Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr IV/22/11
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia wniosku o unieważnienie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami /   i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 ze zmianami /

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Ryszarda Przybytka w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały, poprzez zawiadomienie skarżącego o jej treści o sposobie załatwienia skargi powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                                 Załącznik                                                                               do Uchwały Nr IV/22/2011                                                                                      Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą                              z dnia 31 stycznia 2011Uzasadnienie
 

Zarzut naruszenia art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest chybiony ze względu na fakt, iż stosowne ogłoszenie o naborze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 17.11.2010 r. przez pracownika sekretariatu, co potwierdza adnotacja na kopii tegoż ogłoszenia, ogłoszenie o naborze na stronie internetowej zostało opublikowane w dniu 16 listopada 2010 r.

Zarzuty dotyczące nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania konkursowego nie znajdują żadnego potwierdzenia w obowiązujących przepisach – pełna regulacja zawarta jest w przepisach art. 13 i art. 14 w/w ustawy, w pozostałej części ustawodawca pozostawia pracodawcy swobodę w kwestiach nieuregulowanych. Należy zwrócić tu szczególną uwagę również na fakt, że nie ma podstawy prawnej do żądania zagwarantowania ustosunkowania się do poszczególnych etapów postępowania konkursowego w trakcie jego trwania.

Nieprawdziwe jest twierdzenie, że nie istniała możliwość udokumentowania stażu pracy. Wystarczającym postępowaniem byłoby chociażby przedłożenie odpisu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Dobrzynia nad Wisłą uzupełnionego oświadczeniem kandydata, że działalność tę prowadzi, podlegając ubezpieczeniu społecznemu i jest ona zgłoszona do właściwego Urzędu Skarbowego. Oświadczenie  to winno być złożone zgodnie z art. 75 §2 kpa. Z całą pewnością nie jest możliwe w tej sytuacji, w świetle przepisu art. 217 w zw. z art. 75§ 2 kpa zastąpienie oświadczenia zaświadczeniem wystawionym samemu sobie. Przepisy ustawy nie przewidują postępowania odwoławczego w formie oczekiwanej przez skarżącego.

Uzasadnienie dokonanego wyboru zgodnie z art. 14 w/w ustawy zawiera protokół z postępowania konkursowego. Skład Komisji mającej przeprowadzić nabór nie jest w szczególny sposób określony przez ustawodawcę, w żadnym przypadku nie określa ustawodawca szczególnych wymogów dla członków takiej Komisji.

Osoby rekomendowane przez Komisję Rady Miejskiej nie brały udziału w pracach Komisji, albowiem rekomendacja ta nie miała charakteru personalnego, lecz wskazywała na przewodniczenie Komisji Rady Miejskiej, a w momencie naboru rada ta nie funkcjonowała – wygaśnięcie mandatów z powodu upływu kadencji.

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2011-03-10 09:40
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-22 11:41
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 10:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1791
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 10:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157763
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony