Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XIV/96/08

Rady miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady
i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 ze zm.)  oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. ),

 

uchwala się, co następuje

§ 1

Ustala się dla szkół, przedszkola prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą  z wyłączeniem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu n. Wisłą „Regulamin określający tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-21 11:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-21 11:29

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia14 kwietnia 2008r.

 

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY TRYB ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW.

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

 1. Szkołach - należy przez to rozumieć przedszkole samorządowe, szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, które zadeklarowały scentralizowanie funduszu zdrowotnego na poziomie gminy :

-         Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu n. Wisła,

-         Szkoła Podstawowa w Chalinie,

-         Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie,

-         Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie,

-         Publiczne Gimnazjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie,

-         Publiczne Gimnazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu n. Wisła,

-         Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie.

 1. Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli i nauczycieli emerytów
  i rencistów ze szkół, które zadeklarowały scentralizowanie funduszu zdrowotnego na poziomie gminy.
 2. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
 3. Zapomodze - należy przez to rozumieć zapomogę bezzwrotną w formie pieniężnej.

 

Regulamin określa także:

1. Zasady tworzenia Funduszu Zdrowotnego.

2. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Zdrowotnego.

3. Tryb powołania i zadania Komisji.

4. Wzór wniosku do Komisji stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

                                       § 2

1. Wysokość środków finansowych tworzących Fundusz Zdrowotny, ustalana jest na

    każdy rok budżetowy w planach finansowych szkół, w wysokości 0,3% rocznej

    planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Wysokość środków nie podlega zmianom w ciągu roku.

3. Środkami, o których mowa w pkt 1 zarządza Burmistrz Miasta i Gminy.

4. Pomoc z Funduszu Zdrowotnego udzielana jest nauczycielowi w formie pieniężnej

    zapomogi nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym. W szczególnie

    uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana powtórnie w danym w roku

    kalendarzowym.

5. Środki, o których mowa w pkt 1 dzielone są proporcjonalnie na każde półrocze.

    Niewykorzystane środki w pierwszym półroczu przechodzą na drugie półrocze.

6. Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na

     rok następny.

§ 3

Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu Zdrowotnego są:

a/ nauczyciele,

b/ nauczyciele emeryci i renciści, uprawnieni do korzystania w szkole z zakładowego

    funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4

1. Z Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać osoby, które spełniają jeden z

    poniższych warunków:

   a/ przewlekła choroba lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki,

   b/ leczenie szpitalne z koniecznością dalszego leczenia w domu lub sanatoryjnego,

   c/ długotrwałe leczenie specjalistyczne,

   d/ konieczność zakupu szkieł korekcyjnych,

   e/ konieczność skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej,

   f/ zakup sprzętu medycznego, aparatu słuchowego lub innego sprzętu ortopedycznego

      niezbędnego w rehabilitacji,

   g/ korzystanie z dodatkowej opieki zdrowotnej opiekuna czy pielęgniarki.

2. Wysokość przyznanej zapomogi uzależniona jest od:

   a/ rodzaju i przebiegu choroby,

   b/ wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

   c/ wysokości dochodu, przypadającego na jednego członka rodziny.

3. Świadczenia z Funduszu Zdrowotnego mają charakter bezzwrotny.

§ 5

1. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez nauczyciela wniosku do Komisji, na druku stanowiącym załącznik do regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

     a/ aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

     b/ dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, zakupu sprzętu medycznego

      lub rehabilitacyjnego

     c/ oświadczenie o dochodzie (netto) na jednego członka rodziny - przeciętny

       miesięczny dochód na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym

       gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w kwartale

       bezpośrednio  poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

3. Przy rozpatrywaniu przez komisję wniosków należy brać pod uwagę nie tylko

    udokumentowane koszty leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających

    na sytuację materialną ( przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia w domu,

    stosownie specjalistycznej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, itp. )

4. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w dwóch terminach: do 31 maja i do

    15 listopada każdego roku.

5. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi dla nauczyciela może wystąpić również

    dyrektor szkoły, rada pedagogiczna,  przedstawiciel związków zawodowych, opiekun,

    jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie. 

§ 6

1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym Burmistrz Miasta i Gminy  powołuje Komisję w składzie:

1) Zastępca Burmistrza – jako przewodniczący.

2) Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – jako zastępca przewodniczącego.

   3)     Po jednym przedstawicielu ponadzakładowych, nauczycielskich organizacji związkowych działających na terenie gminy.

4) Po jednym wspólnym przedstawicielu dla :

   a)     Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Krojczynie,

    b)  Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Chalinie,

    c)  Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej w Dyblinie, Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisła,

    d)  emerytów i rencistów ze szkół które zadeklarowały scentralizowanie funduszu zdrowotnego na poziomie gminy.  

2. Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy

    finansowej wraz z propozycją wysokości przyznanej zapomogi.

3. Wnioski są ewidencjonowane w rejestrze.

4. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na pół roku. W uzasadnionych przypadkach

    posiedzenia Komisji mogą odbywać się częściej.

5. Opinie Komisji Zdrowotnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co

    najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos

    przewodniczącego.

6. Członkowie Komisji składają oświadczenia o ochronie danych osobowych

    osób ubiegających się o przyznanie zapomogi.

7. Z posiedzenia Komisji Zdrowotnej sporządzany jest protokół, uwzględniający w

    szczególności wyniki pracy Komisji, propozycję przyznanej kwoty zapomogi,

    uzasadnienie nie przyznania zapomogi oraz podpisy członków.

8. Ostateczną decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 7

    Wypłat przyznanych zapomóg dokonuje się poprzez przekazanie środków na wskazane

    przez zainteresowanego konto bankowe lub w przypadku jego braku do rąk własnych

    zainteresowanego lub osób przez niego upoważnionych, na podstawie protokołu

    przekazanego przez Komisję i zaakceptowanego przez Burmistrza Miasta i

    Gminy.

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-21 11:34

WNIOSEK
do Komisji o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego

 

Część I

1.  Imię i nazwisko wnioskodawcy

 

..............................................................................................................

2.  Adres zamieszkania, telefon

 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

Proszę o udzielenie mi zapomogi z Funduszu Zdrowotnego z powodu:

 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

 

Część II

Oświadczam, że w ostatnich trzech miesiącach moja rodzina uzyskała dochody w podanych niżej wysokościach:

1. Dochód wnioskodawcy                                       …………………………………………….…

 

2. Dochód współmałżonka i członków rodziny

   pozostających we wspólnym gospodarstwie

   domowym  

                                                                            …………………………………………….…

 

3. Razem dochód z 3 miesięcy                                .………………………………………………

 

4. Przeciętny miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie……………………………………....

 

Oświadczam, że z powyższego dochodu poza mną utrzymują się następujące osoby:

 

a/ …………………………………………………..

 

b/ …………………………………………………..

 

c/ …………………………………………………..

 

d/ …………………………………………………..

 

e/ …………………………………………………..

 

Oświadczam, że z tej formy pomocy korzystałem/am w roku ………………......…….

 

Prawidłowość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 247 § 1 kk). Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moim danych osobowych na potrzeby Funduszu Zdrowotnego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)


W załączeniu do wniosku przedkładam:

 

 1. …………………………………………………………………………………………

 

 1. …………………………………………………………………………………………

 

 1. …………………………………………………………………………………………

 

 1. …………………………………………………………………………………………

 

 1. …………………………………………………………………………………………

 

Zapomogę proszę przekazać na konto Nr ........................................................

 

w Banku : .............................................................................................

 

 

...............................................                 ..................................................
     (miejscowość, dnia)                                                    (podpis wnioskodawcy)

 

Część III

Adnotacja Komisji o przyznaniu/nie przyznaniu zapomogi:

 

1. Ocena wymogów formalnych wniosku: spełnia/nie spełnia

 

2. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja proponuje przyznać zapomogę w wysokości

 

    ………………….…..      słownie złotych ……………………………………………........................…….

                  

Nie przyznaje się zapomogi /uzasadnienie/

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

 

………………………  dnia ………………………………….

 

Podpisy członków Komisji                                        Zatwierdzam do wypłaty

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-21 11:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1534
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-21 11:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5183154
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony