Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A ł A Nr 22)173)02
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 29 marca 2002 rokuw sprawie : określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 2 ustawy z 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 36, poz. 230 ze zm. )

uchwala się, co następuje :

§ 1
Określa się zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży tych napojów jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 4
Traci moc uchwała nr 17)146)01 z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 22)173)02
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 29 marca 2002 roku.

I. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

1. Za warunek wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjmuje się zasadę, że w najbliższej okolicy punktu sprzedaży tych napojów nie powinny znajdować się obiekty szkolne, obiekty kultu religijnego (kościoły), obiekty opieki zdrowotnej (szpitale ośrodki zdrowia) i obiekty sportowe (boiska, stadiony, hale sportowe, kryte baseny) oraz plaże i kąpieliska.
a) za najbliższą okolicę punktu sprzedaży napojów alkoholowych uważa się obszar do 100 m.b. od punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektu wymienionego w punkcie 1, mierzony po najkrótszej drodze dojścia do punktu sprzedaży,
b) za wejście na teren obiektu uważa się wejście do wnętrza obiektu w
wypadku obiektów zamkniętych takich jak szkoły, kościoły, szpitale, ośrodki zdrowia, hale sportowe i kryte baseny, a w wypadku obiektów odkrytych takich jak stadiony, boiska sportowe, plaże i kąpieliska. Za wejście na teren obiektu uważa się faktyczną granicę obiekt stanowiącą.
c) w wypadku gdy obiekt jest trwale ogrodzony, za wejście na teren obiektu uważa się wejście przez to ogrodzenie, stanowiące furtkę lub bramę.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta i Gminy, może zezwolić na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie usytuowanym bliżej obiektu po przedłożeniu przez podmiot gospodarczy zgody administratora obiektu.

II. Warunki sprzedaży napojów alkoholowych.

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta i Gminy.
2. Napoje alkoholowe dostarcza się do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy.
3. W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być uwidocznione informacje o szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży młodzieży do lat 18.
4. Na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielne zezwolenie na każdy z rodzajów napojów:
- do 4,5% zawartości alkoholu,
- powyżej 4,5% – 18% zawartości alkoholu
- powyżej 18% zawartości alkoholu.
5. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi się w wyodrębnionych punktach sprzedaży, którymi są:
a) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,

b) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych.
6. Zezwolenie, o którym mowa w punkcie 1, wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.
7. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży / gastronomia /, wydaje się tylko wtedy, gdy punkt spełnia warunki podawania alkoholu / sala konsumpcyjna, woda, toaleta, /.
8. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

III. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
- na terenie szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,
- na terenie zakładów pracy,
- w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń
- w ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej
2. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach / - / , z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i w ich obrębie jeżeli wydane zezwolenie dotyczy detalicznej sprzedaży tych napojów i spożycia poza miejscem sprzedaży.
Przez „obręb punktu sprzedaży” należy rozumieć całą posesje, na której znajduje się punkt sprzedaży łącznie z przyległym do tej posesji chodnikiem.

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwym,
- osobom do lat 18,
- na kredyt lub pod zastaw.

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzające wiek nabywcy.

5. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadku:
a) nie przestrzegania zasad obrotu i sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym,
b) powtarzającego się w miejscu sprzedaż lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę,
c) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

d) nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,
e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

6. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku :
a) likwidacji punktu sprzedaży,
b) upływu ważności zezwolenia,
c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d) zmiany właściciela podmiotu gospodarczego, któremu udzielono zezwolenia,
e) nie dokonania do 31 stycznia każdego roku opłaty za rok kalendarzowy objęty zezwoleniem.

7. Podmiot gospodarczy, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

8. Na terenie miasta i gminy zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem iż nie jest kierowana do małoletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z :
a) atrakcyjnością seksualną,
b) relaksem lub wypoczynkiem,
c) sportem,
d) nauką, pracą lub sukcesem życiowym
i nie jest prowadzona :
a) na kasetach wideo i innych nośnikach,
b) w prasie młodzieżowej i dziecięcej,
c) na okładkach czasopism,
d) na stałych i ruchomych powierzchniach reklamowych,
e) przy udziale małoletnich.

9. Napojem alkoholowym w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz.U. Nr 35, poz. 230 z 1982 roku ze zm. ) jest produkt etylowy w stężeniu przekraczającym 0,5 %.

10.Placówki handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych będą kontrolowane w zakresie przestrzegania niniejszych warunków sprzedaży oraz postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie swoich kompetencji.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 22)173)02
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 29 marca 2002 roku.

I. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

1. Za warunek wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjmuje się zasadę, że w najbliższej okolicy punktu sprzedaży tych napojów nie powinny znajdować się obiekty szkolne, obiekty kultu religijnego (kościoły), obiekty opieki zdrowotnej (szpitale ośrodki zdrowia) i obiekty sportowe (boiska, stadiony, hale sportowe, kryte baseny) oraz plaże i kąpieliska.
a) za najbliższą okolicę punktu sprzedaży napojów alkoholowych uważa się obszar do 100 m.b. od punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektu wymienionego w punkcie 1, mierzony po najkrótszej drodze dojścia do punktu sprzedaży,
b) za wejście na teren obiektu uważa się wejście do wnętrza obiektu w
wypadku obiektów zamkniętych takich jak szkoły, kościoły, szpitale, ośrodki zdrowia, hale sportowe i kryte baseny, a w wypadku obiektów odkrytych takich jak stadiony, boiska sportowe, plaże i kąpieliska. Za wejście na teren obiektu uważa się faktyczną granicę obiekt stanowiącą.
c) w wypadku gdy obiekt jest trwale ogrodzony, za wejście na teren obiektu uważa się wejście przez to ogrodzenie, stanowiące furtkę lub bramę.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta i Gminy, może zezwolić na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie usytuowanym bliżej obiektu po przedłożeniu przez podmiot gospodarczy zgody administratora obiektu.

II. Warunki sprzedaży napojów alkoholowych.

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta i Gminy.
2. Napoje alkoholowe dostarcza się do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy.
3. W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych muszą być uwidocznione informacje o szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży młodzieży do lat 18.
4. Na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielne zezwolenie na każdy z rodzajów napojów:
- do 4,5% zawartości alkoholu,
- powyżej 4,5% – 18% zawartości alkoholu
- powyżej 18% zawartości alkoholu.
5. Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi się w wyodrębnionych punktach sprzedaży, którymi są:
a) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,

b) wydzielone stoiska w innych placówkach handlowych.
6. Zezwolenie, o którym mowa w punkcie 1, wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.
7. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży / gastronomia /, wydaje się tylko wtedy, gdy punkt spełnia warunki podawania alkoholu / sala konsumpcyjna, woda, toaleta, /.
8. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

III. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
- na terenie szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,
- na terenie zakładów pracy,
- w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń
- w ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej
2. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach / - / , z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i w ich obrębie jeżeli wydane zezwolenie dotyczy detalicznej sprzedaży tych napojów i spożycia poza miejscem sprzedaży.
Przez „obręb punktu sprzedaży” należy rozumieć całą posesje, na której znajduje się punkt sprzedaży łącznie z przyległym do tej posesji chodnikiem.

4. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwym,
- osobom do lat 18,
- na kredyt lub pod zastaw.

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzające wiek nabywcy.

5. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadku:
a) nie przestrzegania zasad obrotu i sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym,
b) powtarzającego się w miejscu sprzedaż lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę,
c) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

d) nieprzestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,
e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

6. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku :
a) likwidacji punktu sprzedaży,
b) upływu ważności zezwolenia,
c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d) zmiany właściciela podmiotu gospodarczego, któremu udzielono zezwolenia,
e) nie dokonania do 31 stycznia każdego roku opłaty za rok kalendarzowy objęty zezwoleniem.

7. Podmiot gospodarczy, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

8. Na terenie miasta i gminy zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem iż nie jest kierowana do małoletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z :
a) atrakcyjnością seksualną,
b) relaksem lub wypoczynkiem,
c) sportem,
d) nauką, pracą lub sukcesem życiowym
i nie jest prowadzona :
a) na kasetach wideo i innych nośnikach,
b) w prasie młodzieżowej i dziecięcej,
c) na okładkach czasopism,
d) na stałych i ruchomych powierzchniach reklamowych,
e) przy udziale małoletnich.

9. Napojem alkoholowym w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( Dz.U. Nr 35, poz. 230 z 1982 roku ze zm. ) jest produkt etylowy w stężeniu przekraczającym 0,5 %.

10.Placówki handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych będą kontrolowane w zakresie przestrzegania niniejszych warunków sprzedaży oraz postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie swoich kompetencji.Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 22/173/02
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 29 marca 2002 roku
Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 37 ( trzydzieści siedem ) i do spożycia w miejscu sprzedaży ( gastronomia ) w ilości 8 ( osiem ).Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 22/173/02
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 29 marca 2002 roku
Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 37 ( trzydzieści siedem ) i do spożycia w miejscu sprzedaży ( gastronomia ) w ilości 8 ( osiem ).
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 10:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2544
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 10:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5190221
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony