Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Klasyfikowanie.

1. Szkoła będzie dokonywała klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) w terminie określonym nie później niż 5 dni przed ustalonym okresem ferii zimowych oraz klasyfikacji rocznej nie później niż 5 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

2. Klasyfikowanie śródroczne (semestralne) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć, ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w ustalonym dla klasy planie nauczania i określeniu ocen klasyfikacyjnych w skali od 1 do 6 (od niedostatecznej do celującej) oraz oceny zachowania w klasach IV - VI w skali określonej w punkcie 3., a także w klasach I-III polegającej na ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz również opisowej oceny zachowania.

3. Klasyfikowanie roczne wszystkich etapów edukacyjnych w szkole dotyczy podsumowania osiągnięć uczniów w danym roku szkolnym wg zasad wymienionych w punkcie 2.

4. Na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej zarówno śródrocznym jak i rocznym wychowawcy klas zobowiązani są powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych. Powiadomienie to ma miejsce poprzez pisemne powiadomienie rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i potwierdzenie przez podpis rodzica przyjęcia propozycji oceny do wiadomości. Podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) powiadomienie przekazywane są dyrektorowi szkoły i przechowywane przez jeden rok w dokumentacji szkolnej.

5. Na tydzień przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani określić przypuszczalne oceny klasyfikacyjne z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych oraz zachowania i powiadomić o nich uczniów i rodziców. Podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) powiadomienie przekazywane są dyrektorowi szkoły i przechowywane przez jeden rok w dokumentacji szkolnej.

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawcy klas.

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

1) z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza na określony czas,

2) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się adnotację „zwolniony".

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

1) włączenie ucznia do zajęć dydaktyczno wyrównawczych w II semestrze bieżącego roku szkolnego,

2) otoczenie ucznia pomocą indywidualną ,

3) szkoła stwarza uczniowi możliwość uzupełnienia braków poprzez udział w programie naprawczym. O formach i terminach dotyczących realizacji tego programu nauczyciel lub wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-12 08:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-12 09:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1501
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-12 09:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166700
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony