Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/70/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 września 2015 r.

 

w sprawie określenia zasad oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2013,poz.594 ze zm.) oraz art.400a ust.1 pkt 2 oraz art. 403 ust 2,3,4,5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst: - Dz.U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.) i art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: - Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

 

Rady Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Określa się zasady oraz tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .

 2. Dotacje udzielane będą zainteresowanym mieszkańcom gminy zamieszkałych na terenach o zabudowie rozproszonej oraz poza aglomeracją Dobrzyń nad Wisłą na przedsięwzięcia polegające na zainstalowaniu na nieruchomościach przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wód zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska.

 

§2

Zasady i wysokość udzielania dotacji

 

 1. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. posiadają tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na której zamierzają zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków objętą dofinansowaniem z dotacji,

  2. przedłożą wymagane dokumenty do zawarcia umowy o dotację, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały,

  3. pobudują na nieruchomości przydomową oczyszczalnię ścieków w sposób umożliwiający jej ciągłe używanie , pod nadzorem uprawnionego kierownika robót ustanowionego przez Gminę,

  4. przeprowadzą jej odbiór techniczny, co zostanie potwierdzone protokółem odbioru spisanym przez przedstawiciela Gminy,

  5. sporządzą inwentaryzację geodezyjną.

 2. Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie tej samej nieruchomości przysługuje tylko jeden raz.

 3. Liczba przydzielonych dotacji, o których mowa w §1 jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

 4. Wnioski rozpatrzone pozytywnie w danym roku, a niezrealizowane z powodu braku środków finansowych w budżecie Gminy , będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

 5. Wnioskującym o dotację, o której mowa w §1 może być osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa, która nie otrzymała z tego tytułu dofinansowania przed 2015 rokiem.

 6. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację w wysokości:

  1. do oczyszczalni obsługującej jedną nieruchomość kwotę 2. 000,- zł

  2. do oczyszczalni ścieków obsługującą budynek wielorodzinny, kwotę 2.000,- zł pomnożoną przez liczbę wyodrębnionych w drodze aktu notarialnego lokali mieszkalnych wytwarzających ścieki socjalno-bytowe.

 

§3

Tryb postępowania i rozliczania dotacji

 

 1. Wnioski o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składane będą w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

( zał. nr 1 do uchwały)

 1. Złożone wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 2. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, spełniające wymogi określone w niniejszej uchwale.

 3. Wnioski nie kompletnie złożone zostaną odesłane Wnioskującemu w celu usunięcia braków. Za dzień nadania kolejnego numeru złożenia wniosku uznaje się dzień złożenia kompletnego wniosku .

 4. Wnioski pozytywnie zweryfikowane zostaną zakwalifikowane do planu działalności Gminy i Wnioskującym zostaną udzielone promesy.

 

§4

 

 1. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie pisemnej umowy (zał. nr 2 do uchwały)

 2. Wnioskujący do wymaganego dnia zawarcia umowy wskazanego w promesie dostarczy do tut. Organu niezbędne dokumenty konieczne do zawarcia umowy w tym:

  1. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starostwa Powiatowego w Lipnie nie wcześniej niż w terminie 30 dni od tej daty i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia;

  2. alternatywnym dokumentem do zgłoszenia określonego w ust 2 pkt a) niniejszego paragrafu może być aktualne pozwolenie na budowę ;

  3. projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z planem sytuacyjnym,

 3. Uznaje się, że Wnioskodawca zrezygnował z przyznanej pomocy finansowej, jeżeli do wymaganego dnia zawarcia umowy nie dostarczy wszystkich niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy.

 

 

§5

 

 1. Termin zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków określa się najpóźniej do dnia 31 października danego roku budżetowego.

 2. Wnioskujący pisemnie powiadomi Gminę o zakończeniu budowy.

 3. Za dzień zakończenia budowy uznaje się dzień spisania przez przedstawiciela Gminy

protokółu odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń.

 1. Przekazanie dotacji nastąpi po złożeniu przez Wnioskującego wniosku (zał. nr 3 do uchwały) o wypłatę dotacji w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

 2. Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokumenty finansowe do wglądu (rachunki, faktury VAT - oryginały) świadczące o zakupie i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków ;

  2. aktualny atest dopuszczający oczyszczalnię ścieków do stosowania;

  3. oświadczenie kierownika robót o pobudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

  4. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

 

§6

Postanowienia końcowe

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

§7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-08 12:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 996
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-08 12:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205434
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony