Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII/40/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą służebnością przesyłu

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża zgodę na obciążenie na rzecz Firmy Windpark Dobrzyń 2008 Management GmbH EW Dobrzyń Spółka Komandytowa, ul. Jagiellońska 89, 70-437 Szczecin odpłatną służebnością przesyłu, części nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 87 (KW Nr 22684) w Zbyszewie i nr 89 (KW Nr 25337) w Stróżewie, stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą, będących drogami gminnymi.

 

§ 2

 

Wymieniona w § 1 służebność polega na wyrażeniu zgody na:

   a.  przebieg dwóch systemów kabli 30 kV wraz z kablem sterowniczym, ułożonych w gruncie, służących do zasilania farmy wiatrowej  w miejscowości Dobrzyń n/ Wisłą,     

    b. eksploatację i funkcjonowanie wymienionych wyżej kabli elektroenergetycznych przez okres 25 lat lub do czasu zakończenia eksploatacji farmy wiatrowej,

c. każdorazowe udostępnienie nieruchomości gruntowych, o których  mowa w paragrafie §1 w celu wykonania niezbędnych robót związanych z  eksploatacją, konserwacją, modernizacją, naprawą i wszelkimi remontami podziemnej linii elektroenergetycznej, w szczególności na wejście i dojazd przez grunt Ustanawiającego służebność.

d. przebieg w/w kabli określa załączona mapa z ich inwentaryzacją   geodezyjną.

 

 

           

§ 3

 

Ustala się jednorazową odpłatność za ustanowienie służebności przesyłu w/w kabli zlokalizowanych na działce nr 87 w obrębie Zbyszewo oraz na działce nr 89 w obrębie Stróżewo płatną najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej ustanawiającej służebność przesyłu na konto Nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

§ 4
 

Za straty powstałe na Nieruchomości Obciążonej w trakcie wykonywania prac związanych z eksploatacją, konserwacją, naprawami i modernizacją linii właścicielowi Nieruchomości Obciążonej przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie będzie wypłacane po zakończeniu przedmiotowych prac, na podstawie porozumienia stron lub, w razie braku porozumienia, w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę. Koszty rzeczoznawcy obciążają wymienioną w § 1 Firmę.

 

§ 5
 

Ustanowienie służebności przesyłu uregulowane będzie umową w formie aktu notarialnego, przy czym koszty związane z jej zawarciem oraz koszty wpisu do ksiąg wieczystych ponosić będzie Windpark Dobrzyń 2008 Management GmbH EW Dobrzyń Spółka Komandytowa,  ul. Jagiellońska 89, 70-437 Szczecin.

 

§ 6
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 7
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

Uzasadnienie

 

W trakcie realizacji inwestycji dwóch systemów kabli 30 kV wraz z kablem sterowniczym włączenia farmy wiatrowej w Dobrzyniu nad Wisłą do GPZ Włocławek Zawiśle dokonano odstępstw od warunków zawartych w decyzji na umieszczenie w pasach drogowych dróg gminnych (część działki nr 87 w Zbyszewie i część działki nr 89w Stróżewie)  w/w sieci, co wymaga uregulowania prawnego.

W dniu 17.08.2010r. pomiędzy SAG Elbud Gdańsk Holding Spółka Akcyjna, ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, reprezentowaną przez Krzysztofa Gawlika, działającą na rzecz Windpark Dobrzyń 2008 Management GmbH EW Dobrzyń Spółka Komandytowa, ul. Jagiellońska 89, 70-437 Szczecin, a Gminą Dobrzyń nad Wisłą zawarte zostało porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla w/w urządzeń. Strony porozumienia postanowiły, że ustanowienie służebności przesyłu zostanie dokonane w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z zapisami art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-22 12:55
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1089
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:48

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158081
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony