Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 23 lutego 2011 r. o godz. 1830 w sołectwie Chalin

 

Na ogólną ilość 462  uprawnionych do głosowania, obecnych było 88 mieszkańców sołectwa co stanowi  19  %                                                                           (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Chalin Pani Szcześniewska Maria który stwierdził prawomocność zebrania w II terminie   ze względu na brak                 w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie. - jednogłośnie

W zebraniu uczestniczyli:

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła

Renata Kwiatkowska  - Inspektor ds. obsługi rady miejskiej

Roman Składanowski –

Wioletta Zajączkowska - radna

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Stanisław Sadowski

 

 

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pani

Maria Szcześniewska

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Renata Kwiatkowska Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Zbigniew Kaźmierkiewicz - przewodniczący

2.      Kazimierz Żołnowski - członek

3.      Mieczysław Żołnowski - członek

 Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Maria szcześniewska

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Szczepański Paweł

2.      Sadowski Stanisław

3.      Tucholska Jolanta

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Szcześniewska Maria – 84 głosów,

Sołtysem wybrano Panią Marię Szcześniewską

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Szczepański Paweł – 86 głosów,

2.      Sadowski Stanisław - 76  głosów,

3.      Tucholska Jolanta - 73  głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.      Szczepański Paweł

2.      Sadowski Stanisław

3.      Tucholska Jolanta

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Pani Gruszczyńska Janina i Szczepańska Marzena

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Walter Ryszard

Ad. 6

1. Uruchomienie przedszkola

2. Remont pomostu

3. Budowa kanalizacji

4. Umożliwić kąpiel dla dzieci w Chalinie

Ad.7

Pan Zbigniew Kaźmierkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chalinie poinformował zebranych mieszkańców o propozycji nadania imienia tejże szkole „Polskich Noblistów”. Uroczystość nadania imienia planowana jest w miesiącu październik.

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1090
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015961
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony