Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

                     Uchwała Nr VII/48/07

        Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 1czerwca 2007roku

 

             

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr V/18/07 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku                           o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
(tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany :

1)    Pkt I ustęp 3 otrzymuje brzmienie :

„ 3.Tworzeniu dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu, rekreacji

       i wypoczynku przez:

-         finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków
do wykorzystania własnych walorów gminy, jakie stwarzają zalew i jezioro                     w Chalinie, jako bazy dla rozwoju żeglarstwa, sportów wodnych, rekreacji                           i wypoczynku;

-         dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na pływalnie w okresie jesienno - zimowym;

-         finansowanie zajęć logopedycznych;

-         wsparcie finansowe klubów sportowych i organizacji młodzieżowych w formie zakupu sprzętu umożliwiającego ich funkcjonowanie, do których przynależność motywuje do powstrzymania się od picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków;

-          finansowanie koszów związanych z tworzeniem warunków do trzeźwego
i zdrowego trybu życia - miejsca do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku
i rekreacji ( m. in. boiska sportowe, ścieżki rekreacyjne, place zabaw).”

 

 

2)    Pkt II ustęp 2 otrzymuje brzmienie :

„ 2.Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

     psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

      w rodzinie przez:

-         funkcjonowanie przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktu informacyjnego udzielającego ofiarom przemocy oraz ubóstwa wynikającego                  z uzależnienia pomocy w wyegzekwowaniu możliwości leczenia osoby uzależnionej;

-         współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                       z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu i ubóstwem.”

 

§ 2

Preliminarz wydatków otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 10:11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1751
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 10:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163296
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony