Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

z sołeckiego zabrania   sprawozdawczo wyborczego, odbytego w dniu 20 lutego   2007    roku   o

godzinie 1100 w sołectwie Stróżewo,

zwołanego    na    podstawie   Uchwały   Nr IV /14 /07   Rady   Miejskiej   Dobrzyń   nad   Wisłą,   z   dnia 29 stycznia 2007 roku.

Na ogólną ilość 106 uprawnionych do głosowania, obecnych było 14 mieszkańców sołectwa .

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Zebranie otworzył sołtys wsi Stróżewo, Pan Piekarski Antoni

który stwierdził prawomocność zebrania w II turze.

W zebraniu uczestniczyli: Ryszard Bartoszewski – Z-ca, Domeradzki Henryk – Przewodniczący Rady, Onka Remigiusz – Radny, Dzielnicowy – Raszkiewicz Sławomir.

Porządek zebrania:  

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania

2.     Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2003 - 2006:    Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.                Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym : sołtysa i rady sołeckiej.

4.                Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję.

5.                Sytuacja gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą - forma dyskusji.

6.                Wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                       

Ad. 1  Na Przewodniczącego zebrania została wybrana Pani Piekarska Jolanta

Ad. 2                                                                                                                                                                          

a)    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za okres kadencji 2003-2007 złożyła:

Pan Piekarski Antoni

b)   Sprawozdanie z działalności Rady sołeckiej złożyła:

Pan Piekarski Antoni

   Ad.3 Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Pan Ryszard Bartoszewski

poinformował,  że zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwołane zostało na podstawie Uchwały Nr IV) 14)07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2007. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Mówca przypomniał także treść zapisów w Statucie sołectwa, dotyczących przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich; mianowicie :

-    zgodnie z § 11 pkt 6 w Rozdziale IV Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XXII)119)97 Rady Miejskiej, dla prawomocności przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej, niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

-    w Rozdziale II pkt 2 w § 8 „ sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej,

pkt 2 w § 6 „ w skład rady sołeckiej wchodzi sołtys - jako przewodniczący rady sołeckiej, zastępca przewodniczącego rady sołeckiej i członek rady sołeckiej.

Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie :

1.        Hyba Lucyna

2.        Modzelewska Lucyna

3.        Sobieraj Justyna – przewodnicząca

Jako kandydaci na Sołtysa zgłoszeni zostali:

1.        Piekarski Antoni

2.        Piekarska Jolanta

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali:

1.        Matuszyńska Bożena

2.        Sobieraj Piotr

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.        Piekarski Antoni   - 6 głosów

2.        Piekarska Jolanta  - 7 głosów

W głosowaniu tajnym Sołtysem została wybrana Pani Piekarska Jolanta  

 Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów :

1.        Matuszyńska Bożena  - 12głosów

2.        Sobieraj Piotr             -  7 głosów

W głosowaniu tajnym w skład rady sołeckiej zostali wybrani:

-          Pani Matuszyńska Bożena jako zastępca przewodniczącego rady sołeckiej,

-   Pan  Sobieraj Piotr członek rady sołeckie.

Ad.4

Pan Matuszyński Stanisław został wybrany na delegata do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka" na kadencję 2007- 2011.

Ad.5

Pan Ryszard Bartoszewski przedstawił sytuacje gospodarczo - finansowa w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

Ad.6

- Pan Matuszyński Stanisław zabrał głos w sprawie naprawy drogi gminnej.

- Pani Hyba Lucyna mówiła o zabudowie oświetlenia.

Inni mieszkańcy poparli te postulaty.

Protokółował(a):                      Podpisy Komisji:                      Przewodniczący zebrania:

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-04-03 09:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-03 09:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1401
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-04-03 09:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156902
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony