Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr VI/37/11

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

 I w uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 marca 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

 

§ 2

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 25.398.780,00 zł, zastępuje się kwotą 24.790.856,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 22.943.446,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  1.847.410,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 2.999.280,00 zł .

 

 

§ 3

 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 23.889.791,00 zł, zgodnie z  załącznikiem    Nr 2, zastępuje się kwotą 23.881.867,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 22.386.317,00 zł, w tym na: 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       11.615.591,00 zł,

b)        dotacje                                                                                                      631.532,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                                               107.120,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w 2011 r. w wysokości-załącznik nr 3                     1.495.550,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.999.280,00 zł.

 

§ 4

 Nadwyżka budżetowa w wysokości 908.989,00 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 5

Przychody budżetu w wysokości 721.400,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Rozchody budżetu  w wysokości 1.630.389,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 4.

- Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 771.058,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 859.331,00 zł

 

 

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.400,00 zł,  w tym na:

a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

b)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 721.400,00 zł,

 

§ 7

 

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;

2)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – 1.221.400,00 zł.

 

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań

 z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.400,00 zł,  w tym na:

a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

b)      na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 721.400,00 zł,

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-22 12:33
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-22 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1353
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157817
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony