Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr IX/60/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad  Wisłą

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

                                                                      

w sprawie ustalenia: wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym

                                 im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Świadczenia w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka zwanym dalej przedszkolem,
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ) są realizowane bezpłatnie, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 800 - 1300.

§ 2

 

1.   Świadczenia wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w § 1, obejmujące realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych ponad 5 godzin dziennie są odpłatne.

2.        Świadczenia te obejmują :                                                                                       

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

3) zajęcia plastyczne, muzyczne i ekologiczne rozwijające zdolności i

    zainteresowania dzieci;

4) zajęcia terapeutyczne;

5) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych

    konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

6) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych

    zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.

3.        Ustala się opłaty miesięczne za świadczenie w przedszkolu określone 2 pkt. 1-6 w wysokości : 1,60 zł. za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.

4.     Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń określonych w § 1 pkt 2.

5.       Ustala się ulgi w opłacie, określonej w § 2 ust. 3 w wysokości 25% na drugie dziecko z rodziny oraz 50 % na trzecie i kolejne dziecko z rodziny.

 

§ 3

 

Traci moc  Uchwała nr XXX/187/10 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie opłaty za świadczenia w prowadzonym przez Radę Miejską Publicznym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Opublikowano dnia 16.11.2011 pod numerem 2011.251.2390

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 08:36
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-05 13:46
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1369
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-05 13:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155755
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony