Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA NR XXIII/114/2016
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, 357, 1045, 1418, z 2014 r. poz. 7 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:


    § 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji.
  § 2. 1. Podstawę obliczania dotacji stanowi wysokość ustalonych w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu samorządowym, którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przekazana przez ministra właściwego w sprawie oświaty i wychowania.
   2. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących ustalonych w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym, którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, zmianie ulegnie wysokość udzielanej dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych.
   3. Wysokość dotacji ulegnie zmianie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmiany wydatków bieżących, ustalonych w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  § 3. 1. Dla przedszkola niepublicznego przysługuje dotacja:
1) na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym, którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, pomniejszone o opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
2) na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą z budżetu państwa;
3) na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą z budżetu państwa.
  2. Dotacja obliczona w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej do czasu otrzymania przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą informacji o wysokości i sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na dany rok budżetowy, przekazywana będzie na podstawie danych za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu informacji o wysokości i sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji zostanie zweryfikowana począwszy od stycznia tego samego roku budżetowego.
   § 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne.
    2. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne składa pisemny wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
    3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.
   § 5. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca od stycznia do listopada, a w grudniu do 15 dnia tego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie dotacji.
   2. Przy obliczaniu kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach uwzględnia się rzeczywistą liczbę uczniów wskazanych w miesięcznych informacjach przedkładanych przez osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie do 10 dnia każdego miesiąca sporządzonej na podstawie informacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.
   3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
   § 6. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole sporządza i przekazuje do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji:
1) w terminie do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału rozliczenie kwartalne, którego wzór określa załącznik nr 3 do uchwały;
2) w terminie do 25 stycznia roku następującego po roku, na który udzielono dotacji sprawozdanie roczne, którego wzór określa załącznik nr 4 do uchwały.
    2. Burmistrz Miasta i Gminy ma prawo żądać wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych sprawozdań.
    3. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego, jest zobowiązany, nie później, niż w dniu zakończenia działalności, sporządzić rozliczenie dotacji obejmujące okres od 1 stycznia do dnia zakończenia działalności.
   4. Przyznana dotacja winna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona
   5. Środki przekazane w ramach dotacji, niewykorzystane w całości w okresie, na który została udzielona dotacja bądź zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie, podlegają zwrotowi do budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła, na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r.
poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150)
  § 7. 1. Organ dotujący przeprowadza okresowe kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w § 3 ust. 1.
    2. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na podstawie imiennego upoważnienia.
    3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) sprawdzenie zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz rozliczenie pobranej dotacji, na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i umów na świadczenie wychowania przedszkolnego;
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.
   § 8. 1. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamiają kontrolowany podmiot nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
   2. Kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
   3. Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany, a także udziela informacji i wyjaśnień, a także na wniosek kontrolujących sporządza obliczenia i zestawienia.
   4. Kontrolujący mają prawo do:
   1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego przedszkola niepublicznego, w   tym wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;
   2) wglądu do dokumentacji oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii.
   § 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli, kontrolujący sporządzają protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele podmiotu kontrolowanego.
   2. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu.
   3. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sformułowania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150).
   4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, bądź od dnia odmowy podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.
  § 10. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu bądź od dnia odmowy podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, złożonych przez kontrolowany podmiot, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne
wzywające do wykonania zaleceń pokontrolnych bądź do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

- nazwa dziennika urzędowego- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Rocznik: 2016

- Pozycja: 1277

- data ogłoszenia: 7 kwietnia 2016

-jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2016/1277/akt.pdf

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2016-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-05 11:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-11 09:58

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2016-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-05 12:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1365
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-11 09:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170332
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony