Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 22 lutego   2007    roku   o

godzinie 1430 w sołectwie Michałkowo,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą,   z   dnia 29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 191 uprawnionych do głosowania, obecnych  było 32 mieszkańców sołectwa .

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Michałkowo, Pan Ziółkowski Leonard

który stwierdził prawomocność zebrania w II turze.

W zebraniu uczestniczyli: Ryszard Dobieszewski – Burmistrz,

Henryk Domeradzki – Przew. Rady Miejskiej, Zych Grzegorz - Radny.

Porządek zebrania:  

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania

2.     Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003 - 2006:    Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania została wybrana Pan Zych Grzegorz

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożył(a):

Pan Ziółkowski Leonard

b)   Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej złożył(a):

Pan Ziółkowski Leonard

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,

pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie :

1.        Tomczyk Ewa – przew.

2.        Tomkiewicz Wioleta

3.        Wyczałkowska Małgorzata

Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1.        Ziółkowski Leonard

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.        Ciarkowski Leszek

2.        Doliński Wacław

3.        Sobociński Stanisław

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.        Ziółkowski Leonard - 32 głosy

W głosowaniu tajnym Sołtysem został wybrany Pan Ziółkowski Leonard

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów :

1.        Ciarkowski Leszek – 3 głosów

2.        Doliński Wacław – 8 głosów

3.        Sobociński Stanisław – 8 głosów

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-          Pan Sobociński Stanisław jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

-         Pan Doliński Wacław członek rady sołeckie.

Ad.4

Pan Topolewski Jacek został wybrany na delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję 2007- 2011.

Ad.5

Pan Burmistrz Ryszard Dobieszewski przedstawił sytuacje gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

Ad.6

Społeczność jednogłośnie wybrała Panią do Gminnej Rady Kobiet

Pan Sobociński Stanisław – wniosek o dokończenie remontu drogi gruntowej pod Sobowo (około 400m), oraz sprawa barierki na przepuście przy drodze powiatowej.

Pani Ziółkowska – złożyła podziękowanie mieszkańcom Michałkowa i Urzędowi Miasta i Gminy za pomoc udzieloną na pokrycie dachu obory, który spłonął.

Pan Suwalski – sprawa melioracji we wsi Michałkowo.

Pan Baranowski – sprawa melioracji (zalewanie łąk przez strugę).

Pani Tomczyk – sprawa braku dostaw wody latem, zbyt słabe ciśnienie.

Pan Ciarkowski – sprawa konserwacji hydrantów (nie są drożne).

Protokółował(a):                         Podpisy Komisji:                      Przewodniczący zebrania:

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 09:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-03 09:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1609
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 09:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5189801
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony