Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXII/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 12 września 2005 r.


Sesję rozpoczęto o godzinie dziewiątej, a zakończono o godzinie jedenastej.
Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul.Szkolna 1.
Otwierając obrady dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.
( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )
Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 14 radnych na 14 obecnych.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad, po czym zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

do punktu 2

odpowiedzi na złożone wnioski złożone na dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej udzielił Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender.
( treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 4 do nr 5 )
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do wnioskujących czy odpowiedź jest satysfakcjonująca. Uwag nie zgłoszono.

do punktu 3

Informację na temat pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski.
( informacja stanowi załącznik nr 6 – do niniejszego protokółu )


do punktu 4

informację z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku przedstawiła Pani Celina Witowska – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy.
Następnie Pani Grażyna Habasińska - Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy zapoznała zebranych z treścią Uchwały Nr 235/05 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22.08.2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2005 r.
( informacja z wykonania budżetu przez Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2005 r. – stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu oraz pełna treść uchwały nr 235/05 – stanowi załącznik nr 8 )
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski poprosił o pytania.
Pytań i dyskusji nie było.

do punktu 5 p-pkt „a”

Przewodniczący Rady poprosił Pana Ryszarda Bartoszewskiego – inspektora ds. kultury, promocji i strategii gminy o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XXI/124/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006.
Poinformował zebranych, że zmiana dotyczyła w załączniku nr 1, a mianowicie zostały wprowadzone nowe środki na program „Wisła” w wysokości 59.905 zł z podziałem na środki własne i inne źródła oraz środki 160.000 zł podzielono na środki własne 32.000 zł i inne źródła 128.000 zł.
Następnie Przewodniczący poprosił o pytania. Wobec braku pytań odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XXII/131/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9 )

do punktu 5 p-pkt „b”

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok przedstawiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy.
Zmiany dotyczyły działów: Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Turystyka i wypoczynek, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i sztuka.
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania. Wobec braku pytań odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie -głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XXII/132/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 10 )
Przewodniczący zarządził 30 minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.

do punktu 5 p-pkt „c”

Projekt uchwały dotyczący zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy omówiła Pani Zofia Jóźwiak – Kierownik referatu gospodarki gminnej i mieszkaniowej. Działka użytkowana wcześniej przez nauczyciela emeryta byłej szkoły w Michałkowie. Utracił uprawnienia z art.56 Karty Nauczyciela z powodu użytkowania gruntu przez osoby trzecie. Jest to działka rolna z możliwością zabudowy mieszkaniowej, zbędna dla potrzeb gminy. Dziękuję.
Następnie Przewodniczący poprosił o pytania. Wobec braku pytań odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała został podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XXII/133/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 11 )

do punktu 5 p-pkt „d”

Projekt uchwały dotyczący zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy omówiła Pani Zofia Jóźwiak – Kierownik referatu gospodarki gminnej i mieszkaniowej. Przedmiotowa działka jest działką rolną, powstałą w wyniku wydzielenia części gruntu, również rolnego, dla zapewnienia uprawnienia do działek rolnych przysługującego nauczycielom na podstawie art.56 Karty Nauczyciela. Działka jest zbędna dla potrzeb gminy.
Następnie Przewodniczący poprosił o pytania. Wobec braku pytań odczytał treśc projektu uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XXII/134/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 12 )

do punktu 5 p-pkt „e”

Projekt uchwały dotyczący zbycia nieruchomości zabudowanych stanowiących mienie komunalne gminy omówiła Pani Zofia Jóźwiak – Kierownik referatu gospodarki gminnej i mieszkaniowej.
Działki zabudowane są zlewniami mleka. Grunt stanowi własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą, natomiast nakłady w postaci budynków stanowią własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „AGROMLECZ” spółki z o.o. z/s w Lipnie, na podstawie aktu notarialnego nr 2196/1994 z dnia 3.06.1994 r. nabyta od syndyka masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lipnie.
Właściciel budynków wystąpił z wnioskiem o sprzedaż gruntów, na których się one znajdują. Uzasadnionym jest zbycie gruntów w celu ustalenia jednego właściciela poszczególnych nieruchomości. Nieruchomości będą zbywane w drodze przetargu. Właściciel nakładów w postaci budynków nie spełnia przesłanek do sprzedaży w drodze bez przetargowej w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż obejmować będzie wartość nieruchomości gruntowej wraz z budynkami.
W przypadku nabycia nieruchomości przez Spółkę „Agromlecz”, zapłaci ona cenę pomniejszoną o ceny budynków, których jest właścicielką, a wiec wartość samego gruntu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez inny podmiot, zapłaci on całkowitą cenę nieruchomości, wraz z budynkami, zaś Gmina z uzyskanej w ten sposób kwoty zwróci wartość nakładów Spółce „Agromlecz”.
Wycena nieruchomości zostanie dokonana zgodnie z zasadami ustawy
o gospodarce nieruchomościami - przez rzeczoznawcę majątkowego,
a rozliczenie między Gminą i Spółką „Agromlecz” dokonane z uwzględnieniem tej wyceny.
Przewodniczący poprosił o pytania. Wobec braku odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XXII/135/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 13 )

do punktu 5 p-pkt „f”

Projekt uchwały dotyczący nabycia działki położonej w Grochowalsku omówiła Pani Zofia Jóźwiak – Kierownik referatu gospodarki gminnej i mieszkaniowej.
Z uwagi na powstały deficyt wody w ujęciu w Grochowalsku zaistniała konieczność jego rozbudowy polegającej na wykonaniu dodatkowej studni głębinowej oraz zbiornika retencyjnego, lecz ograniczona powierzchnia działki nie pozwala na lokalizację tych obiektów.
W związku z tym konieczne jest pozyskanie działki sąsiedniej Nr 33/3, której właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, a „Cheko” Zakłady Wytwórcze we Włocławku jej dzierżawcą. Dzierżawca wstępnie wyraził zgodę na rozwiązanie dzierżawy przed upływem okresu, na jaki została zawarta.
Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody jest inwestycja infrastrukturalna służącą wykonywaniu zadań własnych gminy. Istnieje zatem możliwość przekazania jej nieodpłatnie na własność gminie, przez Agencję Nieruchomości Rolnych, stosownych do art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tekst jednolity
z 2004 r. Dz. U. Nr 208 poz. 2128 z późn. zm ).
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o pytania. Wobec braku pytań odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 14 radnych.
( uchwała nr XXII/136/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 14 )

do punktu 5 p-pkt „g”

Przewodniczący przypomniał zebranym, że w związku z tym iż Pan Ziókłowski Henryk, który został wybrany na zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej zrzekł się funkcji zastępcy przewodniczącego w Komisji Rewizyjnej.
W związku z zaistniałą sytuacją musi zostać uzupełniony skład tejże komisji.
Porosił o zgłoszenie kandydatur do uzupełnienia składu komisji.
Radny Henryk Ziółkowski zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wojciechowskiego.
Radny Marek Skonieczny zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Kowalewskiego.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie nad uzupełnieniem składu osobowego Komisji Rewizyjnej w wyniku, którego został wybrany radny Stanisław Wojciechowski, który otrzymał 8 głosów,
( uchwała nr XXII/137/05 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 15 )

do punktu 6

Pani Zofia Jóźwiak - Kierownik referatu gospodarki gminnej i mieszkaniowej wyjaśniła przyczyny wyrażenia opinii przez radnych w sprawie nabycia gruntów pod zbiornik retencyjny na stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą.
Wobec występującego okresowo niedoboru wody na ujęciu w Dobrzyniu nad Wisłą konieczne jest wybudowanie dodatkowego zbiornika retencyjnego o pojemności około 150 m3 / obecny 90m3 /. Z uwagi na szczupłość działki gminnej i jej bardzo intensywną zabudowę, nie ma możliwości lokalizacji obiektu w związku z czym zachodzi potrzeba wykupu gruntu. W wyniku przeprowadzonych rozmów z właścicielami sąsiednich działek tylko jeden z nich / Pan Piasecki / wyraził wolę zbycia na rzecz gminy niewielkiej powierzchni gruntu tj. około 150 m2 za kwotę 13.000 zł przy czym gmina winna ponieść koszty wydzielenia geodezyjnego i sporządzenia umowy notarialnej.
Po wysłuchaniu uzasadnienia radni wyrazili opinię pozytywną w sprawie nabycia gruntów pod zbiornik retencyjny na stacji uzdatniania wody
w Dobrzyniu nad Wisłą.

do punktu 7

1.Radny Ludomir Bylicki – zgłosił wniosek w sprawie zaorania drogi gminnej przez Pana Bogumiła Ziółkowskiego ze Zbyszewy, pomimo wcześniejszego jej wytyczenia.
2. Pan Tadeusz Amroziewicz – sołtys wsi Grochowalsk złożył wniosek
w sprawie wytyczenia drogi w Grochowalsku od posesji Pana Mirosława Suskiego w kierunku cmentarza. Droga ta jest coraz węższa.

do punktu 8

Przewodniczący poinformował zebranych o zajęciu III miejsca przez wieś Michałkowo w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy podczas powiatowych dożynek w Bobrownikach.

do punktu 9

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej drugiej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej.


Protokółowała: Inspektor ds. obsługi organów gminy - Renata Kwiatkowska

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-15 12:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-15 12:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1843
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-15 12:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4509245
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 09:26

Stopka strony