Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 6/03
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 20 sierpnia 2003 rokuObradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 5 członków komisji, dwie osoby nieobecne.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 1 )
Ponadto w obradach uczestniczył Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski, Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą – Zofia Jóźwiak, Andrzej Stępczyński – insp. ds. Gospodarki Komunalnej i Dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

Przewodniczący Komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący oznajmił, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy, tematem dzisiejszych obrad jest:

1. Analiza stopnia realizacji Uchwały Nr 8/85/1999 Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości w mieście i gminie.
2. Sprawy bieżące.

do punktu 1

Przewodniczący Komisji poprosił Kierownika referatu Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej o przedstawienie materiałów dotyczących przedmiotu obrad.
Sytuacja jest następująca:
Zezwolenie Burmistrza na zbieranie i transport odpadów na składowisko odpadów w Płomianach posiada SGR w Chalinie. Część właścicieli nieruchomości posiada podpisane umowy z SGR na odbiór odpadów i tym gmina zabezpiecza pojemniki przekazując je w użytkowanie. Do chwili obecnej zabezpieczyliśmy 150 szt. pojemników. W miesiącu sierpniu br. Zamówiliśmy jeszcze 30 szt., które również przekażemy w użytkowanie osobom, które będą miały podpisane umowy z SGR Chalin. Część właścicieli nieruchomości transportuje odpady na składowiska odpadów we własnym zakresie. Składowisko odpadów jest dozorowane /oprócz sobót i niedziel /, a składowanie odpadów nieodpłatne. Pomimo to, zdarzają się przypadki wysypywania odpadów poza wysypiskiem, najczęściej na teren skarpy wiślanej, do rowów z czym nie możemy się uporać.
Stwierdzić należy, że podmiot świadczący usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów posiada sprzęt, który nie zabezpiecza prawidłowego świadczenia usług, a jest to ciągnik z przyczepą. Należałoby przeanalizować możliwości zakupu przez gminę śmieciarki.
Jeśli chodzi o odpady z gminnych zasobów mieszkaniowych oraz innych terenów będących własnością gminy, to są one zbierane i transportowane na składowisko sprzętem gminy, tj. ciągnikiem z przyczepą samo załadowczą.
Sytuacja w zakresie ścieków komunalnych uległa znacznej poprawie, szczególnie w mieście. Posiadamy podmiot, który świadczy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków. Osoby posiadające jeszcze zbiorniki wybieralne maja zatem stworzone warunki do właściwego pozbycia się ścieków bytowych.
W okresie ostatnich kilku lat gmina wybudowała znaczącą długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości oraz kanalizacji deszczowej wraz z 2 zrzutami do rzeki Wisły i 2 piaskownikami podczyszczającymi wody opadowe.
Sieć sanitarna powstała w ulicach: franciszkańskiej, Płockiej, Stodólnej, Skaszewskiej, Kilińskiego, Kościuszki, Zamkowej, Farnej, Plac Wolności, zduńskiej, Polnej. Skanalizowane zostało również osiedle domków jednorodzinnych funkcjonujące w całości w oparciu o zbiorniki wybieralne. Gros osób już włączyła się do sieci, co poprawiło również sytuacje na oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o teren wsi realizowane są w dziale środków WFOŚ oraz udziału właścicieli nieruchomości przydomowe oczyszczalnie ścieków w zabudowie rozproszonej. Dotychczas zrealizowano 11 oczyszczalni w 2002 r. w br. W budowie jest 30 oczyszczalni przyzagrodowych. W przyszły roku planuje się wykonanie kolejnych oczyszczalni jak w latach poprzednich.
Przewodniczący podziękował Pani Zofii Jóźwiak za przedstawienie materiału.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad przedstawionym materiałem.
Pan Henryk Ziółkowski zapytał czy Urząd nie powinien pomyśleć o podłączeniu się do oczyszczalni, którą posiada RSP.
Pani Jóźwiak – myślę, że nie jest to dobry pomysł. Nie musimy wchodzić w żadne udziały, jeżeli będzie plan powstania oczyszczalni, to myślę, że Urząd sam będzie o to zabiegał aby być właścicielem tego przedsięwzięcia. Trzeba wszystko przeanalizować i wybrać najlepsze rozwiązanie.
Pan Ludomir Bylicki zapytał jak przedstawia się problem wywozu padów zwierząt. Pan Adamowicz, który jest odbiorcą ma dość wysokie ceny jeśli chodzi o odbiór. Czy Urząd coś w tej sprawie próbuje zrobić.
Pani Jóźwiak – zgadzam się z tym. Rolnik pomimo, że ponosi szkodę ponieważ padło bydło musi do tego jeszcze dopłacać. Właściwa utylizacja jest jeszcze do negocjacji myślę, że pewne ustalenia będą podjęte. Na pewno wrócimy do tematu.


do punktu 2

W tej części posiedzenia udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, Zastępca Burmistrza oraz Pan Tomasz Kalinowski zainteresowany w przedmiotowej sprawie.
Pan Andrzej Stępczyński przedstawił treść pisma skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy.
Pismo dotyczyło propozycji zamiany części działki Nr 800 o powierzchni ok.360 m2 położonej przy ul. Licealnej na część działki Nr 800/1 położonej na skarpie wiślanej.

/ treść pisma jako załącznik nr 2 /

Komisja miała ustosunkować się do wydania decyzji w tej sprawie. Po zapoznaniu się z treścią w/w pisma członkowie Komisji udali się w teren, gdzie dokonali oględzin przedmiotowej działki. Po wizytacji w terenie Komisja wypracowała następujące ustalenia:
1. Jeżeli Pan Kalinowski wyrazi zgodę na oddanie 3 m /360m2/ pasa gruntu, wówczas otrzyma pięciokrotną powierzchnię z działki Nr 800/1 położonej na skarpie wiślanej / 1800m2 /
2. Za pas gruntu 4 m /480m2/ Gmina odda Panu Kalinowskiemu z działki Nr 800/1 dziesięciokrotną powierzchnię czyli 4800m2
Komisja uznała, że ta propozycja będzie korzystna dla obu stron, poinformowany został, że opinia Komisji wymaga akceptacji Rady Miejskiej.
Pan Kalinowski uznał, że musi zastanowić się nad zaproponowanymi wariantami i poinformuje UMiG o podjętej decyzji.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Renata Kwiatkowska Ludomir Bylicki  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1683
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161213
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony