Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/69/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 czerwca 2004r


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania
w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej
granicę ustaloną przez Radę Miejską.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami /,


uchwala się, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 875.668,00zł słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa Hali Sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną ”.§ 2

Warunkiem rozpoczęcia zadania będzie zawarcie umowy o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3

Zobowiązanie, określone w § 1 pokryte będzie z wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w następującej wysokości:
rok 2005 – 410.420,00 zł
rok 2006 – 465.248,00 zł
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


U Z A S A N I E N I EW ramach priorytetu 3 – Obszary wiejskie, działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, typ projektów – infrastruktura sportowa, proponuje się realizację zadania inwestycyjnego: „ Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i obiektami towarzyszącymi w Dobrzyniu nad Wisłą ”.

Celem inwestycji jest podniesienie konkurencyjności miasta i gminy poprzez stworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej oraz stworzenie właściwych warunków do prowadzenia zajęć sportowych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Ponadto hala sportowa wraz z innymi inwestycjami – zagospodarowanie skarpy wiślanej, stworzenie warunków do wykorzystania sportowego i turystycznego Zalewu Włocławskiego umożliwi w szerokim zakresie rozwój lokalny Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2171
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5022647
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:22

Stopka strony