Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XVIII/101/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 września  2012 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

I w uchwale Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012 roku

- w zarządzeniu Nr F.N.0050.3.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2012 roku

- w zarządzeniu Nr F.N.0050.7.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lutego 2012 roku

- w zarządzeniu Nr F.N.0050.13.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2012 roku

- w uchwale Nr XV/82/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.23.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 maja 2012 roku

- w uchwale Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.27.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.28.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.31.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2012 roku

- w uchwale Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.32.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.40.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.45.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.51.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 sierpnia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.53.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2012 roku

 

 

§ 2

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 26.670.229,00 zł, zastępuje się kwotą 26.694.762,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 25.700.623,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  994.139,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.509.773,00 zł .

 

§ 3

1. Ustala się wydatki  budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę   25.544.244,00 zł, zastępuje się kwotą 25.568.777,00 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 25.276.177,00 zł, w tym na: 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(razem POKL)                12.750.839,00 zł,

b)        Dotacje                                                                                 659.532,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                  438.764,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości – załącznik nr 3                      292.600,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.509.773,00 zł.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                        

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

Uzasadnienie

 

600 – Transport i łączność

Zwiększenie – 84.780,00 zł – zwrot dotacji celowej z 2011 roku na przebudowę drogi gminnej 171004 C Chudzewo - Kamienica w m. Lenie Wielkie – z przeznaczeniem na:

- 2.100,00 zł –wiatę przystankową w miejscowości Wierznica

- 4.000,00 zł – wiatę przystankową w miejscowości Zbyszewo

- 2.500,00 zł - Współfinansowanie działań profilaktycznych Izby Wytrzeźwień we  Włocławku

- 5.000,00 zł – dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Dobrzyń nad Wisłą

- 71.180,00 zł - zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych

 

Zwiększenie – 3.959,00 zł – odszkodowanie za wiatę przystankową w miejscowości Kamienica z przeznaczeniem na zakup nowej wiaty.

Zmniejszenie o 5.000,00 zł inwestycji „Opracowanie projektu technicznego na budowę skrzyżowania dróg wraz z chodnikami  w miejscowości Szpiegowo” oraz o 13.000,00 zł bieżącego utrzymanie dróg i chodników gminnych i przeniesienie 18.000,00 zł środków na przebudowę kolektora deszczowego przy drodze gminnej Szpiegowo - Kisielewo

 

758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie – 52.800,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku i jednoczesne zmniejszenie  dochodów ze sprzedaży składników majątkowych  o 52.800,00 zł

 

801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie 6.974,00 zł:

- Wniesienie dochodów z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu – 5.900,00 zł – z przeznaczeniem na zakup opału oraz pomocy dydaktycznych.

- odszkodowanie w związku z uszkodzeniem dachu na budynku Szkoły Podstawowej   w Krojczynie – z przeznaczeniem na remont.

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie o 33.000,00 zł inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę studni głębinowej z włączeniem do stacji uzdatniania wody  w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą”(pozostaje 37.000,00 zł) i przeniesienie tych środków na zadanie „Budowa chodnika przy ulicy Polnej” (78.000,00 zł)

 

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków   w trakcie realizacji budżetu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-10-11 13:58
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-10-11 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1464
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-10-11 14:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218574
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony