Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA.

1. Uczeń ma prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

- korzystania z pomocy doraźnej nauczyciela i wychowawcy,

- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

- swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,

- poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, nietykalności osobistej,

- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

- sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce ( zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniani ),

- pomocy w przypadku trudności w nauce,

- korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

- informacji z zakresu wymagań oraz metod nauczania, posiadania wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów (bloków przedmiotowych) i zachowania,

- reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami,

- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

- wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

- zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

- wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach szkolnych lub wyrównawczych,

- postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

- godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,

- okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Prezydium Samorządu Klasowego lub Szkolnego,

- dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu , nie używa narkotyków i innych środków odurzających. Jest czysty i schludny,

- troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

- posiadania od 7 roku życia legitymacji szkolnej,

- noszenia stroju galowego podczas apeli i uroczystości,

- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a w szczególności:

-- okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

-- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

-- szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

-- poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

-- zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych mu w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

-- naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.

3. Społeczność szkolna nagradza za:

- rzetelną naukę i pracę społeczną,

- wzorową postawę,

- wybitne osiągnięcia artystyczne, dydaktyczne aktywność sportową,

- szczególną aktywność na terenie klasy i szkoły,

- pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów,

- udzielenie pomocy osobie potrzebującej,

- reprezentowanie szkoły.

4. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienie i nagrody:

- średnia ocen ze wszystkich przedmiotów powyżej 4.75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie jest podstawą do uzyskania świadectwa z wyróżnieniem w klasach starszych tj. od kl. IV do kl.VI,

- we wszystkich klasach młodszych nagrody książkowe oraz odznaka wzorowego ucznia za uzyskanie najlepszych wyników w nauce i wzorowe zachowanie,

- pochwała ustna, lub pisemna dyrektora szkoły na forum szkoły (listy gratulacyjne) wobec uczniów z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi.

5. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

- upomnieniem wychowawcy klasy,

- wpisem do zeszytu uwag,

- upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy wobec rodziców,

- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec rodziców,

- zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do korzystania z niektórych form opieki socjalnej,

- za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy.

6. Uczeń może w terminie 14 dni od daty nałożenia kary zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o zawieszenie kary na czas próby jeśli uzyska poręczenie Samorządu Szkolnego, klasowego lub wychowawcy klasy. Okres trwania próby ustala dyrektor szkoły.

7. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary wymienionej w punkcie 5 poprzez rodzica, Samorząd Uczniowski lub wychowawcę klasy do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od daty nałożenia kary.

8. Tryb odwołania:

- odwołanie następuje na piśmie w terminie 14 dni od daty nałożenia kary,

- wnioskodawca zwraca się do dyrektora szkoły z prośbą o ponowne rozpatrzenie nałożonej na ucznia kary,

- Rada Pedagogiczna podejmuje w ciągu 7 dni decyzję o utrzymaniu lub zawieszeniu kary,

- decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna,

- dyrektor informuje wnioskodawcę o decyzji Rady Pedagogicznej na piśmie.

9. Uczeń może być skreślony z listy uczniów za szczególnie drastyczne naruszenie norm przyjętych w szkole jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły podstawowej na wniosek dyrektora szkoły przez kuratora oświaty. Od decyzji skreślenia przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna. W protokole Rady Pedagogicznej należy umieścić : treść uchwały, uzasadnienie oraz wyniki głosowania rady .

10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia o przyznanej mu naganie lub zastosowaniu wobec niego kary.

11. Rada Pedagogiczna może przyznać odznakę „wzorowy uczeń” dla wyróżniających się uczniów klas I - III oraz dyplom dla uczniów klas IV - VI jeśli osiągną bardzo dobre wyniki w nauczaniu i wzorowe zachowanie. Wyróżnienia te wręczane są podczas uroczystości „ Święta szkoły „. Klasa która osiągnęła najlepsze wyniki w nauczaniu w klasach IV - VI otrzymuje puchar przechodni ufundowany przez dyrektora szkoły.

12. Szczegółowe formy i zasady motywowania zachowania uczniów określone są w programie wychowawczym szkoły będącym załącznikiem nr 1 statutu szkoły.

13. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu, który nie został rozstrzygnięto w obrębie szkoły, uczeń może zwrócić się do władz oświatowych odpowiedniego szczebla w celu jego rozstrzygnięcia.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-28 08:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-28 09:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1629
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-28 09:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160485
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony