Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 39/09

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

Z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XX/133/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008 roku

Burmistrz Miasta i Gminy

Zarządza, co następuje:

§ 1

I w uchwale Nr XX/133/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008 roku

- w uchwale Nr XXI/144/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009 roku

- w zarządzeniu Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 marca 2009

- w uchwale Nr XXII/152/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia23 marca 2009 roku

- w zarządzeniu Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2009 roku

- w uchwale Nr XXII/157/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2009 r.

- w zarządzeniu Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2009 roku

- w uchwale Nr XXIV/163/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2009 r.

- w zarządzeniu nr 14A/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2009 roku

- w zarządzeniu Nr 21/09 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2009 roku

- w uchwale Nr XXV/164/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lipca 2009 roku

- w uchwale Nr XXVI/166/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 sierpień 2009 roku

- w zarządzeniu nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 sierpnia 2009 roku

- w zarządzeniu nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2009 roku

- w uchwale Nr XXVII/170/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 września 2009 roku

- w zarządzeniu nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 października 2009 roku

- w zarządzeniu nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2009 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 22,859,651,00 zł, zastępuje się kwotą 23,126,751,00 zł

- dochody bieżące w kwocie 22,355,043,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 771,708,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 5.823.857,00 zł – załącznik nr 3

§ 3

 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 28.200.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, zastępuje się kwotą 28.467.863,00 zł.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  1. Wydatki bieżące w wysokości 21.115.063,00 zł, w tym na:

I.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.819.746,00 zł,

II.Dotacje 439.374,00 zł

III.Wydatki na obsługę długu 44.139,00 zł

 1. Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 7.352.800,00 zł

I.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.823.857,00 zł – załącznik nr 3

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-04 12:09

Załącznik Nr 1 –Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

455 194,00

98 446,00

553 640,00

 

01078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

109 990,00

25 000,00

134 990,00

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

25 000,00

25 000,00

01095

 

Pozostała działalność

270 204,00

73 446,00

343 650,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

270 204,00

73 446,00

343 650,00

852

 

 

Pomoc społeczna

4 399 172,00

168 654,00

4 567 826,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

33 800,00

654,00

34 454,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

23 860,00

654,00

24 514,00

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

168 000,00

168 000,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

168 000,00

168 000,00

Razem:

22 859 651,00

267 100,00

23 126 751,00

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-04 12:12

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

935 836,00

98 446,00

1 034 282,00

 

01078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

173 390,00

25 000,00

198 390,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

162 337,00

25 000,00

187 337,00

01095

 

Pozostała działalność

272 204,00

73 446,00

345 650,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

264 906,00

71 978,00

336 884,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

868,00

4 868,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 600,00

600,00

3 200,00

630

 

 

Turystyka

4 000,00

0,00

4 000,00

 

63095

 

Pozostała działalność

4 000,00

0,00

4 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00

200,00

900,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

- 200,00

1 800,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

680 750,00

0,00

680 750,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

680,750,00

0,00

680 750,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

- 500,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

- 500,00

0,00

4260

Zakup energii

64 500,00

1 000,00

65 500,00

750

 

 

Administracja publiczna

3 377 898,00

0,00

3 377 898,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 123 498,00

0,00

3 123 498,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

320 934,00

- 32 000,00

288 934,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

26 000,00

1 600,00

27 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 226,00

400,00

6 626,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

209 601,00

10 000,00

219 601,00

4300

Zakup usług pozostałych

151 460,00

15 000,00

166 465,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

28 900,00

3 000,00

31 900,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

2 000,00

2 000,00

75095

 

Pozostała działalność

73 400,00

0,00

73 400,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

19 200,00

- 150,00

19 050,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

150,00

150,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

89 200,00

0,00

89 200,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

81 200,00

0,00

81 200,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 000,00

- 3 000,00

5 000,00

4270

Zakup usług remontowych

11 700,00

2 000,00

13 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 500,00

1 000,00

8 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

9 221 545,00

0,00

9 221 545,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

4 705 489,00

0,00

4 705 489,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

222 155,00

5 200,00

227 355,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

289 248,00

- 5 200,00

284 048,00

80104

 

Przedszkola

400 831,00

0,00

400 831,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15 813,00

700,00

16 513,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000,00

500,00

4 500,00

4260

Zakup energii

3 800,00

300,00

4 100,00

4270

Zakup usług remontowych

6 960,00

- 700,00

6 260,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 800,00

200,00

80110

 

Gimnazja

2 616 329,00

0,00

2 616 329,00

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

4 500,00

- 4 500,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 616 583,00

4 500,00

1 621 083,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

130 730,00

0,00

130 730,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

118 230,00

0,00

118 230,00

 

3110

Świadczenia społeczne

4 000,00

- 1 000,00

3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 658,00

1 000,00

11 658,00

852

 

 

Pomoc społeczna

4 912 066,00

168 654,00

5 080 720,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 601 403,00

0,00

2 601 403,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 690,00

1 976,00

57 666,66

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 766,00

- 1 850,00

27 916,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

- 126,00

1 374,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

33 800,00

654,00

34 454,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

33 800,00

654,00

34 454,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

243 999,00

0,00

243 999,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

919,00

1 219,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

- 370,00

130,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 600,00

- 186,00

5 414,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

- 60,00

940,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

353,00

- 303,00

50,00

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

168 000,00

168 000,00

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

168 000,00

168 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

137 969,00

0,00

137 969,00

 

85395

 

Pozostała działalność

137 969,00

0,00

137 969,00

 

4128

Składki na Fundusz Pracy

807,00

174,00

981,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

43,00

8,00

51,00

4448

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

887,00

- 174,00

713,00

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

46,00

- 8,00

38,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

4 983 957,00

0,00

4 983 957,00

 

92695

 

Pozostała działalność

4 983 957,00

0,00

4 983 957,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 453,00

1 000,00

17 453,00

Razem:

28 200 763,00

267 100,00

28 467 863,00

 Załącznik Nr 3 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

270 204,00

73 446,00

343 650,00

 

01095

 

Pozostała działalność

270 204,00

73 446,00

343 650,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

270 204,00

73 446,00

343 650,00

852

 

 

Pomoc społeczna

4 292 172,00

168 654,00

4 460 826,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

33 800,00

654,00

34 454,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

23 860,00

654,00

24 514,00

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

168 000,00

168 000,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

168 000,00

168 000,00

Razem:

5 581 757,00

242 100,00

5 823 857,00

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-04 12:16

Załącznik Nr 3 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

270 204,00

73 446,00

343 650,00

 

01095

 

Pozostała działalność

270 204,00

73 446,00

343 650,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

264 906,00

71 978,00

336 884,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

868,00

4 868,00

4300

Zakup usług pozostałych

600,00

600,00

1 200,00

852

 

 

Pomoc społeczna

4 292 172,00

168 654,00

4 460 826,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 601 403,00

0,00

2 601 403,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 690,00

1 976,00

57 666,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 766,00

- 1 850,00

27 916,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

- 126,00

1 374,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

33 800,00

654,00

34 454,00

 

4120

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

33 800,00

654,00

34 454,00

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

168 000,00

168 000,00

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

168 000,00

168 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania  w zakresie polityki społecznej

134 095,00

0,00

134 095,00

 

85395

 

Pozostała działalność

134 095,00

0,00

134 095,00

 

4128

Składki na Fundusz Pracy

807,00

174,00

981,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

43,00

8,00

51,00

4448

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

887,00

- 174,00

713,00

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

46,00

- 8,00

38,00

Razem:

5 581 757,00

242 100,00

5 823 857,00

                                                                                                                                                

Uzasadnienie

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie 98.446,00 zł

- 25.000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów zawierających azbest (eternit) z budynków w nieruchomościach poszkodowanych w wyniku gradobicia w dniu 18.07.2009 r.

- 73.446,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

 

852 - Pomoc społeczna

Zwiększenie – 168.654,00 zł

- 654,00 zł dotacja z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 168.000,00 zł – dotacja z przeliczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 28 rodzin i osób poszkodowanej w wyniku gradobicia.

 

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-04 12:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 879
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-04 12:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219913
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony