Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 16 / 04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ N. WISŁĄ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2004 R.

w sprawie : zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

Na podstawie Art. 49 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm. ) i w nawiązaniu do § 12 ust. 1 Uchwały Nr 13 / 116 / 2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie : zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

zarządza się, co następuje :

§ 1

Ustala się zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, określone w Regulaminie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 21/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w sprawie zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 września 2004 r.

REGULAMIN
przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.


§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

1.Szkołach - należy przez to rozumieć : przedszkole samorządowe, szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą jest organem prowadzącym.

2.Nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu samorządowym, szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą jest organem prowadzącym.

3.Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

4.Nagrodzie Burmistrza – należy przez to rozumieć Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

5.Komisji – należy przez to rozumieć Komisję ds. przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§ 3

1.Nagroda będzie przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a wyjątkowo także w innych terminach.

2.Nagroda może być przyznana :

- nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczej,

- dyrektorom i wicedyrektorom, za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków oraz za osobisty wkład w rozwój i wysokie wyniki osiągane przez szkołę.

§ 4
Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać nauczyciele, którzy :

- osiągają szczególnie wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczej,

- posiadają ocenę pracy,

- legitymują się co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej,
nie otrzymali Nagrody Burmistrza w ciągu ostatnich 3 lat,

- uzyskali pozytywną opinię zakładowej organizacji związkowej ( lub odpowiedniej wg kompetencji struktury nauczycielskiego związku zawodowego ), jeżeli kandydat należy do nauczycielskiego związku zawodowego.

§ 5

Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać dyrektorzy i wicedyrektorzy, którzy :

- spełniają kryteria określone w § 4,

- kierują szkołami , które osiągają wysokie wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczej,

- posiadają osobiste zasługi w rozwój szkoły,

- posiadają pozytywną opinię ponadzakładowych struktur nauczycielskich związków zawodowych działających na poziomie gminy.

§ 6

1.Wielkość środków przeznaczoną na Nagrody Burmistrza określa § 12 ust. 1 Uchwały Nr 13 / 116 / 2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie : zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

2.Wartość Nagrody nie może przekraczać nagrody II stopnia Ministra właściwego ds. oświaty i nie może być niższa od nagrody Dyrektora Szkoły.

3.Ilość nagród i ich wysokość określa każdorazowo Burmistrz.

§ 7

1.Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę, jeżeli kandydat spełnia warunki określone w § 4 i § 5.
W takim przypadku Burmistrz powiadamia wcześniej Komisję, która w
uzasadnionych wypadkach może wnioskować o anulowanie decyzji.

2.Liczba przyznanych nagród w tym trybie nie może być większa niż 2.

§ 8

1.Z wnioskami o przyznanie Nagrody Burmistrza nauczycielom, zastępcom dyrektorów szkół występują dyrektorzy szkół.

2.Z wnioskami o przyznanie nagrody Burmistrza dyrektorom szkół mogą wystąpić :

- Burmistrz,

- Przewodniczący Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,

- Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

§ 9

1. Tryb składania i rozpatrywania wniosków jest następujący :

- wnioski o Nagrodę zgodnie z określonym wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu należy składać do 20 września w Zespole Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą,

- Zespół Obsługi Szkół dokonuje oceny poprawności wniosków pod względem formalnym i eliminuje wnioski nie odpowiadające wymogom niniejszego regulaminu,

- następnie wnioski przekazywane są Przewodniczącemu Komisji.

2. Wnioski opiniuje komisja w składzie :

- Zastępca Burmistrza – przewodniczący komisji,

- Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – zastępca przewodniczącego komisji,

- Przewodniczący Rady Miejskiej – członek komisji,

- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej – członek komisji,

- po jednym przedstawicielu ponadzakładowych organizacji związkowych działających w szkołach.

§ 10

1.Stanowisko Komisji w sprawie opinii wniosku zapada w wyniku tajnego głosowania, większością głosów.

2.W przypadku równej ilości głosów, przewodniczący komisji zarządza dodatkowe głosowanie, tylko na wnioskami, które otrzymały równą ilość głosów.

3.Dodatkowe głosowanie przeprowadza się tylko wówczas, gdy określona przez Burmistrza ilość nagród nie pozwala na ich przyznanie kandydatom o równej liczbie głosów.

4.Gdy dodatkowe głosowanie nie przyniesie rezultatów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 11

1.Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy w momencie jego rozpoczęcia obecnych jest 2/3 składu.

2.Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Komisji i protokolant.

3.Protokół wraz z wnioskami Przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród.

§ 12

Nauczyciel, któremu przyznano Nagrodę Burmistrza otrzymuje dyplom, a jego odpis zamieszcza się w teczce akt osobowych.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-16 08:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-16 08:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1724
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-16 08:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3565519
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-14 11:37

Stopka strony