Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

Szkoła działając zgodnie z aktualnym na daną chwilę rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, posiada własny szczegółowy Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO).

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w szkole musi być zgodne z przyjętymi poniżej ogólnymi zasadami.

1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne tj. semestralne i roczne wystawiane będą w klasach IV - VI w skali od 1 do 6 przy czym:

1 - oznacza stopień niedostateczny;

2 - oznacza stopień dopuszczający;

3 - oznacza stopień dostateczny;

4 - oznacza stopień dobry;

5 - oznacza stopień bardzo dobry;

6 - oznacza stopień celujący;

2. Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych cyfrą stosowane będą w zapisach w dziennikach lekcyjnych poszczególnych oddziałów jako cząstkowe oceny bieżące oraz w dzienniczkach i zeszytach ucznia.

3. Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych nazwą w skrócie stosowane będą w:

a) ocenie sprawdzianów.

4. Wyżej wymienione określenia ocen w postaci stopni wyrażonych pełną nazwą będą stosowane w:

a) dziennikach lekcyjnych jako ocena klasyfikacyjna na I semestr i koniec roku szkolnego,

b) w arkuszach ocen.

5. W klasach I - III oceny klasyfikacyjne, semestralne i roczne są ocenami opisowymi.

6. Oceny semestralne stosować należy w dziennikach lekcyjnych i informacji dla rodziców.

7. Oceny roczne stosować należy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen i świadectwach szkolnych.

8. Oceny semestralne i roczne zachowania dla uczniów klas IV - VI wystawiane będą w/g skali:

zachowanie wzorowe,

zachowanie bardzo dobre,

zachowanie dobre,

zachowanie poprawne,

zachowanie nieodpowiednie,

zachowanie naganne.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ocenę uzasadnia.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

9. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) wywiązywanie się systematyczność obowiązków szkolnych,

2) postępowanie zgodne systematyczność dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość systematyczność honor systematyczność tradycje szkoły,

4) dbałość systematyczność piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

10. Szczegółowe zasady wystawiania ocen z zachowania określa WSO.

11. Oceny z zachowania wpisywane są do:

1) dzienników lekcyjnych za I semestr i koniec roku szkolnego,

2) arkuszy ocen i świadectw na koniec roku szkolnego wyrażonych pełną nazwą.

12. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) ocenę z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły podstawowej.

13. W klasach I - III ocena zachowania ucznia ma charakter opisowy.

14. Ocena ścieżek edukacyjnych w klasach IV – VI jest oceną słowną tj. pochwałą, wyróżnieniem itp.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-11 11:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-11 13:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1750
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-11 13:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202535
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony