Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

X2.Ponadto uczeń może być ukarany :

a) dyscyplnującą rozmową nauczyciela z uczniem ,

b) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy ,

c) indywidualnym upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

d) upomnieniem lub naganą dyrektora w obecności rodzica,

e) karą koleżeńską udzielaną przez Samorząd Uczniowski ,

f) pozbawienie ucznia możliwości korzystania z rozrywek szkolnych ,uczestnictwa w imprezach , wycieczkach ,biwakach na czas 2 miesięcy ,

g) pozbawienie ucznia pełnionej w klasie lub w szkole funkcji ,

h) wykluczenie z reprezentowania szkoły w zawodach sportowych ,

i) zawieszenie prawa do korzystania z niektórych form opieki socjalnej (dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek ),

j) zawieszenie prawa do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych , do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

k) obniżenie oceny z zachowania do nagannego włącznie,

l) przeniesienie do innej szkoły,

ł) klasa może być ukarana :upomnieniem przez wychowawcę , upomnieniem przez dyrektora szkoły.

3. Wychowanie przez pracę:

- porządkowanie klasy,

- praca w bibliotece szkolnej,

- prace porządkowe przy obejściu szkoły,

- prace porządkowe w parku szkolnym,

- sprzątanie przystanku autobusowego,

- zbieranie wiatrołomów,

- malowanie ławek ,

- naprawa karmników i paśników,

- odśnieżanie chodnika i sypanie piachem śliskiej nawierzchni,

- wyrównywanie terenu bieżni oczyszczanie z chwastów),

- usuwanie chwastów w kręgu lip,

- sadzenie drzewek,

- pielęgnacja drzewek,

- ozdabianie przyszkolnych ogródków sadzonkami kwiatów,

- przesadzanie kwiatów doniczkowych,

- pomoc przy porządkowaniu półek na obuwie,

- sprzątanie terenu przy figurze,

- prace porządkowe na placu zabaw,

- porządkowanie sprzętu sportowego,

- naprawa gier planszowych i pomocy naukowych,

- konserwacja ławek i krzeseł (dokręcanie śrub),

- przygotowanie elementów dekoracyjnych na klasowe i szklone uroczystości ,

- zbieranie karmy dla zwierząt na okres zimowy,

- przynoszenie ozdobnych krzewów.

Każdą pracę uczeń zobowiązany jest wykonać w ciągu tygodnia w obecności rodzica lub nauczyciela i pracownika obsługi.

4. Zadość uczynienie rzeczowe lub finansowe w granicach wyrządzonych szkód i strat poniesionych przez szkołę.

5. O stosowanej karze wychowawca klasy powiadamia w ciągu tygodnia rodziców ( prawnych opiekunów)ucznia.

6. Karę wymienioną w pkt.1i2stosuje się w przypadkach drastycznego naruszania przez ucznia jego obowiązków , jeżeli dotychczas zastosowane oddziaływania wychowawcze nie przyniosły pozytywnego rezultatu , a szczególnie w następujących sytuacjach:

a) stworzenie zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego ,

b) częste stosowanie przemocy ,

c) demoralizowanie innych uczniów poprzez zachęcenie , nakładanie lub zmuszanie do negatywnych zachowań,

d) powtarzające się kradzieże , spożywania alkoholu , używanie środków odurzających ,

e) ciągle naruszanie ustalonego porządku szkolnego ( np. częste wagary ,częsta nieobecność ucznia w szkole – nieusprawiedliwiona),

f) zniewaga nauczyciela lub pracownika szkoły ( naruszanie dóbr osobistych )

7. Kary wymienione w pkt X1i X2 stosowane są na podstawie uchwały rady pedagogicznej .

8. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) w zależności od rodzaju kary mają prawo w ciągu 3 dni od wymierzenia kary do odwołania się ustnie ( ppkt a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k)lub pisemnie (pkt X1i X2)do dyrektora szkoły ( ppkt a,e), Rady Rodziców (ppkt c,d,f) lub kuratora ( ppkt l).

9. Uczeń lub jego rodzic ( prawny opiekun) ma prawo odwołania się w terminie 3 dni od uzyskania wiadomości o ukaraniu ucznia poprzez :

- zwrócenie się ze sprawą do wychowawcy ,

- zwrócenie się ze sprawą do dyrektora ,

- zwrócenie się ze sprawą do Rady pedagogicznej.

10. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby ( nie dłużej jak na 3 miesiące ) jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego ,Samorządu Uczniowskiego ,Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.

11. Kara może być odwołana , jeżeli uczeń radykalnie zmieni swoją postawę.

12. Decyzja do organu do którego zostało wniesione odwołanie jest ostateczna.

13. Tryb odwołania:

a) uczeń i rodzic odwołuje się do dyrektora szkoły od wymienionej kary lub prosi o jej zawieszenie na czas próby jeśli uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego , Samorządu Szkolnego ,Samorządu Klasowego a także wychowawcy klasy,

b) Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o utrzymaniu lub zawieszeniu kary,

c) decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna,

d) dyrektor informuje wnioskodawcę o decyzji Rady Pedagogicznej na piśmie.

14. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie lub karze.

X3 Postanowienia końcowe.

1. Sprawy , których załatwianie wymaga współdziałania dyrektora , Rady Pedagogicznej , wychowawców klasowych lub nauczycieli z Samorządem Uczniowskim i Rady Rodziców powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

2. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu , którego nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły – uczeń może zwrócić się do władz oświatowych odpowiedniego szczebla.

3. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani , w razie potrzeby przysługuje im prawo do opieki i pomocy ze strony dyrektora szkoły lub Rady Rodziców.

4. Dyrektor szkoły wspólnie z Radą Samorządu Szkolnego organizuje co najmniej raz w semestrze spotkanie z uczniami , w celu wymiany opinii , uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły. Rada Samorządu szkolnego może wnieść o zwołanie dodatkowego spotkania.

5. Kodeks ucznia wraz z przepisami o prawach i obowiązkach ucznia stwarza warunki do godnej współpracy uczniów i nauczycieli,

6. Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie ,uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do dyrektora szkoły.

X4 Sposoby rozwiązywania konfliktów:

1. Polubowne zakończenie sporu poprzez zaprzestanie pretensji , roszczeń formalnych.

2. Przeproszenie osoby poszkodowanej w konflikcie.

3. Wzajemne przeproszenie się stron wobec innej osoby.

4. Zastosowanie kary dyscyplinarnej.

XI Ewaluacja , modyfikacja systemu oceniania.

1. Od kogo zbieramy informacje?: uczniów, rodziców, Rady Pedagogicznej, nadzoru pedagogicznego.

2. W jaki sposób?:

- uczniów-okazjonalne wypowiedzi uczniów,

- rodziców-ankiety ,wywiady,

- Rady Pedagogicznej-rozmowy indywidualne ,analiza dokumentacji pedagogicznej, samoocena nauczyciela, działalność zespołów przedmiotowych ,

- nadzór pedagogiczny - tzw. sugestie.

3. Kto ma prawo zgłaszania zmian?: nauczyciele ,dyrektor Rada Rodziców( każdy rodzic), Samorząd Uczniowski, ( każdy uczeń ), nadzór pedagogiczny ( zgodność z prawem).
Wszystkie sugestie zbierają i notują nauczyciele – wychowawcy , którzy przedstawią je Radzie Pedagogicznej .

4. Zmiany w WSO. Zmian w WSO dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej – po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski .Termin-pod koniec roku szkolnego( maj /czerwiec).

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-10 11:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-10 11:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1942
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-10 11:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156145
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony