Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała  Nr VIII/52/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 czerwca 2011 roku

 

w sprawie : zmiany uchwały   w sprawie regulaminu udzielenia uczniom pomocy  materialnej o charakterze socjalnym .

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001 r Nr 142, poz 1591 ) oraz  art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   ( Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz.2572)

 

  

Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

W regulaminie udzielania  pomocy  materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  stanowiącym załącznik do uchwały  Nr XVII/119/08 Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2008   roku (Dz. U.Woj. Kuj- Pom.  Nr 136 poz. 2142 z 2008 roku ) zmienionej uchwałą Nr XXVII/168/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 września  2009 roku  wprowadza się następujące  zmiany : 
§ 8 otrzymuje brzmienie :

1.Na wypłatę świadczeń pomocy o charakterze socjalnym przeznacza się dotację celową  z budżetu państwa zastrzeżeniem, że :

1)      na stypendia szkolne przeznacza się nie mniej niż 95% kwoty dotacji,

2)  na zasiłki szkolne przeznacza się do 5 % kwoty otrzymanej dotacji,

3)  w przypadku nie wykorzystania kwoty określonej w pkt 2, kwotę można

przeznaczyć na stypendia szkolne .

2.Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów,

w tym celu zalicza się zakwalifikowanych do uzyskania stypendium szkolnego uczniów  grupy dochodowej według kryterium:

 

 

 Wysokość stypendium szkolnego wynosi :

 

Lp.

Miesięczny dochód na członka w rodzinie ucznia jako % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tekst jednolity Dz.U. Nr 115 z 2008 r. poz,728

Wysokość stypendium jako % kwoty, o której mowa w art.6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych  ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm. )

1.

od 0 do 50 %

130,00%

 

    2.

0d 51% do 100% włącznie

100,00%

 

 

                

3.W przypadku , gdy środki budżetowe gminy przeznaczone na w/w cel nie są wystarczające, gmina realizuje świadczenia w kwocie minimalnej wynikającej z art. 90 d  ust  9 ustawy o systemie oświaty.

4.Ilość przyznanych stypendiów szkolnych uzależniona jest od wysokości dotacji  przyznanej gminie z budżetu państwa

 

§ 9 otrzymuje brzmienie :

 

1.Stypendia szkolne wypłacane są w terminach:

do dnia 15 grudnia – za okres od 01 września do 31 grudnia

    do dnia 15 czerwca – za okres od 01 stycznia do 30 czerwca

2.Terminy wskazane w pkt 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku nie otrzymania  dotacji w terminie umożliwiającym ich rozdysponowanie,

3.Realizacja stypendium polega na refundacji kosztów towarów i usług poniesionych na cel określonych w § 3 ,udokumentowanych w formie rachunku, faktury, imiennego dowodu wpłaty, zaświadczeń wydanych (potwierdzonych przez macierzystą szkołę).

4.Ustala się , iż 80% kwoty przyznanego stypendium szkolnego  uczeń  może przeznaczyć na zakup rzeczy edukacyjnych takich jak : podręczniki , przybory szkolne , komputer , drukarkę , wycieczki szkolne, korepetycje , zakup biletu umożliwiającego dojazd do szkoły , biurko , lampkę na biura  a pozostałe  20% przyznanej kwoty na zakup odzieży szkolnej.

5.Ustala się dla uczniów uczęszczających do szkoły poza miejscem zamieszkania,  którzy posiadają  bilety szkolne  wypłatę zaliczkową .

6.Rozliczenie faktur ustala się :

 wypłata do 15 grudnia – rozliczenie do 31 stycznia

wypłata do 15 czerwca -rozliczenie do 31 lipca

7.W przypadku osób , które pod koniec roku budżetowego nie okażą się wystarczającą , ilością faktur, ustala się wypłatę zaliczkową z terminem rozliczenia faktur do dnia 28 lutego.

8.Dla osób które w okresie od stycznia do czerwca nie okażą się wystarczającą   ilością faktur ustala się wypłatę w formie rzeczowej.

Realizacja tej formy nastąpi po uprzednim złożeniu przez każdego klienta oświadczenia dotyczącego wskazania przez niego wybranego miejsca, kwoty zgodnej z przyznaną decyzją oraz z zaznaczeniem przekazania stypendium szkolnego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

Opublikowano dnia 20.09.2011 pod numerem 2011.213.1964

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-27 08:13
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:45
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1504
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170563
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony