Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XV/109/08

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ n. WISŁĄ

z dnia 19 maja 2008 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) a także art. 30 ust. 6, 6a art. 54 ust. 3, art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)a także, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.)w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,

 

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2008r.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-26 12:56


Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/109/08
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia19 maja2008r

Regulamin

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r.

 

Podstawa prawna:

1.   Art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

2.         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.).

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1.1.           Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą.

2.         Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b)  motywacyjnego,

c)  funkcyjnego,

d) za warunki pracy;

2)      szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

3.         Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1)      regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);

3)      Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.);

4) organie prowadzącym szkołę, przedszkolu, placówce oświatowej - rozumie się przez to miasto i gminę Dobrzyń n. Wisłą;

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą;

6) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest miasto i gminę Dobrzyń n. Wisłą;

7) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;

8)      nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;

9) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

10)      klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

 11)      uczniu - rozumie się przez to także wychowanka;

 

 12)      tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa § 1 ust. 1 rozporządzenia;

 13)      zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Dobrzyniu n. Wisłą, Międzyzakładową Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Gminy i Miasta Dobrzyń
n. Wisłą i Międzyzakładową Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku.

 

Rozdział II

Dodatek za wysługę lat

§ 3.         Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokość i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 4.1.           Dodatek przysługuje:

1)       począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2.         Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3.         Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach
o jakich mowa w § 28 określa:

1)       nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2)      dyrektorowi - Burmistrz.

4.         Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział III

Dodatek motywacyjny

§ 5.         Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz wysokości i na warunkach, i zasadach określonych w § 6-10 Regulaminu.

§ 6.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest :

1)       uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności :

a)  osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami
w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,

b)  stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

c)  stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

d)  prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,

e)  umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

g)  prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej;

2)       jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a)  systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków,

b)  podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,

c)  prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

d)  opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

e)  wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

g)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

i)  przestrzeganie dyscypliny pracy;

3)       zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

c)  opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d)  prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 7.         Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły jest spełnienie następujących kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.;

2)      opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły;

4)      prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy;

5)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji
i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego;

6)      współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego;

7)      kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników;

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi;

9) pozostałe obowiązki:

a)   przestrzeganie regulaminu pracy,

b)   troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek,

c)   samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

d)   inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).

§ 8.1.           Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości co najmniej 2% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2.   Środki, o których mowa w ust. 1 zostają zwiększone o co najmniej 5% z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.

3.         Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

4.         Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

5.         Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 0% do 20%.

6.         Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się od 0% do 30%.

§ 9.1.           Dodatek motywacyjny, w formach o jakich mowa w § 28 przyznaje:

1)      nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 1 dyrektor szkoły;

2)      dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Burmistrz.

2.         Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

3.         Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

4.         Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

5.         Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 10.1.Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:

1) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela – przez okres
12 miesięcy od daty udzielenia kary;

2) za okres urlopu na poratowanie zdrowia;

3) w okresie przybywania w stanie nieczynnym.

  

Rozdział IV

Dodatek funkcyjny

§ 11.1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2.         Dodatek funkcyjny przysługuje również:

1)      nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy;

2)      nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

§ 12.1.Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole potwierdzone w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli .

 

Tabela dodatków funkcyjnych.

Lp.

Stanowisko kierownicze

Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego w % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

1.

Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów

20 - 35

2.

Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów.

25 – 40

3.

Dyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów.

30 - 55

4.

Wicedyrektor

15 - 25

 

2.         Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2 ustala się na:

1)      wychowawstwo klasy w przedszkolu, oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej - w wysokości 80 zł.,

2)      wychowawstwo klasy w gimnazjum – w wysokości 100 zł.,

3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 85 zł..

§ 13.1.W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

2.         Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługują za każda osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

3.         Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

4.         Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 14.1.Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności:

1) wielkość szkoły, a w tym:

a) liczbę uczniów,

b) liczbę oddziałów,

c)  zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),

d) ilość budynków i ich lokalizacja;

2) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej,
a w szczególności:

a)  prowadzenie w szkole stołówki, nadzór na kotłownią w obiektach szkolnych, w których funkcjonują dwie szkoły w wysokości 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

b) stan bazy dydaktycznej,

c) liczbę stanowisk kierowniczych,

3) wyniki pracy szkoły.

2.   Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów zespołów szkół bierze się pod    uwagę łączną liczbę oddziałów.

§ 15.1.Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2.         Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3.         Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca; od tego dnia .

§ 16.1.Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa w § 28, przyznaje:

1)      nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2)      dyrektorowi szkoły - Burmistrz.

2.         Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział V

Dodatek za warunki pracy

§ 17.         Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 18 i § 19 Regulaminu.

§ 18.Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną w tych klasach godzinę.

§ 19.1.Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w oddziałach specjalnych, przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną w tych oddziałach godzinę.

2.         Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego.

3.         Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje również nauczycielom szkół prowadzących indywidualne zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328).

4.   W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w ust. 3 i dodatku, o którym mowa w ust. 1
albo 2, nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

§ 20.1.Dodatek za warunki pracy, w formach o jakich mowa w § 28, przyznaje:

1)       nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2)       dyrektorowi szkoły - Burmistrz.

2.         Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 21.1.Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2.         Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3.         Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

4.         Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5.         Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy z wyjątkiem:

1) opieki nad zdrowym dzieckiem,

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej
z jego funkcji związkowej.

6.         Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,

a w szczególności w związku z:

1)      zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;

3)      rekolekcjami;

4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej;

5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego;

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

7.   Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 22.Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 21
ust. 2, 3, 4 Regulaminu.

§ 23.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

 

Rozdział VII

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 24.1.           W budżecie miasta i gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego:

1) 25% przeznacza się na nagrody burmistrza;

2) 75% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2.         Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole co najmniej jednego roku.

3.         Wysokość nagrody burmistrza nie może być wyższa niż 150%, a nagroda dyrektora nie może być wyższa niż 100% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

4.         Nagrody, o których mowa w § 24 ust. 1 przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyznać nauczycielowi, a burmistrz dyrektorom lub nauczycielom w innym czasie.

5.         Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 5 z następujących kryteriów:

 1) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy;

 2) otrzymywał w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody - dodatek motywacyjny przez co najmniej 6 miesięcy,

  3) legitymuje się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej;

  4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji;

  5) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce;

   6)      przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;

  7) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach;

   8) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;

   9) organizuje współpracę szkoły z rodzicami, jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami;10)      osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

     11)      prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu.

6.          Nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły, który:

1) spełnia warunki określone w § 24 ust. 5;

2) kieruje szkołą, osiągającą wysokie wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej;

3) posiada osobiste zasługi w rozwój szkoły.

7.          Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, a jego odpis zamieszcza się w teczce akt osobowych.

Rozdział VIII

Dodatek mieszkaniowy

§ 25.1.           Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.         Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1)       przy 1 osobie w rodzinie – 50 zł.,

2)       przy 2 osobach w rodzinie – 68 zł.,

3)       przy 3 osobach w rodzinie – 85 zł.,

4)       przy 4 i więcej osobach w rodzinie – 100 zł.

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

3.   Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1)      współmałżonka;

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3)      pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

4)      posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będący studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

4.   O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek – Burmistrza.

5.         Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wpłacał ten dodatek.

6.         Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7.         Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego p

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-26 13:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1537
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-26 13:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155993
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony