Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROGRAM WYCHOWAWCZY.

„ SZKOŁA ZINTEGROWANA KULTUROWO ZE ŚRODOWISKIEM - SZKOŁA SPOKOJNA, SZKOŁA WESOŁA ".
DYBLIN, 2004/2005 2005/2006 2006/2007

Podstawa prawna :

Zał. numer 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.nr 51, poz. 458 z 2002 r. z późn. .zm.) .

1.MISJA SZKOŁY.

1.1.Nasz rodowód.

Istnienie szkoły w Dyblinie sięga początków wieku XX. Data ta jest ścisłe związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i wprowadzeniem obowiązku ukończenia szkoły podstawowej. Budynek szkoły to zabytkowy dworek szlachecki z dobrze zachowaną oryginalną architekturą i zdobnictwem. Został przeznaczony dla potrzeb oświatowych wsi w 1948 roku. Po licznych remontach i modernizacjach stanowi dobrą bazę do realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Położenie budynku szkoły w kompleksie parkowym wraz z przysiółkami sprzyja bezpośrednim kontaktom wychowanków z dobrami kulturowymi środowiska i przyrodą.

1.2.Główne wartości wychowawcze w Szkole Podstawowej w Dyblinie.

• Stała współpraca z domem i integracja kulturowa ze środowiskiem.

• Budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się.

• Wszechstronny rozwój wychowanka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

• Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania.

• Szacunek dla wartości kulturowych lokalnego środowiska i jego tradycji regionalnych.

2.ETAPY WYCHOWAWCZE SZKOŁY I ICH DOMINUJĄCA
TEMATYKA.


2.1.Sprawy rodzinne- klasy I-III

2.2.Sprawy środowiskowe-klasy IV-VI

3.CHARAKTERYSTYKA PRACY WYCHOWAWCZEJ.

3.1.Naczelne cele wychowania.

- Kształtowanie umiejętności i postaw do naturalnej aktywności.

- Integracja kulturowa ze środowiskiem.

- Podniesienie poziomu jakości pracy w szkole.

- Wszechstronny rozwój ucznia.

- Wychowanie wielopłaszczyznowe.

- Inspirowanie do wyrażania własnych uczuć i przeżyć.

- Propagowanie aktywnego stylu życia we własnym środowisku.

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

3.2.Wiodące treści wychowawcze.

• Analizowanie swoich emocji, sposobu myślenia i zachowania.

• Komunikowanie się ze środowiskiem.

• Szacunek i pielęgnacja tradycji rodzinnych i narodowych.

• Aktywność i chęć do nauki i pracy w środowisku.

• Dbałość o dobra kulturowe otaczającego środowiska.

• Doskonalenie umiejętności dbania o własne zdrowie i innych.

• Znajomość własnego środowiska kulturowego.

• Znajomość tajemnic życia religijnego.

3.3.Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

• Ochrona wychowawcza nad działaniem dziecka - ucznia w życiu społeczności regionalnej.

• Koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska regionalnego.

• Opieka nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków.

• Przygotowanie do korzystania z zasobów środowiska naturalnego.

• Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w relacjach międzyludzkich, rozwijanie wrażliwości na problemy innych ludzi.

3.4.Oczekiwane rezultaty wychowania.

WYCHOWANEK:

• Umie komunikować się ze środowiskiem.

• Odkrywa radość z przeżywania twórczości plastycznej, muzycznej teatralnej i uprawiania sportu.

• Dba o swoje zdrowie i środowisko naturalne.

• Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.

• Poznaje tajemnice życia religijnego.

• Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju.

• Zna swoje środowisko społeczne i przyrodnicze.

• Jest aktywny i chętny do pracy i pomocy innym.

• Doskonali umiejętność dbania o swoje zdrowie i estetyczny wygląd.

4. ZADANIA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DYBLINIE.

4.1.Zadania związane z integracją kulturową ze środowiskiem.

• Wpajanie tradycji rodzinnych , narodowych i uświadamianie ich znaczenia dla tożsamości człowieka.

• Wskazywanie piękna przyrody , jej użyteczności i sposobów ochrony.

• Uświadamianie norm moralnych i zagrożeń dla człowieka ze strony przyrody i cywilizacji.

• Aktywizowanie uczniów do udziału w życiu kulturowym środowiska.

• Stwarzanie możliwości do bezpośrednich kontaktów z kulturą środowiska.

• Wpajanie poszanowania dla wszelkich form kultury ludowej.

4.2.Zadania związane z rozwojem osobowości wychowanków.

• Wskazywanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji i dokonywania wyborów.

• Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.

- Nauka poprawnej komunikacji i współpracy w grupie.

- Wskazywanie i utrwalanie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych.

- Nauka sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących
różne zachowania swoje i innych osób.

5.FORMY I METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ.

- Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy.

- Organizacje szkolne.

- Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań.

- Lekcje prowadzone metodami aktywnymi.

- Działalność samorządowa uczniów.

- Praca indywidualna z wychowankiem.

- Praca w zespołach i grupach zadaniowych.

- Kontakty interpersonalne.

- Wycieczki tematyczne, turystyczno - krajoznawcze.

- Gry dramatyczne, inscenizacje.

- Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci.

- Organizacje pozaszkolne.

6.EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.

Organizacja wspólnych imprez szkoły ze środowiskiem lokalnym:

• Święto Patrona Szkoły.

• Rocznica Odzyskania Niepodległości.

• Opieka nad Miejscami pamięci narodowej.

• Przygotowanie Żłóbka w kościele.

• Jasełka - występy dzieci w szkole.

• Dzień Babci i Dziadka.

• Choinka.

• Nieobozowe Akcje Letnie i Zimowe.

• Bale karnawałowe dla środowiska.

• Akademia z okazji 3-go Maja.

• Dzień Matki.

• Cykliczne „Festyny środowiskowe".

- „Tydzień sportu "

- „Tydzień zdrowia"

- Współpraca z Wojewódzkim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Leśnictwem Skrwilno

- „Zielona szkoła"

- Wynajmowanie sal szkolnych na zebrania wiejskie.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-03 09:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-03 11:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3215
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-03 11:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015938
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony