Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/166/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 listopada 2013roku

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1 oraz art. 7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010.95.613 ze zmianami) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( Monitor Polski z dnia 09 września 2013r. poz. 724) 

uchwala się, co następuje:

 

§1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, w następującej wysokości:

1) od budynków lub ich części:

 a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,32 zł od m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty, udzielające tych świadczeń - 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych - 5,20 zł od 1m2

w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez - od budynków pomocniczych służących gospodarstwu domowemu np. szopki,

stajenki, komórki, budynki gospodarcze, garaże - 2,08 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

2)  od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7;

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni   

wodnych - 4,16 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni.

 

§2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty wykorzystywane na cele kulturalno – oświatowe, sportowe, za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciw pożarowej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

§3.

Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej.

 

§4.

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń  nad Wisłą.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.

 

Ogłoszenie w Dz. Urz. 2013 2013 poz. 3426 z dnia 18 listopada 2013

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 11:08
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 11:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1162
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 11:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159564
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony