Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Numer uchwały (Wyświetl)

W sprawie

Uchwała nr 13/85/08

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008.

Uchwała nr 13/86/08

zmieniająca uchwałę Nr IX/60/07 z dnia 19 września 2007r. w sprawie utworzenia Kujawsko- Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku.

Uchwała nr 13/87/08

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 13/88/08

zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała nr 13/89/08

Programu Współpracy w 2008 r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uchwała nr 14/90/08

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2007 rok.

Uchwała nr 14/91/08

zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała nr 14/92/08

zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Uchwała nr 14/93/08

inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr 14/94/08

powołania Komisji doraźnej p. n. „ Komisja Statutowa „

Uchwała nr 14/95/08

ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokość opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą

Uchwała nr 14/96/08

ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

Uchwała nr 14/97/08

ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uchwała nr 15/98/08

przyjęcia Programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 15/99/08

określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 15/100/08

Przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008-2013

Uchwała nr 15/101/08

Przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008-2013

Uchwała nr 15/102/08

zmiany uchwały Nr XIII/85/08 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała nr 15/103/08

Regulaminu placu zabaw:

Uchwała nr 15/104/08

przedłużenia czasu obowiązywania „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 15/105/08

nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 15/106/08

nabycia nieruchomości w mieście Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 15/107/08

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Uchwała nr 15/108/08

ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokość opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą

Uchwała nr 15/109/08

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 15/110/08

zmiany Statutu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 15/111/08

zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała nr 15/112/08

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 16/113/08

Przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008-2013

Uchwała nr 16/114/08

Przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008-2013

Uchwała nr 16/115/08

określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 16/116/08

zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała nr 17/117/08

obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 17/118/08

przejęcia zadań opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi

Uchwała nr 17/119/08

regulaminu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr 17/120/08

zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała nr 18/121/08

udzielenia bonifikaty od ceny oraz rozłożenia jej na raty dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 18/122/08

zbycia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne gminy

Uchwała nr 18/123/08

przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
do „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”.

Uchwała nr 18/124/08

ustalenia wysokości ekwiwalentu

Uchwała nr 18/125/08

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr 18/126/08

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009r.

Uchwała nr 18/127/08

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Uchwała nr 18/128/08

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.

Uchwała nr 18/129/08

zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

Uchwała nr 19/131/08

przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
do „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”.

Uchwała nr 20/133/08

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2009

Uchwała nr 20/134/08

zmian budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała nr 20/135/08

ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

Uchwała nr 20/136/08

uchylenia uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXXIV/189/06 z dnia 19 października 2006 roku.

Uchwała nr 20/137/08

ustalenia wykazu wydatków niewygasających

z końcem roku budżetowego 2008

Uchwała nr 20/138/08

Programu Współpracy w 2009 r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-06-11 10:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2397
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-11 10:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168531
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony