Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2003 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ N. WISŁĄ Z DNIA 24 MARCA 2003 R.

w sprawie : zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów.

Na podstawie Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm. ) oraz w nawiązaniu do ust. 5 i ust. 6 Wytycznych Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 28 września 1987 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MO i W z 1987 r. Nr 9, poz. 55),

zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam zasady udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów określone w Regulaminie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

§3

Tracą moc uchwały Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą:

- Nr 14 / 96 z dnia 23 sierpnia 1996 roku w sprawie działania komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów,

- Nr 32 / 98 z dnia 5 maja 1998 roku w sprawie zmiany regulaminu komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6 I 2003 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 24 marca 2003 r.

REGULAMIN Komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Szkołach - należy przez to rozumieć przedszkole samorządowe, szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, które zadeklarowały scentralizowanie funduszu zdrowotnego na poziomie gminy.

2. Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli ze szkół, które zadeklarowały scentralizowanie funduszu zdrowotnego na poziomie gminy.

3. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

4. Zasiłku - należy przez to rozumieć zasiłek zdrowotny w formie finansowej.

§3

Prawo do pomocy zdrowotnej mają:

1. Nauczyciele zatrudnieni, co najmniej w połowie obowiązującego ich wymiaru zajęć dydaktyczno — wychowawczych,

2. Nauczyciele emeryci i renciści ze szkół, które zadeklarowały scentralizowanie funduszu zdrowotnego na poziomie gminy.

§4

Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje komisja w składzie:

1. Zastępca Burmistrza - jako przewodniczący.

2. Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół - jako zastępca przewodniczącego.

3. Po jednym przedstawicielu ponadzakładowych, nauczycielskich organizacji związkowych działających na terenie gminy.

4. Po jednym wspólnym przedstawicielu dla:

a) Szkoły Podstawowe i Publicznego Gimnazjum w Krojczynie,

b) Szkoły Podstawowe i Publicznego Gimnazjum w Chalinie,

c) Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej w Płomianach,

d) Szkoły Podstawowej w Mokowie, Szkoły Podstawowej w Dybl

§5

1. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący, co najmniej 2 razy w roku.

2. O terminie posiedzenia członkowie komisji oraz szkoły będą informowane z czternastodniowym wyprzedzeniem.

§6

1. Komisja będzie przyznawała zasiłki tylko na podstawie złożonego do dnia poprzedzającego posiedzenie komisji.

2. Wnioski powinny być kompletne, zgodne ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z stosownymi opiniami i
załącznikami określającymi wysokość kosztów związanych z
prowadzonym leczeniem.

3. Wnioski należy składać w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół.

§7

Komisja przy rozpatrywaniu wniosków będzie brała pod uwagę nie tylko wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z prowadzonym leczeniem, ale również sytuację materialną wnioskodawcy.

§8

Stanowisko komisji w sprawie przyznania zasiłków i ich wysokości zapada w wyniku głosowania, większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§9

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

§10

O wynikach pracy komisji poinformowani zostaną wszyscy, którzy złożyli wnioski w terminie 14 dni od posiedzenia komisji.

§11

Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną stanowią 0,3 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Komisji ds. pomocy zdrowotnej
Dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów.


Wniosek
o przyznanie zasiłku pieniężnego ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów

I

1.Imię i Nazwisko …………………………………………………..
2.Zatrudniony: *

w pełnym wymiarze
………………… etatu
nauczyciel – emeryt
nauczyciel – rencista


…………………………… …………………………………………..
(pieczęć szkoły) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

II

Oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto z ostatnich miesięcy, na członka mojej rodziny wyniósł ………… zł. (sł…………………………………………………………)

……………….. ……………………………….
(data) (podpis wnioskodawcy)

Średni miesięczny dochód brutto z3 ostatnich miesięcy wnioskodawcy wyniósł ………………….. zł. ( sł. ………………………………………………….)**


……………….. ……………………….………………….
(data) (podpis i pieczęć księgowego ZUS)

III

Załączniki stwierdzające leczenie oraz wydatki związane z leczeniem:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


IV

Oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu z zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną i ich wysokości z ostatnich 2 lat.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………….
(data) (podpis wnioskodawcy)

V

Opinia organizacji związkowej.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. ……………………………………………..
(data) (podpis przedstawiciela org. Związkowej)

VI

Decyzja Komisji.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………
(data) (podpis przewodniczącego komisji)
* właściwe podkreślić
** w przypadku emeryta ( rencisty) załączyć kserokopie odcinka emerytury (renty)
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-13 09:01
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-13 09:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2831
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-13 09:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4910805
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony