Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Informacje o usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Treść strony

Ogłoszenie w sprawie możliwości otrzymania dotacji na demontaż transport i utylizację wyrobów azbestowych.

 • autor informacji: Agnieszka Zielińska
 • opublikował: Agnieszka Zielińska
  data publikacji: 2018-01-22 14:07

                                                                               Dobrzyń nad Wisłą, dnia 11.01.2017r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

        

                 Niniejszym uprzejmie informuję mieszkańców, że Gmina Dobrzyń nad Wisła ma możliwość otrzymania w 2017 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

W roku bieżącym  zmieniono sposób  dofinansowywania utylizacji wyrobów azbestowych.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 70 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty tj. 30 %  kosztów kwalifikowanych + całkowity podatek VAT   ponosi  zainteresowana osoba  zawierając umowę i  wpłacając zaliczkę  rozliczaną po wykonaniu zadania.
        
 

    W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosku w pokoju nr 9 urzędu lub ze strony internetowej www: bipdobrzyn.pl.

     Wypełniony wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami należy złożyć do dnia  28 lutego 2017r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą  pokój 25 ul. Szkolna 1.

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2017-01-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 15:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 15:40

Program usuwania azbestu dla Gminy Dobrzyń n.W

 • opublikował: root
  data publikacji: 2011-04-06 13:45

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6 kwietnia 2011r.

 

INFORMACJA

O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektuProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032”.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ww. ustawy w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032”.

Pismem znak: N.NZ-400-9-3-567111 z dnia 16.02.2011r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.

Pismem znak: WOO.410.44.2011.KB z dnia 17.03.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy również uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz powyższe uzgodnienia Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego opracowania. 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2032” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stroniewww.bip.dobrzyn.pl w zakładce Dostęp do informacji o środowisku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

                                                                                                                      Z up. Burmistrza

Zofia Jóźwiak

Kierownik Referatu

Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej

drukuj ()

 • opublikował: root
  data publikacji: 2011-04-06 13:44

                                                           Dobrzyń nad Wisłą, dnia 13 listopada 2008 r.                                                                          

KOMUNIKAT

dotyczący obowiązków w zakresie wykorzystywania i usuwania wyrobów zawierających azbest

   Niniejszym przypominam, że zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań                   w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania                   i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr 192, poz. 1876):

 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

 1. Inwentaryzację przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

 1. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:

1)                  załączniku nr 2 do rozporządzenia - o wyrobach zawierających azbest           i miejscu ich wykorzystywania (do pobrania).

(Dotyczy osób, które do tej pory nie przekazały informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest).

2)                 załączniku nr 3 do rozporządzenia - o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (do pobrania).

(Dotyczy osób, które usunęły wyroby zawierające azbest, a nie złożyły informacji).

 

 1. Informację, o której mowa w ust. 3, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

1)                 jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie;

2)                 drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

 1. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

 

 1. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

 

 W  terminie do dnia 31 stycznia 2009 roku oczekuję na aktualizację w/w informacji.

Ponadto stosownie do § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 71, poz. 649)     1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.

2. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej "oceną". Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (do pobrania).

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują jeden egzemplarz oceny łącznie            z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazują właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Zgodnie z § 6 ust. 4 w/w rozporządzenia właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Informuję, że UMiG w Dobrzyniu nad Wisłą dokonał spisu z natury wyrobów zawierających azbest, brak aktualizacji danych dotyczących wyrobów zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie skutkować będzie wpisaniem do bazy azbestowej danych zebranych         w trakcie przeprowadzanego spisu z natury.

                                                                                       

 

Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                           Dobrzyń nad Wisłą

inż. Ryszard Dobieszewski

drukuj ()

 • opublikował: root
  data publikacji: 2008-11-13 11:16
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-13 11:48

INFORMACJA

o zagrożeniach związanych z azbestem oraz obowiązkach w zakresie wykorzystywania i usuwania wyrobów zawierających azbest

        Azbest to minerał charakteryzujący się niepalnością, odpornością na działanie czynników chemicznych, wysoką wytrzymałością mechaniczną i łatwością łączenia się z innymi materiałami (np. z cementem). Na terenie Polski stosowany był głównie do produkcji płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, czyli popularnego ”eternitu”, które były stosowane jako pokrycia dachowe szczególnie na terenach wiejskich. Ponadto wykorzystywano go do produkcji rur ciśnieniowych, rur
w kanałach wentylacyjnych, płyt i kształtek w wymiennikach cieplnych oraz płyt elewacyjnych.

Od 14 maja 2002 r. obowiązuje w Polsce 30-letni program usuwania azbestu             i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rezolucji w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki z dnia 19 czerwca 1997 r.(M.P. Nr 38, poz.373) oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach                 i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek, czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.

Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych        w powietrzu, w/w program jest jednym z priorytetowych dla ochrony zdrowia                    i środowiska.

Rakotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Na wielkość zagrożenia wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Najbardziej szkodliwą odmianą jest azbest krokidolitowy, którego włókna ze względu na rozmiary przenikają do obrzeży płuc i wykazują dużą trwałość w organizmie. Największe zagrożenie związane z pyłem azbestowym występuje w trakcie użytkowania wyrobów znajdujących się w złym stanie, a zwłaszcza podczas ich usuwania.
        Rodzaj, ilość i miejsca występowania wyrobów zawierających azbest jako substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska podlega szczegółowej ewidencji. Informację w tym zakresie osoby fizyczne powinny przedkładać  Burmistrzowi Miasta i Gminy, natomiast przedsiębiorcy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Burmistrz Miasta          i Gminy do dnia 31 marca każdego roku przekazuje informację o rodzaju, ilości                 i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, który prowadzi ich rejestr. Właściciel, użytkownik lub zarządca obiektu, w którym występują wyroby zawierające azbest powinien przeprowadzać kontrole stanu tych wyrobów w celu oceny ich przydatności do dalszej eksploatacji. Ocena ta obejmuje m.in. strukturę powierzchni           i stan zewnętrzny wyrobu oraz możliwość uszkodzenia ich powierzchni. Jeden egzemplarz oceny powinien być przekazany Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Lipnie ul. Mickiewicza 58, w terminie 30 dni od daty jej sporządzenia. Wyniki przeprowadzonej oceny decydują o konieczności natychmiastowego podjęcia prac związanych z usuwaniem tych wyrobów lub możliwości odłożenia ich w czasie.
W takim przypadku następna ocena powinna być przeprowadzona po roku lub po
5 latach, w zależności od stanu wyrobów. Dalsze użytkowanie wyrobów zawierających azbest, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r., może być prowadzone przy braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu, po zabezpieczeniu wyrobu powłoką ochronną oraz przy ścisłym przestrzeganiu wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest należy do obowiązków właściciela obiektu, który ponosi również związane z tym koszty finansowe.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Mickiewicza 58) zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej    z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania        i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71,poz.649).

Stosownie do § 6 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia wykonawca prac opracowuje szczegółowy plan usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zgłasza ten fakt właściwemu organowi nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipnie ul. Mickiewicza 58) i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy (Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy -Oddział we Włocławku ul. Polna 26/74). Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1) rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych         w odrębnych przepisach,

2) termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

3) adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

4) kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

5) określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

6) obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

 Zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i gospodarkę nimi reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r.- Dz.U. Nr 39, poz. 251), a ich transport, ustawa z dnia 28 października 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - Dz. U. Nr 199, poz.1671
z późniejszymi zmianami. Wykonawca robót ma obowiązek uzyskania od właściwego organu (starosty lub wojewody) decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli wytwarza powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie lub jest zobowiązany przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w przypadku, gdy ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekroczy 100 kg/rok. Transport odpadów azbestowych powinien odbywać się odpowiednio oznakowanym pojazdem samochodowym posiadającym świadectwo dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych. Kierowcy powinni mieć ukończony odpowiedni kurs dokształcający i posiadać zaświadczenie ADR.

Podstawowe zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest to:- prowadzenie prac przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem,

- konieczność izolowania strefy prac przez odpowiednie ich oznakowanie i stosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska,

- zastosowanie środków technicznych - nawilżanie wyrobów, uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, stosowanie komór dekontaminacyjnych,

- pakowanie wyrobów z azbestem w szczelne worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm,

- deponowanie wyrobów zawierających azbest na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach innych składowisk.

       Najbliżej położone składowiska mogące deponować wyroby zawierające azbest są następujące:

- składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w miejscowości Pasieka ( gmina Trzemeszno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie),  prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe „IZOPOL” S.A. w Trzemesznie ul. Gnieźnieńska 4 – odległość ok. 95 km,

- składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11 – odległość          ok. 86 km.

 Na terenie powiatu lipnowskiego uprawnienia do demontażu pokryć dachowych zawierających azbest (eternit) posiadają:

 1. Firma Handlowo-Usługowa „WOD-PRZEM”, ul. Sokolna 34, 87-100 Toruń, tel.056 6556377, odział w Płocku: 024 2620835
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe Abba-Ekomed Sp. z o.o., ul. Poznańska 152, 87-100 Toruń, tel. 056 6514425
 3. ALGADER HOFMAN SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Warszawie,
  ul. Wólczyńska 133, budynek 11B, 01-919 Warszawa, tel. 022 8649497,
  www.algader.pl
 4. Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO”,
  ul. Zamojskiego 51, 22-400 Zamość, tel. 084 6273013
 5. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXPORT”, ul. Żurawia 24/7, 00-515 Warszawa, tel. 022 8213467, 6212197
 6. F.U.II. „EKOPOL”, ul. Szkolna 24/6, 87-400 Golub-Dobrzyń (Czernikowo), tel. 054 2875078
 7. „AMA”, Lipno, ul. Sikorskiego 3/13
 8. „Wolt Center”, Grzegorz Lewandowski, Nowa Biała 1a, 09-411 Stara Biała,
  tel. 024 3656392
 9. „AMBROŻY”, Sp. jawna, W. Śliwińska, K. Ambroży, ul. Meissnera1/3
  lok. 222, 03-982 Warszawa, biuro: ul. Piekarska 20, tel. 022 8310764
 10. „MAXMED”, ul. Źródlana 4, 84-230 Rumia, tel. 058 6718563; www.maxmed.pl
 11. Zakład Blacharski, Lesław Wiliński, ul. Żelazne Wody 50A,
  87-800 Włocławek, tel. 054 2338658
 12. „GAJAWI” P.P.H.U., Gabriel Rogut, ul. Odyńca 24, 93-150 Łódź,
  tel. 501028153
 13. „ALBEKO” Sieger Sp. J., 87-510 Kotowy, gm. Skrwilno, tel. 054 2800288
 14. „MULTIPLAN” Karol Mejgier, Wojnowo 35/11, 86-014 Sicienko
 15. Transport-Metalurgia, Sp. z o.o., ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko,
  tel. 044 6854135
 16. P.W. „SAS-POL”, Sławomir Skibiński, ul. Osiedlowa 4, 87-890 Lubraniec
 17. T.K.J. Matuszewski, Sp. jawna, ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz,
  tel. 056 4654888
 18. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JUKO”, Jerzy Szczukocki,
  97-300 Piotrków Trybunalski, ul. 1-go Maja 25, tel. 044 7326963
 19. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, tel. 054 2513359
 20. WARKO, ul. Grudziądzka 48/1, 82-500 Kwidzyn, tel. 055 2612096 – Tylko teren Gminy Wielgie

 21. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT”, Sp. z o.o.,
  ul. Kaliskiego 9, 01-476 Warszawa, tel. 022 6839248

 22. MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin,
  tel. 054 2802154

 23. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Adam Krupa, ul. Chełmińska 77/2,
  86-260 Unisław, tel. 056 6866765

 24. PIIU „EKO-FLORA” Sp. z o.o., Wielkie Rychnowo 92, 87-410 Kowalewo Pomorskie, tel. 056 6842360

 25. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX”, Kolankowo 26,
  87-600 Lipno, tel. 693576048

 26. P.P.H.U. „EKO-MIX”, ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław,
  tel. 071 3324500,
  www.ekomix.pl

 27. F.U.H. ESBUD, Edmund Stokłosa, ul. Gościnna 21A, 87-100 Toruń,
  tel. 056 6489179, 602465998

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 6.07.2007r.

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: root
  data publikacji: 2008-11-13 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8153
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-22 14:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5172979
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony