Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

w Przedszkolu Samorządowym w Dobrzyniu nad Wisłą

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę i inne świadczenia związane z pracą oraz warunki ich przyznawania.

§ 2

 1. Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników Przedszkola nie będących nauczycielami, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

 2. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługują poza wynagrodzeniem zasadniczym z zastrzeżeniem &5 następujące świadczenia pieniężne:

 • dodatek za wysługę lat,

 • premia regulaminowa,

 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • nagrody jubileuszowe,

 • jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

inwalidzką

§ 3

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy,

określone w umowie o pracę, nie niższe jednak od minimalnego wynagrodzenia za

pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 1. Gdy minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 ulegnie podwyższeniu tak, że przekroczy wysokość wynagradzania należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, nastąpi aktualizacja wysokości wynagrodzenia, przysługującego takiemu pracownikowi do poziomu nie niższego niż minimalne.

 2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do czasu wykonywanej pracy, określonego w umowie.

§ 4

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę, zaś za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy tak stanowią Kodeks Pracy lub inne przepisy prawa pracy.

§ 5

 1. Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającą kategorii osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. Wysokość miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych w punkcie 2, nie więcej jednak niż o10%.

 4. Godzinową stawkę wynagrodzenia dla pracownika wynagradzanego miesięcznie ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6

 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikom w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 2. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia dodatkowego nie zalicza się okresu zatrudnienia podstawowego.

 3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie udokumentowane poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 4. Przedmiotowy dodatek przysługuje pracownikowi za dni, kiedy otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 7

 1. Pracownikom na stanowisku kierowniczym przysługuje dodatek funkcyjny.

 2. Wysokość dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 8

 1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub za pracę w porze nocnej oblicza się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 2. Zwrot kosztów poniesionych w czasie podróży służbowej oblicza się na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

§ 9

 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy.

 2. Szczegółowe zasady premiowania określa Regulamin Premiowania Pracowników Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą.

§ 10

 1. Pracownikowi przysługują za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowe w wysokości:

 2. 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,

 3. 100 % wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,

 4. 150 % wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,

 5. 200 % wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy,

 6. 300 % wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy,

 7. 400 % wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.

 1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się udokumentowane wszystkie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 2. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody, a wypłata nagrody następuje przy pierwszym terminie płatności wynagrodzenia.

 3. Nagrodę jubileuszową oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

 4. Do okresu zatrudnienia nie wlicza się okresu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 1 miesiąc.

 5. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę do naliczania nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi dniu nabycia prawa do nagrody.

 6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę inwalidzką, pracownikowi, któremu do nabycia nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 11

 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty inwalidzkiej, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • dwumiesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy,

 • trzymiesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy,

 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy.

 1. Do okresów uprawniających do odprawy wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 2. Pracownik, który nabył odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 12

 1. Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników przedszkola.

 2. Fundusz nagród pozostaje do dyspozycji dyrektora przedszkola.

 3. Nagrody przyznaje dyrektor przedszkola.

§ 13

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

§ 14

 1. W ramach posiadanych środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracowników nie będących nauczycielami tworzy się fundusz premiowy, w wysokości 20% środków przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze pracowników, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

 1. Wysokość funduszu premiowego określa organ prowadzący przedszkole.

 2. Zasady podziału funduszu premiowego i podziału premii określa regulamin premiowania, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 15

1.Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami wypłacane jest co miesiąc z dołu w dniu 28 każdego miesiąca, a jeżeli ten dzień jest wolny od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

2.Wypłata wynagrodzenia i zasiłków za dni niezdolności do pracy dokonywana jest w dniu wypłaty wynagrodzenia.

3.Inne świadczenia związane z pracą wypłacane są najpóźniej w najbliższym terminie płatności przypadającym po dacie ustalenia ich wysokości.

4.Wypłaty dokonuje się na konto bankowe wskazane przez pracownika, za jego pisemnym oświadczeniem.

§ 16

1. Każdy nowo przyjęty pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z

regulaminem wynagradzania.

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do akt.

§ 17

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy aneksu, z wyjątkiem wprowadzania nowych stawek wynagradzania zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do regulaminu.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa pracy.

§ 19

 1. Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 i nr 2.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku.

Załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI, ZASZEREGOWANIA I WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PRZEDSZKOLU

PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. Z 2005 r. Nr 146, poz. 1222

Minimalna płaca zasadnicza = najniższe wynagrodzenie 400 zł + 4 zł za 1 punkt

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Ilość punktów

Wynagrodzenie Zasadnicze

zł.

Funkcyjny

1.

Referent/intendent

Wykształcenie średnie

66 - 180

780 - 1350

2.

Sekretarz przedszkola/szkoły

Wykształcenie średnie

181 - 240

1355 - 1650

95 - 360

3.

Pomoc nauczyciela

Wykształcenie średnie

81 - 160

855 - 1250

4.

Woźna sprzątaczka/dozorca

Średnie/podstawowe

21 - 95

555 - 925

5.

Kucharz

Wykształcenie średnie

81 - 180

855 - 1350

6.

Pomoc kuchenna

Wykształcenie podstawowe

51 - 125

705 - 1075

7.

TABELA PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI

DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA

KATEGORIA ZASZEREGOWANIA

LICZBA PUNKTÓW

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze – 20

21 – 35

36 – 50

51 – 65

66 – 80

81 – 95

96 – 110

111 – 125

126 – 140

141 – 160

161 – 180

181 – 200

201 – 220

221 – 240

241 – 260

261 – 280

281 – 300

301 – 320

321 – 340

341 – 365

366 - 390

Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania

REGULAMIN PODZIAŁU FUNDUSZU PREMIOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

I. Postanowienia wstępne

 1. W ramach posiadanych środków finansowych na zasadnicze wynagrodzenia osobowe, dyrektor placówki przyznaje co miesiąc poszczególnym pracownikom premię uznaniową w wysokości do 20% kwoty zasadniczego wynagrodzenia osobowego pracownika.

 2. Premię uznaniową dyrektor przedszkola przyznaje w/g ustalonych poniżej kryteriów.

II. Kryteria uprawniające do przyznania premii

Premię otrzymuje pracownik, który:

 1. Wykonuje swoje obowiązki rzetelnie i zgodnie z zakresem obowiązków.

 2. Przestrzega przepisów dyscypliny pracy, ppoż, bhp oraz dba o mienie przedszkola i powierzone mu sprzęty.

 3. Wykonuje prace starannie i terminowo.

 4. Przejawia szczególną troskę o dobro dziecka.

 5. Zachowuje się w stosunku do dzieci i ich rodziców oraz współpracowników w sposób kulturalny.

 6. Dba o estetykę pomieszczeń przedszkola oraz własny wygląd.

 7. Prawidłowo i rzetelnie wywiązuje się z dodatkowych zadań wynikających z organizacji pracy przedszkola i wyznaczonych przez przełożonego.

 8. Wykonuje dodatkową pracę wynikającą z potrzeb placówki (pod warunkiem, że nie otrzymał z tego tytułu wynagrodzenia).

III. Kryteria uprawniające do obniżenia lub całkowitego pozbawienia pracownika premii

Premii pozbawia się lub jej wysokość obniża jeżeli pracownik:

 1. Nierzetelnie wykonuje swoje obowiązki służbowe.

 2. Samowolnie opuszcza swoje stanowisko pracy.

 3. Nie przestrzega dyscypliny pracy (np. spóźnia się – do 3 razy w ciągu miesiąca).

 4. Nie usprawiedliwił co najmniej jednego dnia nieobecności w pracy.

 5. Nie dopełnił obowiązków służbowych.

 6. Odmówił wykonania zadania zleconego przez przełożonego, zgodnego z zakresem obowiązków i regulaminem pracy.

 7. Przebywał na terenie przedszkola w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

 8. Nie wykonywał pracy z powodu nieobecności na skutek choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub urlopu bezpłatnego bądź urlopu w czasie roku szkolnego (całkowite pozbawienie premii powyżej 9 dni nieobecności).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku

Regulamin bezpieczeństwa Przedszkola Samorządowego

w Dobrzyniu nad Wisłą

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora przedszkola.

§ 2

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

§ 3

1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki.

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.

§ 4

Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci powinien uwzględniać:

 • różnorodność form i metod w pracy,

 • różnicowanie zajęć w każdym dniu,

 • nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego zagadnienia,

 • przestrzeganie czasu organizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych.

§ 5

 1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla personelu.

 2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

§ 6

1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób.

2. Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1.

§7.

1. Teren przedszkola jest ogrodzony.

2. Na terenie przedszkola zapewnia się:

 • właściwe oświetlenie,

 • równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu,

 • instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

 1. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami i kratami.

 2. Szlak komunikacyjny wychodzący poza teren przedszkola jest zablokowany.

 3. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

§ 8

1.Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

§ 9

1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane.

2. Sprzęt, z którego korzysta personel obsługowy jest zgodny z wymaganiami ergonomii. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.

3. Sprzęt i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty.

§ 10

1. Kuchnia utrzymywana jest w czystości, wyposażona w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny.

2. Posiłki podawane są dzieciom w salach. Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu całego dnia.

§ 11

Przedszkole jest podłączone do ogólno-miejskiej sieci wodociągowej, z wodą zdatną do picia.

§ 12

Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, a w razie potrzeby także podczas zajęć.

§ 13

Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

§ 14

Nie dotyczy.

§ 15

Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do niej dostępem.

§ 16

Nie dotyczy

§17

1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 180 C.

2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ustępie 1 dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

§ 18

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:

 • jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona jest o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15° C lub jest niższa;

 • jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

§ 19

1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.

2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.

§ 20

W przedszkolu- w miejscach oznaczonych- znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

§ 21

Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

§ 22

Nie dotyczy.

Rozdział II

Warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska

praktycznej nauki zawodu

Nie dotyczy.

Rozdział III

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

§ 30

Nie dotyczy

 • opublikował: Stażysta
  data publikacji: 2007-01-02 12:27

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7014
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-21 09:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180564
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony