Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 


 

Uchwała Nr XXXV/209/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 sierpnia 2010 roku


 


 

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego


 


 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)


 


 

uchwala się, co następuje :


 

§ 1

  1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 145.200,00 zł ( słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 ) na realizację zadania inwestycyjnego w 2010 roku, pn:

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą – IX etap”


 

  1. Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się :

- weksel własny in blanco


 

§ 2


 

Zaciągnięte zobowiązanie finansowe, określone w §1 uchwały zostanie w całości pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy-udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


 

§ 3


 

Ustala się okres spłaty pożyczki w latach 2011 do 2017


 

§ 4


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 

§ 5


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 


 


 


 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki .


 

Zadanie polega na budowie 15 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w 2010 roku na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Jest ono zgodne z „Programem ogólnym budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą”


 

Wg wstępnego rozpoznania wykonanych zostanie 15 szt. oczyszczalni ścieków składających się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego, które zalicza się do rozwiązań określonych ogólnie jako naturalne. Gleba dzięki zdolnościom samo oczyszczającym , które wykorzystuje się w systemach indywidualnego oczyszczania ścieków, skutecznie chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem przy bardzo małym zużyciu energii. Występuje możliwość estetycznego w komponowania w krajobraz. Cechuje ją prostota eksploatacji oraz niskie koszty oczyszczania.


 


 

Realizacja budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców naszej gminy pozwoli na osiągnięcie niżej podanych efektów ekologicznych :


 

1. Likwidacja nieszczelnych szamb zlokalizowanych przy indywidualnych
gospodarstwach, a zanieczyszczających wody gruntowe;

2. Eliminację odpadów powstających w trakcie okresowego oczyszczania
szamb;

3. Zlikwidowanie bezpośrednie dzikich włączeń ścieków do wód
powierzchniowych.


 

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoka Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


 


 


 

drukuj ()

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1223
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156180
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony