Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/200/2014

 

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

 

z dnia 31marca 2014 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w następujących wysokościach netto:

 

1.     Dla gospodarstw domowych:

 

a)     cena za dostarczoną wodę  -       2,16 zł/m3,

 

b)    stawka opłaty abonamentowej – 0,50 zł

 

c)     cena za odprowadzone ścieki –   3,66 zł/m3

 

2.     Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:

 

a)     cena za dostarczoną wodę –         2,54 zł/m3,

 

b)    stawka opłaty abonamentowej –  1,50 zł,

 

c)     cena za odprowadzone ścieki –    4,11 zł/m3

 

Do wyżej wymienionych cen oraz stawki opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXV/147/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013 r.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Stosownie do art. 24 ust 2 w.w ustawy Zakład Usługowy, WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, przedłożył w dniu 19-02-2014 r. wniosek  o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja  2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:

Dla gospodarstw domowych:

 

1.      cena za dostarczoną wodę           - 2,16 zł/m3 - wzrost o 0,12zł/m3, tj. 5,88 %

2.      stawka opłaty abonamentowej    - 0,50 zł /m-c – bez zmian

3.      cena za odprowadzone ścieki      - 3,66 zł/m3 – wzrost o 0,36zł/m3, tj. 10,91 %

            Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych
            niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

1.      cena za dostarczoną wodę           - 2,54 zł/m3 - wzrost  o 0,04 zł/m3 tj. 1,60 %

2.      stawka opłaty abonamentowej    - 1,50 zł /m-c – bez zmian

3.      cena za odprowadzone ścieki      - 4,11 zł/m3 – wzrost o 0,27zł/m3 tj. 7,03 %

Zgodnie z 24 ust.4 w.w ustawy Burmistrz Miasta i Gminy sprawdził zgodność wniosku z przepisami w/w ustawy i dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług za poprzedni rok obrachunkowy pod względem celowości ich ponoszenia jednocześnie nie wnosząc uwag do planowanej przez Zakład Usługowy marży zysku w wysokości   2,18 %.

Z powyższej analizy weryfikacji kosztów między innymi wynika:

 

1.      na podwyżkę ceny dostarczanej wody istotny wpływ ma jej mniejsze zużycie o ok.13 % w stosunku do roku poprzedniego, co przy zachowaniu niektórych stałych kosztów produkcji wody skutkuje to na wzrost jej ceny;

2.      na wzrost ceny za odprowadzanie ścieków zdecydowany wpływ ma przestarzały model oczyszczalni, który wymusza na eksploatującym stosowanie dodatkowych zabiegów mających na celu poprawę, jakości oczyszczanych ścieków (np. dodatkowe badania, odczynniki chemiczne, utylizacja osadu itp.)

            W związku z powyższym, proponowane koszty ujęte w taryfie, zdaniem tut. Organu ustalone zostały na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług
i równocześnie na poziomie bezpiecznym dla prowadzenia działalności Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 08:27
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1224
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 08:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211449
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony