Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr III )03

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, z dnia 17 marca 2003 roku.

Obradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski - Przewodniczący Komisji
W obradach brało udział 7 członków Komisji, zatem frekwencja
wynosiła 100 %. Ponadto w obradach uczestniczył Grzegorz Mazurek - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski.
(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1)
Protokół ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie poinformował, że dzisiejsze obrady będą miały przebieg niejako w dwóch etapach, mianowicie : najpierw Komisja dokona wizytacji szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ( szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum ),
a następnie zajmie się problematyką, zgodną z zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy. Członkowie Komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na propozycję Przewodniczącego Komisji.

Porządek obrad :

1. Wizytacja szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w Dobrzyniu
nad Wisłą.
2. Stan oświaty w Mieście i Gminie Dobrzyń n. Wisłą.

do punktu 1

Podczas wizytacji szkół uczestniczyli : Andrzej Szyjkowski - dyrektor szkoły podstawowej i Jego zastępca Irena Szymańska oraz Dariusz Kłobukowski – dyrektor publicznego gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że głównym celem pierwszego etapu obrad jest dokonanie oceny warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
w obu szkołach.
Andrzej Szyjkowski - dyrektor szkoły podstawowej przedstawił tygodniowy plan zajęć wychowania fizycznego w obu szkołach.
( szczegółowe zestawienie tabelaryczne w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 2 )
Łącznie w obu szkołach odbywa się 125 godzin tygodniowo, średnio
dziennie 25 godzin. Tak duża ilość godzin, absolutnie determinuje racjonalne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, tak bardzo ważnym w procesie wychowawczym młodzieży szkolnej. W okresie wiosenno – letnim zajęcia odbywają się głównie na świeżym powietrzu.
Dyrektorzy obu szkół zgodnie stwierdzili, że dramatyczne trudności zaczynają się
w okresie jesienno – zimowym, kiedy aura nie pozwala na prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu, wówczas zajęcia odbywają się na korytarzach oraz w sali Zespołu Szkół, gdyż maleńka sala gimnastyczna w stosunku do potrzeb, po prostu nie pomieści uczniów, a przecież godzina wychowania fizycznego nie powinna być monotematyczna, ale niestety ze względu na ciasnotę na taką uczniowie są skazani. Komisja po dokonaniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się ze stanem faktycznym, przedstawionym przez dyrektorów szkół doszła do wniosku, że budowa sali sportowej jest nieodzowna i konieczna.
Przewodniczący Komisji - Ryszard Dobieszewski stwierdził, że potrzeba budowy sali sportowej jest bezwzględna, ale jednocześnie jest pełen obaw co do zabezpieczenia środków finansowych i oby zaczęta budowa nie podzieliła losu Domu Ludowego, stwierdził mówca. Jeżeli Rada już zdecyduje na tak ogromne przedsięwzięcie to jednocześnie musi mieć świadomość, że trzeba zaprzestać innych inwestycji również bardzo koniecznych dla Gminy.
Dyrektor „ ZOS „ podkreślił, że jeżeli Rada podejmie decyzję wiążącą co do budowy sali sportowej, to niech to będzie inwestycja funkcjonalna pełnowymiarowa
o parametrach 18 m. X 36 m. Pełniła by ona nie tylko funkcję prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, ale analogiczną jak w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą, czyli sali sportowo – widowiskowej. Przy pełno wymiarowej jest możliwość dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Dalej dyrektor poinformował, że dysponuje wiadomościami w temacie całego procesu prowadzenia podobnej inwestycji w Gminie Skępe. Środki finansowe z zewnątrz miały oscylować
w granicach 66 %, a de-facto otrzymali w granicach 57 %, pozostałe – to środki własne Gminy i w naszym przypadku trzeba czynić wszystko, aby pozyskać jak najwięcej środków z zewnątrz, skoro już zapadnie decyzja o kontynuowaniu inwestycji, o której mowa wyżej.
Przewodniczący Komisji - Ryszard Dobieszewski przypomniał, że Komisja na obradach w dniu 16 grudnia 2002 roku analizowała wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy w sprawie sprzedaży budynku dawnego Domu Ludowego,
z jednoczesnym podjęciem działań zmierzających do przygotowania budowy nowoczesnej, pełnowymiarowej sali sportowo widowiskowej w Dobrzyniu
nad Wisłą. Komisja ów wniosek zaopiniowała pozytywnie, stąd należy podjąć niezwłoczne działania na rzecz jego sprzedaży, zaś uzyskaną wartość przeznaczyć na budowę sali i od tego trzeba zacząć, stwierdził mówca.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że uczestniczył w 15 zebraniach wiejskich sprawozdawczo – wyborczych i na każdym z nich była sygnalizowana konieczność budowy sali sportowo – widowiskowej. Na żadnym z nich mieszkańcy nie wnosili sprzeciwu i akceptowali przedstawione plany.
Dalej mówca stwierdził, że Gmina musiała by zrezygnować z większych inwestycji, bo budżet gminy nie „ wytrzyma „, musimy po prostu wspólnie zdecydować. Natomiast remonty dróg oraz inne niezbędne będzie się kontynuować, śladem lat ubiegłych.
Po zakończeniu dyskusji nad ważkim problemem, Komisja w konsekwencji wypracowała wniosek, by przystąpić do budowy sali sportowo widowiskowej, zaś środki finansowe ca 96.000 zł na opracowanie dokumentacji przeznaczyć z wolnych środków finansowych Gminy ( nadwyżka budżetowa). Wniosek powyższy został przyjęty przez Komisję w drodze głosowania jednogłośnie - głosowało
7 członków Komisji. Jednocześnie Komisja przyjęła Stanowisko, że przegłosowany wniosek należy traktować, jako wielką wspólną sprawę i wykazać pełne zaangażowanie ze strony Rady – jako organu stanowiącego oraz kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy jako organu wykonawczego.


do punktu 2
Dyrektor „ ZOS „ Grzegorz Mazurek poinformował, że w roku
szkolnym 2002)2003 mamy 10 oddziałów przedszkolnych, łącznie z przedszkolem w których uczy się 164 uczniów, średnia na oddział– 16,40 uczniów. W szkołach podstawowych uczy się 910 uczniów, średnia na oddział wynosi 20,68.
W publicznych gimnazjach 489 uczniów, średnia na oddział wynosi 23,28. Łącznie we wszystkich szkołach uczy się 1.399 uczniów, średnia na oddział wynosi - 21,52.
Następnie podał kilka informacji dotyczących : danych demograficznych od roku 1987 do 1999 w układzie nazw wsi oraz dla Miasta Dobrzyń n. Wisłą, kadry pedagogicznej w)g poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego, pracowników administracji i obsługi w szkołach, nakładów na oświatę w roku 2003.
( zestawienia w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki
od nr 3 do nr 6 )
Wyżej wymienione zestawienia otrzymali wszyscy członkowie Komisji.

Dyrektor poinformował również o ilości dowożonych uczniów na zajęcia informatyczne; ze szkoły podstawowej w Dyblinie do Krojczyna. Najwięcej dowożonych uczniów jest do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
w Krojczynie. Ponadto omówił procedurę opracowania planów finansowych na poszczególne placówki oświatowe, mianowicie : przed przystąpieniem do konstrukcji projektu budżetu, dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych składają w formie pisemnej swoje potrzeby dla placówki, którymi kierują, następnie Zarząd ( do chwili obecnej ) zgłoszone potrzeby na t. z. w. „ rzeczówkę „ poddawał głębokiej analizie i dokonywał korekt. Dyrektorzy następnie dostosowywali plany finansowe do środków przyznanych przez Zarząd. Po sporządzeniu projektu budżetu
i zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, następuje uchwalenie budżetu Gminy i planów finansowych na dany rok.
Na zakończenie obrad dyrektor „ ZOS „ poinformował o wynikach testów zewnętrznych przeprowadzonych w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach. Średnia modalana kształtuje się następująco :

w szkołach podstawowych - w gminie -34 punkty,
w powiecie - 35 punktów i w województwie – 34 punkty,

w publicznych gimnazjach – profil humanistyczny – w gminie 38 punktów,
w powiecie - 27 punktów i w województwie - 32 punkty,
- profil matematyczno przyrodniczy - w gminie 31 punktów,
w powiecie 27 punktów i w województwie 24 punkty.
Z reasumcji powyższego wynika, że szkoły z naszego terenu zaprezentowały wysoki poziom, szczególnie publiczne gimnazja.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji


Ryszard Dobieszewski

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1730
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167585
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony