Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XX/119/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2005r.


w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Dobrzynianka" w Dobrzyniu nad Wisłą z budżetu gminnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.), w związku z art. 164 ust. 4, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 ze zm.)

uchwala się, co następuje:


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


Dotacje z budżetu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą może uzyskać Gminna Spółka Wodna "Dobrzynianka" w Dobrzyniu nad Wisłą, zwana dalej Spółką Wodną, nie działającą w celu osiągnięcia zysku, o ile spełnia niżej wymienione warunki:
1. Wykorzysta dotacje na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji szczegółowej w wysokości do 80% wartości wykonywanych robót i realizowanych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2. Posiada środki własne lub z innych źródeł w wysokości niezbędnej do realizacji zadania.
3. Zakres rzeczowy zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej:
a) Renowacja i konserwacja rowów melioracyjnych,
b) Renowacja i konserwacja rurociągów betonowych,
c) Renowacja i konserwacja drenowania,
d) Renowacja i konserwacja studni drenarskich,
e) Aktualizacja map ewidencyjnych i ewidencji użytkowników gruntów zmeliorowanych
4. Uzyska zlecenie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą na realizację zadań na warunkach określonych umową.
5. Zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz poddania się kontroli Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w zakresie wykonania zadania zleconego.

Rozdział II

Tryb postępowania o udzielenie dotacji


§ 2


1. Spółka Wodna ubiegająca się o dotację winna przedstawić Burmistrzowi Miasta i Gminy wniosek zawierający:
a) Dane informacje o Spółce Wodnej,
b)Wskazanie bazy posiadanej przez Spółkę Wodną niezbędnej do wykonania zadania,
c) Informacje o projekcie wnioskowanego zadania,
d) Kalkulacje przewidywanych kosztów związanych z realizacją zadania,
e) Informacje o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na realizację celu, na który ubiega się o dotację,
f) Wskazanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów związanych z udzieleniem dotacji i jej rozliczenia ze strony Spółki Wodnej.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) Statut Spółki Wodnej oraz aktualny wpis do organu rejestracyjnego,
b) Oświadczenie, że Spółka Wodna nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku,
c) Szacunkowy kosztorys zadania.
3. Wniosek powinien być złożony w terminie do 31 października roku poprzedzającego realizację zadania pod rygorem odrzucenia
4. Burmistrz Miasta i Gminy zatwierdza wniosek, o którym jest mowa w ust. 1 w drodze uchwały.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
6. Szczegółowe warunki udzielania dotacji na zadania określone uchwałą ustala umowa zawarta pomiędzy stronami.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
8. Przyznana dotacja przekazana zostanie na konto Spółki Wodnej w następujący sposób:
a) Zaliczka w wysokości 50% dotacji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przez strony,
b) Pozostała kwota należnej dotacji w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rozliczenia dotacji.

Rozdział III

Sposób rozliczenia dotacji


§ 3


1. Spółka Wodna zabowiązana jest złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy rozliczenie rzeczowo-finansowe z otrzymanej dotacji wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami dokumentów poniesionych kosztów.
2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. Spółka Wodna jest zobowiązana do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr. 19, poz. 172)
4. Przekazane zaliczkowo środki finansowe w formie dotacji:
a) Niewykorzystane w całości,
b) Wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
c) Wykorzystane z pominięciem trybu określonego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 172) podlegają zwrotowi na konto Urzędu Miasta i Gminy wraz z odsetkami w wysokości, jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia ich przekazania do dnia zwrotu zaliczki dotacji.
5. Za dzień przekazania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy
6. Za dzień zwrotu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy.
7. Tryb zwrotu dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Rozdział IV

Kontrola wykonania zadania


§ 4


1. Spółka Wodna realizująca zadania zlecone przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, organizacyjną i inną niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykonania zlecenia.
2. Burmistrz Miasta i Gminy może także dokonać kontroli w siedzibie Spółki Wodnej w celu sprawdzenia zgodności sposobu i zakresu realizacji zlecenia z umową.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadań Burmistrz Miasta i Gminy kierując sie kryteriami: zgodności z prawem, celowości, rzetelności oraz gospodarności uprawniony jest do wstrzymania przekazania środków i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 5


1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne
2. Uchwałę Rady Miejskiej zatwierdzającą dotację ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
3. Rozliczenia dotacji zamieszcza się w okresowych sprawozdaniach z wykonania budżetu.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-08 13:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-09 10:03
Załącznik
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 11:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2124
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 11:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5184041
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony