zakończeniu danego działu,

- testy semestralne , uwzględniające dwie formy zadań :wielokrotnego wyboru i krótkiej odpowiedzi /obejmują one materiał danego semestru/,

- odpowiedzi ustne,

- zadania domowe,

- prace długoterminowe,

- praca w grupie,

- praca indywidualna,

- samoocena-kontrolne kart pracy.

9. Przekazywanie informacji o ocenie. Sposoby przekazywania informacji rodzicom.

Wychowawcy klas I-III raz w miesiącu powiadamiają rodziców ( prawnych opiekunów )o postępach uczniów swojej klasy – zapoznają z rejestrem postępów w rozwoju emocjonalno - społecznym i postępów edukacyjnych zamieszczonych w comiesięcznych rubrykach kart osiągnięć ucznia według następującej symboliki :

A – znakomicie,

B- zadawalająco,

C – nie zadawalająco .

Po zapoznaniu się z postępami rodzic ( prawny opiekun )potwierdza przyjęcie informacji własnym podpisem.

W klasach IV-VI uczniów o ocenie informujemy na bieżąco , rodziców co najmniej raz w miesiącu .Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców( prawnych opiekunów) Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę .Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ( z pisemnym uzasadnieniem oceny ) oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Rodzic (prawny opiekun )informację o ocenie potwierdza własnym podpisem .

Sposoby przekazywania informacji:

- kontakty bezpośrednie nauczyciela (wychowawcy)z rodzicami :zebrania ogólnoszkolne , klasowe, rozmowy indywidualne wizyta w domu ucznia,

- kontakty pośrednie nauczyciela ( wychowawcy ) z rodzicami :rozmowa telefoniczna , korespondencja listowna , adnotacja w zeszycie przedmiotowym.

W procesie informowania rodziców ( prawnych opiekunów)o postępach uczniów nauczyciel ( wychowawca ) przestrzega zasad związanych z dostarczaniem informacji zwrotnych:

- dostarcza informacji , gdy rodzic jest przygotowany na ich przyjęcie ,

- najpierw opisuje wyniki pracy ucznia , jego zachowania , a następnie swoją reakcją na nie, - przekazuje informacje o efektach pracy ucznia, a nie wydaje sądu o uczniu-człowieku,

- podaje informacje dotyczące tego , co uczeń jest w stanie zmienić ,

- podaje informacje w małych dawkach ; informacja powinna być szybką reakcją na konkretną zmianę.

IV. Klasyfikowanie.

Szkoła dokonuje klasyfikacji śródrocznej i rocznej w terminie określonym nie później niż siedem dni przed ustalonym okresem ferii zimowych oraz klasyfikacji rocznej nie później niż siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym .

1. Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym śródroczu szkolnym oraz ustaleniu jednej śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów , i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV-VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych ,określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według następującej skali:

1. stopień celujący –6

2. stopień bardzo dobry –5

3. stopień dobry-4

4.stopień dostateczny-3

5. stopień dopuszczający –2

6.stopień niedostateczny –1

oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali:

1. wzorowe,

2. bardzo dobre,

3. dobre,

4. poprawne ,

5. nieodpowiednie,

6. naganne.

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych , i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania , i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , według skali , o której mowa w punkcie 3.

7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym , począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania , z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów , i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny zachowania.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych , w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, nieklasyfikowany ” .


Na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej zarówno śródrocznym jak i rocznym wychowawcy klas zobowiązani są powiadomić rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych . Powiadomienie to ma miejsce poprzez wpis informacji do dziennika lekcyjnego i potwierdzeniu przez podpis rodzica (prawnego opiekuna)o przyjęciu jej do wiadomości .

Na dwa tygodnie przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani określić przypuszczalne oceny klasyfikacyjne z prowadzonych zajęć edukacyjnych i powiadomić o nich uczniów. Przewodniczący klasy potwierdza podpisem przekazanie informacji w dzienniku lekcyjnym z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę z zachowania.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne , a ocenę z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli ,uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne . W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne , po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

Dyrektor szkoły może zwolnić :

- ucznia z zajęć wychowania fizycznego , informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach , wydanej przez lekarza , oraz na czas określony w tej opinii.

- w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego , informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się adnotację ,,zwolniony”.

- ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z zajęć nauki drugiego języka obcego na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej , albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni specjalistycznej ; zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

- w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .

- w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony’’

W przypadku udziału uczniów w zajęciach ,,przysposobienie do życia w rodzinie ” fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem ,,uczestniczył/a/.Nauczyciel wraz z wychowawcą klas V-VI przeprowadza w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć edukacyjnych spotkanie informacyjne o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych , środkach dydaktycznych .Na udział w zajęciach uczniów zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice /prawni opiekunowie/.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono , że poziom osiągnięć ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków poprzez:

- włączenie ucznia do zajęć dydaktyczno wyrównawczych w II semestrze b.r. szkolnego.,

- na wniosek nauczyciela z zajęć edukacyjnych bądź wychowawcy klasy komisja klasyfikacyjna przyznaje uczniowi prawo programu naprawczego .O terminach dotyczących tegoż programu wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) .

V. Egzamin klasyfikacyjny.

1. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego lub kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania .

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny .

3. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny .

4.1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący , na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

4.2. Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą , nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika plastyka , muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą , zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki , muzyki , techniki , informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych .

8.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami ).

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia ,o którym mowa w punkcie 2, 3, i 4. 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności , wskazanego przez dyrektora szkoły , nauczyciela takich samych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych .

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w punkcie 4.2 , przeprowadza komisja , powołana przez dyrektora szkoły . W skład komisji wchodzą dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji , nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) liczbę zajęć edukacyjnych , z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie)ucznia.

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności :

- imiona i nazwiska nauczycieli , o których mowa w punkcie 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego , o którym mowa w punkcie 4.2-skład komisji ,

- termin egzaminu klasyfikacyjnego,

- zadania egzaminacyjne,

-wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia . Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia.

13.1 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ( semestralna )ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna , z zastrzeżeniem punktu 13.2 i punktu 14 .
13.2 Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna)ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem /począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej ( semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych , może zdawać egzamin poprawkowy .W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych./ i punktu 14.

13.3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 14.

14.1. Uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie )mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają , że roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny . Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14.2 W przypadku stwierdzenia , że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję , która :

14.2a w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną ) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

14.2b w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykle większością głosów ; w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.

14.3. Termin sprawdzianu , o którym mowa w punkcie 14.2a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami ).

14.4. W skład komisji wchodzą :

- w przypadku rocznej (semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący dane zajęcia ( nauczyciel , o którym mowa może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie wyjątkowych przypadkach ; w takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela z tej lub innej placówki / w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły/ ), nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia,

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania : dyrektor szkoły , wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie , przedstawiciel samorządu uczniowskiego , przedstawiciel rady rodziców.

14.5 Ustalona przez komisję roczna ( semestralna )ocena z zajęć edukacyjnych oraz roczna ( semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześnie oceny ;ocena ustalona przez komisję jest ostateczna , z wyjątkiem niedostatecznej rocznej ( semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych , która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego , z zastrzeżeniem/ począwszy od klasy IV uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej ( semestralnej ) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych , może zdawać egzamin poprawkowy ; w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych./

14.6 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

- w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :skład komisji , termin sprawdzianu , zadania sprawdzające , wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :skład komisji , termin posiedzenia komisji , wynik głosowania , ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu , o którym mowa punkt 14.2a , w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w dodatkowym terminie , wyznaczonym przez dyrektora szkoły .
Powyższe przepisy stosuje się w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego .w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna .

VI.Egzamin sprawdzający

1. Uczeń ma prawo do składana egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa /roczna /jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów)
zaniżona.

2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi , który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne okresowe / roczne/ z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/,zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie / roku szkolnym/ Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły , przy czym termin nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

4. Skład komisji , jej powołanie i sposób przeprowadzania egzaminu są takie , jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego./ dział V/.

5. W wyniku egzaminu sprawdzającego komisja może utrzymać lub podwyższyć ocenę proponowaną przez nauczyciela .Od wystawionej przez komisję odwołanie nie przysługuje.

VII Promowanie.

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie .

2. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach , a mianowicie :

- uzasadniona opinia wydana przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną publiczną poradnię specjalistyczną .

- w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy ), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania , uzyskał roczne ( semestralne ) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej , z zastrzeżeniem pkt.5 i pkt.8.

4. Począwszy od klasy IV uczeń ,który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania , otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem .

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia , w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną ( semestralną ) ocenę klasyfikacyjną .Uczeń , który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych , otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

7. Uczeń , który nie spełnił warunków określonych w pkt.3,nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy ) i powtarza klasę (semestr ) , z zastrzeżeniem pkt.8.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia , rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych , pod warunkiem , że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej .

9.1. Uczeń kończy szkołę podstawową :

1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej , na którą składają się roczne (semestralne ) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej ( semestrze programowo najwyższym )oraz roczne(semestralne)oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych , których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych( semestrach programowo niższych ) w szkole danego typu, z uwzględnieniem pkt 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej , z zastrzeżeniem pkt 9.3

2. jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu .

2a) W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności , ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole .

2b) Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu , w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , zwanej dalej ,,Komisją Centralną’’.

2c) Uczniowie z językiem mniejszości narodowej , w których zajęcia są prowadzone w tym języku , przystępują do sprawdzianu w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej . W przypadku gdy uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu w języku mniejszości narodowej rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do sprawdzianu , w języku danej mniejszości narodowej .

2d) Deklarację o której mowa w ppkt.2c,składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego , w którym jest przeprowadzany sprawdzian .

2e) Wykaz uczniów , którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu w języku mniejszości narodowej , dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej , zwanej ,,komisją okręgową’, nie później niż do 30 września roku szkolnego , w którym jest przeprowadzany sprawdzian .

2f) Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do sprawdzianu w języku mniejszości narodowej. O rezygnacji rodzice (prawni opiekunowie ) ucznia nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu , informują pisemnie dyrektora szkoły , który powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej .

2g) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej , albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni specjalistycznej .

2h) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

2i) Opinia , o której mowa w ppkt.2g, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną , w tym poradnię specjalistyczną , nie później niż do końca września roku szkolnego , w którym jest przeprowadzany sprawdzian , z tym że w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie później niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej .

2j) Opinia , o której mowa w ppk 2g , rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły , w terminie do dnia 15 października roku szkolnego , w którym jest przeprowadzany sprawdzian .

2k) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo , na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza , mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia .

2l) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu .

2ł) Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponad gimnazjalnej , może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu , na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

2m) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem , są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu , na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

2n) Sprawdzian trwa 60 minut .Dla uczniów, o których mowa w ppkt.
2g, czas trwania sprawdzianu może być przedłużony o 30 minut.

2o) Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

2ó) Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów .

2p) Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny .

2r) Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie , albo przerwał sprawdzian , przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej , nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku , w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2s) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku .

2t) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych , uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku , dyrektor komisji okręgowej , na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły , może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami )ucznia .

2u) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)sprawdzona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej ).

2v) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły . Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły .

2w) Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych , a w przypadku o którym mowa w ppkt 2r) – do dnia 31 sierpnia danego roku .

2z) Zaświadczenie ,o którym mowa w ppkt2v ,dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom),

2ź) Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada dyrektor – przewodniczący SZE. Na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego SZE. Jeżeli z ważnych przyczyn dyrektor szkoły i jego zastępca nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie dyrektor OKE powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole .Na miesiąc przed terminem sprawdzianu przewodniczący SZE – dyrektor szkoły powołuje pozostałych członków SZE . Spośród członków SZE przewodniczący SZE powołuje zespół nadzorujący ( zespoły nadzorujące) sprawdzian . W skład ZN wchodzą co najmniej trzy osoby , w tym:

- przewodniczący

- co najmniej dwóch nauczycieli , z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole. W przypadku , gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów , liczbę członków ZN zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.). Przewodniczący SZE sporządza protokół przebiegu sprawdzianu .Protokół podpisują przewodniczący SZE oraz przewodniczący zespołów nadzorujących . Protokół przekazuje się do komisji okręgowej .Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy .Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach .

9.2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej , o której mowa w pkt.9.1 ppkt.1,uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania .

9.3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

VIII.Egzamin poprawkowy .

1. Począwszy od klasy IV uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej ( semestralnej ) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych , może zdawać egzamin poprawkowy .W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna , może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych .

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej , z wyjątkiem egzaminu z plastyki , muzyki , informatyki , techniki oraz wychowania fizycznego , z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych .

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich i w ostatnim tygodniu ferii zimowych .

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły .W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący ,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji .

5. Nauczyciel , o którym mowa w pkt.4 ppkt b , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach . W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne . Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- skład komisji,

- termin egzaminu poprawkowego ,

- pytania egzaminacyjne,

- wynik egzaminacyjne.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie , wyznaczonym przez dyrektora szkoły , nie później niż do końca września i nie później niż do końca marca.

8. Uczeń ,który nie zdał egzaminu poprawkowego , nie otrzymuje promocji do klasy wyższej ( na semestr programowo wyższy ) i powtarza klasę ( semestr), z zastrzeżeniem pkt 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych , pod warunkiem ,że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są , zgodne ze szkolnym planem nauczania , realizowane w klasie programowo wyższej.

Osobami odpowiedzialnymi za dopilnowanie zasad oceniania , klasyfikowania i promowania są nauczyciele zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas.

Nadzór pedagogiczny nad prawidłowym ocenianiem , klasyfikowaniem i promowaniem oraz odpowiednią dokumentacją przebiegu nauczania pełni dyrektor szkoły.

Wyniki klasyfikacji i promocji zatwierdza rada pedagogiczna a dyrektor jako przewodniczący odpowiada za podejmowanie przez radę uchwał zgodnych z przepisami w tym zakresie .

W szkole funkcjonuje przedmiotowy system oceniania w klasach IV-VI , opracowany przez nauczyciela przedmiotu. W klasach I-III funkcjonuje regulamin uwzględniający standardy kompetencji w trzech poziomach opracowane przez nauczycieli nauczania zintegrowanego.

IX. Ocena zachowania

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm społecznych.

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia jego obowiązków szkolnych , pracy nad rozwojem własnej osobowości , jego kulturze osobistej , postawie wobec kolegów i dorosłych oraz pracy w organizacjach samorządowych , artystycznych i innych .

1. W klasach I-III ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności :

- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

Ocena zachowania śródroczna i roczna nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
Bieżące ocenianie zachowania w klasach I-III polega na codziennej obserwacji ucznia przez nauczyciela oraz na podsumowaniu postaw emocjonalno – społecznych na kartach szkolnych osiągnięć ucznia klas I , II , III raz na miesiąc i zapoznaniu rodziców . Ponadto nauczyciel odnotowuje spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów w poszczególnych klasach w odpowiednich rubrykach dziennika lekcyjnego kształcenia zintegrowanego po I i II semestrze.
Na podstawie powyższej dokumentacji nauczyciel sporządza ocenę opisową śródroczną i roczną.

Umiejętności emocjonalno – społeczne kl. I-III

Uczeń klasy I:

- posiada zdolność nawiązania pozytywnych kontaktów w klasie,

- posiada zdolność przewodzenia przy wykonywaniu zadania,

- posiada umiejętność pracy w zespole,

- chętnie udziela pomocy innym,

- z własnej inicjatywy podejmuje zadania w klasie,

- przestrzega normy społeczne w klasie i w szkole,

- dotrzymuje obietnic i reaguje adekwatnie do sytuacji ,

- potrafi opanować własne negatywne emocje ( złość , gniew , kłótliwość , agresję, płacz itp.)

- potrafi ujawnić pozytywne emocje (pogodny ,spokojny , wesoły życzliwy itp.)

- przestrzega podstawowe zasady kulturalnego zachowania się,

- jest pracowity i obowiązkowy.

Uczeń klasy II :

- odpowiedzialnie wykonuje powierzone mu zadania,

- jest pracowity i obowiązkowy,

- posiada umiejętność pracy w zespole,

- potrafi być opiekuńczy,

- niesie pomoc w różnych sytuacjach ,

- bierze aktywny udział w życiu klasy,

- reaguje adekwatnie do sytuacji,

- potrafi dokonać samooceny swojego postępowania ,

- dotrzymuje obietnic i zobowiązań,

- potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych (opanowuje negatywne emocje),

- utrzymuje kontakty z rówieśnikami,

- potrafi zrozumieć drugą osobę,

- szanuje godność innych osób,

- wykazuje życzliwość i uprzejmość dla innych .

Uczeń klasy III:

- odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania,

- jest pracowity ,

- umiejętnie gospodaruje wolnym czasem w taki sposób , aby rozwijać własne zainteresowania,

- posiada umiejętność pracy w zespole,

- potrafi być opiekuńczy w stosunku do ludzi zwierząt i roślin,

- niesie pomoc w różnych sytuacjach ,

- bierze aktywny udział w życiu klasy,

- potrafi dokonać samooceny własnego postępowania,

- dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec kolegów i osób starszych ,

- potrafi zrozumieć drugą osobę,

- szanuje godność innych osób,

- wykazuje życzliwość i uprzejmość dla drugich,

- potrafi cieszyć się z sukcesów koleżanek i kolegów,

- troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo innych,

- szanuje własność osobistą,

- szanuje własność społeczną.

2.Środroczna i roczna ocena klasyfikacyjna w klasach IV-VI uwzględnia w szczególności :

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia ,

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

- dbałość o piękno mowy ojczystej ,

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

- godne , kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

- okazywanie szacunku innym osobom.

Zapis bieżących ocen zachowania w klasach IV-VI dokonywany jest w zeszycie wychowawcy klasy .Przez cały rok nauczyciele/wychowawcy/ notują w nim spostrzeżenia pozytywne i negatywne dotyczące zachowania ucznia. Codziennie wypowiadają swój pogląd o czynnościach uczniów. Pod koniec I i II okresu odczytują głośno ,, zapiski” dotyczące poszczególnych uczniów. Ocena wychowawcy / semestralna i roczna / jest oceną podsumowującą , jawną ,umotywowaną , uwzględniającą opinię własną , ucznia , opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy oraz opinię innych nauczycieli uczących w danej klasie.

Ocenę zachowania śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

- wzorowe; skrót wz.

- bardzo dobre; skrót bdb.

- dobre; skrót db.

- poprawne; skrót pop.

- nieodpowiednie; skrót ndp.

- naganne ; skrót nag.

Uczeń wzorowy to taki , który:

- zawsze przygotowuje się do zajęć lekcyjnych ,

- stosuje się do regulaminów obowiązujących w szkole,

- wszystkie nieobecności spowodowane dłuższą chorobą ma usprawiedliwione,

- dba o higienę osobistą i zdrowotną,

- dba o estetykę stroju,

- zawsze zwraca uwagę na osobistą kulturę języka,

- zawsze jest uprzejmy wobec kolegów i osób dorosłych,

- przeciwdziała agresji ,

- z własnej inicjatywy pomaga kolegom w nauce i trudnych sytuacjach ,

- zawsze dba o mienie , o estetyczny wygląd klasy,

- zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa , zdrowia własnego i innych osób,

- kultywuje tradycje naszego kraju , regionu , środowiska i szkoły,

- swoją postawą mobilizuje innych do pracy na rzecz klasy ,

- godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

Uczeń bardzo dobry to taki , który :

- systematycznie przygotowuje się do zajęć,

- stosuje się do regulaminów obowiązujących w szkole,

- wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,

- dba o higienę osobistą, estetykę stroju,

- zwraca uwagę na kulturę osobistą języka,

- jest uprzejmy wobec kolegów i osób dorosłych,

- przeciwdziała agresji ,

- chętnie pomaga kolegom w nauce,

- zawsze dba o mienie , o estetyczny wygląd klasy i szkoły,

- zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa, zdrowia własnego i innych,

- dba o honor i tradycje kraju , regionu , szkoły,

- aktywnie uczestniczy w życiu klasy,

- kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

Uczeń dobry to taki ,który :

- stara się przygotowywać do zajęć lekcyjnych ,

- przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole,

- zdarzają się nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia ( 1 dzień w semestrze ),

- na ogół dba o higienę osobistą i estetykę stroju ,

- na ogół zwraca uwagę na kulturę osobistą języka,

- zna zasady zachowania się wobec kolegów i osób dorosłych,

- potrafi przeciwdziałać agresji,

- w miarę swoich możliwości pomaga kolegom w nauce,

- dba o mienie szkoły i estetyczny wygląd klasy,

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób,

- pielęgnuje tradycje regionu i szkoły,

- uczestniczy w życiu klasy ,

- na ogół kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

Uczeń poprawny to taki , który:

- nie przygotowuje się do lekcji i zajęć w sposób systematyczny ,

- stara się przestrzegać regulaminów obowiązujących w szkole,

- ma nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia ( 3 dni w semestrze ),

- sporadycznie dba o higienę osobistą i estetykę stroju ,

- stara się zwracać uwagę na kulturę języka,

- w miarę swoich możliwości stara się być uprzejmy dla kolegów ,

- rozumie zachowanie negatywne ale nie reaguje ,

- na życzenie pomaga kolegom w trudnych sytuacjach ,

- szanuje mienie szkoły i estetyczny wygląd,

- na ogół przestrzega zasad bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych,

- w miarę potrzeb uczestniczy w tradycjach szkoły i regionu ,

- sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

- na ogół kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

Uczeń nieodpowiedni to taki , który:

- bardzo często nie przygotowuje się do lekcji ,

- łamie regulaminy szkolne ,

- ma nieusprawiedliwione nieobecności ,

- zdarzają się wagary,

- nie dba o kulturę języka ,

- nie dba o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

- lekceważy kolegów a czuje respekt przed osobami dorosłymi,

- zdarzają się przejawy agresji ,

- niechętnie pomaga kolegom ,

- nie szanuje mienia szkoły i klasy,

- nie przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa , zdrowia własnego,

- nie czuje potrzeby dbałości o honor i tradycje regionu szkoły i innych,

- nie uczestniczy w życiu klasy,

- przejawia kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Uczeń naganny to taki , który:

- nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ,

- nie przestrzega regulaminów ,

- nie usprawiedliwia nieobecności ,

- wagaruje,

- nie przestrzega kultury języka,

- lekceważy osoby dorosłe i kolegów,

- przejawia postawę agresywną wobec innych ,

- nie chce pomagać kolegom,

- niszczy mienie szkoły i klasy ,

- lekceważy tradycje szkoły,

- nie interesuje się życiem klasy ,

- ignoruje zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

- naraża siebie i inne osoby na niebezpieczeństwo i utratę zdrowia.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Oceny z zachowania są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców( prawnych opiekunów).

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych , promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły podstawowej .

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycie
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-10 08:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-10 10:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3741
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-10 11:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015985
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony