Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/155/2013
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 maja 2013 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą za rok 2012.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. /, oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm. /

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Panu Ryszardowi Dobieszewskiemu za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy za 2011 rok i sprawozdania Finansowego oraz po zapoznaniu się z opinią RIO pozytywnie w oceniła wykonanie budżetu, co zostało zawarte w uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia 29 maja 2012 roku i opinii do tej uchwały.

Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z załącznikami uchwały Komisja Rewizyjna zaopiniowała w/w pozytywnie.

Wyciąg z protokółu z głosowania Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie przyjęcia uchwały Rady Miejskiej Nr ……………… sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2011 rok
z dnia 22 czerwca 2012 roku.

Ustawowy skład rady 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych

Przeciw było – 0

Wstrzymało się od głosu - 0

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 925
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-06-19 10:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160333
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony