Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XIII/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

 z dnia 15 lutego 2008 roku.

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono o godzinie  czternastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.Otwierając obrady trzynastej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 15 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich, kierownictwo urzędu miasta i gminy ( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszego protokółu )Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwunastej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad,
po czym spytał czy są  propozycje do zmiany porządku obrad.Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wystąpił z wnioskiem o dodanie do punktu 4 p-pktu „e” dotyczącego projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy w 2008 roku Miasta i gminy Dobrzyń nad Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził glosowanie nad przyjęciem wskazanego p-ktu do porządku obrad. Rada jednogłośnie przyjęła propozycję zmiany porządku obrad, po czym został odczytany porządek obrad po zmianach.

do punktu 2

 

Informację o pracy organu wykonawczego i pracy urzędu przedstawił z-ca burmistrza.(treść informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła Pani Krystyna Pawłowska – Pełnomocnik ds. związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

( szczegółowa treść sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)

Dyskusji brak.

 

do punktu 4 p-pkt „a”

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Wobec braku dyskusji zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XIII/85/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5)

 

do punktu 4 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały omówił zastępca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie utworzenia Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin. Nadzór wojewody miał jednak zastrzeżenia merytoryczne i w związku z tym musiały być naniesione poprawki. Dzisiaj jest przedłożony projekt uchwały zmieniającej.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XIII/86/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6)

do punktu 4 p-pkt „c”

 

Projekt uchwały dotyczący  zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Dobrzyń nad Wisłą przedstawił z-ca Burmistrza Ryszard Bartoszewski.

Jest kontynuacja pozyskiwania funduszy na odnowę miejscowości w związku
z tym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały.  Do tej pory były podejmowane uchwały innych miejscowości z terenu naszej gminy obecna dotyczy tylko Dobrzynia.

Wobec braku pytań i dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XIII/87/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 7)

 

do punktu 4 p-pkt „d”

 

Projekt uchwały omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie – 2.000,00 zł – zmniejszenie zakupu materiałów do robót konserwacyjno – remontowych.

750 – Administracja

Zwiększenie - 2.000,00 zł – na zakup sprzętu komputerowego (zmniejszenie gospodarki mieszkaniowej).

801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 150.000,00 zł – remont dachu w Gimnazjum w Krojczynie (zmniejszenie inwestycji Budowa Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie – 122.070,00 zł  - na inwestycję – Realizacja programu Wisła – przeniesienie ulicy Zjazd (zmniejszenie bieżącego remontu tej ulicy o 24.414,00 zł oraz zwiększenie deficytu budżetowego o 97.656,00 zł).

926- Kultura fizyczna i sport

Zmniejszenie 150.000,00 zł – inwestycji Budowa Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa.

Zmniejszenie 60.000,00 zł zadania o nazwie - organizacja Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Żeglarstwie   i Windsurfingu z przeznaczeniem na dwie nowe inwestycje:

1)    40.000,00 zł – Oświetlenie ulicy Zjazd  (90015-6050).

2)    20.000,00 zł – Przyłącze wodociągowe do bazy żeglarskiej (90001-6050).

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków  w trakcie realizacji budżetu.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XIII/88/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 8)

do punktu 5 p-pkt „e”

 

Projekt uchwały omówił  zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Ryszard Bartoszewski.

W myśl ustawy z 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie rada powinna podjąć uchwałę dotyczącą współpracy w 2008 roku Miasta i gminy Dobrzyń nad wisła z organizacjami pozarządowymi. Celem współpracy jest budowanie partnerstwa między tymi jednostkami na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Wobec braku pytań przewodniczący odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania. Ustawowy skład rady – 15 radnych.

Za – 15 głosów,

Przeciw – 0,

Wstrzymujących –0

(uchwała nr XIII/89/08 w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 9)

 

do punktu 5

 

Żaneta Kalinowska – radna.

     -   modernizacja ul. Wł Łokietka, Jagiełły, oraz fragment drogi dochodzącej do  ul. 22-go stycznia / mieszkają tam trzy rodziny /

       w Dobrzyniu nad Wisłą, który jest nie utwardzony jest trudne dojście do posesji.

-         założenie oświetlenia na ul. Płockiej,

Grzegorz Zych – radny.

     -  usunięcie krzewów z rowów na terenie całej gminy oraz zanieczyszczeń
    z zagajników i lasów,

-         możliwości uzyskania odszkodowania dla p. Ewy Tomczyk za postawione słupy energetyczne na jej polu, przez które obniżona jest wartość działki,

-         przeznaczenia środków finansowych w celu pomalowania i położenia płytek w świetlicy w Kamienicy.

Stanisław Bazan – radny.

-         założenie lamp we wsi Wierznica, Płomiany w kierunku Mokowa przy parku.

Krzysztof Pryciak – radny.

-         ustawienie przystanków autobusowych dla dzieci szkolnych przy drodze
w Mokówku,

-         oznakowanie skrzyżowania Mokowo-Mokówko-Kamienno-Brody przy starej mleczarni,

-         ustawienia znaków na końcu drogi nowowybudowanej oznajmującej zmianę nawierzchni.

Wojciech Reznerowicz – radny.

-         sprawdzić specyfikacje robót i gwarancje dot. ul. Służba Polsce, Sportowa

w celu dokonania poprawek w nawierzchni,

     - rozważenia możliwości pracy delegatury wydziału komunikacji tak aby mieszkańcy naszej gminy mogli by załatwiać formalności w Dobrzyniu n/W na podobnych zasadach jak obecnie funkcjonuje biuro pracy.

Jadwiga Ziółkowska – sołtys wsi Lenie Wielkie.

-         kontynuacja wycinki krzewów od p. Rutkowskiego, droga w kierunku Chalina od bloków,

-         przedłużenia linii autobusu / PKS Włocławek /. Dotyczy to kursu, który o ok. godz. 655 wyjeżdża z Dobrzynia po krótkim postoju. Czy jest możliwość przedłużenia tej linii autobusowej o trasę  Chalin-Michałkowo-Kamienica-Lenie Wielkie. Obecnie młodzież dojeżdżająca do szkół włocławskich musi wyjeżdżać już o godz. 615

Tadeusz Amroziewicz – sołtys wsi Grochowalsk.

-         oświetlenie Szpiegowo-Grochowalsk,

-         uporządkowanie rowów Szpiegowo-Grochowalsk,

-         ponownego naliczenia dla sołtysów wynagrodzenia ryczałtowego kwartalnego od 2008 roku

Bożena Narowska – sołtys wsi Tulibowo

-         założenie oświetlenia we wsi Tulibowo.

 

do punktu 6

 

Pani Maria Nuckowska zwróciła się z prośbą o udostępnienie pomieszczenia na prowadzenie działalności charytatywnej. Druga sprawę jaka poruszyła to ograniczenie prędkości na łuku za figurą. Odpowiedzi ustnej udzielił burmistrz.

 

do punktu 7

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzynastej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził,
że zamyka obrady trzynastej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała:                                       Przewodniczący Rady

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-27 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1555
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-27 12:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214200
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony